Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard

Besluit van het bestuur en de voorzitter van de bedrijfsvoeringsorganisatie Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard houdende regels omtrent mandaat (Mandaatregeling Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het bestuur en de voorzitter van de bedrijfsvoeringsorganisatie Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard houdende regels omtrent mandaat (Mandaatregeling Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard)
CiteertitelMandaatregeling Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld door het bestuur en de voorzitter.

Deze regeling vervangt de Mandaatregeling Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet gemeenschappelijke regelingen
 2. Algemene wet bestuursrecht
 3. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Heerhugowaard/632766/CVDR632766_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-02-2021nieuwe regeling

04-02-2021

bgr-2021-143

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het bestuur en de voorzitter van de bedrijfsvoeringsorganisatie Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard houdende regels omtrent mandaat (Mandaatregeling Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard)

Het bestuur en de voorzitter van werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard, elk handelend voor zover het de eigen bevoegdheden betreft;

 

gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Algemene wet bestuursrecht, het Burgerlijk Wetboek en de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard;

 

gelet op de mandaatbesluiten van de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard d.d. 26 november 2019 respectievelijk 26 november 2019;

 

overwegende dat:

 • de colleges van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard op 20 augustus 2019 de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard hebben getroffen;

 • bij die gemeenschappelijke regeling de colleges van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard de werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard hebben belast met het uitvoeren van alle collegetaken;

 • de werkorganisatie voorts in opdracht van de burgemeesters van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard taken gaat uitvoeren;

 • de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk het bestuur van de werkorganisatie in staat hebben gesteld de haar opgedragen taken uit te voeren, door haar de benodigde bevoegdheden te verlenen bij besluit van 26 november 2019 respectievelijk 26 november 2019;

 • de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk bij deze besluiten hebben aangegeven dat ondermandaat is toegestaan;

 • de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk bij het treffen van genoemde gemeenschappelijke regeling daarnaast bevoegdheden hebben overgedragen aan het bestuur van de werkorganisatie Heerhugowaard en Langedijk;

 • het bestuur en de voorzitter van werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard naast deze gemandateerde en overgedragen bevoegdheden ook beschikken over eigenstandige bevoegdheden;

 • het om redenen van doelmatigheid en slagvaardig bestuur wenselijk is dat alle hiervoor genoemde bevoegdheden die daarvoor in aanmerking komen, worden gemandateerd aan de ambtenaren die werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van het bestuur;

 • het wenselijk is te komen tot een goede, eenvoudige en onderhoudsarme mandaatregeling die zowel voor de organisatie als voor de burger duidelijk is;

 • de volgende uitgangspunten voor mandaatverlening worden gehanteerd:

  • a.

   Mandatering, tenzij.... (zoveel mogelijk mandateren);

  • b.

   Globale wijze van mandatering (geen gedetailleerde regeling);

  • c.

   Diepte mandatering (verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie);

  • d.

   Geen verder ondermandaat;

  • e.

   Mandaat om te beslissen is ook mandaat om te ondertekenen;

  • f.

   Schakelbepaling volmachten en machtigingen (regeling geldt voor bestuursrechtelijk, privaatrechtelijk en feitelijk handelen);

 • het wenselijk is deze uitgangspunten verdergaand te concretiseren in een nieuwe regeling;

 • deze regeling de uitgangspunten zoals bovengenoemd belichaamt, in die zin dat de organisatie een organisatie van kansen beoogt te zijn waarbij eigenaarschap, meesterschap en omgevingsbewustzijn van ambtenaren voorop staat.

 • naast de mandaatregeling diverse andere beheersmaatregelen bestaan die gericht zijn op het borgen van een getrouwe, rechtmatige en doelmatige uitoefening van bevoegdheden binnen de organisatie. Zo zijn de budgettair-administratieve bevoegdheden nader geregeld in de Budgethoudersregeling Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard en zijn regels gesteld voor de inkoop en de aanbesteding van goederen, werken en diensten. Daarnaast bestaan voor de diverse bedrijfsprocessen binnen de organisatie procesbeschrijvingen en instructies die gericht zijn op een betrouwbare, rechtmatige en doelmatige taakuitoefening. Deze mandaatregeling is te plaatsen binnen de context van die set van beheersmaatregelen binnen de organisatie.

