Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wijchen

Verordening marktgelden 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWijchen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening marktgelden 2012
CiteertitelVerordening marktgelden 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening wordt vervangen door de Verordening marktgelden 2013

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2013nieuwe regeling

22-12-2011

Wegwijs, 28-12-2011

11 AZ 140

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening marktgelden 2012

De raad van de gemeente Wijchen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 november 2011;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Gemeentewet;

Besluit:

vast te stellen de hierna volgende verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2012.

Artikel 1 Begripsbepaling

Standplaats: de ruimte die voor de duur van de markt is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam marktgeld wordt een recht geheven voor het innemen van een standplaats voor het uitoefenen van de markthandel op de weekmarkt.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is degene aan wie de in artikel 2 bedoelde standplaats is toegewezen, dan wel degene die de in artikel 2 bedoelde standplaats inneemt.

Artikel 4 Tarief

 • 1.

  Het marktgeld bedraagt voor vaste standplaatsen € 19,49 per strekkende meter per kwartaal, vermeerderd met € 2,-- indien een luifel bij de standplaats wordt gebruikt, en vermeerderd met € 9,-- indien een auto/cabine bij de standplaats wordt geplaatst.

 • 2.

  Het marktgeld bedraagt voor dagplaatsen en standwerkersplaatsen € 11,45 per marktdag of gedeelte daarvan.

 • 3.

  Het onder lid 1 bedoelde marktgeld wordt verhoogd met € 3,50 per vaste standplaats per marktdag voor promotiedoeleinden.

 • 4.

  Voor het gebruik van elektriciteit per dag € 3,50 per aansluiting exclusief 19% BTW, dit is alleen van toepassing voor dagplaatsen en standwerkplaatsen.

Artikel 5 Heffingstijdvak

 • 1.

  Voor dagplaatsen en standwerkersplaatsen is het belastingtijdvak gelijk aan een marktdag.

 • 2.

  Voor vaste standplaatsen is het belastingtijdvak gelijk aan het kalenderkwartaal.

Artikel 6 Wijze van heffing

Het marktgeld worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 7 Termijn van betaling

 • 1.

  Voor dagplaatsen en standwerkersplaatsen moet het marktgeld worden betaald bij uitreiking van de kennisgeving.

 • 2.

  Voor vaste standplaatsen moet het marktgeld worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd nadere regels te stellen betreffende het bepaalde in deze verordening.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Verordening marktgelden 2011' van 9 december 2010, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2012, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de 'Verordening marktgelden 2012.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 december 2011,

De voorzitter, De griffier,