Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerwolde

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2019 GEMEENTE WESTERWOLDE

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterwolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2019 GEMEENTE WESTERWOLDE
CiteertitelLegesverordening gemeente Westerwolde 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpLeges, legesverordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-01-2020Nieuwe regeling

18-12-2018

gmb-2018-280066

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2019 GEMEENTE WESTERWOLDE

De raad van de gemeente Westerwolde;

 

op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 20 november 2018, no. Z/18/080060/DV.18-81, afdeling Dienstverlening;

besluit:

 

vast te stellen de:

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2019 GEMEENTE WESTERWOLDE

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  "dag": de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  “week": een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  "maand": het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  "jaar": het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  "kalenderjaar": de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

  één en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart, of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het afgeven van bewijzen van onvermogen;

 • b.

  het afgeven van stukken, nodig voor de ontvangst van pensioenen/lijfrenten, wachtgelden, loon, bezoldiging of riddersoldij;

 • c.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • d.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 • e.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend

 • f.

  een organisatie die is opgenomen op de actuele lijst van erkende goede doelen met CBF-keur, zoals die jaarlijks wordt gepubliceerd door Centraal Bureau Fondsenwerving.

Artikel 5 Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel zoals opgenomen in bijlage 1.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel (bijlage 1) genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan: op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.8 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 5.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 6.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

 • een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De "Legesverordening gemeente Westerwolde 2018", vastgesteld bij raadsbesluit van 2 januari 2018, zoals nadien gewijzigd, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Legesverordening gemeente Westerwolde 2019”.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 december 2018

De raad voornoemd,

raadsgriffier

voorzitter

Bijlage 1 bij legesverordening gemeente Westerwolde 2019

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1.

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, partnerschapregistratie of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk (met plechtigheid) op het gemeentehuis:

 

1.1.1.1.

op de werkdagen (maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag)

€ 180,65

1.1.1.2.

op andere tijden en/of dagen als vermeld in het Reglement Burgerlijke Stand gemeente Westerwolde bepalende uren

€ 499,65

1.1.2.

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, partnerschapsregistratie of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk (met verkorte plechtigheid) op het gemeentehuis in Sellingen op de werkdagen maandag t/m donderdag

€ 88,80

1.1.3.

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

 

1.1.3.1.

op werkdagen (maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag) gedurende de openingsuren van de Burgerlijke Stand

€ 177,65

1.1.3.2.

op andere tijden en/of dagen als vermeld in het Reglement Burgerlijke Stand bepalende uren

€ 499,65

1.1.3.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van een onderzoek naar de geschiktheid van een bijzondere locatie als bedoeld in artikel 4, laatste volzin van het reglement burgerlijke stand, voor de éénmalige voltrekking van een huwelijk of de éénmalige registratie van een partnerschap

€ 238,95

1.1.4.

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.4.1.

een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering of duplicaat hiervan

€ 30,95

1.1.4.2.

een gekalligrafeerd huwelijksboekje, partnerschapsboekje of een duplicaat hiervan

€ 36,15

1.1.6.

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.6.1.

een getuige bij een huwelijk of een partnerschapsregistratie, per getuige

€ 22,65

1.1.6.2.

een verklaring van huwelijksbevoegdheid

€ 23,60

1.1.7.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse Identiteitskaart

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1.

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 71,35

1.2.1.2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 53,95

1.2.2.

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 71,35

1.2.2.2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 53,95

1.2.3.

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld

 

1.2.3.1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 71,35

1.2.3.2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 53,95

1.2.4.

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 71,35

1.2.5.

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 56,80

1.2.5.2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 29,95

1.2.6.

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 48,60

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het:

 

1.3.1.1.

afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 39,75

1.3.2.

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen

1.4.1.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1.

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 7,75

 

De rechten bedoeld onder 1.4.2.1 zijn voor de helft verschuldigd indien de verstrekking geschiedt ten behoeve van de zgn. vrije derden als bedoeld in artikel 6 van de “ Verordening basisregistratie personen”

 

1.4.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.3.1.

tot het maken van een eenmalige selectie voor 100 verstrekkingen of een gedeelte daarvan, waarbij rekening dient te worden gehouden dat bij een gedeeltelijke verstrekking het meest gunstige tarief in rekening wordt gebracht

€ 35,50

1.4.4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.4.4.1.

een uitdraai van één persoonslijst

€ 7,75

1.4.4.2.

een bewijs van Nederlanderschap

€ 7,75

1.4.4.3.

een afschrift uit de basisregistratie personen.

