Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weesp

Verordening funderingsherstel gemeente Weesp 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeesp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening funderingsherstel gemeente Weesp 2007
CiteertitelVerordening funderingsherstel gemeente Weesp 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Terugwerkende kracht

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 23, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-12-200727-11-2007Nieuwe regeling

01-11-2007

WeesperNieuws, 05-12-2007

W/25423

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening funderingsherstel gemeente Weesp 2007

De raad van de gemeente Weesp;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 augustus 2007;

Gelet op het bepaalde in:

 

B E S L U I T :

vast te stellen de volgende verordening:

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp.

 • b.

  lening: een lening voor doeleinden zoals omschreven in deze verordening, die door de SVn wordt verstrekt op basis van een besluit van het college;

 • c.

  vangnetlening: een laagrentende lening voor doeleinden zoals omschreven in deze verordening, die door de SVn wordt verstrekt ten laste van het gemeentelijk funderingsfonds, op basis van een besluit van het college;

 • d.

  Funderingsfonds: het fonds waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, laagrentende leningen kan toekennen, en waarin de rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort;

 • e.

  SVn: de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten te Hoevelaken;

 • f.

  Eigenaar: degene met het meest omvattende zakelijk recht op een woning. Onder eigenaar wordt mede verstaan - degene die het recht van erfpacht heeft; - de houder van het recht van opstal; - de gerechtigde tot een appartementsrecht;

 • g.

  Bouwkundige eenheid: een bouwblok bestaande uit ten minste één woning, waarvan de fundering en bouwmuren constructief een samenhangend geheel vormen.

Artikel 2 Doelstelling en reikwijdte

 • a

  Deze verordening is een uitwerking van de Nota Funderingsproblematiek Gemeente Weesp 2007, vastgesteld door de raad op […].

 • b

  Deze verordening heeft tot doel het financieel ondersteunen van particuliere eigenaren van woningen, middels het verstrekken van dan wel garant staan voor leningen, bij het herstellen van funderingsschade en daardoor ontstane cascoschade.

 • c

  Bij samenloop van een recht op lening uit hoofde van deze verordening met een recht op subsidie of bijdrage uit andere hoofde wordt het recht op laatstgenoemde subsidie of bijdrage in mindering gebracht op een recht uit hoofde van deze verordening.

Artikel 3 Nieuw Artikel

Het college kan per kalenderjaar gebieden in de gemeente aanwijzen waarop de verordening bij voorrang van toepassing is, met uitsluiting van andere gebieden.

Artikel 4 Nieuw Artikel

 • a

  De gemeente stelt zich garant voor leningen, door SVn tegen marktconforme tarieven verstrekt.

 • b

  De totale schuld waarvoor de gemeente zich bij leningen, genoemd in het vorige lid, garant stelt kan nooit groter zijn dan €1.000.000,-.

 • c

  De gemeenteraad van Weesp richt een funderingsfonds in waaruit vangnetleningen kunnen worden verstrekt onder de in deze verordening genoemde voorwaarden.

 • d

  Het funderingsfonds wordt ondergebracht bij de SVn.

 • e

  Er kan nooit voor een groter bedrag aan vangnetleningen worden toegekend dan dat er middelen aanwezig zijn in het funderingsfonds.

Artikel 5 Bevoegdheid en uitvoering

 • a

  Het college is belast met de uitvoering van deze verordening.

 • b

  Het college is bevoegd nadere regels te stellen voor de uitvoering van deze verordening.

 • c

  Het college is bevoegd om met inachtneming van het in deze verordening bepaalde leningen toe te kennen, waarbij bij leningen die geen vangnetleningen zijn de gemeente zich garant stelt.

Hoofdstuk 2 Aanvraag en toekenning

Artikel 6 Aanvraag

 • a

  De aanvraag wordt schriftelijk bij het college ingediend door de eigenaar, op een door het college beschikbaar te stellen formulier. De aanvraag dient door de aanvrager te worden ondertekend.

 • b

  Bij de aanvraag worden in ieder geval als bijlage overlegd:

  • 1.

   een rapport van funderingsonderzoek uitgevoerd volgens het VROM-protocol.

  • 2.

   een plan van aanpak voor het herstel inclusief een offerte voor de uit te voeren werkzaamheden;

  • 3.

   een bewijs omtrent de eigenaar van de woning.

 • c

  Indien de eigenaar een beroep wil doen op de vangnetregeling vermeldt hij dit bij de aanvraag.

 • d

  Het college is bevoegd nadere eisen te stellen aan de aanvraag.

 • e

  Alvorens over de aanvraag te besluiten kan in overleg met aanvrager gezocht worden naar andere oplossingen, waarbij het college een bemiddelende rol kan spelen.

 • f

  Het college beslist binnen acht weken na indiening over de aanvraag.

 • g

  Het college kan de beslissing op de aanvraag éénmaal met ten hoogste vier weken verdagen.

Artikel 7 Toekenning leningen

 • a

  Het college beoordeelt de aangevraagde leningen in volgorde van binnenkomst.