 

besluiten vast te stellen de volgende ‘Mandaatregeling Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard’

 

 

Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  ambtenaar: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Ambtenarenwet;

 • b.

  besluit: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • c.

  bestuur: het bestuur van de Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard;

 • d.

  burgemeester: de burgemeester van gemeente Langedijk of de burgemeester van gemeente Heerhugowaard;

 • e.

  college: het college van burgemeester en wethouders van gemeente Langedijk of het college van burgemeester en wethouders van gemeente Heerhugowaard;

 • f.

  mandaat: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • g.

  mandaatgever: het bestuursorgaan dat de oorspronkelijke wettelijke bevoegdheid heeft en deze aan een ander mandateert;

 • h.

  machtiging: de bevoegdheid tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • i.

  organisatie-eenheid: organisatieonderdeel dat is belast met de ontwikkeling en uitvoering van taken en beleid op daartoe door het bestuur vast te stellen werkterreinen;

 • j.

  volmacht: de bevoegdheid om in naam van de volmachtgever privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • k.

  voorzitter: de voorzitter van de Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard.

Artikel 2 Schakelbepaling volmachten en machtigingen.

Waar in dit besluit gesproken wordt over mandaat, dient tenzij anders is bepaald, daaronder tevens te worden begrepen machtiging en volmacht.

Artikel 3 Inhoud mandaat

 • 1.

  De bevoegdheid om krachtens mandaat besluiten te nemen omvat tevens de bevoegdheid tot het stellen van voorschriften en beperkingen en het verrichten van voorbereidings- en uitvoeringshandelingen.

 • 2.

  De bevoegdheid om krachtens mandaat besluiten te nemen omvat tevens de bevoegdheid tot het ondertekenen van de betreffende besluiten.

 • 3.

  Voor zover op grond van dit mandaatbesluit geen beslismandaat bestaat, is er wel sprake van mandaat om uitgaande stukken te ondertekenen, nadat door het bevoegde orgaan het benodigde besluit is genomen, tenzij het bestuursorgaan heeft aangegeven zelf te willen tekenen, en/of het uit oogpunt van representatie van belang is dat het bestuursorgaan zelf tekent. Dit ondertekeningsmandaat komt toe aan de steller van het voorstel, diens manager en de directeur daarboven.

 

Algemeen mandaat bestuur en voorzitter aan ambtenaar

Artikel 4 Algemeen mandaat van het bestuur en de voorzitter aan de ambtenaar

 • 1.

  Het bestuur en de voorzitter verlenen de onder verantwoordelijkheid van het bestuur werkzame ambtenaar het mandaat om alle besluiten te nemen en alle overige (rechts)handelingen te verrichten, waaronder de vertegenwoordiging in rechte, die in het kader van een goede uitoefening van zijn taken en bevoegdheden nodig zijn.

 • 2.

  Het gestelde in het eerste lid geldt uitsluitend wanneer is voldaan aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 5.

Artikel 5 Voorwaarden en uitzonderingen mandaatverlening

 • 1.

  Het in het artikel 4, eerste lid, bedoelde mandaat komt de gemandateerde slechts toe, voor zover de uitoefening van de bevoegdheid overeenstemt met de taken en verantwoordelijkheden van de organisatie-eenheid c.q. taakveld waarbinnen de ambtenaar werkzaam is.

 • 2.

  Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor ambtenaren met een leidinggevende functie.

 • 3.

  De gemandateerde is niet bevoegd om in mandaat te besluiten, indien:

  • a.

   het besluit een afwijking zou inhouden van het bestaande beleid, vastgestelde richtlijnen en/of voorschriften;

  • b.

   het voorgenomen besluit een overschrijding van een budget of krediet tot gevolg heeft dan wel een groot financieel risico met zich brengt;

  • c.

   het voorgenomen besluit belangrijke gevolgen heeft voor de rechtspositie van meerdere ambtenaren;

  • d.

   een lid van het bestuur, de manager van de gemandateerde, dan wel de directeur daarboven, heeft aangegeven dat hij het voorstel aan de mandaatgever wenst voor te leggen;

  • e.

   de mandaatgever heeft aangegeven zelf te willen besluiten;

  • f.

   het een voordracht voor of benoeming van personen op grond van een wettelijk voorschrift betreft anders dan het aangaan van een dienstverband;

  • g.

   het een besluit betreft waarmee algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels of beleid wordt vastgesteld dan wel anderszins bevoegdheden betreft waarvoor in de Algemene wet bestuursrecht of in enig ander wettelijk voorschrift is bepaald dat mandaat niet kan worden verleend;

  • h.

   aan het voorgenomen besluit mogelijkerwijs politieke consequenties zijn verbonden dan wel dat dit precedentwerking tot gevolg kan hebben;

  • i.

   indien het voorgenomen besluit kan leiden tot bestuurlijke afbreuk.

  • j.

   indien het voorgenomen besluit anderszins aanmerkelijke (financiële) invloed heeft of zou kunnen hebben op regionaal of plaatselijk niveau.

