Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard

Besluit van het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Werkorganisatie Langedijk & Heerhugowaard houdende regels omtrent budgethouders (Budgethoudersregeling Werkorganisatie Langedijk & Heerhugowaard 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Werkorganisatie Langedijk & Heerhugowaard houdende regels omtrent budgethouders (Budgethoudersregeling Werkorganisatie Langedijk & Heerhugowaard 2020)
CiteertitelBudgethoudersregeling Werkorganisatie Langedijk & Heerhugowaard 2020
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld door het bestuur.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. Gemeentewet
 3. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Heerhugowaard/627325/CVDR627325_1.html
 4. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Heerhugowaard/429264/CVDR429264_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-02-202101-01-2021nieuwe regeling

04-02-2021

bgr-2021-130

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Werkorganisatie Langedijk & Heerhugowaard houdende regels omtrent budgethouders (Budgethoudersregeling Werkorganisatie Langedijk & Heerhugowaard 2020)

1. Inleiding

 

In het kader van een ambtelijke fusie tussen gemeente Heerhugowaard en gemeente Langedijk is met ingang van 1 oktober 2019 de Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard (hierna: WLH) opgericht en in werking gesteld vanaf 1 januari 2020.

Om de WLH in staat te stellen haar taken slagvaardig en efficiënt uit te voeren, hebben de burgemeesters en colleges van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard, onder enkele randvoorwaarden en met uitzondering van een aantal expliciet benoemde bevoegdheden, alle bevoegdheden neergelegd bij het bestuur van de WLH. Het bestuur van de WLH heeft het volledige mandaat door gemandateerd via de Mandaatregeling Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard 2020 (hierna: mandaatregeling WLH) aan de werkorganisatie.

 

Er is gekozen om in de mandaatregeling WLH een algemeen uitvoeringsmandaat op te nemen waarin verwezen wordt aan dit document. Budgethoudersregeling Werkorganisatie Langedijk & Heerhugowaard 2020, is bedoeld als uitwerking/ aanvulling van artikel 5, lid 5 van de eerdergenoemde mandaatregeling WLH.

 

Het doel van dit document is te voorzien in;

 • -

  Het Uniformeren en verduidelijken van bevoegdheden en verantwoordelijkheden m.b.t. budgetbeheer;

 • -

  Een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, zo¬dat aan de eisen van interne/ externe controle wordt voldaan;

 • -

  De verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten laste van toegekende budgetten en investeringskredieten conform beleid;

 • -

  De interne regels voor taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening.

Bij het opstellen van dit document is onderstaand juridisch kader in acht genomen;

 

Nationale wet- en regelgeving

 • -

  Algemene wet bestuursrecht, specifiek hoofdstuk 10;

 • -

  Gemeentewet

 • -

  Besluit begroting en verantwoording

Overige regelgeving en besluitvorming

 • -

  Gemeenschappelijke regeling werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard

 • -

  Mandaatregeling Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard

 • -

  Mandaatbesluit van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van gemeente Heerhugowaard .d.d. 26 november 2019

 • -

  Mandaatbesluit van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van gemeente Langedijk d.d. 26 november 2019.

 • -

  Financiële verordening gemeente Heerhugowaard 2017

 • -

  Financiële verordening gemeente Langedijk 2018

 • -

  Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard 2020

 • -

  Functieboek Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard

2 Begripsbepalingen

Artikel 1  

In deze regeling wordt verstaan onder:

 

Eerste budgethouder:

De directeur die uit hoofde van de functie verantwoordelijk is

voor de beheersing van het budget gekoppeld aan het eigen domeinonderdeel. Het vier-ogen principe is van kracht.

Budgethouder:

Degene die uit hoofde van zijn functie verantwoordelijk is voor de beheersing van de budgetten, contracten of kredieten welke door de directie zijn toegewezen. Het vier-ogen principe is van kracht.

Budgetbeheerder:

Degene die door de budgethouder is aangewezen, om namens hem/haar één of meerdere budgetten te beheren. Het vier-ogen principe is van kracht.

Prestatie akkoord verklaarder (PAV’er):

De prestatie akkoord verklaarder is een door de budgethouder aangewezen medewerker die toetst of de factuur en de geleverde prestatie in overeenstemming zijn met de opdracht.

