Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
West Betuwe

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent archivering Archiefverordening gemeente West Betuwe 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWest Betuwe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent archivering Archiefverordening gemeente West Betuwe 2019
CiteertitelArchiefverordening gemeente West Betuwe 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de archiefverordening gemeente Geldermalsen 2017, de archiefverordening gemeente Neerijnen 2016 en de archiefverordening gemeente Lingewaal 2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 30, eerste lid, van de Archiefwet 1995
 2. artikel 32, tweede lid, van de Archiefwet 1995
 3. artikel 149 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-01-2019nieuwe regeling

02-01-2019

gmb-2019-3711

20

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent archivering Archiefverordening gemeente West Betuwe 2019

De raad van de gemeente West Betuwe;

 

gelezen het voorstel van de stuurgroep van 6 november 2018;

 

gelet op de artikelen 30, eerste lid, en 32, tweede lid, van de Archiefwet 1995 en artikel 149 van de Gemeentewet;

 

besluit de volgende verordening vast te stellen:

 

Archiefverordening gemeente West Betuwe 2019

 

Artikel 1. Zorgplicht burgemeester en wethouders

 • 1.

  Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid ter zake van de wettelijke taken en verantwoordelijkheden op grond van de Archiefwet 1995 en de interne regels ten behoeve van het beheer van archiefbescheiden van het gemeentelijk orgaan.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders dragen hierbij zorg voor de onderlinge samenhang met andere onderdelen van het gemeentelijk informatiebeleid en treffen daartoe de nodige maatregelen.

Artikel 2. Taken gemeentearchivaris

 • 1.

  De gemeentearchivaris brengt jaarlijks aan burgemeester en wethouders verslag uit over het beheer van de archiefbewaarplaats en de archiefbescheiden die hiernaartoe zijn overgebracht en over het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

 • 2.

  De gemeentearchivaris kan daarnaast op verzoek of op eigen initiatief advies uitbrengen aan burgemeester en wethouders over het beheer van de archiefbewaarplaats en de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

Artikel 3. Verantwoording door burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders informeren de gemeenteraad jaarlijks over de uitoefening van de aan hen opgedragen zorg voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen. Zij voegen daarbij in ieder geval:

 • a.

  het verslag van de gemeentearchivaris, bedoeld in artikel 2, eerste lid;

 • b.

  voor zover van toepassing, de gedurende de betreffende periode door de gemeentearchivaris aan hen uitgebrachte adviezen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, en

 • c.

  een voorstel voor de in het kader van de zorgplicht voor de archiefbescheiden te treffen maatregelen, zo nodig voorzien van een kostenraming.

Artikel 4. Opname in de archiefbewaarplaats van bescheiden van particulieren

De gemeentearchivaris kan met instemming van de rechthebbende bescheiden van instellingen of personen, ongeacht hun vorm, in de archiefbewaarplaats opnemen als deze naar zijn oordeel van historische waarde zijn.

Artikel 5. Intrekking oude verordeningen

De archiefverordening gemeente Geldermalsen 2017, de archiefverordening gemeente Neerijnen 2016 en de archiefverordening gemeente Lingewaal 2014 worden ingetrokken.

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de datum van bekendmaking in het Digitaal Gemeenteblad.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Archiefverordening gemeente West Betuwe 2019.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering

van 2 januari 2019, nummer 20

De griffier,

De voorzitter,