Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
West Betuwe

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent werktijden Regeling Beschikbaarheidsdienst West Betuwe

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWest Betuwe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent werktijden Regeling Beschikbaarheidsdienst West Betuwe
CiteertitelBeschikbaarheidsdienst gemeente West Betuwe
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de regeling Beschikbaarheidsdienst gemeente Geldermalsen 2016.

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 160 van de Gemeentewet
  2. artikel 5:9 van de Arbeidstijdenwet
  3. artikel 125 van de Ambtenarenwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-04-201901-01-2020nieuwe regeling

14-01-2019

gmb-2019-85625

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent werktijden Regeling Beschikbaarheidsdienst West Betuwe

Beschikbaarheidsdienst is beschikbaar zijn voor het verrichten van arbeid buiten de voor de ambtenaar geldende werktijden.

 

Wat houdt beschikbaarheidsdienst in

Beschikbaarheidsdienst betreft afgebakende periodes, buiten de normale, voor de medewerker geldende werktijden, waarin de medewerker beschikbaar is om onvoorzien, op afroep werkzaamheden te verrichten. Een medewerker die beschikbaarheidsdienst heeft, is verplicht om gehoor te geven aan een oproep om werkzaamheden te verrichten. Het is niet noodzakelijk dat deze werkzaamheden op de werkplek worden verricht; in voorkomende gevallen kunnen de werkzaamheden ook vanuit huis worden verricht.

 

Lokaal hanteren we voor beschikbaarheidsdienst begrippen als consignatieregeling, wachtdienst, piket en gladheidsbestrijding. Dit zijn in feite allemaal beschikbaarheidsdiensten. De CAR UWO gebruikt hiervoor het begrip beschikbaarheidsdienst.

De organisatie en uitvoering van de gladheidsbestrijding en de wachtdienst in West Betuwe staan respectievelijk beschreven in het Uitvoeringsplan Gladheidsbestrijding West Betuwe en Organisatie van de wachtdienst.

Regels rondom beschikbaarheidsdienst zijn te vinden in onze werktijdenregeling, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen medewerkers die vallen onder de standaardregeling en medewerkers die vallen onder de bijzondere regeling. De standaardregeling geldt voor de medewerkers die zelf regelruimte hebben voor het bepalen van hun werktijden. Medewerkers kunnen werkzaamheden verrichten binnen het dagvenster van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 22.00 uur. De bijzondere regeling is van toepassing op medewerkers voor wie de individuele werktijden eenzijdig door de werkgever worden vastgesteld. Het college bepaalt welke functiegroep(en) onder de bijzondere regeling vallen (zie bijlage A bij de werktijdenregeling).

De hoogte van de vergoeding voor het draaien van beschikbaarheidsdiensten en het daadwerkelijk verrichten van werkzaamheden tijdens de beschikbaarheidsdienst is geregeld in hoofdstuk 3 van de CAR-UWO.

De piketdienst voor de crisisbeheersing West Betuwe en de voorwaarden die gelden voor de medewerker die als piketfunctionaris is aangewezen, zijn apart geregeld in de Regeling Piketdienst crisisbeheersing West Betuwe.

 

Het college van West Betuwe

 

besluit:

  • gelet op artikel 160 Gemeentewet;

  • gelet op artikel 3.12, 3.13, 3.16 en 3.18 van de CAR;

  • gelet op artikel 2:1 B van de CAR-UWO;

  • gelet op artikel 5:9 van de Arbeidstijdenwet en

  • gelet op het gestelde van artikel 125 van de Ambtenarenwet

  • na verkregen instemming van de Ondernemingsraad

 

tot het vaststellen van de

 

Regeling Beschikbaarheidsdienst West Betuwe

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 

De medewerker

De medewerker in dienst bij de gemeente West Betuwe in de zin van artikel 1.1 lid 1 sub a van de CAR-UWO die in opdracht van de werkgever verplicht bereikbaar en beschikbaar is.

 

De werkgever

Het bevoegd gezag van de gemeente West-Betuwe.

 

Beschikbaarheidsdienst

Het buiten de normale voor de medewerker geldende werktijden in opdracht van de werkgever bereikbaar en beschikbaar zijn voor werkzaamheden die geen uitstel dulden.

Artikel 2 Vergoedingen beschikbaarheidsdienst

Lid 1

De medewerker die aangewezen is voor het verrichten van beschikbaarheidsdiensten ontvangt hiervoor een vergoeding op grond van artikel 3:13 van de CAR-UWO.

 

Lid 2

De afspraken over compensatie van tijd zijn geregeld in de Werktijdenregeling van West Betuwe.

 

Lid 3

Ten aanzien van de vergoeding van de uren gedurende welke de medewerker tijdens deze beschikbaarheidsdienst – na een oproep daartoe – werkzaamheden heeft verricht, geldt het volgende. De medewerker die valt onder de standaardregeling voor de werktijden, ontvangt over de tijdens deze dienst gewerkte uren die buiten het dagvenster vallen, een buitendagvenstertoelage op grond van artikel 3:12.

 

Lid 4

De medewerkers van de buitendienst, die onder de bijzondere regeling van de Werktijdenregeling vallen, kunnen aanspraak maken op de overwerkvergoeding conform de bepalingen in artikel 3:18 van de CAR-UWO.

Voor de medewerkers van de buitendienst geldt dat zij voor aanvang van de gladheidsbestrijding vóór 1 november maximaal 75 overuren hebben.

Artikel 3 Afbouwtoelage

De medewerker van wie buiten zijn toedoen de beschikbaarheidstoelage blijvend wordt verlaagd of beëindigd, kan recht hebben op een afbouwtoelage. De afspraken over een afbouwtoelage zijn geregeld in artikel 3:16 CAR-UWO.

Artikel 4 Verlenen ontheffing

Lid 1

Het college van burgemeester en wethouders kan op verzoek van de medewerker ontheffing verlenen van de hem opgelegde verplichting tot het verrichten van beschikbaarheidsdiensten.

 

Lid 2

Ontheffing vindt plaats voor een periode van maximaal 3 jaar. Na die periode wordt opnieuw beoordeeld of er sprake kan zijn van een verlenging van ontheffing.

Artikel 5 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze regeling kan aangehaald worden als “Beschikbaarheidsdienst gemeente West Betuwe”.

De ingangsdatum is 1 januari 2019 onder gelijktijdige intrekking van de regeling Beschikbaarheidsdienst gemeente Geldermalsen 2016.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders gemeente West Betuwe, 14 januari 2019.

ing. H.W.C.G. Keereweer

waarnemend burgemeester gemeente West Betuwe

mevrouw P.U.L.M. Coesmans

gemeentesecretaris gemeente West Betuwe