  • k.

   het een besluit betreft tot verlening van een spoedeisende of incidentele subsidie als bedoeld in artikel 4:23, derde lid onderdeel a en d van de Algemene wet bestuursrecht;

  • l.

   het een beslissing betreft op een bezwaarschrift dat gericht is tegen een besluit welke door het bestuur namens het college of de burgemeester is genomen.

 • 4.

  Mandaat voor het nemen van besluiten die betrekking hebben op of raakvlakken hebben met de openbare ordebevoegdheid van de burgemeester, bestaat slechts voor zover zij specifiek benoemd is in bijlage 1.

 • 5.
  • a.

   Mandaat voor het nemen van besluiten die geldelijke verplichtingen met zich meebrengen bestaat slechts voor zover de betreffende ambtenaren daartoe bevoegd zijn op grond van de Budgethoudersregeling Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard.

  • b.

   De bevoegdheid om te besluiten overeenkomsten aan te gaan tot verkoop van onroerend goed dan wel enige andere rechtshandeling te verrichten ten aanzien van onroerende goederen (waaronder in ieder geval het aangaan van gebruiksovereenkomsten, verhuurovereenkomsten, exploitatieovereenkomsten en overeenkomsten tot het vestigen van een beperkt recht), bestaat ongeacht de waarde die de overeenkomst vertegenwoordigt. De Budgethoudersregeling Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard zijn hier niet van toepassing. Dit laat onverlet de overige voorwaarden en uitzonderingen genoemd in deze regeling.

 • 6.

  Mandaat voor het nemen van besluiten ter afhandeling van klachten als bedoeld in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht, bestaat voor de functionarissen zoals beschreven in de Klachtenverordening van gemeente Langedijk, de Klachtenprocedure van gemeente Heerhugowaard en de Klachtenprocedure Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard.

 • 7.

  Mandaat voor het nemen van beslissingen ten aanzien van personele aangelegenheden wordt verleend aan de manager van de werknemer die het betreft, diens vervanger of de directeur daarboven, met uitzondering van:

  • a.

   het toekennen van een 40-urige werkweek als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid Cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties;

  • b.

   het vergoeden van de kosten van een individuele opleiding en/of ontwikkeltraject > € 5.000;

  • c.

   het verlenen van ontslag aan een werknemer op staande voet als bedoeld in artikel 7:677 Burgerlijk Wetboek;

  • d.

   het verlenen van ontslag aan een werknemer wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten als bedoel in artikel 7:653 lid 5 Burgerlijk Wetboek;

  • e.

   het verlenen van ontslag aan een werknemer om bedrijfseconomische redenen als bedoel in artikel 7:669 lid 3 onder a Burgerlijk Wetboek;

  • f.

   het opleggen van een geldboete aan een werknemer als bedoeld in artikel 7:650 Burgerlijk Wetboek;

  • g.

   het opleggen van een verbod aan een werknemer;

  • h.

   het schorsen van een werknemer als bedoel in artikel 11.4 Cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties;

  • i.

   een beslissing op basis van een sociaal statuut of sociaal plan;

  • j.

   een beslissing op het gebied van functiewaardering als bedoeld in artikel 3.2 Cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties.

 • In deze situaties beslist de directie.

 • 8.

  Mandaat voor het nemen van besluiten op bezwaarschriften, die gericht zijn tegen besluiten van het bestuur wordt slechts verleend in die gevallen waarin niet wordt afgeweken van het advies van de adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 9.

  Mandaat tot het beslissen op bezwaar of op een verzoek in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter, als bedoeld in artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht, wordt niet verleend aan degene die het besluit waartegen het bezwaar zich richt, krachtens mandaat heeft genomen.

 • 10.

  Het opleggen van een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 5:53 van de Algemene wet bestuursrecht kan niet in mandaat worden gedaan door degene die van de overtreding een rapport of proces-verbaal heeft opgemaakt.

Artikel 6 Instructies

Voor het mandaat als bedoeld in artikel 4, eerste lid, worden in ieder geval de instructies gegeven zoals aangegeven in de bij dit besluit behorende bijlage 2. De mandaathouder is verplicht de instructies op te volgen.

 

Specifieke mandaten aan derden

Artikel 7 Specifieke mandaten aan derden

 • 1.

  Het bestuur en de voorzitter verlenen aan derden de mandaten, zoals deze specifiek zijn benoemd in de bij dit besluit behorende bijlage 3 ‘Specifieke mandaten aan derden’.

 • 2.

  De voorwaarden en uitzonderingen zoals genoemd in artikel 5 zijn onverkort van toepassing op de specifieke mandaten genoemd in bijlage 3.

 • 3.

