Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerkwartier

Besluit van het college van burgemeester en wethouders houdende regels omtrent uitstroompremie Uitvoeringsbesluit uitstroompremie re-integratieverordening gemeente westerkwartier 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterkwartier
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders houdende regels omtrent uitstroompremie Uitvoeringsbesluit uitstroompremie re-integratieverordening gemeente westerkwartier 2019
CiteertitelUitvoeringsbesluit uitstroompremie re-integratieverordening gemeente Westerkwartier 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-02-2019nieuwe regeling

15-01-2019

gmb-2019-24580

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders houdende regels omtrent uitstroompremie Uitvoeringsbesluit uitstroompremie re-integratieverordening gemeente westerkwartier 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

 

overwegende dat in de Re-integratieverordening is opgenomen dat het college via een uitvoeringsbesluit uitvoering geeft aan het verstrekken van een uitstroompremie.;

 

gelet op artikel 4:14 van de Re-integratieverordening;

 

 

B E S L U I T :

 

 

vast te stellen het Uitvoeringsbesluit Uitstroompremie.

 

 

Uitvoeringsbesluit Uitstroompremie gemeente Westerkwartier 2019

Artikel 1 Voorwaarden uitstroompremie

 • 1.

  Het college kan eenmalig een uitstroompremie toekennen aan een langdurig werkloze die duurzaam uitstroomt naar algemeen geaccepteerde arbeid en daardoor niet langer recht heeft op algemene bijstand.

 • 2.

  Aan de belanghebbende die reguliere en ongesubsidieerde arbeid in dienstbetrekking aanvaardt, waarmee een inkomen wordt verworven dat hoger is dan de voor hem geldende bijstandsnorm, kan een eenmalige uitstroompremie worden verleend.

 • 3.

  Voorwaarden voor het verkrijgen van de uitstroompremie zijn:

  • a.

   de belanghebbende heeft onmiddellijk voorafgaand aan zijn indiensttreding tenminste 12 maanden ononderbroken een uitkering ontvangen op grond van de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

  • b.

   de belanghebbende heeft niet eerder al een uitstroompremie ontvangen;

  • c.

   belanghebbende heeft in voldoende mate meegewerkt aan het vergroten van de kans op inschakeling in het arbeidsproces.

 • 4.

  De uitstroompremie kan schriftelijk worden aangevraagd vanaf de zevende maand na de indiensttreding. De aanvraag dient binnen twee maanden worden ingediend.

 • 5.

  De hoogte van de uitstroompremie bedraagt € 500,00.

Artikel 2 Citeertitel

Dit uitvoeringsbesluit kan aangehaald worden als Uitvoeringsbesluit uitstroompremie re-integratieverordening gemeente Westerkwartier 2019.

Artikel 3 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking op de eerste dag na de bekendmaking ervan.

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier, d.d. 15 januari 2019

F.H. Wiersma, burgemeester

A. Schulting, secretaris

Toelichting

Het college kan eenmalig aan een belanghebbende, die langdurig werkloos is, een uitstroompremie toekennen als die duurzaam uitstroomt naar algemeen geaccepteerde arbeid. In de wet is dit geregeld in artikel 31 lid 2 onderdeel j Participatiewet. De premie is onbelast en werkt niet door bij inkomensafhankelijke regelingen. De premie is bedoeld als instrument om algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden zonder nog een beroep op bijstand te hoeven te doen te stimuleren.

In dit uitvoeringsbesluit is uitgewerkt voor welke doelgroepen de premie geldt en onder welke voorwaarden de premie kan worden toegekend; ook de hoogte van de premie zal in het uitvoeringsbesluit beleid worden vastgelegd.