Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerveld

Melding financiële belangen ambtenaren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMelding financiële belangen ambtenaren
CiteertitelMelding financiële belangen ambtenaren
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 15:1f CAR/UWO

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-03-2011Onbekend

30-03-2011

Onbekend

Onbekend
31-03-201131-03-2011Onbekend

30-03-2011

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Melding financiële belangen ambtenaren

 

 

Melding financiële belangen ambtenaren

Artikel 1

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a

  Medewerker:Ambtenaar in de zin van artikel 1:1, lid 1 sub a van de CAR-UWO: ‘Hij die door of vanwege de gemeente is aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn alsmede hij met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is aangegaan.’

 • b

  Financiële belangen:Onder financieel belang wordt in ieder geval verstaan het bezit van effecten, vorderingsrechten, onroerend goed, bouwgrond en een financiële deelneming in ondernemingen. Het college van Burgemeester en Wethouders is bevoegd andere financiële belangen aan te wijzen.

 • c

  Registratie:Registratie van meldingen van financiële belangen zoals bedoeld in artikel 15:1f, lid 3 CAR-UWO.

Artikel 2

Deze regeling is van toepassing op de volgende functies:

 • 1

  gemeentesecretaris

 • 2

  loco-secretarissen

 • 3

  budgethouders

 • 4

  inkoopcoördinator

 • 5

  taxateur

 • 6

  medewerker grondzaken

 • 7

  medewerker RO

Artikel 3

Deze regeling heeft ten doel te regelen op welke wijze financiële belangen respectievelijk bezit van of transacties in effecten, die de belangen van de dienst, voor zover deze in verband staan met de functievervulling, kunnen raken, moeten worden gemeld.

Het is de medewerker als bedoeld in artikel 2 verboden financiële belangen te hebben, effecten te bezitten en transacties in effecten te verrichten waardoor de goede vervulling van zijn functie of de goede functionering van de openbare dienst, voor zover deze in verband staat met zijn functievervulling, niet in redelijkheid zou zijn verzekerd (in overeenstemming met artikel 15:1f lid 4 uit de CAR-UWO).

Artikel 4

De medewerker als genoemd in artikel 2 is verplicht financiële belangen te melden bij het college, voor zover de medewerker redelijkerwijs het vermoeden kan hebben dat bij het hebben van of handelen in deze financiële belangen de goede vervulling van de functie of goede functionering van de openbare dienst, niet in redelijkheid is verzekerd.

Melding van de financiële belangen door medewerkers die een functie bekleden als genoemd in artikel 2 vindt schriftelijk plaats bij de gemeentesecretaris.

De gemeentesecretaris meldt schriftelijk zijn financiële belangen bij de burgemeester.

Artikel 5

De melding omvat:

 • -

  De functie die de medewerker bekleedt bij de gemeente Westerveld;

 • -

  De financiële belangen, voor zover deze in verband staan met de functievervulling, kunnen raken;

 • -

  De ingangsdatum van de financiële belangen.

Artikel 6

De gemelde financiële belangen worden centraal geregistreerd door P&O en bewaard in het personeelsdossier van de betreffende medewerker.

Artikel 7

De medewerker als bedoeld in artikel 1 is verplicht, op verzoek van het college, nadere gegevens te verstrekken over het financiële belang of het bezit van en transacties in effecten.

Indien het college van Burgemeester en Wethouders na advies van de gemeentesecretaris van oordeel is dat als gevolg van de gemelde financiële belangen de goede vervulling van de functie of de goede functionering van de openbare dienst, voor zover deze in verband staat met de functievervulling, niet in redelijkheid is verzekerd, ontvangt de medewerker een gemotiveerd besluit betreffende de financiële belangenverstrengeling.

Indien er sprake is van financiële belangenverstrengeling wordt in samenspraak met de betrokken medewerker naar een oplossing gezocht.

In het uiterste geval kan de medewerker bij besluit van het college van Burgemeester en Wethouders worden verplicht het financiële belang af te stoten.

Bij het aanhouden van de verboden financiële belangen kan bij besluit van het college van Burgemeester en Wethouders een disciplinaire straf worden opgelegd.

Artikel 8

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan het college van Burgemeester en Wethouders ene andere voorziening treffen.

Artikel 9

Deze regeling treedt in werking één dag na bekendmaking van de regeling.

Artikel 10

Deze regeling wordt aangehaald als:“Regeling melding financiële belangen voor ambtenaren van de gemeente Westerveld”.

Formulier Opgave financiële belangen

Klik hier voor het formulier opgave financiële belangen.