Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerwolde

Verordening Verzilverlening 2018 gemeente Westerwolde

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterwolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Verzilverlening 2018 gemeente Westerwolde
CiteertitelVerordening Verzilverlening gemeente Westerwolde
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpVerzilverlening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2018Nieuwe regeling

11-07-2018

gmb-2018-192112

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Verzilverlening 2018 gemeente Westerwolde

Artikel 1 Begrippen

 • 1.

  Deze verordening verstaat onder:

  • a.

   Verzilverlening: een lening die na toewijzing door het college door SVn of een nader door het college aan te wijzen partij aan particuliere eigenaren van woningen kan worden verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van verbetering van de levensloopbestendigheid van de eigen woning;

  • b.

   College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerwolde;

  • c.

   Aanvrager: een eigenaar/bewoner, die een aanvraag voor een Verzilverlening doet. Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager;

  • d.

   Eigenaar/bewoner: degene die volgens het kadaster de woning in eigendom heeft en die de woning op het moment van de aanvraag feitelijk bewoont;

  • e.

   Levensloopbestendigheid: het zodanig aanpassen van de woning dat de bewoners die minder mobiel zijn/worden nog in de woning kunnen blijven wonen;

  • f.

   Maatregelen: maatregelen en voorzieningen zoals bedoeld in artikel 3;

  • g.

   Werkelijke kosten: de kosten inclusief BTW van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen, eventueel vermeerderd met de kosten van een bouwkundig advies, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de verzilverlening en de kosten van de door een deskundig vakbedrijf terzake van deze maatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren, verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten;

  • h.

   EPA-maatwerkadvies: een Energie Prestatie Advies dat voorafgaand aan het uitvoeren, plaatsen of aanbrengen van een of meer van de in artikel 3 lid 2 genoemde maatregelen wordt opgesteld door een gecertificeerd bedrijf.

  • i.

   SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Amersfoort. Financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647.

Artikel 2 Beleidsdoelen

Het doel van deze verordening is om inwoners van de gemeente Westerwolde in staat te stellen langer zelfstandig in de eigen woning te laten wonen door het treffen van voorzieningen aan de door hen bewoonde woning teneinde deze aan te passen aan door hen ondervonden of redelijkerwijs te verwachten beperkingen.

Artikel 3 De maatregelen

 • 1.

  De maatregelen zijn erop gericht om de levensloopgeschiktheid van de woning te vergroten, zodat men langer zelfstandig in de woning kan wonen, gelet op de ondervonden beperkingen dan wel de redelijkerwijs te verwachten beperkingen van de bewoners van de woning.

 • 2.

  Tot de maatregelen worden gerekend bouwkundige of domotica (technologische) aanpassingen die bijdragen aan het levensloopgeschikt maken van de woning, zoals indicatief opgesomd en omschreven op de lijst van maatregelen, die als bijlage is bijgevoegd bij deze verordening. Tot de energiebesparende maatregelen worden die maatregelen gerekend die genoemd staan in het EPA-maatwerkadvies. Tot deze maatregelen worden in ieder geval gerekend:

  • a)

   Isolatie

  • b)

   Grijswatercircuit

  • c)

   Zonne-energie

  • d)

   Warmtepomp

  • e)

   Warmte terugwinning douchewater

  • f)

   Warmtekrachtkoppeling

  • g)

   Opmaak energielabel met maatwerkadvies

 • 3.

  Het college kan de lijst van maatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 4 Budgetplafond

 • 1.

  De raad van de gemeente Westerwolde stelt jaarlijks het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van Verzilverleningen, tot dat het leningenplafond bereikt is.

 • 2.

  Verzilverleningen worden alleen toegekend voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

 • 3.

  Aanvragen, die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

Artikel 5 Bevoegdheid college

 • 1.

  Het college kan aan een eigenaar van een op het grondgebied van de gemeente Westerwolde staande woning een Verzilverlening toekennen indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   de eigenaar heeft zijn hoofdverblijf in de gemeente Westerwolde en staat op het adres van de woning waarvoor financiering wordt gevraagd als hoofdbewoner ingeschreven in de Basisregistratie personen;

  • b.

   de eigenaar heeft een bruto jaarinkomen van niet meer dan het bedrag van de jaarlijkse inkomensgrens voor middeninkomens in de corporatiesector in het jaar van aanvraag (in 2018 is dit € 41.056,- );

  • c.

   de eigenaar heeft een minimale leeftijd van de wettelijke AOW-leeftijd minus 10 jaar;

  • d.

