Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerkwartier

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier houdende regels omtrent werktijden Regeling werktijden gemeente Westerkwartier 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterkwartier
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier houdende regels omtrent werktijden Regeling werktijden gemeente Westerkwartier 2019
CiteertitelRegeling werktijden gemeente Westerkwartier 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Regeling werktijden gemeente Grootegast 2014, Regeling werktijden personeel bestuursdienst gemeente Leek 2014, Regeling werktijden en verlof gemeente Marum 2015 en de Regeling werktijden gemeente Zuidhorn 2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 125, tweede lid, van de Ambtenarenwet
 2. artikel 160 van de Gemeentewet
 3. Arbeidstijdenwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-02-201901-01-2019nieuwe regeling

15-01-2019

gmb-2019-24216

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier houdende regels omtrent werktijden Regeling werktijden gemeente Westerkwartier 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

 

gelet op artikel 125, lid 2 van de Ambtenarenwet,

 

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet,

 

gelet op de Arbeidstijdenwet,

 

gelet op het bepaalde in hoofdstuk 3 en 4 van de CAR-UWO,

 

gelet op instemming van de Bijzondere Ondernemingsraad 9 november 2018,

 

 

B E S L U I T :

 

 

vast te stellen de

 

 

Regeling werktijden gemeente Westerkwartier 2019

 

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  bedrijfsarts: een door de werkgever aangewezen arts (medisch specialist) die zich bezighoudt met ziektepreventie, signaleren van beroepsziektes, begeleiding van ziekteverzuim en re-integratie en advisering daarover aan de werkgever;

 • b.

  CAR-UWO: Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst gemeente Westerkwartier;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

 • d.

  dagvenster: periode van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 22.00 uur waarbinnen werkzaamheden kunnen worden verricht;

 • e.

  feitelijke arbeidsduur: werkelijk gewerkte uren;

 • f.

  flexibele werktijden: aanvangstijd, eindtijd en het aantal te werken uren per dag liggen niet vast;

 • g.

  medewerker: de ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1 lid 1a van de CAR-UWO, alsmede uitzendkrachten, detacheringskrachten, stagiaires en personen die anderszins werkzaam zijn bij gemeente Westerkwartier;

 • h.

  verzuimconsulent: een door de werkgever aangewezen consulent die zicht bezighoudt met de verzuimbegeleiding van medewerkers en de teamleiders/coaches en medewerkers daarover adviseert.

Hoofdstuk 2 Standaardregeling

Artikel 2 Standaardregeling

 • 1.

  De medewerker die (enige) vrijheid heeft bij het bepalen van zijn werktijden valt onder de standaardregeling.

 • 2.

  Alle medewerkers, behalve de meewerkend voormannen, medewerkers buitendienst en de ondersteunende medewerkers buitendienst, vallen onder de standaardregeling.

 • 3.

  De artikelen 3 tot en met 6 zijn alleen van toepassing op medewerkers die onder de standaardregeling vallen.

Artikel 3 Flexibele werktijden

 • 1.

  De medewerker kan binnen het dagvenster zijn werktijden flexibel indelen. Het dagvenster loopt van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 22.00 uur.

 • 2.

  De medewerker maakt met zijn teamleider/coach en zijn team afspraken over de invulling van zijn werktijden, het verlof en de planning van de werkzaamheden.

 • 3.

  De medewerker stemt de werktijden af op de openingstijden voor publiek en houdt rekening met de belangen van de bedrijfsvoering, uitgaande van een flexibele, resultaat- en klantgerichte invulling van de werktijden.

 • 4.

  De medewerker heeft een pauze van minimaal 30 minuten als hij langer dan 5,5 uur werkt. Werkt de medewerker langer dan 10 uur, dan bedraagt de pauze minstens 45 minuten.

Artikel 4 Werkrooster

 • 1.

  De medewerker spreekt met zijn teamleider/coach en zijn team een werkrooster af waar de medewerker vervolgens flexibel mee om kan gaan naar gelang de werkdruk.

 • 2.

  Het werkrooster is de basis voor verlofregistratie, ziekteregistratie en het toepassen van bijzondere verlofregelingen.

Artikel 5 Urensaldo

 • 1.

  Wanneer de medewerker binnen het dagvenster meer uren werkt dan het aantal uren dat formeel is overeengekomen, dan kan hij dit op een later moment weer opnemen.

 • 2.

  De medewerker mag aan het einde van het kalenderjaar minimaal 0 en maximaal 108 uren meenemen naar het volgende kalenderjaar, inclusief verlofuren (bij deeltijders naar rato).

