Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weesp

Verordening Weesper Kei 2019 gemeente Weesp

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeesp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Weesper Kei 2019 gemeente Weesp
CiteertitelVerordening Weesperkei 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Weesp/CVDR78115/CVDR78115_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-08-2019Nieuwe regeling

22-05-2019

gmb-2019-199315

Z.167083/D.101050

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Weesper Kei 2019 gemeente Weesp

De raad van de gemeente Weesp;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Weesp van 10 april 2019 zoals gewijzigd op 15 mei 2019;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeente wet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op het bepaalde in het Beleidsplan Sociaal Domein 2018-2021 en het Weesperkei projectplan van augustus 2015;

 

gelet op de Algemene Subsidie Verordening gemeente Weesp 2010;

BESLUIT:

 

 • 1.

  De hierna volgende subsidieverordening ‘Verordening Weesperkei 2019’ vast te stellen;

 • 2.

  De Verordening Weesperkei 2019 van kracht te laten zijn bij buurtinitiatieven in overeenstemming met de Algemene Subsidie Verordening gemeente Weesp 2010;

 • 3.

  De Verordening Weesperkei 2019 in werking te laten treden met ingang van de eerste dag na bekendmaking en gelijktijdig de Verordening Weesperkei 2015 in te trekken.

Verordening Weesper Kei 2019

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  College: het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Weesp;

 • 2.

  ASV 2010: Algemene Subsidie Verordening gemeente Weesp 2010;

 • 3.

  aanvrager: een groep inwoners van de gemeente Weesp (geen individu) of stichtingen of verenigingen werkzaam in de gemeente Weesp;

 • 4.

  buurt: aaneengesloten gebied binnen de gemeentegrenzen van Weesp;

 • 5.

  buurtinitiatieven: initiatieven van aanvragers waarmee zij de sociale samenhang en leefbaarheid in de buurt wensen te verhogen;

 • 6.

  leefbaarheid: de mate waarin inwoners prettig kunnen leven in hun buurt;

 • 7.

  sociale samenhang: betrokkenheid tussen mensen onderling, bij maatschappelijke organisaties, bij andere sociale verbanden, en bij de samenleving als geheel;

 • 8.

  subsidie: een éénmalige subsidie;

 • 9.

  subsidieplafond Weesper Kei: het bedrag dat ten hoogste beschikbaar is gesteld door de Gemeenteraad voor de verstrekking van deze subsidie voor buurtinitiatieven.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Subsidie Verordening Weesp 2010

De ASV Weesp 2010 is van toepassing, tenzij daarvan in de regeling uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 3 Doel van de subsidie

Het doel van de subsidieverstrekking op basis van deze verordening is:

 • 1.

  Het aanmoedigen en ondersteunen van buurtinitiatieven van inwoners die de sociale samenhang en leefbaarheid in de buurt verhogen;

 • 2.

  Het zorgen dat inwoners zich betrokken voelen bij de buurt en andere buurtbewoners.

Artikel 4 Subsidieplafond en subsidieperiode

 • 1.

  Er geldt een apart subsidieplafond voor de Weesper Kei, dat jaarlijks door de Raad wordt vastgesteld.

 • 2.

  Aanvragen waarop nog niet is beslist als het subsidieplafond is bereikt, worden niet in behandeling genomen.

 • 3.

  De subsidie kan worden aangevraagd voor resp. maximaal € 100,-, € 250,-, € 500,- of € 1000,- per buurtinitiatief dat aan bepaalde vastgestelde criteria voldoet, benoemd bij artikel 5.4, mits de kosten voor het initiatief niet lager zijn dan het maximale subsidiebedrag. Bij lagere kosten dan het subsidiebedrag wordt het totaalbedrag van het buurtinitiatief gesubsidieerd op basis van de toegestuurde kostenonderbouwing.

Artikel 5 Subsidiecriteria

 • 1.

  Het buurtinitiatief vindt plaats op het grondgebied van Weesp.

 • 2.

  Aanvragen kunnen alleen gedaan worden door meerdere inwoners van de gemeente Weesp, van minimaal 18 jaar en ingeschreven in Weesp, of stichtingen of verenigingen met activiteiten in Weesp, met uitzondering van de Weesper Jeugd Kei, waarbij slechts één aanvrager 18 jaar of ouder hoeft te zijn.

