Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weesp

Marktreglement biologische markt gemeenten Weesp 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeesp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMarktreglement biologische markt gemeenten Weesp 2016
CiteertitelMarktreglement biologische markt gemeente Weesp 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-01-2017Nieuwe regeling

26-01-2017

gmb-2019-314166

Z.54883

Tekst van de regeling

Intitulé

Marktreglement biologische markt gemeenten Weesp 2016

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Het marktreglement biologische markt geeft uitvoering aan artikel 6 van de Marktverordening Weesp 2010.

De in artikel 1 van Marktverordening gemeente Weesp 2010 gegeven begripsomschrijvingen zijn tevens van toepassing op dit marktreglement.

De in artikel 3 van de Marktverordening Weesp 2010 ingestelde marktcommissie kan advies uitbrengen, dan wel gevraagd worden advies uit te brengen inzake de uitvoering van deze markt.

Artikel 2. Dag, tijd en plaats van de markt

De biologische markt is een bijzondere warenmarkt voor de verkoop van uitsluitend

biologische gecertificeerde producten

De biologische markt vindt plaats op vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur op de hoek Slijkstraat / Nieuwstraat te Weesp.

In verband met jaarlijks terugkerende en voor de gemeenschap van groot belang te achten activiteiten zoals bijvoorbeeld Kermis /Sluis en Bruggenfeest is in dit artikel bepaald dat de biologische markt alsdan kan worden verplaatst.

Daarnaast kunnen zich niet vooraf te bepalen en te omschrijven situaties voordoen die een verplaatsing van de weekmarkt rechtvaardigen, dan wel de markttijden aan te passen.

Artikel 3. Toegestane waren

Onder de in artikel 2 genoemde waren worden producten verstaan die zijn betrokken van SKAL-gecertificeerde leveranciers en/of zijn voortgebracht door SKAL-gecertificeerde producten.

Bij de aanvraag een standplaats in te nemen of bij een vergunningaanvraag, dienen dergelijke certificeringen, overlegd te worden.

 • Op verzoek van de Marktadviescommissie en/of de Marktmeester dienen kooplieden aan te tonen dat de door hen op de markt aangeboden waren zijn voortgebracht door SKAL-gecertificeerde producenten.

  SKAL is de Nederlandse organisatie aangewezen door het Ministerie van E & I om toe te zien op de naleving van de biologische productievoorschriften.

 • De marktcommissie staat de volgende keurmerken voor vis toe,

  • -

   MSC keurmerk voor duurzaam gevangen vis;

  • -

   ASC keurmerk voor gekweekte vis.

 •  

  De aangeboden vis moet aantoonbaar afkomstig zijn van een handelaar die dergelijke vis levert; de keurmerk verlenende organisatie controleert op herkomst van de vis.

   

  Zie toelichting voor een omschrijving van deze keurmerken.

HOOFDSTUK 2. BEPALINGEN OVER HET GEBRUIK VAN DE STANDPLAATS

Artikel 4. Innemen standplaats/aan- en afvoer goederen

 • 1.

  Het is verboden voor standplaatshouders op het marktterrein, meer dan 3 uur voor aanvang en meer dan 1,5 uur na afloop van de markt met een voertuig, goederen of anderszins ruimte in te nemen of goederen aan of af te voeren.

 • 2.

  De standplaatshouder is verplicht zijn standplaats tot de sluitingstijd van de markt te blijven innemen. Het college kan hiervan ontheffing verlenen.

 • 3.

  Het is verboden de doorgang en de wandelgangen op en langs het marktterrein op enigerlei wijze te hinderen of te blokkeren.

 • 4.

  De standplaatshouder zorgt ervoor dat zijn standplaats tijdens de markt schoon blijft en voert bij vertrek zijn afval af.

 • 5.

  Het is verboden op het marktterrein tijdens de duur van de markt met goederen of waren ten verkoop rond te lopen of te rijden.

 • 6.

  Het is verboden, op een markt zonder vaste-standplaatsvergunning of dagplaatsvergunning van het college een standplaats voor het uitoefenen van markthandel in te nemen.

 • 7.

  Het college kan van het verbod in voorgaande lid ontheffing verlenen.

 • 8.

  Aanwijzingen van de marktmeester dienen direct opgevolgd te worden.

Artikel 5. Energievoorziening

Op de markt beschikbare voorzieningen voor elektriciteit zijn ten behoeve van marktplaatshouders en dienaangaande gelden de volgende bepalingen:

 • 1.

  Gebruik van goedgekeurde (NEN 1010) stekkers, snoeren is verplicht.

 • 2.

  De energievoorziening mag niet voor kachelverwarming worden benut.

 • 3.

  Bij storing of schade dient de marktmeester direct in kennis te worden gesteld.

