Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerwolde

Winkeltijdenverordening Westerwolde 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterwolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWinkeltijdenverordening Westerwolde 2018
CiteertitelWinkeltijdenverordening Westerwolde 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpWinkeltijden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3 van de Winkeltijdenwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-10-2018Nieuwe regeling

03-10-2018

gmb-2018-220113

Tekst van de regeling

Intitulé

Winkeltijdenverordening Westerwolde 2018

De raad van de gemeente Westerwolde;

 

op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 7 augustus 2018;

 

gelet op art. 3 van de Winkeltijden wet;

besluit:

 

Vast te stellen de volgende

 

Winkeltijdenverordening Westerwolde

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • -

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • -

  winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Wet.

 • -

  de Winkeltijdenwet: de Wet

Artikel 2. (Algemene) vrijstelling

 • 1.

  Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Wet vervatte verboden geldt van 12.00 uur tot 18.00 uur een algemene vrijstelling.

 • 2.

  Het eerste lid geldt niet op eerste Paasdag, eerste Pinksterdag, eerste Kerstdag.

 • 3.

  Het eerste lid geldt niet indien artikel 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f 2g, of 2h van toepassing is.

Artikel 2a. Toerisme

Van de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Wet vervatte verboden zijn vrijgesteld de winkels die gevestigd zijn in de volgende delen van de gemeente:

 • -

  voor de winkels in vesting Bourtange en vesting Oudeschans, op kampeer- en andere recreatieterreinen;

 • -

  voor de verkoop van uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren.

De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden van 06.00 uur tot 22.00 uur niet.

Artikel 2b. Bepaalde winkels

De in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de wet vervatte verboden gelden niet ten aanzien van:

 • a.

  musea;

 • b.

  winkels, waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren, alcoholvrije dranken worden verkocht;

Artikel 2c. Openstelling anders dan voor verkoop

 • 1.

  De in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de wet vervatte verboden gelden niet ten aanzien van:

  • a.

   winkels, waarin zich een restaurant of lunchroom bevindt, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het bezoeken van het restaurant of de lunchroom;

  • b.

   winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk fietsen en bromfietsen plegen te worden verkocht, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het huren van fietsen en bromfietsen.

 • 2.

  De in het eerste lid vervatte vrijstellingen gelden niet ten aanzien van het verkopen van goederen.

Artikel 2d. Straatverkoop van bepaalde goederen

De in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de wet vervatte verboden gelden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken.

Artikel 2e. Begraafplaatsen

 • 1.

  De in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de wet vervatte verboden gelden niet ten aanzien van winkels, waar uitsluitend of hoofdzakelijk bloemen en planten plegen te worden verkocht en die zijn gelegen op een afstand van ten hoogste 100 meter van de publieksingang van een begraafplaats, gedurende de openingstijden van die begraafplaats.

 • 2.

  De in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de wet vervatte verboden gelden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van bloemen en planten op een begraafplaats dan wel op een afstand van ten hoogste 100 meter van de publieksingang daarvan, gedurende de openingstijden van die begraafplaats.

Artikel 2f. Culturele evenementen

 • 1.

  De in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de wet vervatte verboden gelden niet ten aanzien van gebouwen, waar voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard plaatsvinden, en waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen die rechtstreeks verband houden met aldaar te houden voorstellingen, uitvoeringen en evenementen plegen te worden verkocht, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan.

 • 2.

  De in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de wet vervatte verboden gelden niet ten aanzien van het ter gelegenheid van voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard te koop aanbieden en verkopen van goederen, die rechtstreeks verband houden met die voorstellingen, uitvoeringen of evenementen, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan.

Artikel 2g. Sportcomplexen

 • 1.

  De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van winkels in of op het terrein van sportcomplexen, waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen worden verkocht, die rechtstreeks verband houden met de aldaar beoefende sporten, gedurende de openstellingsuren van die sportcomplexen.

 • 2.

  De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van het in of op het terrein van sportcomplexen te koop aanbieden en verkopen van goederen, die rechtstreeks verband houden met de aldaar beoefende sporten, gedurende de openstellingsuren van die sportcomplexen.

Artikel 2h. Zorginstellingen

 • 1.

  De in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de wet vervatte verboden gelden niet ten aanzien van winkels in of op het terrein van zorginstellingen, waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten plegen te worden verkocht.

 • 2.

  De in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de wet vervatte verboden gelden in of op het terrein van zorginstellingen niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten.

Artikel 3. Individuele ontheffingen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen in gevallen waarvoor geen vrijstelling geldt op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, van de Wet vervatte verboden.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

Artikel 4. Beslistermijn

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen 8 weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2.

  Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste acht weken verdagen.

 • 3.

  op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (de positieve beschikking bij niet tijdig beschikken) niet van toepassing.

