Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
West Betuwe

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent anti-discriminatievoorziening Verordening anti-discriminatievoorziening gemeente West Betuwe

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWest Betuwe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent anti-discriminatievoorziening Verordening anti-discriminatievoorziening gemeente West Betuwe
CiteertitelVerordening anti-discriminatievoorziening gemeente West Betuwe
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de verordening anti-discriminatievoorziening door de raad van de gemeente Neerijnen vastgesteld op 1 april 2010, , de raad van Lingewaal vastgesteld op 18 februari 2010 en door de raad van de gemeente Geldermalsen 28 september 2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-01-2019nieuwe regeling

15-01-2019

gmb-2019-16393

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent anti-discriminatievoorziening Verordening anti-discriminatievoorziening gemeente West Betuwe

De raad van de gemeente West Betuwe;

 

gelezen het voorstel van de stuurgroep West Betuwe van 23 oktober 2018;

 

gelet op artikel 1 van de Wet gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen;

 

besluit de volgende verordening vast te stellen:

Verordening anti-discriminatievoorziening gemeente West Betuwe 2019

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Wet: de Wet gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen.

 • 2.

  Besluit: besluit gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen.

 • 3.

  Anti-discriminatievoorziening: anti-discriminatievoorziening als bedoeld in artikel 1 van de Wet.

 • 4.

  Klacht: klacht bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de wet.

 • 5.

  Klager: klager als bedoeld in artikel 1 van het besluit.

 • 6.

  Klachtbehandelaar: klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het besluit.

 • 7.

  Ingezetene: ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet.

Artikel 2 Zorgplicht college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen die een klacht hebben toegang tot een anti-discriminatievoorziening.

Artikel 3 Inrichting van de anti-discriminatievoorziening

 • 1.

  Bij de inrichting van de anti-discriminatievoorziening worden in ieder geval de deskundigheid van klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de voorziening gewaarborgd.

 • 2.

  De anti-discriminatievoorziening draagt er zorg voor dat de klachtbehandelaars voldoen aan de voor klachtenbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehandelaars de mogelijkheid hun deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen.

 • 3.

  De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden:

  • °

   Per post;

  • °

   Per e-mail;

  • °

   Telefonisch;

  • °

   Op een door de gemeente beschikbaar gestelde locatie als bedoeld in artikel 5 van deze verordening.

Artikel 4 Protocol klachtenbehandeling

Het protocol voor de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 6 van de wet regelt in ieder geval:

 • a.

  de afdoeningtermijn van klachten;

 • b.

  de wijze van afdoening van klachten;

 • c.

  de registratie van klachten.

Artikel 5 Laagdrempeligheid anti-discriminatievoorziening

 • 1.

  Ingezetenen worden in de gelegenheid gesteld een klacht te melden bij het Vak KCC (klantencontactcentrum) sociaal domein.

 • 2.

  Het college draagt zorg voor de deskundigheid van de medewerkers die deze meldingen op adequate manier opnemen en doorverwijzen.

 • 3.

  Klager wordt door de medewerkers doorgeleid naar de anti-discriminatievoorziening.

Artikel 6 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag volgend op die van bekendmaking.

 • 2.

  Alsdan vervallen de verordeningen anti-discriminatievoorziening door de raad van de gemeente Neerijnen vastgesteld op 1 april 2010, , de raad van Lingewaal vastgesteld op 18 februari 2010 en door de raad van de gemeente Geldermalsen 28 september 2014.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als: Verordening anti-discriminatievoorziening gemeente

West Betuwe.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van 15 januari 2019, nummer 32

De voorzitter,

de griffier,