Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerwolde

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Westerwolde

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterwolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Adviesraad Sociaal Domein Westerwolde
CiteertitelVerordening Adviesraad Sociaal Domein Westerwolde
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAdviesraad sociaal domein Westerwolde

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 2.1.3, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 3. artikel 47 van de Participatiewet
 4. artikel 42 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
 5. artikel 42 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
 6. artikel 2.10 van de Jeugdwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-04-2018Nieuwe regeling

28-03-2018

gmb-2018-78896

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Westerwolde

De raad van de gemeente Westerwolde;

 

op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 6 februari 2018 , no. Z/17/066813/D-189476, afdeling Samenleving;

 

gelet op:

 

artikel 149 van de Gemeentewet;

artikel 2.1.3, lid 3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015);

artikel 47 van de Participatiewet;

artikel 42 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

arbeidsongeschikte gewezen zelfstandige (Ioaz);

artikel 42 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw);

artikel 2.10 van de Jeugdwet;

besluit:

 

vast te stellen de ”Verordening Adviesraad Sociaal Domein Westerwolde”.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de raad: de gemeenteraad van de gemeente Westerwolde;

 • b.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerwolde;

 • c.

  de adviesraad: het onafhankelijk van het college en de raad opererend adviesorgaan, dat op grond van de Participatiewet, IOAZ, IOAW, Wmo 2015 en de Jeugdwet adviseert over de drie domeinen Wmo, Jeugd en Participatie van de gemeente Westerwolde;

 • d.

  ambtelijk secretaris: een door het college aangewezen ambtenaar van de gemeente Westerwolde, die fungeert als ambtelijk secretaris voor de adviesraad;

 • e.

  contactambtenaar: de ambtenaar van de gemeente die deskundig is op een of meerdere domeinen, waarover de adviesraad adviseert, en daarvoor fungeert als aanspreekpunt voor de adviesraad;

 • f.

  belangenverstrengeling: een situatie waarbij een persoon meerdere belangen dient, die een zodanige invloed op elkaar kunnen uitoefenen dat zijn of haar integriteit in het geding komt.

Artikel 2 Doelstelling

 • 1.

  De raad beoogt met het instellen van de adviesraad voor de gemeente Westerwolde te voldoen aan de wettelijke verplichting om cliënten en hun vertegenwoordigers inspraak te geven en hen actief te betrekken bij ontwikkelingen in het gemeentelijke beleid en de uitwerking daarvan op de domeinen Wmo, Jeugd en Participatie.

 • 2.

  Het doel van de inspraak en participatie van cliënten en hun vertegenwoordigers is om uit verschillende invalshoeken tot breed gedragen voorstellen en adviezen te komen, ter bevordering van een integraal en evenwichtig gemeentelijk beleid op de domeinen Wmo, Jeugd en Participatie, opdat er optimaal gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden en rechten die de wet geeft, in het belang van cliënten.

Artikel 3 Taakstelling adviesraad

 • 1.

  De adviesraad zorgt voor de uitvoering van de wettelijk voorgeschreven cliëntenparticipatie op de domeinen Wmo, Jeugd en Participatie.

 • 2.

  De adviesraad heeft tot taak de raad gevraagd en ongevraagd te informeren en te adviseren over alle zaken die van belang zijn voor de zelfredzaamheid en sociale participatie van inwoners van de gemeente Westerwolde.

 • 3.

  Tot de taak van de adviesraad behoort ook het verstrekken van voorlichting en informatie over zijn functioneren en werkzaamheden en het actief onderhouden van directe contacten met de doelgroepen van de domeinen Wmo, Jeugd en Participatie.

 • 4.

  De adviesraad is niet bevoegd te adviseren over klachten, bezwaar- en beroepsprocedures, voor zover deze op individuele cliënten van de domeinen Wmo, Jeugd en Participatie betrekking hebben.

Artikel 4 Samenstelling van de adviesraad

 • 1.

  De adviesraad bestaat uit maximaal vijftien leden, de voorzitter van de adviesraad daaronder begrepen.

 • 2.

  Er wordt door de raad actief naar gestreefd om de adviesraad te laten bestaan uit maximaal negen leden, die cliënt zijn van één van de domeinen Wmo, Jeugd en Participatie (cliëntengeleding). Voor zover het betreft het domein Jeugd kan ook een wettelijk vertegenwoordiger van een cliënt lid zijn.