  Deze mandaatregeling is niet van toepassing op mandaten die verleend zijn aan derden, aan wie op grond van een gemeenschappelijke regeling of andersoortige overeenkomst taken zijn opgedragen of bevoegdheden zijn overgedragen.

   

Overige bepalingen

Artikel 8 Ondertekeningswijze bij mandaat

 • 1.

  Bij de uitoefening van een bevoegdheid van het college of de burgemeester in ondermandaat genomen, worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

   

 • Hoogachtend,

 • burgemeester en wethouders/de burgemeester van Heerhugowaard/Langedijk,

 • namens deze,

 •  

 • <handtekening gemandateerde>

 • gevolgd door de naam van de gemandateerde, alsmede diens functienaam en afdeling of organisatie-eenheid en naam van de werkorganisatie.

 •  

 • 2.

  Bij de uitoefening van een bevoegdheid van het bestuur of de voorzitter in mandaat genomen, worden uitgaande stukken als volgt getekend:

   

 • Hoogachtend

 • het bestuur/de voorzitter van werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard,

 • namens deze,

 •  

 • <handtekening gemandateerde>

 • gevolgd door de naam van de gemandateerde, alsmede diens functienaam en afdeling of organisatie-eenheid.

 •  

 • 3.

  Bij de uitoefening van een ondertekeningsmandaat, verleend door het college of de burgemeester, worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

   

 • Hoogachtend,

 • overeenkomstig het door het college van burgemeester en wethouders/de burgemeester genomen besluit,

 •  

 • <handtekening gemandateerde>

 • gevolgd door de naam van de gemandateerde, alsmede diens functienaam en afdeling of organisatie-eenheid en naam van de werkorganisatie.

 •  

 • 4.

  Bij de uitoefening van een ondertekeningsmandaat, verleend door het bestuur of de voorzitter, worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

   

 • Hoogachtend,

 • overeenkomstig het door het bestuur/de voorzitter genomen besluit,

 •  

 • <handtekening gemandateerde>

 • gevolgd door de naam van de gemandateerde, alsmede diens functienaam en afdeling of organisatie-eenheid.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die der publicatie. De mandaatregeling Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard zoals vastgesteld door het bestuur op 17 december 2019 wordt per gelijke datum ingetrokken.

Artikel 10 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Mandaatregeling Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard’.

Het bestuur van werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard, respectievelijk de voorzitter,

Heerhugowaard, d.d. 4 februari 2021

L.A.M. Kompier

voorzitter

M. Diependaal

secretaris-directeur

BIJLAGE 1 OPENBARE ORDE BEVOEGDHEDEN BURGEMEESTER

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 5, vierde lid van het Mandaatbesluit Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard worden door de burgemeesters de volgende mandaten, volmachten en machtigingen verleend:

 

TEN AANZIEN VAN DE BURGEMEESTER VAN HEERHUGOWAARD:

 

Bevoegdheid

Grondslag

Gemandateerde

Voorwaarden/instructie

Ondertekeningsmandaat voor het nemen van het besluit tot het opleggen van een huisverbod.

Wet tijdelijk huisverbod

Hulpofficier van justitie (belast met de uitvoering van het huisverbod)

De hulpofficier overlegt met de burgemeester voordat een huisverbod wordt opgelegd. De hulpofficier is opgeleid om het risicotaxatie-intrument (RiHG) af te nemen en de daarin gestelde afwegingen te maken.

Het verrichten van de volgende handelingen:

 • -

  Ingeval van kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan, alvorens te besluiten tot het wel of niet opleggen van een huisverbod, overleg te plegen met Bureau jeugdzorg

 • -

  In een dermate spoedeisdende situatie dat het huisverbod niet op schrift gesteld kan worden, het huisverbod mondeling aan te zeggen aan de uit huis te plaatsen persoon.

 • -

  Het meedelen van het huisverbod en de consequentie van het niet naleven, aan de huisgenoten van de uithuisgeplaatse, de aangewezen instantie voor advies enofhulpverlening en Bureau Jeugdzorg (ingeval van kindermishandeling of een vermoeden daarvan).

 • -

  het binnen 24 uur regelen van juridische bijstand voor de uithuisgeplaatste nadat hij/zij hiertoe de eventuele wens te kennen heeft gegeven en wel voor de duur van de behandeling van het verzoek voor een voorlopige voorziening bij de rechtbank.

