Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
West Betuwe

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent beloningsafspraken Regeling beloningsafspraken gemeente West Betuwe

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWest Betuwe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent beloningsafspraken Regeling beloningsafspraken gemeente West Betuwe
CiteertitelRegeling beloningsafspraken gemeente West Betuwe
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160 van de Gemeentewet
 2. artikel 125 van de Ambtenarenwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-01-201901-01-2020nieuwe regeling

08-01-2019

gmb-2019-15451

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent beloningsafspraken Regeling beloningsafspraken gemeente West Betuwe

Het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente West Betuwe

 

besluit

 

 • gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet;

 • gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

 • gelet op hoofdstuk 3 van de CAR-UWO;

 • na overeenstemming in het BGO West Betuwe, d.d 06 september 2018;

tot het vaststellen van de navolgende

 

Regeling beloningsafspraken gemeente West Betuwe

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 

werkgever

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe.

 

medewerker

De ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR.

 

salaris

Maandbedrag dat binnen de salarisschaal aan de medewerker is toegekend, naar evenredigheid van diens formele arbeidsduur.

 

salaristoelagen

Daartoe worden gerekend de in paragraaf 3 van hoofdstuk 3 genoemde toelagen te weten: de functioneringstoelage, de waarnemingstoelage, de toelage onregelmatige dienst, de buitendagvenstertoelage, de toelage beschikbaarheidsdienst, de inconveniententoelage, de arbeidsmarkttoelage, de garantietoelage en de afbouwtoelage, die aan de medewerker zijn toegekend en die tot 1 januari 2016 tot de bezoldiging werden gerekend.

 

functieschaal

De salarisschaal die bij een functie hoort.

 

periodiek

Het maandbedrag in een salarisschaal.

 

periodiekdatum

De kalenderdatum waarop een volgende periodiek wordt toegekend en daarmee de salarisverhoging ingaat.

 

salarisschaal

Een reeks maandbedragen als opgenomen in de bijlage bij hoofdstuk 3.

 

achterblijvende partner

Weduwe, weduwnaar, geregistreerd partner van de overleden medewerker, of de ongehuwde partner die een samenlevingscontract had met de overleden medewerker.

 

functie

Het geheel van werkzaamheden dat door de medewerker is te verrichten conform artikel 3:1.

 

overwerk

Werkzaamheden die de medewerker, voor wie de bijzondere werktijdenregeling geldt, in dienstopdracht verricht boven de feitelijke arbeidsduur per week.

Artikel 2 Vaststelling salaris

In aanvulling op het gestelde in artikel 3:3 van de CAR geldt het volgende:

 

Lid 1

Een medewerker die nog niet voldoet aan de in zijn functiebeschrijving opgenomen functie-eisen wordt in de aanloopschaal geplaatst. Dit kan bijvoorbeeld in het geval de medewerker nog onvoldoende werkervaring heeft voor zijn nieuwe functie.

 

Lid 2

Zodra uit een beoordeling blijkt dat de medewerker zijn volledige functie voldoende vervult, wordt de medewerker in de functieschaal geplaatst.

 

Lid 3

Een medewerker wordt ingeschaald op het naast hogere salarisbedrag in de nieuwe schaal. Als het verschil tussen dit naast hogere salarisbedrag en het oude salarisbedrag minder is dan 75% van de gemiddelde periodiek in de oude schaal, dan wordt de medewerker in de nieuwe schaal ingeschaald op de trede die direct volgt op het naast hogere salarisbedrag.

Artikel 3 Salarisverhoging

In aanvulling op het gestelde in artikel 3:4 van de CAR geldt ten aanzien van het toekennen van een salarisverhoging het volgende:

 

Lid 1

Voor de medewerker die vanaf 1 januari 2019 anders dan door plaatsing bij de gemeente West Betuwe in dienst is getreden, geldt als periodiekdatum de eerste dag van de maand nadat er een jaar verstreken is sinds de aanstelling. De volgende periodiekdatum is vervolgens steeds na een jaar.

 

Lid 2

Voor de medewerker die op 31 december 2018 in dienst was bij de gemeente Geldermalsen, Neerijnen of Lingewaal en door middel van plaatsing in dienst treedt bij de gemeente West Betuwe geldt de periodiekdatum zoals die reeds op hem van toepassing was.

Artikel 4 Inconveniententoelage (vuilwerktoeslag)

In aanvulling op het gestelde in artikel 3:14 van de CAR geldt ten aanzien van het toekennen van een inconveniëntentoelage het volgende:

 

Lid 1

Voor de medewerker die niet vermijdbaar zwaar, onaangenaam of gevaarlijk werk doen, wordt beoordeeld of hij een inconveniëntentoelage krijgt.

 

 

Lid 2

De hoogte van deze toelage hangt samen met de categorie waarin het werk van de medewerker valt.

 • -

  categorie 1: € 1.500

 • -

  categorie 2: € 1.000

 • -

  categorie 3: € 500

 • -

  categorie 4: € 250

In de bijlage bij deze regeling worden de werkzaamheden/omstandigheden per categorie beschreven. Deze bedragen zijn bruto per jaar bij een volledige betrekkingsomvang. Bij een gedeeltelijke betrekkingsomvang geldt het bedrag naar rato.

Artikel 5 Garantietoelage

In aanvulling op het gestelde artikel 3:15 van de CAR geldt ten aanzien van de garantietoelage het volgende:

 

Indien een medewerker een garantietoelage ontvangt, hebben zowel de medewerker als de werkgever een inspanningsverplichting om uiteindelijk het salaris te ontvangen op grond van een hogere functieschaal, dat overeenkomt met het salaris inclusief de garantietoelage in de lagere functieschaal.

Artikel 6 Gratificatie

In aanvulling op het gestelde in artikel 3:20 van de CAR geldt het volgende:

 

Lid 1

Indien een medewerker een bijzondere prestatie heeft geleverd, kan de werkgever een gratificatie toekennen.

 

Lid 2

De gratificatie wordt uitgedrukt in geld. Het bruto bedrag van de gratificatie is € 100 of € 250 of € 500 of

€ 750 of € 1.000.

Artikel 7 Salarisspecificatie

Lid 1

De medewerker ontvangt maandelijks digitaal een specificatie van de door de werkgever verrichte salarisbetaling.

 

Lid 2

Indien de medewerker geen digitale specificatie ontvangt, ontvangt hij de salarisspecificatie schriftelijk.

Artikel 8 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet in redelijkheid voorziet, kan het college een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 9 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als de “Regeling beloningsafspraken gemeente West Betuwe’’ en treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

 

Aldus vastgesteld d.d. 8 januari 2019.

Namens het college van de gemeente West Betuwe,

de burgemeester,

H.W.C.G. Keereweer