Het vier-ogen principe

Dit is een procedureel uitgangspunt dat stelt dat handelingen m.b.t het aangaan van verplichtingen, het accorderen van facturen en het betaalbaar stellen van facturen minimaal door twee personen (met de rollen van eerste budgethouder, budgethouder en/ of budgetbeheerder) gecontroleerd moet zijn.

Raad:

De gemeenteraden van Langedijk en/of Heerhugowaard

College:

Het college van burgemeester en wethouders van Langedijk en/of Heerhugowaard.

Directie:

De directie van de werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard.

WLH

De Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard.

Afdeling FIC

Afdeling Financiën inkoop en contracten.

Hoofd:

De leidinggevende van een afdeling van de werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard zoals die functie is opgenomen in het functieboek van de Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard.

Programmabegroting:

Vastgestelde begroting waarin de raad per programma de financiële kaders voor de lasten en baten heeft vastgesteld.

Exploitatiebudget

Exploitatiebudgetten gaan over budgetten die in de begroting staan, in het overzicht van baten en lasten.

Investeringsbudget

Investeringsbudgetten zijn budgetten die voor investeringen op de balans staan.

Meerjareninvesteringsplan (MIP)

In een MIP staan nog te plegen nieuwe investeringen vermeld. Het betreft investeringen voor bedrijfsvoering en alle programma’s. Het MIP is bedoeld voor de bewaking van de planning van deze investeringen.

Financiële verplichting

Elk contractueel (mondelinge & schriftelijke toezegging, order of bestelling) overeengekomen verplichting om liquide middelen (geld) aan een andere onderneming over te dragen.

3. Aanwijzing van budgethouders

Artikel 2  

 • 1.

  De directie is de eerste budgethouder.

 • 2.

  De directie kan per budget (kostenplaats) een hoofd, of een functionaris die rechtsreeks onder de directie valt, aanwijzen als budgethouder.

 • 3.

  De budgethouder kan per kostenplaats een budgetbeheerder aanwijzen; De aanwijzing van een budgetbeheerder moet passen binnen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de functie die de budgetbeheerder bekleedt. De budgethouder kan buiten de in deze regeling opgenomen voorwaarden extra randvoorwaarden stellen bij de aanwijzing van een budgetbeheerder.

 • 4.

  De aanwijzing als budgetbeheerder wordt met vermelding van de betreffende budgetten via Topdesk aangevraagd.

 • 5.

  De melding bedoeld in het vierde lid gaat vergezeld van de paraaf van de budgethouder en de budgetbeheerder.

 • 6.

  Vanuit het oogpunt van interne controle dient er sprake te zijn van functiescheiding. Voor de budgethoudersregeling houdt dat in dat de financiële administratie erop moet toezien dat er is getekend voor het aangaan van een financiële verplichting en dat de juiste budgethouder of -beheerder heeft getekend voor codering en betaling. Budgethouders en -beheerders kunnen alleen facturen goedkeuren op budgetten die aan hen zijn toegewezen. Het vierogen principe dient bij voorkeur technisch afgevangen te worden in de betreffende applicaties. De ambtenaren dienen te alle tijde integer te handelen.

4. Verantwoordelijkheden

Artikel 3  

 • 1.

  Een budgethouder is verantwoordelijk voor:

  • a.

   een doelmatig en rechtmatig beheer van de aan hem toegewezen budgetten en een effectieve realisatie van de aan de desbetreffende budgetten gekoppelde doelstellingen, resultaten en prestaties;

  • b.

   een goede onderbouwing van de in de begroting opgenomen ramingen;

  • c.

   het beheersen van risico’s bij het beheren en bewaken van op het budget geboekte kosten en opbrengsten;

  • d.

   het tijdig, juist en volledig (laten) aanmaken van een inkooporder bij het aangaan van een verplichting ten laste van de eigen budgetten;

  • e.

   een juiste, tijdige en volledige afhandeling van een te ontvangen of te verzenden factuur;

  • f.

   het (laten) controleren van de factuur en het (laten) vaststellen of de geleverde goederen en diensten voldoen aan de vooraf overeengekomen prijs, kwaliteit en kwantiteit;

  • g.

   het maken van afspraken met budgetbeheerders over hoe deze zich gaan verantwoorden.