Wet tijdelijk huisverbod

Hulpofficier van justitie (belast met de uitvoering van het huisverbod)

Het nemen van het besluit tot het NIET opleggen van een huisverbod bij een negatieve uitkomst van het Risicotaxatie-instrument Huiselijk Geweld (RiHG

Wet tijdelijk huisverbod

Hulpofficier van justitie (belast met de uitvoering van het huisverbod)

Het beslissen op een vergunningaanvraag voor het opgraven van een lijk

Wet op de lijkbezorging

Beheerder ruimte (medewerker beleidsuitvoering I)

Verlenen van uitstel door het stellen van een andere termijn voor begraving of crematie

Wet op de lijkbezorging

Afdelingshoofd (strategisch manager II),

senior adviseur Burgerzaken (adviseur III), kwaliteitsadviseur Burgerzaken (adviseur IV),

senior medewerker Burgerzaken (medewerker beleidsuitvoering II), medewerker Burgerzaken (medewerker beleidsuitvoering III)

Afhandelen van alle verzoeken, meldingen en aanvragen, het nemen van maatregelen, doen van beoordelingen en het nemen van besluiten ter uitvoering en bestuursrechtelijke handhaving van de Algemene plaatselijke verordening

Algemene plaatselijke verordening

Ambtenaren werkzaam bij organisatieonderdeel

 • -

  VTH

 • -

  BJZ

 • -

  team Veiligheid

 • -

  Ontwikkeling en Beheer

Afhandelen van alle verzoeken, meldingen en aanvragen, het nemen van maatregelen, doen van beoordelingen en het nemen van besluiten ter uitvoering en bestuursrechtelijke handhaving van de Drank- en Horecawet

Drank- en Horecawet

Ambtenaren werkzaam bij organisatieonderdeel

 • -

  VTH

Het beslissen op aanvragen van een vergunning voor het aanwezig mogen hebben van kansspelautomaten op grond van de Wet op de Kansspelen alsmede het besluiten tot intrekking van dergelijke vergunningen

Wet op de Kansspelen

Ambtenaren werkzaam bij organisatieonderdeel

 • -

  VTH

Het beslissen op bezwaarschriften, ingediend tegen besluiten van de burgemeester die betrekking hebben op dan wel raakvlakken hebben met de openbare orde, voor zover de bevoegdheid tot het nemen van die primaire besluiten gemandateerd is.

Algemene wet bestuursrecht

Bevoegd is de ambtenaar werkzaam binnen het taakveld waar het primaire besluit is genomen, met dien verstande dat de beslissing op bezwaar niet genomen kan worden door degene die het besluit waartegen het bezwaar zich richt, krachtens mandaat heeft genomen.

Besluiten om gebiedsontzeggingen op te leggen aan personen binnen de gemeente op grond van artikel 2:78 van de Algemene plaatselijke verordening Heerhugowaard 2015 en het voorafgaand daaraan geven van een waarschuwing

Algemene plaatselijke verordening

Teamchef politie Heerhugowaard

 • -

  Gemandateerde heeft de mogelijkheid tot ondermandatering

 • -

  Gemandateerde dient de bevoegdheid uit te oefenen conform de beleidslijn en beleidsregels Gebiedsontzegging 2017

 

TEN AANZIEN VAN DE BURGEMEESTER VAN LANGEDIJK:

 

Bevoegdheid

Grondslag

Gemandateerde

Voorwaarden/instructie

Ondertekeningsmandaat Wet tijdelijk huisverbod

Wet Tijdelijke huisverbod

Awb

Hulpofficier van justitie

Volmandaat Niet opleggen Tijdelijk huisverbod

Wet tijdelijk huisverbod

Awb

Hulpofficier van justitie

Verlof tot lijkontleding

Wet op de lijkbezorging

Afdelingshoofd (strategisch manager II),

senior adviseur Burgerzaken (adviseur III), kwaliteitsadviseur Burgerzaken (adviseur IV),

senior medewerker Burgerzaken (medewerker beleidsuitvoering II), medewerker Burgerzaken (medewerker beleidsuitvoering III)

Verlenen van uitstel van verlof tot begraving of verbranding

Wet op de lijkbezorging

Afdelingshoofd (strategisch manager II),

senior adviseur Burgerzaken (adviseur III), kwaliteitsadviseur Burgerzaken (adviseur IV),

senior medewerker Burgerzaken (medewerker beleidsuitvoering II), medewerker Burgerzaken (medewerker beleidsuitvoering III)

Afhandelen van een verzoek om ontheffing van het verbod als straatartiest op te treden op door de burgemeester aangewezen plaatsen

Algemene Plaatselijke Verordening

Ambtenaren werkzaam bij organisatieonderdeel

VTH

Gehoord de burgemeester

Afhandelen aanvraag om evenementenvergunning

Algemene Plaatselijke Verordening

Ambtenaren werkzaam bij organisatieonderdeel

VTH

Gehoord de burgemeester

Besluiten tot afwijking van de sluitingstijd van een of meer horecagelegenheden (al dan niet op aanvraag)

Algemene Plaatselijke Verordening

Ambtenaren werkzaam bij organisatieonderdeel

VTH

Gehoord de burgemeester

Besluiten tot tijdelijke sluiting van een of meer horecagelegenheden

Algemene Plaatselijke Verordening

Ambtenaren werkzaam bij organisatieonderdeel

VTH

Gehoord de burgemeester

Opvragen inlichtingen uit de algemene documentatieregisters t.b.v uitvoering Drank- en Horecawet

Wet op de justitiële documentatie

Ambtenaren werkzaam bij organisatieonderdeel

VTH

Afhandeling melding incidentele festiviteiten.

