Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wijchen

Verordening duurzaamheidslening Wijchen 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWijchen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening duurzaamheidslening Wijchen 2012
CiteertitelVerordening duurzaamheidslening Wijchen 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147 
 2. Gemeentewet, art. 149 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Lijst duurzaamheidsmaatregelen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-07-201215-12-2017nieuwe regeling

10-05-2012

Wegwijs, 18-07-2012

12 RZ 121

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening duurzaamheidslening Wijchen 2012

 

 

Artikel 1. Begrippen

Deze regeling verstaat onder:

 • a.

  aanvraag : een verzoek aan het college om voordracht bij de SVn voor een Duurzaamheidslening;

 • b.

  aanvrager : meerderjarige natuurlijke persoon die een eigen woning bezit in de gemeente Wijchen;

 • c.

  het college : het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen;

 • d.

  Duurzaamheidslening : een gemeentelijke stimuleringsregeling ten behoeve van de duurzaamheidsmaatregelen die worden getroffen in de eigen woning. De Duurzaamheidslening kan na voordracht door het college door de SVn aan de aanvrager worden verstrekt op basis van de door het college aanvaarde werkelijke kosten;

 • e.

  duurzaamheidsmaatregelen : energiebesparende en duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 5, aan te brengen door een aannemer of installateur;

 • f.

  werkelijke kosten : de kosten van duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 5, mogelijke legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Duurzaamheidsleningen en de kosten van door een deskundig vakbedrijf ter zake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen in deze kosten gebaseerd op een originele factuur;

 • g.

  SVn : de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten te Hoevelaken.

Artikel 2. Toepassingsbereik.

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op bestaande woonruimte in de gemeente Wijchen, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning en bewoond wordt door de aanvrager.

Artikel 3. Budget

Uit de Gemeenterekening Duurzaamheidslening kunnen slechts duurzaamheidsleningen worden toegewezen tot maximaal het door het college vast te stellen budget.

Artikel 4. Duurzaamheidsleningen

Het college kan een aanvrager bij de SVn voordragen voor een Duurzaamheidslening ten laste van het in artikel 3 bedoelde budget.

Artikel 5. Duurzaamheidsmaatregelen

Het college stelt de lijst van duurzaamheidsmaatregelen vast.

Artikel 6. De aanvraag

Een aanvraag wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat vergezeld van een opgave van:

 • a)

  de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

 • b)

  de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave op basis van offertes van aannemers, installateurs en/of leveranciers ter zake van de te treffen maatregelen als bedoeld in artikel 5 van de verordening;

 • c)

  een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 7. Afhandelen aanvraag

 • 1.

  Het college bevestig de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 4.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag dan wel na het compleet worden van de aanvraag een beslissing.

 • 6.

  Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 8. Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • a)

  het budget, als bedoeld in artikel 3, niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • b)

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • c)

  de werkelijke kosten minder bedragen dan €2.500 of meer dan €15.000 (inclusief BTW);

 • d)

  de aanvraag bij hem wordt ingediend na het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

 • e)

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

Artikel 9. Voordracht

Het college besluit aanvrager bij de SVn voor een Duurzaamheidslening voor te dragen indien uit de bij de aanvraag ingediende bescheiden blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende doelen:

 • a)

  een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van de CO2 uitstoot;

 • b)

  het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning.

Artikel 10. Toekenning

 • 1.

  De toekenning van een Duurzaamheidslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van de SVn.

 • 2.

  De SVn verstrekt en beheert een toegekende Duurzaamheidslening.

Artikel 11. Voorwaarde SVn

Op Duurzaamheidsleningen van de SVn zijn van toepassing de SVn documenten “Algemene bepalingen voor geldleningen” en de “Productspecificatie Duurzaamheidslening” zoals deze documenten aanwezig zijn in de SVn informatiemap, die deel uitmaakt van de deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Wijchen en de SVn.

Artikel 12. Kenmerken van Duurzaamheidslening

 • 1.

  De hoofdsom van de door het college toegekende Duurzaamheidslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Duurzaamheidslening niet minder dan €2.500 en niet meer dan €15.000 (inclusief BTW).

Artikel 13. Bouwkrediet

Duurzaamheidsleningen worden verstrekt via een onderhandse akte en komen via een bouwkrediet van de SVn tot uitbetaling op basis van op naam gestelde facturen van door derden (aannemers of installateurs) uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 14. Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 15. Hardheidsclausule

Het college is bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt, ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze verordening.

Artikel 16. Intrekking en terugvordering

 • 1.

  Het college kan een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een duurzaamheidslening intrekken indien:

  • a.

   de aanvrager niet voldoet aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • b.

   de duurzaamheidslening is toegekend of vastgesteld op grond van door de aanvrager onjuiste verschafte gegevens.

 • 2.

  Bij de intrekking kan het college de contante waarde van het reeds genoten en of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

Artikel 17. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking.

Artikel 18. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de “Verordening Duurzaamheidslening Wijchen 2012”.