Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wijchen

Beleidsregels Bed & Breakfast gemeente Wijchen 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWijchen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Bed & Breakfast gemeente Wijchen 2006
CiteertitelBeleidsregels Bed & Breakfast gemeente Wijchen 2006
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, artikel 2.3.1.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-01-2007nieuwe regeling

22-08-2006

Wegwijs, 10-01-2007

06/10462

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Bed & Breakfast gemeente Wijchen 2006

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen hebben in hun vergadering van 22 augustus 2006 de volgende beleidsregels voor de uitvoering van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vastgesteld.

Begripsbepaling /planologisch kader

Er is sprake van een Bed & Breakfast accommodatie (hierna B&B) indien er overnachtingsmogelijkheden worden geboden aan maximaal acht gasten verspreid over maximaal vier kamers voor de duur van maximaal zeven aaneengesloten overnachtingen. Op één kamer mogen maximaal twee slaapplaatsen aanwezig zijn.

Ter bevordering van het verblijfsrecreatief aanbod in de gemeente Wijchen wordt bij B&B geen specifieke bestemming als horeca- of overnachtingsinrichting verplicht gesteld. Om in aanmerking te komen voor een B&B moet er sprake zijn van een hoofdbestemming: “wonen” of “agrarisch”. In geval van een agrarische bestemming moet er op het bewuste perceel wel een (bedrijfs)woning aanwezig zijn.

Binnen de bebouwde kom moet B&B gesitueerd zijn in de woning. Buiten de bebouwde kom mag een B&B ook gesitueerd worden in vrijgekomen agrarische bedrijfsgebouwen. Het is zowel binnen als buiten de bebouwde kom niet toegestaan om B&B te situeren in een bijgebouw bij een woning. Voorts moet de exploitant van een B&B accommodatie zelf op het betreffende perceel zijn of haar hoofdverblijf hebben.

De gemeente Wijchen ontmoedigt in haar bestemmingsplannen het wonen op industrie- /bedrijventerreinen omdat een dergelijke functie daar niet thuishoort. In aansluiting op dit beleid worden B&B accommodaties niet toegestaan op industrie- /bedrijventerreinen binnen dan wel buiten de bebouwde kom omdat het gezien het voorgaande niet logisch is om op die locaties een woonbestemming te intensiveren.

APV exploitatievergunning

Ingevolge artikel 2.3.1.2 van de APV is het verboden een horecabedrijf te exploiteren zonder een (exploitatie)vergunning van burgemeester en wethouders. Onder horecabedrijf wordt in de APV, artikel 2.3.1.1, verstaan: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, logies wordt verstrekt, dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt. Een B&B voldoet aan de definitie van een horecabedrijf uit de APV.

Ingevolge artikel 2.3.1.3 van de APV is besloten in het geval van B&B gebruik te maken van opheffing van de vergunningplicht voor de exploitatie van een horecabedrijf. Onder opheffing van de vergunningplicht behoren alleen de horeca-activiteiten die betrekking hebben op het uitoefenen van de B&B.

Drank- en horecavergunning & gebruiksvergunning

Voor alle duidelijkheid zij medegedeeld dat exploitanten van horecabedrijven waar alcoholische dranken worden verstrekt naast de op grond van de APV vereiste exploitatievergunning ook nog een vergunning op grond van de Drank- en horecawet nodig hebben. In het algemeen geldt dat voor het verkrijgen van een drank- en horecavergunning aan een groot aantal eisen dient te worden voldaan, zoals bestemmingsplantechnische eisen, inrichtingseisen, zedelijkheidseisen, etc. Een drank- en horecavergunning kan worden aangevraagd bij burgemeester en wethouders. Indien aan alle wettelijke eisen wordt voldaan kunnen burgemeester en wethouders een dergelijke vergunning verstrekken.

Om in aanmerking te komen voor een drank- en horecavergunning is een horecabestemming vereist. Aangezien alleen de hoofdbestemmingen wonen en agrarische doeleinden in aanmerking komen voor een B&B komt een B&B nooit in aanmerking voor een drank- en horecavergunning.

Nachtregister

In gevolge artikel 2.3.2.3 van de APV is de houder van een inrichting waar nachtverblijf wordt geboden verplicht een register, als bedoeld in artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht, bij te houden dat ingericht is volgens het door de burgemeester vastgestelde model.