   Een uitzondering op de woonduur kan gemaakt worden, wanneer de behoefte aan woningaanpassing voortkomt uit een plotseling opgekomen zorgvraag;

  • e.

   Nieuwbouw is uitgesloten.

  • f.

   De eigenaar van de woning dient de woning verzekerd te hebben.

 • 2.

  Indien de woning wordt bewoond door meerdere eigenaren geldt het bepaalde in het eerste lid, met dien verstande dat de eigenaren in de woning alle hun hoofdverblijf in de woning moeten hebben, de jaarlijkse inkomensgrens voor de eigenaren gezamenlijk geldt, en iedere eigenaar voldoen moet aan de minimale leeftijd.

 • 3.

  Het college toetst de aanvraag en is bevoegd om, met in achtneming van het bepaalde in deze verordening, de aanvrager naar SVn te verwijzen voor het aanvragen van een Verzilverlening.

 • 4.

  Het leningenplafond voor de gemeente Westerwolde is vastgesteld op € 500.000,--.

Artikel 6 Aanvraagprocedure

 • 1.

  Een aanvraag voor een Verzilverlening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier.

 • 2.

  Bij de aanvraag wordt overgelegd:

  • a.

   een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager

  • b.

   een kopie van de aangifte Inkomstenbelasting van de eigena(a)r(en);

  • c.

   een inkomensverklaring van de belastingdienst:

  • d.

   een overzicht van de te treffen maatregelen;

  • e.

   een begroting van de te treffen maatregelen;

  • f.

   een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld door middel van offertes;

  • g.

   een tijdsplanning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 3.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 4.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 5.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 6.

  De aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst door de gemeente, waarbij geldt dat het tijdstip van ontvangst van de complete aanvraag geldt als datum van ontvangst.

 • 7.

  Op dezelfde dag ontvangen aanvragen gelden als gelijktijdig ontvangen.

 • 8.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel n het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 9.

  Uit overschrijding van de beslistermijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt toegewezen. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.

Artikel 7 Toewijzing van de Verzilverlening, voorwaarden

 • 1.

  De toewijzing van een Verzilverlening geschiedt onder voorbehoud van een positieve financiële toets van SVn.

 • 2.

  De Verzilverlening bedraagt minimaal € 2.500,00 en maximaal € 50.000,00.

 • 3.

  Verzilverleningen kunnen slechts worden toegewezen voor zover het budget als bedoeld in artikel 4 hiervoor toereikend is.

 • 4.

  Het bedrag van de Verzilverlening kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten, waarbij geldt dat kosten voor zelfwerkzaamheid zijn uitgesloten van financiering

 • 5.

  De lening wordt verstrekt onder de voorwaarde van hypothecaire zekerheidsstelling.

 • 6.

  Het college kan aan een toewijzingsbesluit nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 8 Financiële toets, verstrekken en beheer Verzilverlening

 • 1.

  De Financiële toets wordt door de eigenaar zelf aangevraagd middels een door de SVn ter beschikking gesteld aanvraagformulier voor de lening.

 • 2.

  De SVn doet de Financiële toets geheel zelfstandig.

 • 3.

  De SVn doet bij een positieve toets de aanvrager een aanbieding voor de verzilverlening.

 • 4.

  Bij een negatieve toets brengt de SVn de aanvrager en de gemeente op de hoogte.

 • 5.

  De SVn verstrekt en beheert de toegewezen verzilverlening.

 • 6.

  De door SVn verstrekte leningsvoorwaarden zijn van toepassing op de lening.

 • 7.

  De netto lening wordt in de vorm van een bouwdepot verstrekt.

 • 8.

  De SVn betaalt op declaratie de facturen die betrekking hebben op de maatregelen.

 • 9.

  De SVn stelt de definitieve hoogte van de lening vast tot maximaal het toegewezen leningsbedrag.

Artikel 9 Weigeringsgronden

 • 1.

  Indien het budget als genoemd in artikel 4 niet meer toereikend is, wordt een aanvraag door het college afgewezen, zij het dat de lening in overleg met de aanvrager voor het restant kan worden toegekend, waarbij geldt dat, als sprake is van meerdere gelijktijdige aanvragen, dat het restant naar rato van het aangevraagde bedrag kan worden verdeeld.