€ 7,75

1.4.4.4.

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 7,60

 

1.4.5.

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier, of deel daarvan

€ 10,00

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

€ 5,35

Hoofdstuk 6 Vervallen

Hoofdstuk 7 Vervallen

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1.1.

het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet 1988, per bladzijde

€ 5,70

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

 

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

€ 6,00

 

de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet 1988

€ 6,00

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1.

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.9.2.

ter verkrijging van een attestatie de vita (bewijs van in leven zijn)

€ 7,75

1.9.3.

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 7,75

1.9.4.

tot afgifte van een verklaring, dat het portret op een stuk, het portret is van degene, te wiens naam het stuk is gesteld of van degene, die in dat stuk wordt bedoeld

€ 7,75

1.9.5.

voor het ter legalisatie zenden van stukken naar een andere gemeente in Nederland, in het persoonlijk belang van de aanvrager

€ 7,75

1.9.6.

ter verkrijging van een niet in deze tarieventabel genoemde verklaring of stuk in het bijzonder belang van de aanvrager opgemaakt

€ 7,75

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1.

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 7,75

1.10.2.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot verkrijging van afschriften van de in de gemeentelijke archiefbewaarplaats berustende stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per bladzijde of gedeelte daarvan:

€ 0,90

1.10.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.10.3.1.

tot het ter inzage verstrekken van stukken uit een in een archiefbewaarplaats, bedoeld in de Archiefwet 1995, berustende bouwvergunning, indien daarbij de bijstand van een ambtenaar van de gemeente wordt verzocht, per bouwvergunning

€ 5,70

1.10.3.2.

tot het verstrekken van opgaven van verleende bouwvergunningen:

 

1.10.3.2.1.

per maand

€ 13,95

1.10.3.2.2.

per 3 maanden

€ 27,90

1.10.3.2.3.

per 6 maanden

€ 46,60

1.10.3.2.4.

per jaar

€ 71,20

1.10.4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.10.4.1.

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina A4

€ 0,55

1.10.4.2.

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina A3

€ 1,15

1.10.4.3.

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 6,50

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet (gereserveerd)

Hoofdstuk 12 Leegstandswet

1.12.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1.

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandswet

€ 211,60

1.12.2.

tot verlening van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet

€ 83,40

Hoofdstuk 13 (vervallen)

Hoofdstuk 14 (vervallen)

Hoofdstuk 15 (vervallen)

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen

 

1.16.1.1.

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2.

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50

 

en voor iedere volgende speelautomaat

€ 34,00

1.16.1.3.

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

€ 226,50

1.16.1.4.

voor twee kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

€ 226,50

 

en voor de tweede kansspelautomaat

€ 136,00

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

1.17.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.17.1.

een uittreksel uit het register bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang, per uittreksel

€ 3,80

1.17.2.

inlichtingen over gegevens die zijn opgenomen in het register bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang, per verstrekking

€ 3,80

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

1.18.1.

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid van de Telecommunicatiewet

€ 258,80

1.18.1.1.

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerder openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 162,70

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

1.19.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1.

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 37,05

1.19.2.

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 30,50

Hoofdstuk 20 Diversen

1.20.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.20.1.1.

tot het verkrijgen van afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen per pagina A4 of A3:

€ 0,65

1.20.1.2.

tot het verkrijgen van kaarten en tekeningen, al dan niet behorende bij de in 1.20.1.1 genoemde stukken, dan wel van kopieën of lichtdrukken daarvan, voor zover deze stukken elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening, lichtdruk of kopie daarvan, tot 10.000 cm2,

€ 6,05

 

vermeerderd met

€ 2,40

1.20.1.2.1.

voor elke 1.000 cm2 of gedeelte daarvan, waarmede de oppervlakte van 10.000 cm2 wordt overschreden.