 • 3.

  Er wordt door de raad actief naar gestreefd om de adviesraad te laten bestaan uit maximaal zes leden, die vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties of belangenorganisaties zijn, dan wel specifieke deskundigheid hebben van één van de domeinen Wmo, Jeugd en Participatie (deskundigengeleding).

 • 4.

  Bij de selectie van de leden door de raad wordt tevens actief gestreefd naar een evenwichtige vertegenwoordiging van de drie domeinen Wmo, Jeugd en Participatie.

 • 5.

  Indien bij de selectie van de leden voor de adviesraad niet volledig kan worden voldaan aan het aantal leden uit de cliëntengeleding, zoals bedoeld in lid 2, dan wordt het aantal leden gecompleteerd met leden uit de deskundigengeleding, zoals bedoeld in lid 3.

 • 6.

  De leden van de adviesraad streven er met elkaar naar de kennis en ervaring te hebben die nodig is om de belangen van de inwoners van de gemeente Westerwolde te behartigen op de domeinen Wmo, Jeugd en Participatie.

Artikel 5 Voordracht en benoeming leden en voorzitter

 • 1.

  De leden en de voorzitter van de adviesraad worden geworven door de raad. Werving van de leden en de voorzitter van de adviesraad vindt plaats via een openbare sollicitatieprocedure, waaronder werving en bekendmaking in de lokale media.

 • 2.

  De leden en de voorzitter van de adviesraad dienen woonachtig te zijn in de gemeente Westerwolde en worden door de raad benoemd.

 • 3.

  De leden en de voorzitter van de adviesraad bekleden geen vertegenwoordigende functie namens een politieke partij van de gemeente Westerwolde en zijn geen lid van een bestuursorgaan of in dienst van de gemeente Westerwolde. De leden en de voorzitter hebben geen zakelijke binding met de gemeente Westerwolde, voor zover een dergelijke binding van invloed kan zijn op de onafhankelijke positie van de leden en de voorzitter.

 • 4.

  De zittingsduur van de leden als bedoeld in artikel 4, lid 2 en artikel 4, lid 3 bedraagt drie jaar, met een optionele herbenoeming van drie jaar.

Artikel 6 Beëindiging lidmaatschap

 • 1.

  Het lidmaatschap van de leden eindigt:

  • a.

   door schriftelijke opzegging door het lid;

  • b.

   door het verstrijken van de periode waarvoor het lid is benoemd, behoudens herbenoeming;

  • c.

   door verhuizing buiten de gemeente Westerwolde;

  • d.

   door onder curatele stelling;

  • e.

   door overlijden;

  • f.

   indien een lid uit de cliëntengeleding geen cliënt meer is;

  • g.

   door ontslag na een daartoe door de adviesraad genomen besluit met een meerderheid van tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen en na instemming van de raad. Het lid wordt vooraf door de adviesraad en de raad gehoord.

 • 2.

  De raad kan een lid ontslaan als deze zonder geldige reden zijn of haar taak verzuimt of veronachtzaamt, dan wel er sprake is van een ongewenste belangenverstrengeling. Het lid wordt vooraf door de raad gehoord.

 • 3.

  De raad kan, op verzoek van de adviesraad, een plaatsvervangend lid of plaatsvervangend voorzitter benoemen.

 • 4.

  Voor het in stand houden en versterken van de in de adviesraad opgedane kennis en ervaring, streeft de adviesraad naar het gefaseerd aftreden van zijn leden en hanteert daartoe een rooster van aftreden. Het rooster van aftreden wordt geregeld in het Huishoudelijk Reglement van de adviesraad.

Artikel 7 Ambtelijke ondersteuning

 • 1.

  Voor de ambtelijke ondersteuning van de adviesraad wordt door de raad, op voordracht van het college, een ambtelijk secretaris aangewezen.

 • 2.

  De ambtelijk secretaris is geen lid van de adviesraad.

 • 3.

  Tot de taken van de ambtelijk secretaris behoren:

  • a.

   het bijwonen van vergaderingen van de adviesraad;

  • b.

   het bewaken van de voortgang en de afhandeling van de adviezen van de adviesraad;

  • c.

   in zijn algemeenheid het zorgdragen voor een goede ondersteuning en adequate, relevante en tijdige informatievoorziening van de adviesraad, zodat deze zijn taak op een goede wijze kan vervullen. Hiertoe behoort ook het zorgdragen voor een verslag of besluitenlijst van vergaderingen en archivering.