Drank- en Horecawet Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer Algemene Plaatselijke Verordening

Ambtenaren werkzaam bij organisatieonderdeel

VTH

Beslissen op verzoeken om toestemming oplaten luchtballonnen, kabelballonnen en overig vliegverkeer op niet als luchtvaartterrein aangewezen terreinen

Luchtvaartwet

Ambtenaren werkzaam bij organisatieonderdeel

VTH

Aanstellen verkeersregelaars bij evenementen

BABW

Ambtenaren werkzaam bij organisatieonderdeel

VTH

Vooraankondiging dwangsom/bestuursdwang (gelegenheid zienswijze naar voren te brengen)

Gemeentewet Woningwet

Wet ruimtelijke ordening

Bestemmingsplan Monumentenwet

Bouwbesluit Bouwverordening

Brandbeveiligingsverordening

Gebruiksbesluit Algemene

Plaatselijke Verordening Wet Milieubeheer

Afvalstoffenverordening Algemene wet bestuursrecht par. 5.4.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Ambtenaren werkzaam bij organisatieonderdeel

 • -

  VTH

 • -

  BJZ

 • -

  team Veiligheid

 • -

  Ontwikkeling en Beheer

Bij complexe gevallen gehoord de portefeuillehouder

Nemen van beslissing tot toepassing dwangsom/bestuursdwang

Gemeentewet Woningwet

Wet ruimtelijke ordening

Bestemmingsplan

Monumentenwet Bouwbesluit

Bouwverordening

Brandbeveiligingsverordening

Gebruiksbesluit Algemene

Plaatselijke Verordening Wet Milieubeheer

Afvalstoffenverordening Algemene wet bestuursrecht par. 5.4. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Ambtenaren werkzaam bij organisatieonderdeel

 • -

  VTH

 • -

  BJZ

 • -

  team Veiligheid

 • -

  Ontwikkeling en Beheer

Bij complexe gevallen gehoord de portefeuillehouder

Beslissen op handhavingsverzoek

Gemeentewet Woningwet

Wet ruimtelijke ordening

Bestemmingsplan

Monumentenwet Bouwbesluit

Bouwverordening

Brandbeveiligingsverordening

Gebruiksbesluit Algemene

Plaatselijke Verordening Wet Milieubeheer

Afvalstoffenverordening Algemene wet bestuursrecht par. 5.4. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Ambtenaren werkzaam bij organisatieonderdeel

 • -

  VTH

 • -

  BJZ

 • -

  team Veiligheid

 • -

  Ontwikkeling en Beheer

Bij complexe gevallen gehoord de portefeuillehouder

 

BIJLAGE 2 INSTRUCTIES

Ten aanzien van de volgende specifieke onderwerpen heeft het bestuur bepaald dat deze niet door de ambtenaar kunnen worden uitgevoerd zonder een nadere instructie in acht te nemen:

 

Behandeling van klachten

Klachtbehandeling vindt plaats conform de interne Klachtenprocedure van gemeente Heerhugowaard, de Klachtenverordening van gemeente Langedijk en de Klachtenprocedure van Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard.

Behandelen van ingediende schadeclaims

Voor zover de schadeclaims het eigen risico overstijgt, vindt behandeling slechts plaats in overleg met verzekeraar.

 

BIJLAGE 3 SPECIFIEK MANDAAT AAN DERDEN

 

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7, eerste lid van de Mandaatregeling Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard worden door het bestuur en de voorzitter ieder voor zover het zijn eigen bevoegdheden betreft de volgende mandaten, volmachten en machtigingen verleend:

 

VOOR ZOVER HET DE GEMEENTE HEERHUGOWAARD BETREFT

 

Korpschef politieregio Noord-Holland Noord:

 • 1.

  Het aanwijzen van toezichthouders bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening

 • 2.

