Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerkwartier

Reglement burgerlijke stand gemeente Westerkwartier 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterkwartier
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement burgerlijke stand gemeente Westerkwartier 2019
CiteertitelReglement burgerlijke stand gemeente Westerkwartier 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 16 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
 2. artikel 1 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 3. artikel 2 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 4. artikel 3 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 5. artikel 4 van het Besluit buitengewone registers van de burgerlijke stand
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-03-201901-01-2019Nieuwe regeling

05-03-2019

gmb-2019-55565

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement burgerlijke stand gemeente Westerkwartier 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

 

gelet op artikel 16 boek I van het Burgerlijk Wetboek en artikel 1 t/m 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994;

 

 

B E S L U I T :

 

 

vast te stellen het:

 

Reglement burgerlijke stand gemeente Westerkwartier 2019

 

 

Artikel 1 Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder:

 • a.

  de wet: Boek I van het Burgerlijk Wetboek;

 • b.

  het besluit: het Besluit burgerlijke stand 1994;

 • c.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders:

 • d.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders;

 • e.

  gemeentehuis: een locatie als zodanig aangewezen door burgemeester en wethouders;

 • f.

  trouwen: het voltrekken van een huwelijk dan wel het registreren van een partnerschap, het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

 

Artikel 2 Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  Het college kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen:

  • a.

   ambtenaren in dienst van de gemeente Westerkwartier;

  • b.

   ambtenaren in dienst van een andere gemeente.

 • 2.

  Het minimum aan ambtenaren van de burgerlijke stand is twee.

 • 3.

  Het college kan buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen.

 

Artikel 3 Benoeming

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Deze periode mag maximaal het tijdvak betreffen gedurende dat de ambtenaar in dienst zal zijn van de gemeente.

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd.

 • 3.

  Eendaagse benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand op verzoek van het bruidspaar is mogelijk mits deze persoon reeds beëdigd en in een andere gemeente als zodanig is benoemd. Het verzoek hiertoe moet minimaal acht weken voor de huwelijkssluiting ingediend zijn.

 

Artikel 4 Locatie

 • 1.

  De (buitengewone) ambtenaren van de burgerlijke stand verrichten hun wettelijke taken in het gemeentehuis.

 • 2.

  Is dit een andere locatie dan het:

  • -

   gemeentekantoor, Hoofdstraat 97 te Grootegast;

  • -

   gemeentekantoor, Tolberterstraat 66 te Leek;

  • -

   gemeentekantoor, Molenstraat 45 te Marum;

  • -

   gemeentekantoor, Hooiweg 9 te Zuidhorn,

 • dan moet de locatie aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • a.

   de locatie moet openbaar toegankelijk zijn;

  • b.

   voor de inrichting en aankleding van de locatie is het bruidspaar verantwoordelijk. In ieder geval dienen een tafel, stoelen en voldoende verlichting aanwezig te zijn;

  • c.

   de veiligheid van de aanwezigen moet gewaarborgd zijn;

  • d.

   in de ruimte mogen gedurende de plechtigheid geen andere activiteiten plaatsvinden;

  • e.

   bij een openluchtlocatie moet er een overdekte uitwijklocatie zijn vastgelegd;

  • f.

   de gemeente is, behalve ten aanzien van de feitelijke huwelijksvoltrekking dan wel de registratie van een partnerschap, op geen enkele manier aansprakelijk voor de gang van zaken op de dag van de plechtigheid dan wel eventuele schade aan de locatie.

 • 3.

  De aanwijzing van een locatie als gemeentehuis voor incidenteel gebruik is pas effectief nadat het bruidspaar en de locatiebeheerder een schriftelijke overeenkomst hierover hebben afgesloten en bij de gemeente hebben ingeleverd.

 

Artikel 5 Leiding van het bureau

De teamleider Inwonerszaken is belast met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand.

 

Artikel 6 Openstelling van het bureau

 • 1.

  Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend:

  • a.

   voor huwelijksvoltrekkingen, het registreren van partnerschappen en het omzetten van een partnerschap in een huwelijk op maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur;

  • b.

   werkzaamheden onder artikel 6, lid 1 onder a genoemd kunnen op verzoek en na instemming van het college buiten de genoemde tijden plaatsvinden tegen betaling van een toeslag van 50%;

  • c.

   voor overige werkzaamheden op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur en buiten genoemde uren op deze dagen op afspraak.

 • 2.

  Het bureau is gesloten indien de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 3.

  Het bureau van de burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door burgemeester en wethouders, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 4.

  Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan burgemeester en wethouders, worden geopend op zaterdag, zondag, en de andere dagen dat het bureau gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

 • 5.

  In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in het eerste lid aangegeven uren.

 

Artikel 7 Kosteloze huwelijksvoltrekking

 • 1.

  Kosteloze huwelijken worden gesloten door een ambtenaar van de burgerlijke stand, zonder ceremonie.

 • 2.

  De kosteloze huwelijksvoltrekking kan tweemaal per week plaatsvinden op dinsdag en woensdag om 09.30 uur in één van de gemeentekantoren genoemd in artikel 4, lid 2.

 

Artikel 8 Slotbepalingen

 

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking ervan.

 • 2.

  Dit besluit werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 • 3.

  Gelijktijdig met het inwerking treden van dit reglement worden de volgende regelingen vervallen verklaard:

  • a.

   het Reglement burgerlijke stand, vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast op 20 december 2011;

  • b.

   het Reglement burgerlijke stand gemeente Leek 2013, vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek op 9 juli 2013;

  • c.

   het Reglement burgerlijke stand, vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Marum op 12 november 2013;

  • d.

   het reglement burgerlijke stand, vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum op 18 juni 1996;

  • e.

   het Reglement burgerlijke stand gemeente Zuidhorn, vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn op 6 april 2010.

 

Aldus besloten in de vergadering

van burgemeester en wethouders

van de gemeente Westerkwartier,

d.d. 5 maart 2019

F.H. Wiersma,

burgemeester

E.Paré,

secretaris