 • 4.

  De ambtelijk secretaris is ook mede belast met de werving en selectie van de leden en de voorzitter van de adviesraad.

Artikel 8 Relatie raad, college en adviesraad

 • 1.

  De voor de domeinen Wmo, Jeugd en Participatie verantwoordelijk portefeuillehouder zal, als daar behoefte aan is, overleg voeren met het dagelijks bestuur van de adviesraad.

 • 2.

  De voor de domeinen Wmo, Jeugd en Participatie verantwoordelijk portefeuillehouder zal minimaal tweemaal per jaar overleg voeren met de adviesraad.

 • 3.

  De raad en het college betrekken de adviesraad actief bij visie, voorbereiding, ontwerpen, vaststelling en evaluatie van nieuw of gewijzigd beleid en nieuwe of gewijzigde verordeningen, waarbij vanuit de contactambtenaar actief samenwerking zal plaatsvinden met de adviesraad. De ambtelijk secretaris begeleidt dit proces.

 • 4.

  Na de besluitvorming door het college, maar vóór de besluitvorming door de raad, zal het college de adviesraad verzoeken advies aan de raad uit te brengen over nieuw of gewijzigd beleid en nieuwe of gewijzigde verordeningen. Een advies wordt door het college in ieder geval op een zodanig tijdstip gevraagd dat het door de adviesraad uit te brengen advies van wezenlijke invloed kan zijn op de te nemen officiële besluitvorming.

 • 5.

  Indien de raad afwijkt van een advies van de adviesraad, dan wordt de adviesraad daarvan schriftelijk en gemotiveerd door de raad in kennis gesteld. Hierbij wordt tevens aangegeven op welke gronden van het advies van de adviesraad is afgeweken.

Artikel 9 Werkwijze adviesraad

 • 1.

  De adviesraad stelt een Huishoudelijk Reglement op waarin onder meer de werkwijze, de vergaderorde en het rooster van aftreden van de leden van de adviesraad worden geregeld. Het Huishoudelijk Reglement en wijzigingen daarop worden door de adviesraad ter kennisname voorgelegd aan de raad.

 • 2.

  De adviesraad stelt uit zijn midden een secretaris aan voor de administratieve en beleidsmatige ondersteuning en een penningmeester voor het financiële beheer. Deze functies kunnen in één persoon verenigd zijn.

 • 3.

  De adviesraad bepaalt zelf de vergaderfrequentie welke nodig is ter uitvoering van zijn taken. Het streven van de adviesraad zal zijn om eenmaal per maand te vergaderen.

 • 4.

  De vergaderingen van de adviesraad zijn openbaar. De adviesraad kan op voorstel van de voorzitter of één van de leden bij meerderheid besluiten een besloten vergadering te houden,bijvoorbeeld bij de behandeling van niet openbare stukken waarover advies wordt gevraagd.

 • 5.

  De adviesraad staat onder het voorzitterschap van de voorzitter. De voorzitter leidt de vergaderingen van de adviesraad en zorgt voor een integrale benadering bij de advisering door de adviesraad. De voorzitter ondertekent alle officiële stukken van de adviesraad, waaronder de adviezen die de adviesraad uitbrengt. De voorzitter vertegenwoordigt de adviesraad uitsluitend en alleen naar buiten toe.

 • 6.

  Elk lid van de adviesraad heeft bij de besluitvorming in de adviesraad één stem.

 • 7.

  De adviezen van de adviesraad worden schriftelijk gegeven en zijn openbaar.

 • 8.

  De adviezen worden door de adviesraad, afhankelijk van de spoedeisendheid, uiterlijk vier weken na de adviesaanvraag gegeven.

 • 9.

  De leden en de voorzitter verrichten hun werkzaamheden voor de adviesraad op basis van eigen inzicht en overtuiging.

Artikel 10 Informatievoorziening

 • 1.

  De raad en het college verstrekken, spontaan en op verzoek, tijdig de relevante en volledige informatie die nodig is voor de goede uitoefening van de taken van de adviesraad, tenzij enig wettelijk voorschrift de verstrekking van informatie in de weg staat.

 • 2.