HOOFDSTUK 3. SLOTBEPALINGEN

Artikel 6. Inwerkingtreding

Het reglement treedt in werking de dag nadat het reglement is vastgesteld.

Artikel 7. Legitimatie en indentiteit vergunninghouder

Degene die een standplaats op de markt inneemt of wenst in te nemen, dient op eerste aanvraag van de marktmeester aan te tonen dat hij de vergunninghouder is.

Artikel 8. Citeertitel

Dit reglement wordt aangehaald als: Marktreglement biologische markt gemeente Weesp 2016.

Weesp,26 januari 2017

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Weesp,

M. deHaan,

Gemeentesecretaris

B.J. vanBochove,

burgemeester, wnd.

Toelichting certificering en keurmerken

SKAL

Skal is een onafhankelijke organisatie voor het toezicht op de biologische productie in Nederland. De biologische productie is in Nederland de laatste jaren flink toegenomen. Het toezicht wordt gefinancierd door de geregistreerde bedrijven. De organisatie is gevestigd in Zwolle.

 

 

Doelstelling is het bevorderen van de juiste aanduiding van biologisch voortgebrachte producten. Het gaat er om dat wat “biologisch” wordt genoemd dat ook daadwerkelijk is. Als zichtbaar teken hiervan mogen ondernemers het biologisch keurmerk voeren op producten die afkomstig zijn van een gecontroleerd biologisch productieproces. Dit keurmerk is voor de consument duidelijk herkenbaar en het kan de producent een meerprijs opleveren in de markt.

Bron SKAL

MSC

Het Marine Stewardship Council-keurmerk (MSC) staat op visproducten die afkomstig zijn van duurzame visserij.

Bij duurzame visserij worden visstanden duurzaam beheerd en wordt zo min mogelijk schade toegebracht aan het leven in de zee. Het keurmerk houdt geen rekening met dierenwelzijn.

 

 

MSC is een keurmerk voor visproducten die afkomstig zijn van duurzame visserij. Bij duurzame visserij worden visstanden duurzaam beheerd en wordt zo min mogelijk schade toegebracht aan het leven in de zee en zorg gedragen voor weinig bijvangst. Ongewenste bijvangst gaat overboord.

MSC heeft als doel verantwoordelijk beheer van de voorraden vis, schaal- en schelpdieren te bevorderen en te belonen. MSC heeft een onafhankelijke norm voor duurzame en goed beheerde visserij ontwikkeld.

Bron Voedingscentrum

Kenmerken

Vissers en visserijen die in aanmerking willen komen voor een keurmerk, moeten aan deze criteria voldoen:

 • Geen overbevissing op het visbestand.

 • Behoud van het ecosysteem.

 • Goed en doeltreffend beheer van de visserijactiviteiten.

Individuele vissers en grote visserijbedrijven komen in aanmerking voor het keurmerk. De visserij moet beoordeeld worden om in aanmerking te komen voor het keurmerk. Dat kost geld. Ook het voeren van het keurmerk kost geld.

Welke producten dragen het keurmerk?

In Nederland zijn onder andere zalm, tonijn, koolvis, garnalen en heek met MSC-keurmerk verkrijgbaar. Jaarlijks komen er nieuwe soorten bij.

Over MSC

MSC is in 1996 opgericht door het Wereld Natuur Fonds en Unilever, maar sinds 1999 een onafhankelijke organisatie. Het is een internationale organisatie die de standaard heeft ontwikkeld waarmee onafhankelijke certificeringsbureaus het keurmerk kunnen toekennen aan producten uit de duurzame visserij.

Controle

Verschillende onafhankelijke organisaties, zoals SGS, MIO, Food Certification Int. Det Norske Veritas voeren controles uit.

Bron Voedingscentrum

ASC

ASC staat voor Aquaculture Stewardship Council. Het is vergelijkbaar met het MSC-keurmerk voor wilde vis, alleen het ASC-keurmerk is bedoeld voor kweekvis.

Het heeft als doel de invloed van het kweken van vis op het milieu te verlagen.

Het keurmerk heeft regels voor minder antibioticagebruik, duurzamer visvoer en betere arbeidsomstandigheden van het personeel. In het visvoer zit minder vismeel en meer plantaardig voer.

 

 

De criteria zijn opgesteld door het Wereld Natuur Fonds in samenwerking met Initiatief Duurzame Handel, de viskwekers en wetenschappers.

Welke producten dragen het keurmerk?

Het keurmerk is te vinden op tilapia en pangasius. Ook is er gekweekte zalm uit Noorwegen. Deze gekweekte vissen komen vooral uit Zuidoost-Azië. In de toekomst volgen ook zalm, mosselen, forel en oesters.

Keurmerkorganisatie

ISEAL Alliance

Controle

Erkend door Accreditation Services International.

Bron Voedingscentrum