Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
West Betuwe

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar Aanwijzingsbesluit Heffings- en/of Invorderingsambtenaar 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWest Betuwe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar Aanwijzingsbesluit Heffings- en/of Invorderingsambtenaar 2019
CiteertitelAanwijzingsbesluit Heffings- en/of Invorderingsambtenaar 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-201901-01-2019nieuwe regeling

08-01-2019

gmb-2019-49006

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar Aanwijzingsbesluit Heffings- en/of Invorderingsambtenaar 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe;

 

gelet op artikel 2:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling sector gemeenten en artikel 231, tweede lid, onderdeel b en c, van de Gemeentewet;

 

overwegende dat de uitvoeringstaken met betrekking tot de gemeentelijke heffingen en belastingen (anders dan de taken die door Belastingsamenwerking Rivierenland worden verzorgd) worden uitgevoerd door de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe.

 

gelet op het aanstellingsbesluit onbezoldigd gemeentelijk belastingambtenaar van 8 januari 2019, nummer 1;

 

besluit

 

vast te stellen het volgende besluit:

Artikel 1  

De Strategisch Manager Financiën van Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe aan te wijzen als gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b en c van de Gemeentewet.

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019.

Artikel 3  

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit Heffings- en/of Invorderingsambtenaar 2019.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe d.d. 8 januari 2019, nummer 1.

De secretaris,

K. Coesmans

De burgemeester,

H. Keereweer