  De raad en het college verstrekken geen informatie aan de adviesraad over individuele inwoners.

 • 3.

  De raad en het college zijn verplicht gehoor te geven aan een verzoek van de adviesraad om mondeling of schriftelijk toelichting te geven op de stukken waarover advies is gevraagd of die de adviesraad ter informatie heeft ontvangen. De raad en het college kunnen zich hierbij laten vertegenwoordigen door de contactambtenaar.

 • 4.

  Ter inhoudelijke ondersteuning kan de adviesraad, indien dit noodzakelijk wordt geoordeeld, een inhoudelijk deskundige raadplegen.

Artikel 11 Vertrouwelijkheidsplicht

 • 1.

  De adviesraad kan bepalen dat zijn leden, deskundigen en derden verplicht zijn tot vertrouwelijkheid ten aanzien van stukken c.q. hetgeen ter vergadering wordt behandeld.

 • 2.

  De vertrouwelijkheidsplicht kan eveneens worden opgelegd door of namens de raad en het college, ten aanzien van stukken die zij aan de leden van de adviesraad, deskundigen of derden verstrekken.

 • 3.

  De vertrouwelijkheidsplicht vervalt niet door beëindiging van het lidmaatschap van de adviesraad of van het adviseurschap van externe deskundigen of derden.

 • 4.

  De plicht tot vertrouwelijkheid wordt op de stukken aangegeven of voorafgaande aan de behandeling van de betreffende onderwerpen bekendgemaakt.

 • 5.

  De duur van de vertrouwelijkheidsplicht wordt -voor zover mogelijk- vooraf aangegeven.

Artikel 12 Faciliteiten en vergoedingen

 • 1.

  De raad stelt ten behoeve van de vergaderingen van de adviesraad kosteloos vergaderruimten en -faciliteiten van de gemeente Westerwolde ter beschikking.

 • 2.

  De adviesraad ontvangt jaarlijks voor de uitvoering van zijn taken een door de raad vastgesteld budget, waaronder voor teamvorming, materiaal en scholing, ondersteuning en inhuur van inhoudelijke deskundigheid. Hiertoe stelt de adviesraad jaarlijks een begroting op en de adviesraad legt over het budget jaarlijks financiële verantwoording af aan de raad. De adviesraad stelt, betreffende de door hem te verrichten jaarlijkse taken vóór het begin van het kalenderjaar een jaarplan op en stelt na afloop van het kalenderjaar, betreffende de door hem verrichte taken, een jaarverslag op. De begroting, het jaarplan en het jaarverslag worden ter kennisname aan het college en de raad voorgelegd.

 • 3.

  De leden van de adviesraad ontvangen een vaste onkostenvergoeding per bijgewoonde vergadering van de adviesraad, waarvan de hoogte overeenkomt met de bedragen, die genoemd worden in het Rechtspositiebesluit raad- en commissieleden, Tabel IV.

 • 4.

  De adviesraad is primair zelfstandig verantwoordelijk voor zijn communicatie en public relations en gebruikt en beheert hiervoor mede een eigen website.

Artikel 13 Wijziging of intrekking verordening

Wijziging of intrekking van deze verordening door de raad kan alleen plaatsvinden nadat de adviesraad daarover is gehoord.

Artikel 14 Onvoorziene omstandigheden

Over omstandigheden waar deze verordening niet in voorziet, beslist de raad na overleg met de adviesraad.

Artikel 15 Slot- en overgangsbepalingen

 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als: ”Verordening Adviesraad Sociaal Domein Westerwolde” en treedt in werking op datum vaststelling door de raad.

 • 2.

  De leden en voorzitters van de Wmo/Wwb-raad en de participatieraad dienen te solliciteren om lid te kunnen worden van de adviesraad.

 • 3.

  De samenstelling en de werkwijze van de adviesraad worden jaarlijks geëvalueerd.

 • 4.

  Met ingang van de datum van benoeming van de leden van de adviesraad door de raad zijn ingetrokken:

  • a.

   de “Verordening Wmo/Wwb-raad Bellingwedde 2014”;

  • b.

   de “Verordening participatieraad gemeente Vlagtwedde 2013”;

  • c.

   de “Verordening tot wijziging van de Verordening participatieraad gemeente Vlagtwedde 2013”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 28 maart 2018.

De raad voornoemd,

raadsgriffier

voorzitter