 

1.20.1.3.

tot afgifte van een beschikking op een aanvraag, van een vergunning of een ontheffing, dan wel van elk ander stuk in het persoonlijk belang van de aanvrager opgemaakt, voor zover deze stukken niet afzonderlijk en met name elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling zijn genoemd: per beschikking

€ 19,80

1.20.1.4.

tot het verkrijgen van stukken of uittreksels, welke op verzoek van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 10,00

1.20.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het aanbrengen van een (gemeentelijk) (huis)nummerbordje aan een object, waarvan burgemeester en wethouders hebben besloten dat de toekenning ervan niet als noodzakelijk wordt beschouwd

€ 71,20

1.20.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot het maken van muziek door middel van muziekinstrumenten, alsmede langs mechanische weg op of aan de openbare weg:

 

1.20.3.1.

voor een vergunning geldig voor één dag

€ 3,60

1.20.3.2.

voor een vergunning geldig voor langer dan één dag, doch niet langer dan een week

€ 5,70

1.20.3.3.

voor een vergunning met een geldigheidsduur van vier weken

€ 12,60

1.20.3.4.

voor een vergunning met een geldigheidsduur van 13 weken

€ 21,05

1.20.3.5.

voor een vergunning met een geldigheidsduur van één jaar

€ 49,80

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1.

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1.

bouwkosten:

 

 

De aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van de werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012); Stcrt. 2012, 1567, voor het uit te voeren werk of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

2.1.1.2.

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2.

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben, met uitzondering van het begrip 'het in behandeling nemen van', dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoelt.

 

2.1.3.

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben, met uitzondering van het begrip 'het in behandeling nemen van', dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoelt.

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag (niet overgenomen vanuit modelverordening)

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project, tenzij tijdens het vergunningproces wordt geconstateerd dat het aangevraagde vergunningvrij is: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1.

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1.

indien de bouwkosten minder dan € 200.000 bedragen:

€ 91,90

 

vermeerderd met: 2,00% van de bouwkosten;

 

 

 

 

2.3.1.1.2.

indien de bouwkosten € 200.000 tot € 500.000 bedragen:

€ 500,82

 

vermeerderd met: 1,80% van de bouwkosten;

 

 

 

 

2.3.1.1.3.

indien de bouwkosten € 500.000 tot € 1.000.000 bedragen:

€ 1.267,35

 

vermeerderd met: 1,35% van de bouwkosten;

 

 

 

 

2.3.1.1.4.

indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 2.000.000 bedragen:

€ 1.267,35

 

vermeerderd met: 1,35% van de bouwkosten;

 

 

 

 

2.3.1.1.5.

indien de bouwkosten € 2.000.000 tot € 5.000.000 bedragen:

€ 1.267,35

 

vermeerderd met: 1,35% van de bouwkosten;

 

 

 

 

2.3.1.1.6.

indien de bouwkosten € 5.000.000 of meer bedragen:

€ 1.267,35

 

vermeerderd met: 1,35% van de bouwkosten;

 

 

 

 

2.3.1.4.

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

20,00%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 

2.3.2.

Aanlegactiviteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 105,25

2.3.3.

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 333,15

2.3.3.2.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 333,15

2.3.3.3.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 1.428,60

2.3.3.4.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 333,15

2.3.3.5.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 1.428,60

2.3.3.6.

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 1.428,60

2.3.3.7.

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 1.428,60

2.3.3.8.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 1.428,60

2.3.4.

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

 

2.3.4.1.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 333,15

2.3.4.2.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 333,15

2.3.4.3.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 1.428,60

2.3.4.4.

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 333,15

2.3.4.5.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 1.428,60

2.3.4.6.

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 1.428,60

2.3.4.7.

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 1.428,60

2.3.4.8.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 1.428,60

2.3.5.

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 75,35

2.3.6.

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens de Monumentenverordening 2009 aangewezen monument, waarvoor op grond van artikel 10, tweede lid, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1.

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 249,75

2.3.6.1.2.

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 249,75

2.3.6.2.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de gemeentelijke verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2., eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van de gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 115,50

2.3.7.

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 115,50

2.3.8.

Aanleggen of veranderen weg

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 75,35

2.3.9.

Uitweg/inrit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 55,70

2.3.10.

Kappen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 32,50

2.3.11.

Natura 2000-activiteiten

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 75,35

 

2.3.12.

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 75,35

2.3.13.

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van deze paragraaf bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.13.1.

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 75,35

2.3.13.2.

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.13.2.1.

als het een gemeentelijke verordening betreft

€ 75,35

2.3.13.2.2.

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

€ 75,35

2.3.14.

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.14.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.14.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

2.3.15.

Advies

 

2.3.15.1.

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van deze paragraaf bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.15.2.

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.15.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.16.

