Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
West Betuwe

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten (Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente West Betuwe 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWest Betuwe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten (Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente West Betuwe 2020)
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten gemeente West Betuwe 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 van de voormalige gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-2019nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2019-311526

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten (Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente West Betuwe 2020)

De raad van de gemeente West Betuwe;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 november 2019, nr. 10,

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet ;

 

besluit:

 

vast te stellen de:

 

VERORDENING op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten gemeente West Betuwe 2020.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  begraafplaats: gemeentelijke begraafplaats in de gemeente West Betuwe te weten:

   

  • 1.

   Asperen aan de Leerdamseweg;

  • 2.

   Heukelum aan de Torenstraat 1;

  • 3.

   Heukelum aan de Achterweg;

  • 4.

   Herwijnen aan de Peperstraat;

  • 5.

   Spijk (Oud, Spijkseweg) aan de Zuiderlingedijk 184;

  • 6.

   Spijk aan de Spijkse Steeg;

  • 7.

   Vuren aan de Graaf Reinaldweg;

  • 8.

   Vuren aan de Waaldijk 125;

  • 9.

   Geldermalsen aan de D.J. van Wijkstraat;

  • 10.

   Geldermalsen aan de Lange Akker;

  • 11.

   Buurmalsen aan de Lingedijk;

  • 12.

   Meteren aan de Bredestraat;

  • 13.

   Meteren aan de Achtersteweg/Rijkstraatweg;

  • 14.

   Acquoy aan de Achterweg;

  • 15.

   Deil aan ’t Oosteneind;

  • 16.

   Enspijk aan de Beemd;

  • 17.

   Beesd aan de Schuttersweg;

  • 18.

   Beesd aan de Veerweg;

  • 19.

   Est aan de Esterweg;

  • 20.

   Haaften (nieuw) aan de Bernhardstraat;

  • 21.

   Haaften (oud) aan de Engelenhof;

  • 22.

   Hellouw aan de Beatrixstraat;

  • 23.

   Ophemert aan de Hermoesestraat;

  • 24.

   Opijnen (nieuw) aan de Slotstraat;

  • 25.

   Opijnen (oud) naast de kerk;

  • 26.

   Tuil (nieuw) aan de Haarstraat;

  • 27.

   Tuil Langstraat (gesloten begraafplaats);

  • 28.

   Tuil (oud) aan de St. Antoniestraat;

  • 29.

   Varik aan de Weiweg;

  • 30.

   Varik, dikke toren (gesloten begraafplaats)

  • 31.

   Waardenburg aan de Kaalakkerstraat.

 • b.

  graf: een grond (zand) graf of keldergraf;

 • c.

  keldergraf: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; keldergraven kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • d.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • e.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

 • f.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven en begraven houden van maximaal twee lijken danwel het doen bijzetten en bijgezet houden van één asbus met of zonder urn bij één begraven lijk;

 • g.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • h.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van maximaal twee asbussen met of zonder urnen.

 • i.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • j.

  particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • k.

  algemene urnennis: een nis, bij de gemeente in beheer, waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • l.

  particulier kindergraf: een graf voor op het daarvoor bestemde gedeelte van de begraafplaats ten aanzien waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken van overledenen jonger dan 12 jaar;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen van overledenen jonger dan 12 jaar.

 • m.

  algemeen kindergraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken van overledenen jonger dan 12 jaar;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen van overledenen jonger dan 12 jaar.

 • n.

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • o.

  grafbedekking: gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf;

 • p.

  gedenkteken: voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften en figuren met in begrip van kettingen, hekwerken, kunstwerken en dergelijke;

 • q.

  grafbeplanting: alle planten en bloemen op een graf al dan niet vast in de grond of in een pot of vaas;

 • r.

  schudden: werkhandeling die zorg draagt dat alle resten op alle diepten uit een graf verzameld en onderin hetzelfde graf geborgen worden;

 • s.

  beheerder: de namens het college aangewezen persoon of functie die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats of degene die hem vervangt;

 • t.

  rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier (kinder)graf of een particulier urnengraf of - nis, voor bepaalde of onbepaalde tijd, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden;

 • u.

  belanghebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon die in de gemeentelijke begraafplaatsadministratie bekend is als belanghebbende bij een algemeen graf, een algemeen urnengraf, of een algemene urnennis, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden;

 • v.

  oorlogsgraf: elk graf van en door de Oorlogsgravenstichting erkend oorlogsslachtoffer;

 • w.

  particulier oorlogsgraf: elk graf van en door de raad en of college erkend oorlogsslachtoffer;

 • x.

  de wet: Wet op de lijkbezorging.

