Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wijchen

Beleidsregel definitie growshop gemeente Wijchen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWijchen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel definitie growshop gemeente Wijchen
CiteertitelBeleidsregel definitie growshop gemeente Wijchen
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, artikel 2:78 onder a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-01-201201-03-2015nieuwe regeling

10-01-2012

Wegwijs, 18-01-2012

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel definitie growshop gemeente Wijchen

De burgemeester van Wijchen,

gelet op de artikelen 2:78 onder a en 2:79 eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening;

overwegende dat het gewenst is een nadere omschrijving vast te stellen, van wat verstaan wordt onder het begrip “growshop”, als bedoeld in artikel 2:78 onder a van de APV;

Besluit:

vast te stellen de “Beleidsregel definitie growshop gemeente Wijchen”

Algemeen

Door de gemeenteraad is een vergunningenstelsel voor inrichtingen ingevoerd. In artikel 2:78 onder a van de APV staat: “inrichting: hetgeen in het maatschappelijk verkeer wordt aangeduid als een growshop”. Het begrip growshop is niet in de APV gedefinieerd. Uit jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en uit de uitspraak van de rechtbank Breda [1] blijkt dat een norm voldoende duidelijk en concreet moet zijn omschreven, zodat de burger in staat is zijn gedrag op de norm af te stellen. Om de burger de vereiste duidelijkheid te verschaffen, dient het begrip growshop nader te worden ingevuld en geconcretiseerd.

Definitie

Onder growshop als bedoeld in artikel 2:78 onder a wordt verstaan: een locatie waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was of anders dan om niet substanties, voorwerpen of gegevens, waarvan aanwijzingen zijn om te vermoeden dat zij bestemd zijn voor de productie van een middel zoals bedoeld in artikel 3 van de Opiumwet (onder andere: de teelt van hennep), als hoofdactiviteit of als belangrijke nevenactiviteit te koop worden aangeboden, verkocht, afgeleverd, verstrekt, vervaardigd of voorhanden zijn.

Toelichting

De definitie van een growshop bevat een opsomming van criteria waaraan een inrichting moet voldoen om als een growshop aangemerkt te worden. Van belang is hierbij dat dit cumulatieve eisen zijn. Dit betekent dat aan alle criteria moet zijn voldaan wil sprake zijn van een growshop. Het begrip “growshop” bevat 5 criteria. Het moet gaan om:

 • 1.

  een locatie waarin

 • 2.

  bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was of anders dan om niet

 • 3.

  als hoofdactiviteit of belangrijke nevenactiviteit

 • 4.

  te koop aanbieden, verkopen, afleveren, verstrekken, vervaardigen of voorhanden hebben van:

 • 5.

  substanties, voorwerpen of gegevens waarvan aanwijzingen zijn om te vermoeden dat zij bestemd zijn voor de productie van een middel als bedoeld in artikel 3 van de Opiumwet.

Het eerste criterium. Een locatie kan (een deel van) een pand zijn of een terrein. Daarnaast is in de definitie niet vermeld dat de locatie voor iedereen toegankelijk moet zijn. Dit betekent dat ook inrichtingen die alleen maar voor ondernemers toegankelijk zijn (groothandel) als growshops kunnen worden aangemerkt.

Het tweede criterium. Een winstoogmerk is een indicatie dat de activiteiten genoemd in het vierde criterium bedrijfsmatig zijn. Maar ook zonder winstoogmerk kan een activiteit een omvang hebben alsof ze bedrijfsmatig is. Het aantal van substanties en voorwerpen die te koop worden aangeboden en de regelmaat waarmee de activiteit wordt verricht, zijn indicaties dat de activiteit een omvang heeft alsof zij bedrijfsmatig is. Het is overigens ook voldoende om aan te tonen dat de activiteit anders dan om niet geschiedt.

Het derde criterium. Voor de beoordeling van de vraag of er sprake is van een hoofdactiviteit of van een belangrijk nevenactiviteit, kunnen verschillende factoren van belang zijn, zoals omzet, reclame, bekendheid, het percentage van de in het vijfde criterium genoemde objecten van het totale aantal voorwerpen die in de winkel worden verkocht, etc.

Het vierde criterium. De opsomming van de activiteiten die hier genoemd zijn, is niet limitatief. Het is derhalve voldoende om aan te tonen dat één van deze activiteiten in een locatie plaatsvindt.

Het vijfde criterium. Onder de objecten die in dit criterium genoemd zijn, worden onder andere benodigdheden voor een hennepkwekerij verstaan: assimilatielampen, koolstoffilters, lucht afzuigpompen, voedingsstoffen voor de planten, isolatie materiaal etc. Van belang is of er aanwijzingen zijn om te vermoeden dat ze bestemd zijn voor de productie van softdrugs.

 

 

Voetnoot

 

[1]

Rechtbank Breda, 7 april 2010, LJN: BM3401