 • 2.

  Budgethouder blijft eindverantwoordelijk voor de beheersing van de toegewezen budgetten, zowel de inkomsten als de uitgaven, ongeacht de in deze regeling opgenomen bepalingen van taken voor budgetbeheerders en PAV-ers.

Artikel 4  

 • 1.

  De budgethouder en -beheerder zijn bevoegd tot het aangaan van verplichtingen en het doen van uitgaven volgens de toegekende budgetten. Hierbij is onderscheid te maken in:

  • a.

   Exploitatiebudgetten, de hoogte van deze budgetten is opgenomen in de begroting;

  • b.

   Voorzieningen, de hoogte van het budget is opgenomen in de onderbouwing van de voorziening;

  • c.

   Investeringsbudget, het investeringsbudget is opgenomen in het meerjareninvesteringsplan behorende bij de Programmabegroting, begroting of is apart toegekend door de gemeenteraad.

 • 2.

  Inkoop en/of aanbesteding van diensten, leveringen en werken vindt plaats binnen de kaders van het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

 • 3.

  De tekenbevoegdheid van een budgethouder/budgetbeheerder voor het aangaan van verplichtingen en het accorderen van facturen is gelimiteerd tot de nog beschikbare budgetruimte van de kostenplaats waar de verplichting/factuur verantwoord wordt.

 • 4.

  Financiële verplichtingen mogen niet worden aangegaan als die in de toekomst onvermijdelijk tot overschrijdingen van budgetten zullen leiden;

 • 5.

  Wanneer de verplichting/besteding meer bedraagt dan het beschikbare budget dan dient de budgetbeheerder/-houder voorafgaand aan de financiële verplichting (opdracht/bestelling), conform de interne richtlijnen een budgetverhoging te realiseren.

 • 6.

  De budgethouder/ budgetbeheerder laten iedere financiële verplichting vanaf een bedrag van € 10.000 in de administratie registreren.

 • 7.

  Voor de eerste budgethouder, budgethouder en budgetbeheerder gelden de volgende randvoorwaarden:

   

  Functie/ rol

  Aangaan verplichting bevoegd tot:

  Eerste budgethouder

  € 0,00 tot Europees drempelbedrag voor leveringen, diensten en werken.

  Budgethouder

  € 0,00 tot € 200.000 m.b.t. leveringen en diensten.

  € 0,00 tot € 1.500.000 m.b.t. werken.

  Budgetbeheerder

  € 0,00 tot € 75.000 m.b.t. leveringen en diensten.

  € 0,00 tot € 150.000 m.b.t. werken.

   

 • 8.

  Het accorderen van betaalopdrachten mag altijd tot het bedrag genoemd in de tabel van artikel 4 lid. 7. Indien de factuur valt onder een eerder aangegane (en geregistreerde) verplichting tot een bedrag van de Europese drempelbedragen voor levering, diensten en werken, is het toegestaan voor de eerste budgethouder, budgethouder en budgetbeheerder een betaalopdracht te accorderen voor een bedrag groter dan de bedragen genoemd in de tabel van artikel 4 lid. 7.

 • 9.

  Uitzondering op bevoegdheid tot goedkeuring van betaalopdrachten zijn;

  • a.

   Boekingen die door geautomatiseerde koppelingen/ generatie op budgetten worden geboekt. De autorisatie voor deze betalingen moet vastgelegd zijn binnen de betreffende applicatie. Denk hierbij aan boekingen zoals; doorberekening salariskosten, doorbelasting projecturen, toerekening van kapitaallasten, boeking van belastingkohieren, boekingen vanuit de administratie van het sociaal domein. De autorisatie van deze betalingen moet zijn vastgelegd binnen de betreffende applicatie.

  • b.

   Boekingen van facturen die over dusdanig veel kostenplaatsen worden verdeeld dat de individuele parafering niet of nauwelijks mogelijk is. Dergelijke facturen worden gecontroleerd en gecodeerd door de afdeling FIC. Denk hierbij aan boekingen zoals; het boeken van verzekeringspremies, voorschotnota’s energie en het boeken van publiekrechtelijke belastingaanslagen.

Artikel 5  

 • 1.

