Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weesp

Machtigingsbesluit uitvoering taken behorend bij triage en verkennend onderzoek Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeesp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMachtigingsbesluit uitvoering taken behorend bij triage en verkennend onderzoek Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)
CiteertitelMachtigingbesluit uitvoering taken behorend bij triage en verkennend onderzoek Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. hoofdstuk 5 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
 2. hoofdstuk 8 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
 3. artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-01-2020Nieuwe regeling

19-12-2019

gmb-2020-3375

Z174104/D.121210

Tekst van de regeling

Intitulé

Machtigingsbesluit uitvoering taken behorend bij triage en verkennend onderzoek Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

De Teamleider uitvoering Sociaal Domein van gemeente Weesp,

 

Gelet op:

het bepaalde in Hoofdstuk 5 en Hoofdstuk 8 van de Wvggz,

het bepaalde in artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht,

 

Overwegende dat:

 • -

  De Wet verplichte GGZ per 1.1.2020 ingevoerd wordt. Een belangrijke opdracht daarin aan het college is opgenomen in artikel 5:1 van de Wvggz. Het college van burgemeester en wethouders draagt zorg voor:

  • het in behandeling nemen van meldingen betreffende personen voor wie de noodzaak tot geestelijke gezondheid zou moeten worden onderzocht;

  • het verrichten van onderzoek naar die noodzaak;

  • het informeren van degene die een melding heeft gedaan en het zo nodig indienen van een aanvraag voor de voorbereiding van een verzoekschrift voor een zorgmachtiging bij de officier van justitie.

 • -

  Voor het uitvoeren van deze taken het college van burgemeester en wethouders op 17 december 2019 machtigingen en mandaat heeft verleend aan de Teamleider Uitvoering Sociaal Domein (zaaknummer Z.174069).

Besluit:

 • 1.

  Voor de uitoefening van de taken zoals benoemd in artikel 3 van dit besluit medewerkers van haar team, die daarvoor de benodigde training hebben gehad, ondermandaat en ondermachtigingen te verlenen.

Artikel 1 Vereisten en competenties gemachtigde

De gemachtigden zijn getraind in het uitvoeren van ‘triage’ en ‘verkennend onderzoek’ in het kader van de Wet verplichte GGZ.

Artikel 2 Verantwoordelijkheid gemeente

De uitoefening van deze machtiging vindt plaats in naam en onder verantwoordelijkheid van de Teamleider uitvoering Sociaal Domein van de gemeente Weesp.

Artikel 3 Reikwijdte machtiging

 • 1.

  De verlening van de machtiging geschiedt in de ruimste zin des woords.

 • 2.

  De teamleider uitvoering sociaal domein verleent de volgende machtigingen aan de daarvoor getrainde medewerkers van haar team:

  • -

   zorg te dragen voor het in behandeling nemen van meldingen betreffende personen voor wie de noodzaak tot geestelijke gezondheid zou moeten worden onderzocht alsmede voor de vervolgstappen zoals opgenomen in artikel 5:1 en artikel 5:2 Wvggz;

  • -

   overleg te hebben, ingevolge artikel 5:13 lid 3 onder c, met de zorgverantwoordelijke voorafgaand aan het vaststellen van een zorgplan omdat essentiële voorwaarden voor deelname aan het maatschappelijk leven voor betrokkene ontbreken;

  • -

   degene die de melding heeft gedaan op de hoogte te stellen, van de beslissing van de officier van justitie zo nodig aangevuld met het oordeel van het college conform artikel 5:16 lid 2;

  • -

   te machtigen tot het voeren van overleg over beëindiging van de verplichte zorg als bedoeld in 8:18 lid 3 onder b.

 • 3.

  De teamleider uitvoering sociaal domein verleent het volgende mandaat aan de daarvoor getrainde medewerkers van haar team:

  • -

   voor het indienen van een aanvraag voor de voorbereiding van een verzoekschrift voor een zorgmachtiging bij de officier van justitie;

 • 4.

  De uitoefening van de machtiging en het mandaat geschiedt binnen de grenzen en met inachtneming van het ter zake geldende recht, specifiek met inachtneming van artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 4 Citeertitel

Het Machtigingsbesluit wordt aangehaald als ‘Machtigingsbesluit uitvoering taken behorend bij triage en verkennend onderzoek Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)’.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Het Machtigingsbesluit wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad en treedt een dag na bekendmaking in werking.

 

Aldus ondertekend door de Teamleider uitvoering Sociaal Domein van de gemeente Weesp op 19-12-2019

IlonkaServaas