Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westervoort

Destructieverordening Westervoort

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestervoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDestructieverordening Westervoort
CiteertitelDestructieverordening gemeente Westervoort
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De "Destructieverordening voor de gemeente Westervoort 1994" wordt ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-04-1996nieuwe regeling

11-03-1996

Duivenoortsweekblad, 02-04-1996

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Destructieverordening Westervoort

De raad van de gemeente Westervoort;gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;gelet op de artikelen 149 en 156 van de Gemeentewet alsmede artikel 17 van de Destructiewet;besluit vast te stellen:Destructieverordening Westervoort

Artikel 1  

Deze verordening verstaat onder

 • a.

  wet: de Destructiewet 29 september 1994 (Stb 784)

 • b.

  aangifteplichtige: degene die als houder of eigenaar van destructiemateriaal ingevolge de wet verplicht is daarvan aangifte te doen;

 • c.

  destructiemateriaal: dode honden, dode katten en het krachtens artikel 2, tweede lid, van de wet aangewezen dierlijke afval

Artikel 2  

Burgemeester en wethouders wijzen één of meer verzamelplaatsen aan, waar hetdestructiemateriaal in ontvangst wordt genomen 

Artikel 3  

De aangifte is gehouden uiterlijk op de eerste werkdag, die volgt op de dag waarop hetdestructiemateriaal is ontstaan, het materiaal te vervoeren naar de naastbijgelegenverzamelplaats en het daar aan te geven en af te staan.  

Artikel 4  

Tot het tijdstip van afgifte is de aangifteplichtige gehouden het destructiemateriaal zodanig tebewaren dat vermenging met ander materiaal wordt voorkomen 

Artikel 5  

De artikelen 3 en 4 vinden geen toepassing voor zover artikel 6 van het Destructiebesluit van toepassing is.

 

Artikel 6  

 • 1

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Destructieverordening gemeente Westervoort" en treedt in werking op een door burgemeester en wethouders te bepalen dag, na die dag waarop zij is bekendgemaakt

 • 2

  Op die datum vervalt de "Destructieverordening voor de gemeente Westervoort 1994" zoals deze is vastgesteld bij raadsbesluit van 2 mei 1994.

Aldus besloten in de openbare vergadering vande raad voornoemd d.d. 11 maart 1996de secretaris, de voorzitter,

A. Vink J.A.F. van Osch