 • 3.

  Het buurtinitiatief moet voldoen aan het doel omschreven in artikel 3.

 • 4.

  Het maximale subsidiebedrag per initiatief dat kan worden aangevraagd bedraagt:

  • I.

   Een bedrag van max. € 100,- voor een buurtinitiatief van minimaal 10 inwoners jonger dan 18 jaar onder begeleiding van 1 volwassene, verder te noemen: ‘Weesper Jeugd Kei’.

  • II.

   Een bedrag van max. € 250,- voor een buurtbarbecue, buurtfeest, buurtinitiatief, éénmalige activiteit of aanschaf ten behoeve van < 50 personen.

  • III.

   Een bedrag van max. € 500,- voor een buurtinitiatief - niet zijnde een buurtfeest of buurtbarbecue - of een activiteit of aanschaf ten behoeve van > 50 personen of met een doorlopend karakter.

  • IV.

   Een bedrag van max. € 1.000,- voor een buurtinitiatief, activiteit of aanschaf ten behoeve van > 50 personen of met een doorlopend karakter. Deze aanvraag zal slechts dan gehonoreerd worden indien duidelijk aangetoond kan worden dat met alle mogelijke inspanningen is getracht eenzelfde bedrag te vergaren via andere bronnen dan gemeentelijke subsidie. Aanvrager overlegt daarvoor schriftelijke bewijzen van de inspanningen die geïnitieerd zijn om overige middelen te vergaren.

 • 5.

  Het buurtinitiatief is van inwoners zelf en wordt georganiseerd en/of uitgevoerd door inwoners, buurtvereniging e.d.

 • 6.

  Het aantonen van draagvlak in de buurt is verplicht door een handtekeningenlijst bij het aanmeldingsformulier te voegen. Per buurtinitiatief dienen er ten minste 10 inwoners de handtekeningenlijst te ondertekenen, die wonen in de buurt waar het buurtinitiatief wordt uitgevoerd.

 • 7.

  Het initiatief mag identiek zijn aan een initiatief van dezelfde inwoners, stichting of vereniging dat in een vorig kalenderjaar in dezelfde buurt is gesubsidieerd met een maximum van drie aaneengesloten kalenderjaren.

 • 8.

  Voor initiatieven met betrekking tot ingrepen in de openbare ruimte gelden extra criteria met betrekking tot beheer en omkeerbaarheid:

  • a.

   er moet altijd overeenstemming met de gemeente zijn;

  • b.

   indien van toepassing dan dient de aanvrager in de aanvraag een voorstel op te nemen over de beheer- en onderhoudstaken. De inwoners dienen hierin een actieve rol te spelen;

  • c.

   de ingreep is omkeerbaar bij verwaarlozing van burgerbeheer of geen gebruik;

  • d.

   indien de voorziening vernield of versleten is door het verstrijken van de levensduur komt er niet automatisch een nieuwe voorziening voor in de plaats.

 • 9.

  Personen verantwoordelijk voor uitvoering van activiteiten voor minderjarigen (die door de Weesper Jeugd Kei worden ondersteund) dienen in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en deze desgewenst te tonen.

 • 10.

  Aanvragen worden geweigerd, indien:

  • a.

   het buurtinitiatief niet of niet in overwegende mate gericht is op een buurt in Weesp, de gemeente of haar ingezetenen of niet of nauwelijks ten goede komt aan een buurt in Weesp;

  • b.

   het buurtinitiatief reeds heeft plaatsgevonden of reeds is gefinancierd;

  • c.

   het buurtinitiatief een commercieel doel dient;

  • d.

   het buurtinitiatief gericht is op het inzamelen van geld voor de eigen stichting, vereniging of dergelijke;

  • e.

   het buurtinitiatief door een Vereniging van Eigenaren (VvE) wordt aangevraagd en het buurtinitiatief uitsluitend is gericht op de eigen leden.

  • f.

   het buurtinitiatief in strijd is met de openbare orde of met gemeentelijk beleid;

  • g.

   de aanvraag niet is ontvangen binnen de gestelde termijn;

  • h.

   de aanvrager in het kader van de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt;

  • i.

   de vereiste vergunning of toestemming niet is verleend.

Artikel 6 Aanvraag voor subsidie

 • 1.

