Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weesp

Verordening scheepvaartrechten 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeesp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening scheepvaartrechten 2011
CiteertitelVerordening scheepvaartrechten 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpScheepvaartrechtenverordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-201001-01-2017Nieuwe regeling

09-12-2010

WeesperNieuws, 22-12-2010

Z.10557

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening scheepvaartrechten 2011

De raad van de gemeente Weesp;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2010;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de:

 

'Verordening op de heffing en de invordering van scheepvaartrechten in de gemeente Weesp'. 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  'dag': de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur;

 • b.

  'week': een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  'maand': een aaneengesloten periode van 30 dagen;

 • d.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • e.

  'vaartuig': een drijvend lichaam dat wegens zijn drijfvermogen wordt gebezigd dan wel bestemd of geschikt is voor het vervoer te water van personen of goederen of voor het dragen of vervoeren van al dan niet met het drijvende lichaam één geheel uitmakend voorwerpen;

 • f.

  'kade': de bij de gemeente in eigendom en/of beheer zijnde oevers met de daarbij behorende gronden van de industriehaven en van de rivier de Vecht, welke zijn gelegen binnen het grondgebied van de gemeente en die zijn bestemd voor het aanleggen van vaartuigen en/of het opslaan, laden en lossen van goederen;

 • g.

  'meetbrief': het document als bedoeld in artikel 782, vierde lid, van het Wetboek van Koophandel, juncto het besluit van 24 oktober 1983, Stb 548 (Besluit binnenschependocumenten);

 • h.

  'verplaatsing': de in de volumen uitgedrukte waterverplaatsing van een vaartuig tussen het vlak van de grootste toegelaten diepgang en het vlak van inzinking van het ledige vaartuig, volgens een geldige meetbrief, of daarmede krachtens wettelijke bepalingen gelijkgestelde documenten;

 • i.

  'oppervlakte': het product van de grootste lengte en de grootste breedte van het vaartuig of de in gebruik genomen kade en/of oever.

Artikel 2 Aard van de heffing en belastbaar feit

Onder de naam scheepvaartrechten worden rechten geheven ter zake van het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde gemeentewateren of van andere voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen, die in beheer of onderhoud zijn bij de gemeente en terzake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, waarbij onder¬scheid wordt gemaakt in de volgende rechten:

 • a.

  aanleggeld: voor vaartuigen, die aan een kade aanleggen of aldaar terzijde van een ander vaartuig of andere vaartuigen aanleggen;

 • b.

  los- en laadgeld: voor het lossen en/of laden van een vaartuig dat aan een kade heeft aangelegd;

 • c.

  opslaggeld: voor het gebruik maken van een kade of oever ten behoeve van het daarop plaatsen van voorwerpen en/of het opslaan van goederen;

 • d.

  bruggeld: voor het openen of openhouden van de bij de gemeente in eigendom, beheer en onderhoud zijnde Zwaantjesbrug, ter doorlating van een vaartuig.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is degene die overeenkomstig de bestemming gebruik maakt van de voor de openbare dienst bestemde gemeentewateren of van andere voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen, die in beheer of onderhoud zijn bij de gemeente en degene die het genot heeft van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten.

Artikel 4 Vrijstellingen

Het recht wordt niet geheven terzake van:a vaartuigen, toebehorende aan rijk, provincie of gemeente;b vaartuigen, waarvan de schippers, naar omstandigheden beoordeeld, wegens ernstige familieomstandigheden of om redenen van overmacht aan een kade moeten aanleggen, mits niet wordt geladen en/of gelost;c vaartuigen, die aan de westelijke oever van de rivier de Vecht tussen de Sluisbrug en de Lange Vechtbrug aanleggen aan de steigers beheerd door de Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer Weesp (VVW), onverminderd het recht van de VVW tot het heffen van aanleggelden;d alleen het bruggeld, voor zover de vaartuigen beroepshalve worden gebruikt, met uitzondering van vaartuigen welke dienstbaar zijn aan de recreatie.

Artikel 5 Tarieven

 • 1

  De scheepvaartrechten worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verorde¬ning behorende tarieventabel. Het tarief is inclusief de verschuldigde omzetbelasting.

 • 2

  Voor de berekening van de tarieven wordt een gedeelte van een in de tarieven¬tabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1

  De scheepvaartrechten worden geheven bij wege van een ¬gedagtekende schrifte¬lijke kennisgeving, waarin of waarop het ver¬schuldigde bedrag wordt vermeld.

 • 2

  In afwijking van artikel 4:90, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, wordt bij contante betaling van het verschuldigde bruggeld - dat kenbaar wordt gemaakt door middel van een opschrift op de Zwaantjesbrug - geen kwitantie afgegeven.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de scheepvaartrechten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling of via een opschrift wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving.

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagteke¬ning van de kennisgeving.

 • 2

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de scheepvaartrechten wordt geen kwijtschelding ver¬leend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de scheepvaartrechten.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  De 'Verordening scheepvaartrechten 2010', vastgesteld bij besluit van de raad op 16 december 2009 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 • 4

  Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening scheepvaartrech¬ten 2011'

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 9 december 2010,

 

de raad voornoemd,

 

de griffier, de voorzitter,

 

 

M.Walrave                                          B.Horseling