Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerveld

Mandaatbesluit uitvoering wet basisregistratie adressen en gebouwen 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit uitvoering wet basisregistratie adressen en gebouwen 2014
CiteertitelMandaatbesluit uitvoering Wet BAG
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.1
 2. 1.0:v:BWBR0023466&artikel=2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-10-2014wijziging

07-10-2014

Da's Mooi, 21-10-2014

14/18232

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit uitvoering wet basisregistratie adressen en gebouwen 2014

 

 

MANDAATBESLUIT UITVOERING WET BASISREGISTRATIE ADRESSEN EN GEBOUWEN 2014

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld,

overwegende:

 • -

  dat in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG), die op 1 juli 2009 in werking is getreden, het houden van een adressenregister en een geautomatiseerde adressenregistratie alsmede een gebouwenregister en een geautomatiseerde gebouwenregistratie wordt opgedragen aan burgemeester en wethouders;

 • -

  dat het wenselijk is voor de uitoefening van deze taak een ambtelijk beheerder en plaatsvervanger(s) aan te wijzen;

 • -

  dat het voorts wenselijk is ambtenaren aan te wijzen die belast zijn met het opmaken van specifieke brondocumenten respectievelijk het vaststellen van geometrie in het kader van de uitvoering van de Wet BAG;

 

gelet op de artikelen 10:1, 10:3 ,10:9 en 10:12 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

gelezen het voorstel van het team Bestuurs- en Management Ondersteuning van 7 oktober 2014;

 

B E S L U I T:

A. De beheerder van de basisregistraties adressen en gebouwen
  • 1.

   Als beheerder van de basisregistraties adressen en gebouwen aan te wijzen: de medewerker gegevens III (gegevensbeheerder met specialisatie BAG); team Faciliteiten; afdeling Ondersteuning.

  • 2.

   Als plaatsvervangend beheerder van de basisregistraties adressen en gebouwen aan te wijzen: de medewerker gegevens III ; team Faciliteiten; afdeling Ondersteuning.

  • 3.

   De beheerder van de basisregistraties adressen en gebouwen mandaat te verlenen de navolgende taken en bevoegdheden namens burgemeester en wethouders uit te voeren:

 • a.

  het opstellen van de ‘ambtelijke verklaringen’ behalve die bedoeld onder D;

 • b.

  het toetsen van (overige) brondocumenten aan de vereisten voor inschrijving ingevolge artikel 11 van de Wet BAG;

 • c.

  het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers;

 • d.

  het, op grond van het bepaalde in artikel 10, tweede lid, van de Wet BAG, inschrijven van de in of op grond van artikel 10, eerste lid van de Wet BAG aangewezen brondocumenten in het adressenregister dan wel het gebouwenregister;

 • e.

  het, ingevolge artikel 14 van de Wet BAG, zorg dragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie;

 • f.

  het op basis van de brondocumenten opnemen van gegevens in de adressenregistratie en de gebouwenregistratie overeenkomstig de voorschriften uit de artikelen 14A en 15 van de Wet BAG;

 • g.

  het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen zoals bedoeld in artikel 37 en verzoeken zoals bedoeld in artikel 38 van de Wet BAG, inclusief de verwerking daarvan zoals bedoeld in de artikelen 31, 39, 40 en 41 van de Wet BAG;

 • h.

  het onderhouden dan wel doen onderhouden van het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening basisregistraties adressen en gebouwen zoals bedoeld in artikel 31 van de Wet BAG;

 • i.

  het op verzoek aan eenieder verlenen van inzage in het adressenregister, het gebouwenregister, de adressenregistratie en de gebouwenregistratie, alsmede het aan eenieder verstrekken van de in de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie opgenomen gegevens zoals bedoeld in artikel 32, eerste lid onder a van de Wet BAG;

 • j.

  het bevorderen van de nakoming van de gemeentelijke verplichtingen in het kader van de Wet BAG, met inbegrip van de inrichting van de processen, de conformiteit van het gebruikte informatiesysteem en de beveiligingsmaatregelen alsmede het rapporteren over die nakoming daarvan aan burgemeester en wethouders;

   

   

B. Ambtenaren belast met het opzetten en bewaren van het register
 • .

  Als ambtenaren aangewezen voor het zodanig opzetten van het adressenregister en het gebouwenregister dat de inhoud daarvan duurzaam kan worden bewaard en te allen tijde binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar is, zoals bedoeld in artikel 9 van de Wet BAG, aan te wijzen:

  • a.

   de medewerker gegevens II (archiefmedewerker); team Faciliteiten;

   afdeling Ondersteuning;

  • b.

   de medewerker gegevens IV (archiefmedewerker); team Faciliteiten;

   afdeling Ondersteuning.