 • 2.

  Het college wijst een aanvraag voorts af, indien of voor zover:

  • a.

   de aanvraag naar het oordeel van deze regeling niet bijdraagt aan het doel van deze regeling;

  • b.

   de werkelijke kosten naar oordeel van het college niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

  • c.

   de kosten minder bedragen dan € 2.500,00;

  • d.

   de aangevraagde lening meer bedraagt dan € 50.000,00;

  • e.

   de aanvraag is ingediend na het treffen van de stimuleringsmaatregelen;

  • f.

   naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

Artikel 10 Intrekken toewijzing

Het college kan een toewijzingsbesluit intrekken, indien:

 • a.

  de Verzilverlening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

 • b.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-.

Artikel 11 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 september 2018.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening Verzilverlening gemeente Westerwolde.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 11 juli 2018

De raad voornoemd

de raadsgriffier,

drs. P.D.Nap, cmc

de voorzitter,

Mr. L.Klaassens

Bijlage: Indicatieve overzichtslijst bouwkundige en technologische aanpassingen Verzilverlening

Bouwkundige aanpassingen

 • -

  Slaapkamer + badkamer op de begane grond

 • -

  Badkamer gelijkvloers met slaapkamer

 • -

  Geschikt maken van de badkamer voor verzorging

 • -

  Verstelbaar keukenblok

 • -

  Inductie koken i.p.v. gas of electra

 • -

  Verbreden deuren

 • -

  Aanbrengen traplift

 • -

  Automatische opener garage

 • -

  Automatische raamopener voor hoog klep-, val- of uitzetraam (met afstandsbediening)

 • -

  Extra lichtpunt (optioneel met sensor) voor looppadverlichting 's nachts naar toilet

 • -

  Teruggebogen deurklinken

 • -

  Drempels weg of verlagen

 • -

  Vervangen voordeur met dorpel en driepuntsluiting met comfortslot

 • -

  Deurbel met geluidsversterking / lichtsignaal

 • -

  Wandbeugel bij deur (binnenzijde)

 • -

  Wandbeugel bij de deur (buitenzijde)

 • -

  Toegangspad opgehoogd of hellingbaan om niveauverschillente compenseren

 • -

  Stalen drempeloploop voor oplossen hoogteverschil (buiten)

 • -

  Buitenlamp (optioneel bewegingsmelder of schemerschakelaar)

 • -

  Verlicht huisnummer zonder extra stroomaansluiting

 • -

  Elektronisch slot per stuk Sleutelkluisje voor thuiszorg

 • -

  Tweede trapleuning

 • -

  Beugel aan of vlak naast spil van de trap

 • -

  Trapleuning verlengen

 • -

  Lichtpunt met hotelschakelaar in trapgat

 • -

  Infreezen antislip randen in traptreden (easysteps)

 • -

  Verwijderen oude tegels en antisliptegels aanbrengen

 • -

  Anti-sliplaag op bestaande tegels

 • -

  Beugels naast de douche

 • -

  Opklapbaar douchezitje met armleggers

 • -

  Bad vervangen door douche inclusief leiding– en tegelwerk

 • -

  Tweede toilet realiseren in bestaande doucheruimte

 • -

  Toilet op verdieping

 • -

  Verhoogde toiletpot plaatsen (> 46 cm)

 • -

  Opklapbare beugel aanbrengen naast het toilet

 • -

  Geschikt maken/vergroten badkamer voor verzorging

 • -

  Eénhendelmengkraan keuken

 • -

  Inloopdouche aanbrengen

technologische aanpassingen

 • -

  Mobiliteitsbewaking met behulp van bewegingssensoren en/of camera's

 • -

  Openen van deuren via mobiele telefoon / sensor / afstandsbediening

 • -

  Waterkranen die openen bij nabijheid van handen en sluiten bij wegtrekken ervan

 • -

  Automatisch doorspoelen van toilet of urinoir en reiniging van de toiletbril als de gebruiker is opgestaan

 • -

  Digitaal spiekoog

 • -

  Draadloze video-deurintercom

 • -

  Eén schakelaar voor alle verlichting bij naar bed gaan of weggaan

 • -

  GPS verbinden aan een persoon met een functiestoornis