Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weesp

Machtigingsbesluit uitvoering hoorplicht bij nemen crisismaatregel Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeesp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMachtigingsbesluit uitvoering hoorplicht bij nemen crisismaatregel Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)
CiteertitelMachtigingsbesluit uitvoering hoorplicht bij nemen crisismaatregel Wvggz
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. hoofdstuk 7 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
 2. artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Landelijke wetgeving verplichte Wvggz

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-01-2020Nieuwe regeling

19-12-2019

gmb-2020-3597

174.069

Tekst van de regeling

Intitulé

Machtigingsbesluit uitvoering hoorplicht bij nemen crisismaatregel Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

De burgemeester van gemeente Weesp,

 

Gelet op:

het bepaalde in Hoofdstuk 7 Paragraaf 1 van de Wvggz,

het bepaalde in artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht,

 

Overwegende dat:

 • -

  De burgemeester bevoegd is een crisismaatregel te nemen ten aanzien van een persoon die zich in zijn gemeente bevindt en voldaan wordt aan de voorwaarden zoals beschreven in artikel 7:1 lid 1 van de Wvggz,

 • -

  De burgemeester ervoor heeft zorggedragen dat een psychiater, indien van toepassing volgens het vastgestelde model, in een medische verklaring zijn bevindingen vermeldt over de actuele gezondheidstoestand van betrokkene en of de situatie als bedoeld in artikel 7:1 lid 1 van de Wvggz zich voordoet,

 • -

  De officier van justitie de burgemeester desgevraagd gegevens verstrekt over een voor betrokkene eerder afgegeven machtiging tot voortzetting van de inbewaringstelling of rechterlijke machtiging als afgegeven op grond van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, crisismaatregel, machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel of zorgmachtiging,

 • -

  De officier van justitie op aanvraag van de psychiater aan hem de politiegegevens als bedoeld in de Wet politiegegevens en de strafvorderlijke en justitiële gegevens als bedoeld in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens verstrekt die relevant kunnen zijn voor de beoordeling van het ernstig nadeel als bedoeld in artikel 7:1 van de Wvggz, tenzij het belang van enig strafrechtelijk onderzoek zich daartegen verzet,

 • -

  De burgemeester de betrokkene, zo mogelijk, op grond van artikel 7:1 lid 3 onder b van de Wvggz in staat moet hebben gesteld te worden gehoord,

 • -

  In de praktijk betrokkene gehoord dient te worden door een 24/7 crisisdienst vanwege overwegingen van doeltreffendheid en doelmatigheid.

Besluit:

 • 1.

  Voor de uitoefening van het horen van betrokkene als bedoeld in artikel 7:1 lid 3 onder b van de Wvggz Vcare van V-Tel ICT B.V. te machtigen.

 • 2.

  Ten aanzien van de uitoefening van de onder 1. vermelde machtiging de navolgende voorschriften vast te stellen.

Artikel 1 Vereisten en competenties gemachtigde

De gemachtigde voldoet aan de vereisten en competenties zoals beschreven in de opdrachtbeschrijving voor de uitvoering van de hoorplicht als bedoeld in artikel 7:1 lid 3 onder b van de Wvggz.

Artikel 2 Verantwoordelijkheid gemeente

De uitoefening van deze machtiging vindt plaats in naam en onder verantwoordelijkheid van de burgemeester.

Artikel 3 Reikwijdte machtiging

 • 1.

  De verlening van de machtiging geschiedt in de ruimste zin des woords.

 • 2.

  De gemachtigde is bevoegd tot het verrichten van alle feitelijke handelingen, benodigd voor de voorbereiding en de uitvoering van de hoorplicht als bedoeld in artikel 7 lid 3 onder b van de Wvggz.

 • 3.

  De gemachtigde informeert de betrokkene tijdens het horen over de mogelijkheid en meerwaarde van een patiëntvertrouwenspersoon (pvp). Aan de betrokken wordt toestemming gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken aan een pvp.

 • 4.

  De gemachtigde biedt de betrokkene de gelegenheid om familieleden c.q. naasten mee te nemen bij het horen.

 • 5.

  Het horen kan zo nodig telefonisch plaatsvinden.

 • 6.

  Indien de betrokkene een jeugdige jonger dan 16 jaar betreft, dient zowel de jeugdige als een wettelijk vertegenwoordiger te worden gehoord.

 • 7.

  De gemachtigde maakt een verslag van het horen.

 • 8.

  Het verslag van het horen vormt samen met de medische verklaring van de psychiater een integraal advies aan de burgemeester om al dan niet een crisismaatregel in te zetten.

 • 9.

  De uitoefening van de machtiging geschiedt binnen de grenzen en met inachtneming van het ter zake geldende recht, specifiek met inachtneming van artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 4 Citeertitel

Het Machtigingsbesluit wordt aangehaald als ‘Machtigingsbesluit uitvoering hoorplicht bij nemen crisismaatregel Wvggz’.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Het Machtigingsbesluit wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad en treedt een dag na bekendmaking in werking.

 

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp op 19-12-2019

B.J. vanBochove

Burgemeester Weesp