  Verstrekken van een legitimatiebewijs als bedoeld in artikel 5:12 Algemene wet bestuursrecht aan de aangewezen toezichthouders

Betreft mandatering van een bevoegdheid van het college en de burgemeester op grond van de Apv en de Awb. Het mandaat wordt verleend onder de voorwaarde dat een afschrift van de door de korpschef aangewezen toezichthouders en een afschrift van de door de korpschef verstrekte legitimatiebewijzen aan het college worden toegezonden

Centraal Orgaan Asielzoekers (COA)

Coördinatie civiele ontruimingsprocedure Project Terugkeer op grond van het Burgerlijk Wetboek. Betreft mandatering van een bevoegdheid van het college van B&W op grond van het BW.

WNK

Afhandeling, maatregelen, beoordelingen en besluiten in het kader van de Wet sociale werkvoorziening. Betreft mandatering van een bevoegdheid van het college van B&W op grond van de WSW.

Inspecteur GGD HN

Handhaving en toezicht Wet Kinderopvang.

Betreft mandatering van een bevoegdheid van het college op grond van de Wet kinderopvang en de Awb.

directeur van Woningstichting Woonwaard NoordKennemerland - directeur van Woningstichting Ymere Noord-Kennemerland - directeur van Woningstichting Mooiland Vitalis

Afhandeling, maatregelen, beoordelingen en besluiten in het kader van de Huisvestingsverordening Heerhugowaard, met uitzondering van paragraaf 2.5. Betreft mandatering van een bevoegdheid van het college op grond van de Huisvestingsverordening.

Bergingscentrale Koppes B.V, Berenkoog 3 te Alkmaar

Afhandeling, maatregelen, beoordelingen en besluiten in het kader van de Wegsleepverordening en Wegenverkeerswet (WVW), o.a:

 • -

  innen kosten bestuursdwang ivm strijd artikel 170 lid 1 WVW

 • -

  kwitantie maken en uitreiken aan rechthebbende voertuig

 • -

  Wegsleep- verordening - Awb - Wegenverkeerswet (WVW)

Betreft mandatering van een bevoegdheid van het college op grond van de Wegsleepverordening en de WVW.

Hulpofficier van justitie (belast met de uitvoering van het huisverbod)

 • 1.

  Ondertekeningsmandaat ten aanzien voor het nemen van het besluit tot het opleggen van een huisverbod (Wet tijdelijk huisverbod) De hulpofficier overlegt met de burgemeester voordat een huisverbod wordt opgelegd - De hulpofficier is opgeleid om het risicotaxatie-intrument (RiHG) af te nemen en de daarin gestelde afwegingen te maken.

 • 2.

  Het verrichten van de volgende handelingen:

  • -

   Ingeval van kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan, alvorens te besluiten tot het wel of niet opleggen van een huisverbod, overleg te plegen met Bureau jeugdzorg.

  • -

   In een dermate spoedeisende situatie dat het huisverbod niet op schrift gesteld kan worden, het huisverbod mondeling aan te zeggen aan de uit huis te plaatsen persoon.

  • -

   het meedelen van het huisverbod en de consequentie van het niet naleven, aan de huisgenoten van de uithuisgeplaatste, de aangewezen instantie voor advies en/of hulpverlening en Bureau Jeugdzorg (ingeval van kindermishandeling of een vermoeden daarvan).

  • -

   het binnen 24 uur regelen van juridische bijstand voor de uithuisgeplaatste nadat hij/zij hiertoe de eventuele wens te kennen heeft gegeven en wel voor de duur van de behandeling van het verzoek voor een voorlopige voorziening bij de rechtbank. (Wet tijdelijk huisverbod)

 • 3.

  Het nemen van het besluit tot het NIET opleggen van een huisverbod bij een negatieve uitkomst van het Risicotaxatieinstrument Huiselijk Geweld (RiHG).

Betreft mandatering van bevoegdheden van de burgemeester op grond van de Wet Tijdelijk Huisverbod.

Clienten adviesraad

Coördinatie Cliënten adviesraad (Verordening Cliënten Adviesraad). Betreft mandatering van een bevoegdheid van het college aan de secretaris van de CAR op grond van de verordening op de CAR

Jeugd en Gezin coaches

Afhandeling, maatregelen, beoordelingen in het kader van de Jeugdwet.

Betreft mandatering van een bevoegdheid van het college op grond van de Jeugdwet, de Verordening Jeugdhulp, de Beleidsregels Jeugdhulp en het Besluit Jeugdhulp.

Instelling De Jeugd- Gezinsbeschermers

De bevoegdheid tot het indienen van verzoeken bij de rechtbank tot (spoed- of voorwaardelijke of verlenging van de) machtiging tot uithuisplaatsing van een jeugdige in een accommodatie voor gesloten jeugdhulp in het vrijwillig kader. Daar hoort ook het zorgen voor een verklaring van een gekwalificeerde gedragswetenschapper en de verantwoordelijkheid voor de verdere afhandeling

van de procedure machtiging gesloten jeugdhulp in het vrijwillig kader.