Reclame-uitingen

Reclame-uitingen en de uitstraling van het pand dienen te voldoen aan de redelijke eisen van welstand. Op grond van artikel 4.4.2, lid 1 van de APV is het verboden zonder vergunning van het college op of aan een onroerende zaak handelsreclame te maken of te voeren met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die vanaf de weg of vanaf een andere voor het publiek toegankelijke plaats zichtbaar is. Voorts zijn de voorschriften opgenomen in artikel 4.4.2, lid 2 tot en met 6 van de APV van overeenkomstige toepassing en dient een aanvraag te voldoen aan de “Nota reclamebeleid Gemeente Wijchen”.

Wet Milieubeheer

In categorie 18 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer is vastgelegd dat de volgende activiteiten nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben: 18.1 Hotels, restaurants, pensions, cafés, cafetaria’s en discotheken, alsmede aanverwante inrichtingen waar tegen vergoeding logies wordt verstrekt, dranken worden geschonken of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt. 18.2 Voor de toepassing van onderdeel 18.1 blijven buiten beschouwing inrichtingen waar voorzieningen aanwezig zijn voor het gelijktijdig verstrekken van uitsluitend logies en ontbijt aan ten hoogste 15 personen of: ten hoogste 15 standplaatsen voor kampeermiddelen aanwezig zijn.

Bij een B&B accommodatie is sprake van maximaal 8 personen en derhalve blijft toepassing van categorie 18.1 op grond van categorie 18.2 buiten beschouwing.

Toeristenbelasting

Volgens de Verordening toeristenbelasting 2006 dient toeristenbelasting te worden geheven ter zake van verblijf met overnachten binnen de gemeente in hotels, pensions, vakantie-onderkomens, mobiele kampeeronderkomens, niet-beroepsmatig verhuurde ruimten en op vaste standplaatsen tegen vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente zijn ingeschreven. Gezien het bovenstaande is de Verordening toeristenbelasting 2006 ook van toepassing op B&B.

Brandveiligheidseisen

Indien in een gebouw of een gedeelte van een gebouw twee of meer logiesfuncties aanwezig zijn, die zijn aangewezen op één of meer gemeenschappelijke verkeersroutes, dan is conform het Bouwbesluit sprake van een logiesgebouw. Een B&B met meer dan één kamer ten behoeve van B&B moet derhalve aan alle eisen uit het bouwbesluit met betrekking tot de brandveiligheid met betrekking tot een logiesgebouw voldoen.

Het is verboden op grond van artikel 6.1.1 van de bouwverordening zonder of in afwijking van een gebruiksvergunning van burgemeester en wethouders een bouwwerk in gebruik te hebben of te houden waarin aan meer dan tien personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft.

Voor een bouwwerk waarin aan minder dan tien personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft zijn de algemene gebruikseisen zoals opgenomen in artikel 6.2.1 en volgende van de bouwverordening van toepassing.

Eén van de voorwaarden waaraan een B&B moet voldoen is dat er maximaal acht personen tegelijk logies mogen genieten. Hiermee moet een B&B voldoen aan artikel 6.2.1 en verder van de bouwverordening.

Parkeren

Een aanvraag voor een vergunning ten behoeve van de exploitatie van een B&B moet worden getoetst aan het parkeerbeleid van de gemeente Wijchen.

Bij de exploitatie van een B&B met maximaal twee kamers (met maximaal 4 slaapplaatsen) geldt dat indien niet voldaan kan worden aan de parkeernorm burgemeester en wethouders op basis van artikel 2.5.30, lid 4 van de bouwverordening, vrijstelling kunnen verlenen van de parkeernorm voor parkeren op eigen terrein. Mocht er als gevolg van de exploitatie van een B&B parkeeroverlast (dreigen te) ontstaan dan moet aan de parkeernorm worden voldaan. Indien er in de gemeente Wijchen een parkeerfonds wordt opgericht kan hierbij in geval van (dreigende) overlast worden aangesloten.

Indien er meer dan twee kamers worden geëxploiteerd ten behoeve van een B&B moet voor de parkeernorm die voortvloeit uit het aantal kamers boven de eerste twee kamers altijd worden voldaan aan het in de gemeente Wijchen geldende parkeerbeleid. Indien het niet mogelijk is om aan het parkeerbeleid te voldoen kan er indien er in de gemeente Wijchen een parkeerfonds wordt opgericht, bij dit fonds worden aangesloten. Als er geen parkeerfonds is kunnen burgemeester en wethouders vrijstelling verlenen van de parkeernorm op basis van artikel 2.5.30, lid 4 van de bouwverordening, voor zowel de parkeerplaatsen die eventueel noodzakelijk zijn voor de eerste twee kamers als voor de derde en /of vierde kamer, mits hier geen parkeeroverlast uit (dreigt te) ontstaat(n).