  De PAV’er wordt door de budgethouder aangewezen en heeft de volgende bevoegdheden;

  • -

   De PAV’er parafeert voor geleverde prestaties/de te leveren prestaties van facturen en invorderingsopdrachten ten laste of ten gunste van de budgetten van de budgethouder/budgetbeheerder;

  • -

   De PAV’er heeft de verplichting na te gaan of geleverde prestaties/de te leveren prestaties werkelijk heeft plaatsgevonden.

  • -

   De PAV’er heeft de bevoegdheid een factuur of invorderingsopdracht van de juiste boekingscodes te voorzien;

  • -

   Een PAV’er mag niet paraferen voor geleverde prestaties/ de te leveren prestaties van facturen en invorderingsopdrachten waarbij hij/zij ook als leverancier of opdrachtnemer van de gemeente optreedt.

Artikel 6  

 • 1.

  Een budgethouder/ budgetbeheerder is bevoegd tot het betaalbaar stellen van facturen, indien door PAV’er is vastgesteld dat de prestatie is geleverd en voldoet aan de afspraken.

 • 2.

  De functie van budgethouder/budgetbeheerder is niet verenigbaar met een functie waarin een betaalopdracht kan worden gegenereerd/goedgekeurd en functies die belast zijn met het applicatiebeheer en financiële systemen. Het fysiek uitbetalen (verplaatsen van geld) is een afgebakend onderdeel van het crediteurenproces binnen de afdeling FIC met eigen procesafspraken.

 • 3.

  Een budgethouder/ budgetbeheerder kan geen verplichtingen aangaan en niet tekenen voor facturen waarbij hij/zij ook als leverancier of opdrachtnemer van de gemeente optreedt.

5. Budgetverschuivingen

Artikel 7  

 • 1.

  De raden van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard besluiten over aanpassingen van budgetten op lasten- of batenniveau en over budgettaire wijzigingen welke programma overstijgend zijn.

 • 2.

  De colleges van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard besluiten over budgettaire wijzigingen welke taakveld overstijgend zijn, maar binnen hetzelfde programma blijven. De wijziging mag niet leiden tot een verhoging van het totaalbudget per programma op lasten- of batenniveau.

 • 3.

  De Budgethouder is gemachtigd tot het budgettair neutraal wijzigen van budgetten binnen een taakveld, binnen hetzelfde programma. De wijziging mag niet leiden tot een verhoging van het totaalbudget per programma op lasten- of batenniveau.

 • 4.

  De wijzigingen bedoeld onder het eerste, tweede en derde lid worden conform de afgesproken workflow verwerkt.

6. Rapportage en verantwoording

Artikel 8  

 • 1.

  De budgethouder legt aan de directie verantwoording af over de inhoudelijke en financiële uitvoering van de taken op grond van deze regeling.

 • 2.

  Op de inhoud en frequentie van de in het eerste lid bedoelde verantwoording zijn minimaal de daarvoor vastgestelde planning, afspraken en kwaliteiten in het kader van de P&C- cyclus van toepassing. Deze zijn vastgelegd in de financiële verordeningen van de gemeenten Langedijk & Heerhugowaard.

7. Informatieverstrekking

Artikel 9  

 • 1.

  Het hoofd van de afdeling FIC zorgt ervoor dat, de directie, budgethouders en - beheerders beschikken over actuele en volledige informatie over de budgetten waarvoor zij als budgethouder zijn aangewezen.

 • 2.

  De directie, de budgethouders en de budgetbeheerders worden in de gelegenheid gesteld alle gegevens over hun budgetten te raadplegen.

8. Advisering

Artikel 10  

De directie wint bij de uitvoering van haar taken in het kader van deze regeling advies in bij de het hoofd van de afdeling FIC en Juridische en Bestuurlijke zaken.

9. Slotbepalingen

 

Geen slotbepalingen

10. Inwerkingtreding

Artikel 11  

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na publicatie en werkt terug tot 1 januari 2020.

11. Aanhalingstitel

Artikel 12  

Deze regeling kan worden aangehaald als;

“ Budgethoudersregeling Werkorganisatie Langedijk & Heerhugowaard 2020”

 

Heerhugowaard, 4 februari 2021

Bestuur werkorganisatie Langedijk & Heerhugowaard,

Secretaris directeur

M. Diependaal

Voorzitter,

A.B. Blase