 • 3.

  Opnemen van verlofuren geschiedt in overleg met zijn teamleider/coach en zijn team.

 • 4.

  De teamleider/coach is in uitzonderingsgevallen bevoegd tot het nemen van een beslissing op afwijkende individuele verlofaanvragen.

Artikel 6 Buitengewoon verlof

Op basis van artikel 6.4 lid 2 van de CAR-UWO wordt op de volgende dagen buitengewoon verlof verleend (niet limitatief):

 • a.

  De dag na Hemelvaart;

 • b.

  De dag van de personeelsreis, indien de medewerker deelneemt op een voor hem geldende werkdag.

Hoofdstuk 3 Bijzondere regeling

Artikel 7 Bijzondere regeling

 • 1.

  De meewerkend voormannen, medewerkers buitendienst en de ondersteunende medewerkers buitendienst vallen onder de bijzondere regeling.

 • 2.

  De artikelen 8 tot en met 11 zijn alleen van toepassing op medewerkers die onder de bijzondere regeling vallen.

Artikel 8 Werktijden

 • 1.

  De werktijden van de teams Buitendienst zijn als volgt:

  • a.

   van half februari tot half november van 7.30 tot 16.00 uur (zomerperiode);

  • b.

   van half november tot half februari van 8.00 tot 16.00 uur (winterperiode).

 • 2.

  Jaarlijks wordt de exacte ingangs- en einddatum van de winterperiode door de teamleider Buitendienst vastgesteld, uiterlijk één maand voordat deze ingaat.

 • 3.

  Gedurende de werkdag zijn er twee pauzes:

  • a.

   koffie/theepauze van 9.30 tot 9.45 uur (werktijd);

  • b.

   lunchpauze van 12.30 tot 13.00 uur (eigen tijd).

 • 4.

  Indien een individueel of collectief medewerkersbelang of organisatorisch belang dit wenselijk of noodzakelijk maakt, kan de teamleider/coach binnen de daartoe in de CAR-UWO aanwezige mogelijkheden afspraken maken over het aanpassen van de werktijden.

Artikel 9 Urensaldo

 • 1.

  De feitelijke werktijd in de zomerperiode is 8 uur per dag en 40 uur per week. De feitelijke werktijd in de winterperiode is 7,5 uur per dag en 37,5 uur per week.

 • 2.

  De medewerker mag aan het einde van het kalenderjaar minimaal 0 en maximaal 108 uren meenemen naar het volgende kalenderjaar, inclusief verlofuren (bij deeltijders naar rato).

 • 3.

  Opnemen van verlofuren geschiedt in overleg met zijn teamleider/coach en zijn team.

 • 4.

  De teamleider/coach is in uitzonderingsgevallen bevoegd tot het nemen van een beslissing op afwijkende individuele verlofaanvragen.

Artikel 10 Bezoek aan receptie, gezondheidszorg en bedrijfsarts

 • 1.

  Bezoek aan een (afscheids-)receptie van een collega vindt vanaf 16.00 uur plaats in eigen tijd tenzij anders wordt besloten.

 • 2.

  Voor zover de medewerker invloed heeft op het vaststellen van het tijdstip, vindt bezoek aan de gezondheidszorg in eigen tijd plaats.

 • 3.

  Een bezoek aan de bedrijfsarts of verzuimconsulent geldt als werktijd.

Artikel 11 Buitengewoon verlof

Op basis van artikel 6.4 lid 2 van de CAR-UWO wordt op de volgende dagen buitengewoon verlof verleend (niet limitatief):

 • a.

  De dag na Hemelvaart;

 • b.

  De dag van de personeelsreis, indien de medewerker deelneemt op een voor hem geldende werkdag.

Hoofdstuk 4 Overige bepalingen

Artikel 12 Slotbepalingen

De secretaris beslist in gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid of billijkheid voorziet.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling werktijden gemeente Westerkwartier 2019”.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking hiervan en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 • 3.

  Gelijktijdig met het in werking treden van deze regeling worden de volgende regelingen vervallen verklaard:

  • a.

   Regeling werktijden gemeente Grootegast 2014;

  • b.

   Regeling werktijden personeel bestuursdienst gemeente Leek 2014;

  • c.

   Regeling werktijden en verlof gemeente Marum 2015;

  • d.

   Regeling werktijden gemeente Zuidhorn 2014.

Aldus besloten in de vergadering van het college d.d. 15 januari 2019

F.H. Wiersma, burgemeester

A. Schulting, secretaris