Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westervoort

Instructie voor de griffier van de gemeente Westervoort 2002

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestervoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInstructie voor de griffier van de gemeente Westervoort 2002
CiteertitelInstructie voor de griffier van de gemeente Westervoort 2002
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De bekendmaking van deze regeling is niet te achterhalen..

De inwerkingtreding van deze regeling is bij benadering vastgesteld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 107a, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-10-2002nieuwe regeling

14-10-2002

Onbekend.

7/141002

Tekst van de regeling

Intitulé

Instructie voor de griffier van de gemeente Westervoort 2002

De raad van de gemeente Westervoort;gelet op Artikel 107a, tweede lid, van de Gemeentewet;gelezen het voorstel van de Raadswerkgroep Duale gemeente van 28 augustus en gezien het adives van de commissie Beheer van 25 september 2002;besluit vast te stellen:Instructie voor de griffier van de gemeente Westervoort 2002

Artikel 1 Algemene ondersteuning

De griffier draagt zorg voor een goede en doelmatige ondersteuning van de leden van de raad en de raadscommissies

Artikel 2 Agendering

De griffier ondersteunt de raad en zijn commissies bij het vaststellen van de agenda van de raads- en commissievergaderingen.

 

Artikel 3 Bijstand raadsvoorzitter

 • 1

  De griffier staat de voorzitter van de raad terzijde bij zijn zorg voor een goede voorbereiding en een goed verloop van de vergaderingen van de raad.

 • 2

  De griffier kan de voorzitters van de raadscommissies terzijde staan bij hun zorg voor een goede voorbereiding en een goed verloop van de vergaderingen van de raadscommissies.

Artikel 4 Vergaderingen van de raad en raadscommissies

 • 1

  De griffier is aanwezig bij de raadsvergaderingen en draagt zorg voor een goede en tijdige verslaglegging van de vergaderingen.

 • 2

  De griffier kan aanwezig zijn bij de vergaderingen van de raadscommissies.

 • 3

  De griffier draagt zorg voor de verzending van de voorlopige agenda, notulen en overige stukken.

Artikel 5 Ondersteuning seniorenconvent en presidium

 • 1

  De griffier is aanwezig bij de vergaderingen van het seniorenconvent en van het presidium en draagt zorg voor een goede en tijdige verslaglegging van de vergaderingen.

 • 2

  Indien het seniorenconvent en/of het presidium aanvullende ondersteuning behoeft, draagt de griffier er zorg voor dat deze gegeven wordt.

Artikel 6 Ondersteuning onderzoekscommissie

Indien de raad een onderzoekscommissie als bedoeld in artikel 155a van de Gemeentewet instelt, ondersteunt de griffier deze commissie.

Artikel 7 Ambtelijke bijstand

De griffier draagt er, zo nodig in samenwerking met de secretaris, zorg voor dat de leden van de raad en de raadscommissies desgevraagd ambtelijke bijstand verkrijgen. Voorschriften hierover worden gesteld bij de verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning.

 

Artikel 8 Organisatie griffie

 • 1

  De griffier geeft leiding aan de griffie.

 • 2

  De griffier bewaakt de eenheid in de uitoefening van de taken van de griffie.

 • 3

  De commissiegriffiers handelen overeenkomstig de aanwijzingen van de griffier.

Artikel 9 Verhindering en vervanging

 • 1

  Indien de griffier verhinderd is zijn ambt te vervullen, doet hij daarvan tijdig mededeling aan de raad.

 • 2

  Bij ontstentenis van de griffier wijst de raad een vervanger aan.

Artikel 10 Slotbepaling

 • 1

  In alle gevallen waarin deze instructie niet voorziet, pleegt de griffier voor zover nodig overleg met de voorzitter van de raad.

 • 2

  Deze instructie treedt in werking op de dag na de vaststelling.

Aldus besloten in de openbare vergadering vande raad voornoemd d.d. 14 oktober 2002,de secretaris, de voorzitter,

A. Vink W.M. de Laat