    

C Ambtenaren belast met vaststelling definitieve geometrie
 • Als ambtenaren aangewezen voor de vaststelling van de definitieve geometrie van panden en verblijfsobjecten, zoals bedoeld in artikel 8 van de Wet BAG, aan te wijzen:

  • a.

   de medewerker gegevens III (gegevensbeheerder met specialisatie BAG); team Faciliteiten; afdeling Ondersteuning;

  • b.

   de medewerker gegevens III ; team Faciliteiten; afdeling Ondersteuning.

    

    

D. Ambtenaren bevoegd tot het opmaken van een proces-verbaal van constatering zoals bedoeld in art. 10, eerste lid, onder b van de Wet BAG
 • Als ambtenaren bevoegd tot het opmaken van processen-verbaal van constatering, zoals bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder b van de Wet BAG, aan te wijzen:

 • a.

  de medewerker gegevens III (gegevensbeheerder met specialisatie BAG); team Faciliteiten; afdeling Ondersteuning;

 • b.

  de medewerker gegevens III ; team Faciliteiten; afdeling Ondersteuning;

 • c.

  de medewerker beleiduitvoering II (vergunningverlener Bouwen); team Leefomgeving; afdeling Dienstverlening;

 • d.

  de medewerker beleiduitvoering III (vergunningverlener Bouwen); team Leefomgeving; afdeling Dienstverlening;

 • e.

  de medewerker handhaving II (handhaver Bouwen); team Leefomgeving; afdeling Dienstverlening;

 • f.

  de medewerker beleiduitvoering II (woz-taxateur); team Financiën & Belastingen; afdeling Ondersteuning;

 • g.

  de medewerker beleiduitvoering IV (woz-medewerker); team Financiën & Belastingen; afdeling Ondersteuning.

   

E. Ambtenaren bevoegd tot het opmaken van schriftelijke verklaringen strekkende tot het signaleren van wijzigingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de Wet BAG aangewezen brondocument zijn opgenomen

Als ambtenaren bevoegd tot het opmaken van schriftelijke verklaringen, strekkende tot het signaleren van een wijziging in de feitelijke situatie die van invloed is op een of meer in de gebouwenregistratie opgenomen gegevens en die niet voortvloeit uit een krachtens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocument, aan te wijzen:

 • a.

  de medewerker gegevens III (gegevensbeheerder met specialisatie BAG); team Faciliteiten; afdeling Ondersteuning;

 • b.

  de medewerker gegevens III ; team Faciliteiten; afdeling Ondersteuning;

 • c.

  de medewerker beleiduitvoering II (vergunningverlener Bouwen); team Leefomgeving; afdeling Dienstverlening;

 • d.

  de medewerker beleiduitvoering III (vergunningverlener Bouwen); team Leefomgeving; afdeling Dienstverlening;

 • e.

  de medewerker handhaving II (handhaver Bouwen); team Leefomgeving; afdeling Dienstverlening;

 • f.

  de medewerker beleiduitvoering II (woz-taxateur); team Financiën & Belastingen; afd Ondersteuning;

 • g.

  de medewerker beleiduitvoering IV (woz-medewerker); team Financiën & Belastingen; afdeling Ondersteuning.

   

F. Ambtenaren bevoegd tot het vaststellen c.q. vernummeren van huisnummers (nummeraanduidingen)

Als ambtenaren bevoegd tot het vaststellen van nummeraanduidingen voor verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen, als bedoeld in artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en artikel 3 van de verordening op de benoeming van openbare ruimte en de toekenning van huisnummers aan te wijzen:

 • a.

  de medewerker gegevens III (gegevensbeheerder met specialisatie BAG); team Faciliteiten; afdeling Ondersteuning;

 • b.

  de medewerker gegevens III ; team Faciliteiten; afdeling Ondersteuning.

   

G. Overige bepalingen

Te bepalen, dat de hiervoor onder A tot en met F verstrekte mandaten gelden onder de voorwaarden, dat geschillen omtrent de toepassing van deze mandaten aan ons worden voorgelegd.

 

H. Inwerkingtreding en citeertitel
 • a.

  Dit besluit treedt in werking op de dag nadat het is bekendgemaakt.

 • b.

  Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Mandaatbesluit uitvoering Wet BAG’.

   

Aldus vastgesteld in de vergadering van

burgemeester en wethouders

 

van 7 oktober 2014

 

de secretaris, de burgemeester

N.L.J.J. Dusink H. Jager