Artikel 2 Uitbreiding begrippen

Voor zover in of krachtens deze verordening wordt gesproken van 'particulier graf', wordt daaronder mede verstaan: particulier urnengraf en particuliere urnennis.

Voor zover in of krachtens deze verordening wordt gesproken van 'algemeen graf', wordt daaronder mede verstaan: algemeen urnengraf en algemene urnennis.

Voorzover in of krachtens deze verordening wordt gesproken over 'kindergraf', wordt daaronder mede verstaan: kinderurnengraf en kinderurnennis.

Artikel 3 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 4 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 5 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • a.

  het op rechterlijk gezag lichten en weder in hetzelfde graf begraven van een lijk of asbus;

 • b.

  het begraven of bijzetten van asbussen van doodgeboren kinderen of zuigelingen die met de moeder in één kist worden begraven.

Artikel 6 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 7 Belastingjaar

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 3.1 en 3.2 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 8 Wijze van heffing

 • 1.

  De onderhoudsrechten, bedoeld in hoofdstuk 3 van de tarieventabel, worden geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstuk 3 van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1.

  De onderhoudsrechten, bedoeld in hoofdstuk 3 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt zijn de rechten bedoeld in hoofdstuk 3 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de rechten bedoeld in hoofdstuk 3 van de tarieventabel voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 10 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstuk 3 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 11 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen dertig dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 12 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 13 Overgangsrecht

De ‘Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Geldermalsen 2018’ van 19 december 2017, de ‘Verordening lijkbezorging 2018’ van de gemeente Lingewaal van 14 december 2017 en de ‘Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2018’ van de gemeente Neerijnen van 21 december 2017 worden ingetrokken met ingang van de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 14 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente West Betuwe 2020.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering

van 17 december 2019 20C.

De voorzitter,

De griffier,

Bijlage 1 Tarieventabel Lijkbezorgingsrechten 2020

 

 

 

Tarief 2020

Hoofdstuk 1

Verlenen van uitsluitend recht

 

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf voor een periode van 20 jaar wordt geheven:

 

1.1.1

uitgifte particulier graf (1 persoon)

€ 752,00

1.1.2

uitgifte particulier graf (2 personen)

€ 1.504,00

1.1.3

uitgifte particulier graf (2 personen uitgifte naast elkaar)

€ 1.504,00

1.1.4

uitgifte grafrecht particulier kindergraf

€ 376,00

1.1.5

uitgifte grafrecht particulier urnengraf

€ 376,00

1.1.6

uitgifte particulier urnennis (2 urnen)

€ 376,00

 

 

 

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf voor een periode van 30 jaar wordt geheven:

 

1.2.1

uitgifte particulier graf (1 persoon)

€ 1.128,00

1.2.2

uitgifte particulier graf (2 personen)

€ 2.256,00

1.2.3

uitgifte particulier graf (2 personen uitgifte naast elkaar)

€ 2.256,00

1.2.4

uitgifte grafrecht particulier kindergraf

€ 564,00

1.2.5

uitgifte grafrecht particulier urnengraf

€ 564,00

1.2.6

uitgifte particulier urnennis (2 urnen)

€ 564,00

 

 

 

1.3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een algemeen graf voor een periode van 10 jaar wordt geheven:

 

1.3.1

uitgifte algemeen graf

nihil

 

 

 

1.4

Voor het verlengen van het uitsluitend recht wordt geheven:

 

1.4.1

verlenging grafrechten particulier graf voor 10 jaar (1 persoon)

€ 376,00

1.4.2

verlenging grafrechten particulier graf voor 20 jaar (1 persoon)

€ 752,00

1.4.3

verlenging grafrechten particulier graf voor 10 jaar (2 personen)

€ 752,00

1.4.4

verlenging grafrechten particulier graf voor 20 jaar (2 personen)