Artikel 5. Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of

 • f.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 6. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 7. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1a.

  De Verordening Winkeltijden Bellingwedde 2015 wordt ingetrokken.

 • 1b.

  De Verordening Winkeltijden Vlagtwedde 2016 wordt ingetrokken

 • 2.

  Een krachtens de onder 1a. en 1b genoemde verordeningen verleende ontheffing geldt als ontheffing verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 3.

  Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de onder 1a. en 1b genoemde verordeningen maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Winkeltijdenverordening Westerwolde 2018.

   

Aldus besloten in de openbare vergadering van 3 oktober 2018.

De raad voornoemd,

raadsgriffier

voorzitter

Toelichting op de Winkeltijdenverordening Westerwolde 2018

 

In de veel artikelen wordt gesproken over art. 2 van de Winkeltijdenverordening. Voor het overzicht wordt deze, samen met artikel 3 hier integraal ingevoegd.

 

Artikel 2 Winkeltijdenwet.

 • 1.

  Het is verboden een winkel voor het publiek geopend te hebben:

  • a.

   op zondag;

  • b.

   op Nieuwjaarsdag, op Goede Vrijdag na 19 uur, op tweede Paasdag, op Hemelvaartsdag, op tweede Pinksterdag, op 24 december na 19 uur, op eerste en tweede Kerstdag en op 4 mei na 19 uur;

  • c.

   op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur.

 • 2.

  Het is voorts verboden op de in het eerste lid bedoelde dagen en tijden in de uitoefening van een bedrijf, anders dan in een winkel, goederen te koop aan te bieden of te verkopen aan en in rechtstreekse aanraking met particulieren.

Artikel 3 Winkeltijdenwet.

 • 1.

  De gemeenteraad kan bij verordening vrijstelling verlenen van de in artikel 2 vervatte verboden.

 • 2.

  De gemeenteraad kan bij verordening aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid verlenen om in de gevallen, in de verordening aan te wijzen, en met inachtneming van de daarin gestelde regels op daartoe strekkend verzoek ontheffing van de in het eerste lid bedoelde verboden te verlenen.

 • 3.

  De vrijstellingen en ontheffingen kunnen onder beperkingen worden verleend. Aan de vrijstellingen en ontheffingen kunnen voorschriften worden verbonden.

De Winkeltijdenverordening Westerwolde 2018.

Artikel 1:

Spreekt voor zich.

Artikel 2. (Algemene) vrijstelling

In de algemene vrijstelling is gekozen om de openingstijd niet te verruimen ten opzichte van de geldende verordeningen in oud-Bellingwedde en oud-Vlagtwedde.

Artikel 2a Toerisme

Ter bevordering van het toerisme is er voor gekozen om voor alle kampeer- en recreatieterreinen, alsmede de winkels in Bourtange, ruimere openstelling te gunnen, van zes uur ’s ochtend tot tien uur ’s avond.

Artikel 2b. Bepaalde winkels

In dit artikel is er voor gekozen om de winkel in de musea en afhaaleetgelegenheden ook tijdens de feestdagen open te laten zijn.

Artikel 2c. Openstelling anders dan voor verkoop

Dit artikel regelt dat de fietsenwinkel open mag zijn om fietsen te verhuren op feestdagen en dat winkels mogen worden betreden als daarachter een eetgelegenheid is.

Artikel 2d. Straatverkoop van bepaalde goederen

Dit artikel regelt de mogelijkheid voor straatverkoop, zoals bijvoorbeeld een ijskraampje.

Artikel 2e. Begraafplaatsen

In dit artikel bestaat de mogelijkheid om tijdens openingstijden van de begraafplaatsen een winkel of kraampje met bloemen geopend te hebben.

Artikel 2f. Culturele evenementen

In dit artikel wordt geregeld dat (bijvoorbeeld) voor of na een concert merchandise mag worden verkocht.

Artikel 2g. Sportcomplexen

In dit artikel regelen we dat op de sportcomplexen ook enige verkoop kan plaatsvinden. Hierbij kan gedacht worden aan golfballen bij de golfclub of rijhandschoenen bij een manege.

Artikel 2h. Zorginstellingen

Met dit artikel regelen we dat de winkels in of op het terrein van een zorginstelling ook buitende de algemene ontheffing open mogen zijn.

Artikel 3. Individuele ontheffingen

Degenen die op basis van deze verordening niet standaard een ontheffing krijgt, kan een individuele ontheffing aanvragen.

Artikel 4. Beslistermijn

Spreekt voor zich.

Artikel 5. Intrekken of wijzigen ontheffing

Spreekt voor zich.

Artikel 6. Toezicht

Spreekt voor zich.

Artikel 7. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

Spreekt voor zich.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

Spreekt voor zich.