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.16.1.

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van deze paragraaf bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.16.1.1.

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 1.428,60

2.3.16.1.2.

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 1.428,60

Hoofdstuk 4 Vermindering (Vervallen)

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1.

Teruggaaf als gevolg van intrekking of niet-verder-in-behandeling-name van aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1.

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan

100%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.1.2.

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken en binnen 8 weken na het in behandeling nemen ervan of niet verder in behandeling wordt genomen i.v.m. ontbrekende gegevens

75%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.2.

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 24 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt

25%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges. Een bedrag minder dan € 35 wordt niet teruggegeven.

 

2.5.3.

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1.

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

2.5.3.2.

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

2.5.4.

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.15 en 2.3.16 wordt geen teruggaaf verleend.

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

€ 77,35

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 77,35

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 2.914,55

2.8.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 911,15

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde beschikking

2.9.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 75,35

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

3.1.1.

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet:

€ 158,95

3.1.2.

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 18,70

3.1.3.

van een aanvraag om vergunning als bedoeld in het geldende artikel van de plaatselijk geldende Algemene Plaatselijke Verordening (terrasexploitatie bij Horecabedrijf)

€ 59,75

3.1.4.

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Drank- en Horecawet

€ 19,00

3.1.5.

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 12,60

3.1.6.

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Drank- en Horecawet

€ 19,00

3.1.7.

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 19,00

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in het geldende artikel, van de plaatselijk geldende Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

3.2.1.1.

een grootschalig (meerdaags) evenement of een risicovol evenement met hoog risicoprofiel (categorie C)

€ 56,75

3.2.1.2.

een herdenkingsplechtigheid

€ 21,85

3.2.1.3.

een braderie

€ 21,85

3.2.1.4.

een optocht, niet zijnde een betoging, op de weg

€ 21,85

3.2.1.5.

een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg

€ 21,85

3.2.1.6.

een regulier evenement of een aandachtsevenement (categorie A of B) niet zijnde een evenement zoals genoemd in artikel 3.2.1.1.

€ 21,85

3.2.1.7.

Het tarief genoemd in artikelen 3.2.1.1 en 3.2.1.6 worden vermeerderd met een bedrag als hieronder staat aangegeven:

 

3.2.1.7.1.

indien ten behoeve van het evenement verkeersmaatregelen nodig zijn:

€ 56,75

3.2.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in het geldende artikel van de plaatselijk geldende Algemene plaatselijk verordening

€ 21,85

3.2.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een markt als bedoeld in geldende artikel van de Marktverordening gemeente Westerwolde 2018

€ 335,50

3.2.4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het innemen van een standplaats als bedoeld in als bedoeld in het geldende artikel van de plaatselijk geldende Algemene plaatselijk verordening

 

3.2.4.1.

geldig voor maximaal tien aaneengesloten dagen

€ 21,85

3.2.4.2.

geldig voor één jaar

€ 166,15

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van (een wijziging van) een exploitatievergunning als genoemd als bedoeld in het geldende artikel van de plaatselijk geldende Algemene plaatselijk verordening

€ 751,45

Hoofdstuk 4 Standplaatsen

3.4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een standplaatsvergunning:

 

3.4.1.

geldig voor één dag

€ 3,60

3.4.2.

geldig voor een week of een gedeelte daarvan

€ 8,20

3.4.3.

geldig voor een kalendermaand of een gedeelte daarvan

€ 25,30

3.4.4.

geldig voor een kwartaal of een gedeelte daarvan

€ 50,15

3.4.5.

geldig voor een kalenderjaar of een gedeelte daarvan

€ 76,00

3.4.6.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een standplaatsvergunning, c.q. plaatsing of handhaving op de wachtlijst van de weekmarkt te Ter Apel of te Vlagtwedde

€ 16,80

3.4.7.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot plaatsing of handhaving op de wachtlijst voor vent- en standplaatsvergunningen

€ 16,80

Hoofdstuk 5 Winkeltijdenwet

3.5.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.5.1.

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 10,05

3.5.2.

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 10,05

3.5.3.

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

€ 10,05

Hoofdstuk 6 Leefmilieuverordening (gereserveerd)

Hoofdstuk 7 In deze titel niet genoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 27,85

3.7.2.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het plaatsen, aanbrengen of hebben van een voorwerp, niet zijnde een vaartuig, op, in of boven openbaar water

€ 71,20