  Indien in verband met het buurtinitiatief een vergunning is vereist, of anderszins toestemming nodig is, dan dient de aanvrager dit los van de subsidieaanvraag bij de gemeente aan te vragen.

 • 2.

  De aanvraag wordt gedaan door een stichting, vereniging of groep inwoners van Weesp.

 • 3.

  Voor het aanvragen van een subsidie wordt gebruik gemaakt van het daartoe door het college vastgestelde formulier ‘Aanvraagformulier Weesper Kei’ of ‘Aanvraagformulier Weesper Jeugd Kei’, met daarin de volgende gegevens:

  • a.

   een beschrijving van de activiteit waar subsidie voor wordt aangevraagd;

  • b.

   doelgroep (om welke groep inwoners gaat het) en geschatte omvang van de groep;

  • c.

   locatie en datum van de activiteit;

  • d.

   motivatie waarom de activiteit bijdraagt aan sociale cohesie en/of leefbaarheid;

  • e.

   een kostenonderbouwing;

  • f.

   gegevens van de aanvragers;

  • g.

   een bijlage met de handtekeningenlijst van de aanvragers;

  • h.

   een handtekeningenlijst met handtekeningen van 10 inwoners op andere adressen in de betreffende buurt, van minimaal 18 jaar en ingeschreven in Weesp, voor het aantonen van draagvlak in de buurt.

  • i.

   bij aanvraag subsidiecategorie € 1.000,-: een uitgebreide beschrijving van de inspanningsactiviteiten om overige sponsor/subsidie-gelden te vergaren.

 • 4.

  Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren (mét een kostenonderbouwing) worden in behandeling genomen.

 • 5.

  Het college kan indien zij dit nodig acht aanvullende gegevens vragen voor het beoordelen van de aanvraag voor subsidie.

 • 6.

  Aanvragen kunnen op elk moment van het jaar worden ingediend.

 • 7.

  Meer aanvragen uit dezelfde buurt kunnen gehonoreerd worden indien het om verschillende buurtinitiatieven gaat.

Artikel 7 Subsidieverstrekking

 • 1.

  Over het verstrekken van subsidie wordt beslist in volgorde van ontvangst van de aanvragen voor subsidie.

 • 2.

  Indien vanwege het buurtinitiatief een vergunning is vereist, of anderszins toestemming nodig is, beslist het college in afwijking van lid 1 zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van 8 weken na verlening van de vergunning en/of het verkrijgen van deze toestemming(en).

 • 3.

  Bij besluit tot het verstrekken van subsidie bevat de subsidiebeschikking ten minste:

  • a.

   een omschrijving van het buurtinitiatief waarvoor de subsidie wordt verleend;

  • b.

   het eventuele tijdvak waarop de subsidie betrekking heeft;

  • c.

   een vermelding van de hoogte van het subsidiebedrag;

  • d.

   de termijn waarbinnen de verantwoording moet worden toegestuurd en de wijze van verantwoording.

 • 4.

  Bij het verstrekken van een subsidie wordt een beschikking tot vaststelling van subsidie afgegeven.

Artikel 8 Verslag activiteiten

 • 1.

  Betrokkenen die subsidie hebben ontvangen zijn verplicht binnen 8 weken na afloop van de activiteiten schriftelijk kort verslag uit te brengen aan de gemeente over de activiteiten.

 • 2.

  De verantwoording moet ingediend worden via het ‘Verantwoordingsformulier Weesperkei’ of via het ‘Verantwoordingsformulier Weesper Jeugd Kei’.

Artikel 9 Betaling subsidie

 • 1.

  Het subsidiebedrag wordt in één keer uitbetaald binnen 3 weken na verzending van de beschikking.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1.

  Indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan het college afwijken van de bepalingen in deze verordening of de vastgestelde subsidie intrekken of wijzigen.

 • 2.

  In gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist het college.

 • 3.

  Deze subsidieverordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking.

 • 4.

  De Verordening Weesper Kei 2015 wordt op het onder 3. genoemde tijdstip ingetrokken.

 • 5.

  De verordening kan worden aangehaald als 'Verordening Weesperkei 2019’.

   

Aldus geamendeerd vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 mei 2019

M. vanEngelshoven,

griffier

B.J. vanBochove,

voorzitter