€ 1.504,00

1.4.5

verlenging grafrechten particulier kindergraf voor 10 jaar

€ 188,00

1.4.6

verlenging grafrechten particulier kindergraf voor 20 jaar

€ 376,00

1.4.7

verlenging grafrecht particulier urnengraf voor 10 jaar

€ 188,00

1.4.8

verlenging grafrecht particulier urnengraf voor 20 jaar

€ 376,00

1.4.9

verlenging particuliere urnennis voor 10 jaar (2 urnen)

€ 188,00

1.4.10

verlenging particuliere urnennis voor 20 jaar (2 urnen)

€ 376,00

 

 

 

Hoofdstuk 2

Begraven

 

2.1

Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven :

 

2.1.1

begrafenissen/openen en sluiten van een nieuw graf

€ 720,00

2.1.2

begrafenissen/openen en sluiten van een graf voor bijzetting

€ 720,00

2.1.3

begraven op buitengewone uren

€ 1.260,00

2.1.4

begrafenissen/openen en sluiten nieuw kindgraf

€ 485,00

2.1.5

plaatsen asbus

€ 350,00

 

 

 

Hoofdstuk 3

Grafbedekking en algemeen onderhoud

 

3.1

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van graven, urnennissen en begraafplaatsen wordt een recht geheven voor:

 

3.1.1

melding gedenkteken/grafbedekking

nihil

3.1.2

onderhoud particulier graf voor 10 jaar

€ 625,00

3.1.3

onderhoud particulier kindergraf voor 10 jaar

€ 313,00

3.1.4

onderhoud particulier urnennis voor 10 jaar

€ 313,00

3.1.5

onderhoud particulier urnengraf voor 10 jaar

€ 313,00

3.1.6

onderhoud particulier graf voor 20 jaar

€ 1.250,00

3.1.7

onderhoud particulier kindergraf voor 20 jaar

€ 625,00

3.1.8

onderhoud particulier urnennis voor 20 jaar

€ 625,00

3.1.9

onderhoud particulier urnengraf voor 20 jaar

€ 625,00

3.1.10

onderhoud algemeen graf voor 10 jaar

€ 625,00

 

 

 

3.2

Voor het verlengen van het door of vanwege de gemeente onderhouden van graven, urnennissen en de begraafplaatsen wordt een recht geheven voor:

 

3.2.1

verlenging onderhoud particulier graf voor 10 jaar

€ 625,00

3.2.2

verlenging onderhoud particulier kindergraf of urnengraf of urnennis voor 10 jaar

€ 313,00

3.2.3

verlenging onderhoud particulier graf voor 20 jaar

€ 1.250,00

3.2.4

verlenging onderhoud particulier kindergraf of urnengraf of urnennis voor 20 jaar

€ 625,00

3.2.5

onderhoud particulier graf voor 1 jaar

€ 63,00

3.2.6

onderhoud verminderd tarief voor 1 jaar

€ 48,00

 

 

 

Hoofdstuk 4

Opgraven, ruimen en verstrooien

 

4.1

Het tarief bedraagt voor:

 

4.1.1

het schudden van een graf (resten onder in graf) inclusief graven van het graf

€ 1.000,00

 

 

 

4.2

Het tarief bedraagt voor:

 

4.2.1

het ruimen van een graf (resten naar verzamelgraf)

€ 950,00

4.2.2

het ruimen van een kindergraf (resten naar verzamelgraf)

€ 350,00

4.2.3

het opgraven en opnieuw begraven in nieuw graf

€ 1.670,00

4.2.4

het opgraven/verwijderen van een asbus

€ 350,00

 

 

 

Hoofdstuk 5

Overig

 

5.1

Het tarief bedraagt voor:

 

5.1.1

overschrijvingen

€ 20,00

5.1.2

het van gemeentewege luiden van de klok

€ 30,00

5.1.3

het gebruik van een groenraam

€ 35,00

5.1.4

toewijzen van een graf naar keuze

€ 70,00

5.1.6

het ter beschikking stellen van een afdekplaat voor een urnennis, zoals standaard aanwezig is in de urnennis

nihil

5.1.7

het wegrijden van grond van een graf voor een begrafenis

€ 290,00

 

Behoort bij raadsbesluit van 17 december 2019, 20c,

De griffier van de gemeente West Betuwe,