Betreft een bevoegdheid van het college op grond van de Jeugdwet.

De Officier van Dienst Bevolkingszorg en de Algemeen Commandant Bevolkingszorg van de Veiligheidsregio NHN

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, verlenen, ieder voor zover het zijn eigen bevoegdheid betreft, volmacht en mandaat aan de Officier van Dienst Bevolkingszorg en de Algemeen Commandant Bevolkingszorg van de Veiligheidsregio NHN, voor het verrichten van:

 • -

  Rechtshandelingen inzake aankopen, verkopen en (ver)huren van roerende zaken;

 • -

  Rechtshandelingen inzake opdrachtverlening en aanneming van werken als bedoeld in artikel 7:750 BW;

 • -

  Rechtshandelingen inzake opdrachtverlening en aanneming van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 BW;

 • -

  Overige privaatrechtelijke rechtshandelingen voorzover die nodig zijn ter uitvoering van de werkzaamheden zoals geneomd in het Regionaal Crisisplan,

 • -

  Dit alles tot een totaalbedrag van € 25.000,00.

Het college en de burgemeester verlenen deze bevoegdheden op grond van het BW en de Gemeentewet, onder de voorwaarde dat de gemeente zo spoedig mogelijk in kennis wordt gesteld van de kosten. Ondermandaat is toegestaan.

 

VOOR ZOVER HET DE GEMEENTE LANGEDIJK BETREFT:

 

Aanwijzing toezichthouder kinderopvang

Wet Kinderopvang Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en werkwijze toezichthouders kinderopvang

B&W

Directeur van de

GGD Hollands

Noorden

Afgifte huisvestingsvergunning

Huisvestingswet Huisvestingsverordening

B&W

Woonstichting Langedijk

Stichting Woonwaard

Noord-Kennemerland

Woningstichting Ymere

Opleggen en innen van het eigen aandeel/bijdrage bij de financiële tegemoetkoming

Awb

Gemeentewet

Wmo

B&W

Burgemeester

Directie van CAK b.v.

Verlenen van vergunningen voor het varen met een mechanisch aangedreven vaartuig in Landschapsreservaat Oosterdel

Awb

B&W

Het bestuur van de Stichting Veldzorg

Indienen verzoeken bij de Rechtbank voor uithuisplaatsing van een jeugdige voor gesloten jeugdhulp in vrijwillig kader op grond van artikel 6.1.2 lid 5

Jeugdwet. Ook wordt mandaat verleend tot het verrichten van alle handelingen die noodzakelijk zijn om beslissing te effectueren, waaronder in ieder geval begrepen a. het indienen van verzoek aan kinderrechter als bedoeld in art.

6.1.8 Jeugdwet;

b. zorgdragen voor instemmende verklaring van gekwalificeerde gedragswetenschapper als bedoeld in art. 6.1.2 lid 6 Jeugdwet

Jeugdwet

B&W

De Jeugd- en Gezinsbeschermers

Het treffen van passende tijdelijke voorziening voor crisishulp en crisisopvang van jeugdigen in spoedeisende gevallen

Wmo

Jeugdwet

B&W

Het bestuur van de Integrale Crisisdienst

Jeugd NoordHolland Noord

"Jeugd@Crisis"

Instructie:

Mandaat met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2018-------------------------

Bevoegdheid tot ondermandaat aan de onder betrokkene ressorterende functionarissen

Het college van B&W en de burgemeester van de gemeente Langedijk, ieder voor zover het zijn eigen bevoegdheid betreft, de genoemde derden in geval van een crisissituatie ter grootte van GRIP 1 tot en met GRIP Rijk, zoals omschreven in het Regionaal Crisisplan, verlenen mandaat om te besluiten tot het verrichten van:

 • -

  rechtshandelingen inzake aankopen, verkopen en (ver)huren van roerende zaken

 • -

  rechtshandelingen inzake opdrachtverlening en aanneming van werken als bedoeld in artikel 7:750 BW;

 • -

  rechtshandelingen inzake opdrachtverlening en aanneming van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 BW (dienstverlening);

 • -

  verrichten overige privaatrechtelijke rechtshandelingen voor zover die nodig zijn ter uitvoering van de werkzaamheden zoals genoemd in het Regionaal Crisisplan, tot en met een totaalbedrag van € 50.000,-;

en bepaalt daarbij dat ondermandaat is toegestaan

 • -

  Besluit AB Veiligheidsregio 4 juli 2014

 • -

  Wet veiligheidsregio's, art. 2 en 10, lid d Regionaal crisisplan

B&W

 • -

  Algemeen Commandant Bevolkingszorg (AC Bz)

 • -

  Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvD Bz)