 • b

  Het college kan een aanvraag met voorrang toekennen indien team milieu en toezicht van oordeel is dat herstel onmiddellijk dient te worden uitgevoerd.

 • c

  De lening bedraagt ten hoogste €75.000,- per aanvrager.

 • d

  Toekenningen als bedoeld in dit artikel moeten worden beschouwd als voorlopige toekenningen.

Artikel 8 Nieuw Artikel

 • a

  Het college honoreert een aanvraag slechts wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • 1.

   De eigenaar dient tevens bewoner te zijn van het pand waarvoor een lening wordt aangevraagd.

  • 2.

   aanvrager heeft zich naar redelijkheid ingezet om, indien mogelijk, kosten van funderingsherstel te verhalen op de vorige eigenaar en/of diens makelaar ,

  • 3.

   het herstel waarvoor een lening wordt aangevraagd maakt deel uit van herstel van de funderingen van een gehele bouwkundige eenheid,

  • 4.

   de werkzaamheden waarvoor een lening wordt aangevraagd in verhouding staan tot het probleem,

  • 5.

   alle ernstige constructieve gebreken, die het gevolg zijn van funderingsschade, worden in dezelfde bouwgang gerepareerd.

  • 6.

   Indien voor het herstel een bouwvergunning dient te worden aangevraagd geldt het niet verkrijgen hiervan als ontbindende voorwaarde voor het toekennen van of de toegekende lening.

  • 7.

   De toekenning van een lening vindt steeds plaats onder de ontbindende voorwaarde dat tussen de eigenaar en het SVn een overeenkomst van geldlening tot stand komt.

 • b

  Door het indienen van de aanvraag stemt de aanvrager in met de in deze verordening genoemde voorwaarden.

 • c

  Voor zover een bouwkundige eenheid bestaat uit meerdere zelfstandige delen die voor permanente bewoning worden gebruikt of zijn bestemd, wordt voor de gehele eenheid maximaal een bedrag beschikbaar gesteld gelijk aan het aantal op enige verdieping horizontaal naast elkaar gelegen woningen, of gedeelten van woningen vermenigvuldigd met het maximale leenbedrag dat in artikel 7 onder c wordt genoemd.

 • d

  Verdere afhandeling en beoordeling van aanvragen vindt plaats conform de Gemeentelijke Uitvoeringsregels Funderingsherstel.

Artikel 9 Gedekte kosten

Zowel de kosten van het daadwerkelijke funderingsherstel als de kosten voor gebreken als genoemd onder artikel 8, lid 1, sub e, kosten voor procesbegeleiding en de leges voor noodzakelijke vergunningen komen in aanmerking voor dekking door de lening.

Hoofdstuk 3 Definitieve vaststelling van de lening en verplichtingen voor de aanvrager

Artikel 10 Gereedmelding

 • a

  De eigenaar meldt het gereedkomen van de werkzaamheden op een door het college beschikbaar te stellen formulier.

 • b

  Binnen drie maanden na de gereedmelding dient de eigenaar verantwoording in met een gespecificeerd overzicht van de werkelijk gemaakte kosten, vergezeld van de hierop betrekking hebbende facturen en betalingsbewijzen.

 • c

  De verantwoording bevat een verklaring dat de werkzaamheden zijn verricht overeenkomstig het bij de aanvraag ingediende of met goedkeuring van het college gewijzigde plan van aanpak.

 • d

  Het college kan vrijstelling verlenen van de in lid b genoemde termijn.

Artikel 11 Vaststelling en betaalbaarstelling

 • a

  De hoogte van de lening wordt door het college achteraf vastgesteld op basis van aanvaardbare, daadwerkelijk gemaakte kosten.

 • b

  Het college beslist binnen drie maanden na ontvangst op een verzoek om betaalbaarstelling.

 • c

  Bij onvolledigheid van de in artikel 10 genoemde gegevens schort het college de betaalbaarstelling op, totdat de eigenaar de daarvoor naar het oordeel van het college noodzakelijke aanvullende gegevens heeft verstrekt.

 • d

  Het college is, onverminderd het in lid c bepaalde, bevoegd voorschotten te (doen) verstrekken.

 • e

  De toegekende bijdrage wordt, na aftrek van een eventueel verstrekt voorschot, binnen zes weken na de betaalbaarstelling aan de eigenaar overgemaakt.

Artikel 12 Afbetaling leningen

Verdere uitvoering en voorwaarden van de leningen worden vastgelegd in een contract tussen de aanvrager en SVn.

Hoofdstuk 4 Hardheidsclausule en slotbepalingen

Artikel 13 Hardheidsclausule

Het college is bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze verordening.

Artikel 14 Onvoorziene omstandigheden

In alle gevallen waarin deze verordening niet of onvoldoende voorziet beslist het college.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 27 november 2007.

Artikel 16 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Funderingsherstel Gemeente Weesp 2007".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 1 november 2007,

 

de raad voornoemd,

 

M. Walrave,                                                                                       B. Horseling, griffier                                                                                                 voorzitter