Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
West Betuwe

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent griffier instructies Verordening griffierinstructie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWest Betuwe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent griffier instructies Verordening griffierinstructie
Citeertitelverordening griffierinstructie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 107a, tweede lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-01-2019nieuwe regeling

02-01-2019

gmb-2019-3724

06e

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent griffier instructies Verordening griffierinstructie

De raad van de gemeente West Betuwe;

 

Gelet op artikel 107a, tweede lid, van de Gemeentewet;

 

Besluit vast te stellen de volgende instructie:

 

Instructie voor de griffier van de gemeente West Betuwe

 

Artikel 1 Algemene ondersteuning

De griffier draagt zorg voor een goede en doelmatige ondersteuning van de leden van de raad.

Artikel 2 Agendering

De griffier ondersteunt het presidium bij zijn taak om de agenda van de de raads- en voorrondenvergaderingen vast te stellen en bereidt in die zin de vergaderingen van dit presidium voor.

Artikel 3 Bijstand raadsvoorzitter

De griffier staat de voorzitter van de raad ter zijde bij zijn zorg voor een goede voorbereiding en een goed verloop van de vergaderingen van de raad.

Artikel 4 Vergaderingen van de raad en voorronden

 • 1.

  De griffier is aanwezig bij de raadsvergaderingen en draagt zorg voor een goede en tijdige verslaglegging van de vergaderingen.

 • 2.

  De griffier kan aanwezig zijn bij de vergaderingen van de voorronden. De griffier zorgt dat er altijd een griffiemedewerker aanwezig is bij de voorronden

 • 3.

  De griffier draagt zorg voor de verzending van de voorlopige agenda, advieslijsten, besluitenlijsten en overige stukken aan raads- en burgerleden.

 • 4.

  De griffier kan de voorzitters van de voorronden ter zijde staan bij zijn zorg voor een goede voorbereiding en een goed verloop van de vergaderingen van de voorronden.

Artikel 5 Ondersteuning seniorenconvent

De griffier is in principe aanwezig bij de vergaderingen van het seniorenconvent en draagt desgewenst zorg voor een verslaglegging van de vergaderingen.

Artikel 6 Ondersteuning onderzoekscommissie

Indien de raad een onderzoekscommissie als bedoeld in artikel 155a van de Gemeentewet instelt, ondersteunt de griffier deze commissie.

Artikel 7 Ambtelijke bijstand

De griffier draagt er, zo nodig in samenwerking met de secretaris, zorg voor dat de leden van de raad desgevraagd ambtelijke bijstand verkrijgen. Voorschriften hierover staan in de verordening op de ambtelijke bijstand.

Artikel 8 Organisatie griffie

 • 1.

  De griffier geeft leiding aan de griffie.

 • 2.

  De griffier bewaakt de eenheid in de uitoefening van de taken van de griffie.

 • 3.

  De griffiemedewerkers handelen overeenkomstig de aanwijzingen van de griffier.

Artikel 9 Verhindering en vervanging

 • 1.

  Indien de griffier meer dan 30 dagen aaneensluitend verhinderd is zijn ambt te vervullen, doet hij daarvan tijdig mededeling aan de werkgeverscommissie.

 • 2.

  Indien de griffier verhinderd is zijn ambt te vervullen, wordt zijn taak waargenomen door de plaatsvervangend griffier.

Artikel 10 Slotbepaling

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze instructie niet voorziet, pleegt de griffier voor zover nodig overleg met de werkgeverscommissie of de fractievoorzitters.

 • 2.

  Deze instructie treedt in werking op de dag na de vaststelling.

Artikel 11 Citeerartikel

Deze verordening kan aangehaald worden als “verordening griffierinstructie”

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van 2 januari 2019, nummer 06e,

de griffier,

de voorzitter,

Toelichting op de instructie voor de griffier

Artikel 1

De hoofdverantwoordelijkheid van de griffier is de ondersteuning van de raad. Deze taak behoort niet meer tot de taken van de gemeentesecretaris. De griffier is het aanspreekpunt voor alle vragen naar ambtelijke ondersteuning van de raad en de individuele raadsleden.

 

Artikel 2

De raadsagenda’s wordt vastgesteld door de raad en worden voorbereid door het raadspresidium. De griffier en de medewerkers van de griffie nemen de ambtelijke voorbereiding ter hand. De administratieve ondersteuning wordt door de griffie verleend.

 

Artikelen 3 en 4

De burgemeester wordt in zijn functie van voorzitter van de raad bijgestaan door de griffier. In zijn functie van voorzitter van het college en van zelfstandig bestuursorgaan van de gemeente wordt hij net als voorheen bijgestaan door de secretaris. De griffier zit naast de burgemeester tijdens raadsvergaderingen, verzorgt het verslag en verricht alle mogelijk denkbare (administratieve) ondersteuning. Ook bijvoorbeeld het bodepersoneel gedraagt zich tijdens raads- en voorrondenvergaderingen naar de aanwijzingen van de griffier. Veelal zullen de voorrondegriffiers en niet de griffier aanwezig zijn bij de vergaderingen van de voorronden en de voorzitters van de voorronden ondersteunen.

Uitleg over het begrip en inhoud van de voorronden staan in het Reglement van Orde politieke avond West Betuwe.

 

Artikel 5

Conform het reglement van orde van de gemeenteraad is de griffier in elke vergadering van het seniorenconvent aanwezig. Indien het seniorenconvent – bestaande uit voorzitter en fractievoorzitters van de raad – bijeenkomt en er verslaglegging gewenst is, zal de griffier daarvoor zorgen.

 

Artikel 6

Indien de raad een enquêtecommissie instelt zal deze natuurlijk behoefte hebben aan ambtelijke ondersteuning. Het is logisch dat deze vanuit de griffie verschaft zal worden. De enquêtecommissie is immers een raadscommissie. Wellicht zal voor een dergelijke commissie tijdelijk extra personeel aangenomen moeten worden vanwege het intensieve en tijdelijke karakter van de werkzaamheden. Op grond van artikel 155a, achtste lid, van de Gemeentewet wordt een verordening opgesteld waarin nadere voorschriften worden gesteld met betrekking tot bedoelde enquêtes. Daarin worden ook regels gesteld over de ambtelijke bijstand.

 

Artikel 7

De griffier heeft een spilfunctie in het goed laten verlopen van ambtelijke ondersteuning voor de raadsleden. De regeling hiervoor is uitgewerkt in de verordening op de ambtelijke bijstand. Uitgangspunt is dat verzoeken om ondersteuning in eerste instantie bij de griffier worden ingediend. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de verordening op de ambtelijke bijstand en de specifieke toelichting daarop.

 

Artikel 8

De griffiemedewerkers (ongeacht functiebenaming als raadsadviseur, adviseur raadscommunicatie, voorrondegriffier, etc) vallen onder het gezag van de griffier. Voor de voorrondegriffiers die (nog) niet formeel ondergebracht zijn bij de griffie, zullen zij in ieder geval bij de uitvoering van de werkzaamheden als voorrondegriffier overeenkomstig de aanwijzingen van de griffier moeten handelen.

 

Artikelen 9

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 10

Voor personeelsaangelegenheden is er uiteraard de werkgeverscommissie die als aanspreekpunt kan fungeren. En anders zijn de fractievoorzitters het aanspreekpunt.

 

Artikel 11

Dit artikel behoeft geen toelichting