Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wijchen

Legesverordening 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWijchen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLegesverordening 2013
CiteertitelLegesverordening 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Legesvordening 2012.

Kenmerk: 12 AZ 225g en 12 AZ 225h.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 156, eerste en tweedel id, aanhef en onderdeel h 
 2. Gemeentewet, art. 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201309-05-2013nieuwe regeling

06-12-2012

Wegwijs, 19-12-2012

12 AZ 225g

Tekst van de regeling

Intitulé

Legesverordening 2013

De raad van de gemeente Wijchen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2012;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 1 van de Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart (Stb. 2011, 440)

Besluit:

vast te stellen de hierna volgende verordening op de heffing en invordering van leges 2013.

(Legesverordening 2013)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ‘dag': de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  'week': een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  'maand': het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n–1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  'jaar': het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n–1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart, als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;

een en ander genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • b.

  de raadsagenda indien deze wordt afgehaald;

 • c.

  het aanvragen van collectevergunningen

 • d.

  het aanvragen van een verklaring omtrent het gedrag ten behoeve van de opvang van kinderen in een gastgezin georganiseerd door Europa Kinderhulp.

 • e.

  het aanvragen van een vergunning voor het innemen van een niet-commerciële standplaats

 • f.

  het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een tijdelijke doorgangsbrug ten behoeve van de doorkomst van de Nijmeegse vierdaagse door de gemeente Wijchen.

 • g.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • h.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 • i.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets)

 • j.

  het aanvragen van een omgevingsvergunning brandveilig gebruik op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, voor zover er slechts en alleen sprake is van incidenteel overnachten (maximaal 7 nachten per kalenderjaar) in gebouwen met een andere functie dan logiesgebouwen en deze overnachting georganiseerd wordt door een non-profit instelling in het kader van een activiteit van maatschappelijke, sociale of culturele aard.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen dertig dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet (Stb. 1994, 762) en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieven tabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.12 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.5 (verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);

  • 5.

   hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

  • 6.

   onderdeel 1.9 1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 7.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

De ' Legesverordening 2012’, vastgesteld bij raadsbesluit van 28 juni 2012, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Legesverordening 2013’.

Aldus besloten door de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van 6 december 2012,

De voorzitter, De griffier,

Tarieventabel leges

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1.

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in het gemeentehuis van Wijchen op:

 

1.1.1.1.

maandag tot en met woensdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur

406,00

1.1.1.2.

donderdag en vrijdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur

406,00

1.1.1.3.

in de avonduren en op zaterdag

507,50

1.1.1.4.

op een zon- of feestdag

609,00

1.1.1.5.

Voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, dan wel een huwelijk in een geregistreerd partnerschap indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal in het gemeentehuis gelden dezelfde tarieven als onder 1.1.1.

 

1.1.2.

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, dan wel een huwelijk in een geregistreerd partnerschap indien daarbij geen gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal in het gemeentehuis van Wijchen

50,75

1.1.3.

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

406,00

1.1.4.

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

406,00

1.1.5.

Het tarief bedraagt voor voltrekking van een huwelijk/partnerregistratie op een andere locatie dan het gemeentehuis van Wijchen of een bijzonder huis als bedoeld in 1.1.3.

522,70

1.1.6.

Het tarief bedraagt voor voltrekking van een huwelijk/partnerregistratie op een andere locatie dan het gemeentehuis van Wijchen of een bijzonder huis als bedoeld in 1.1.3. op een zon- of feestdag

659,75

1.1.7.

Indien voor de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap benoeming plaatsvindt van een ambtenaar van de burgerlijke stand naar eigen keuze tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag vindt er een toeslag op bovengenoemde tarieven plaats van

101,50

1.1.8.

Indien voor de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap benoeming plaatsvindt van een persoon naar eigen keuze tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag vindt er een toeslag op bovengenoemde tarieven plaats van

228,35

1.1.9.

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.9.1.

een trouwboekje of partnerschapboekje

17,25

1.1.9.2.

een trouwboekje of partnerschapboekje met lederen omslag

26,40

1.1.10.1.

Voor de afgifte op aanvraag van een trouwboekje/ partnerschapboekje in kalligrafisch handschrift wordt het tarief verhoogd met

11,15

1.1.10.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een geboorte-inschrijving in kalligrafisch handschrift in het trouwboekje.

8,10

1.1.10.3.

Het tarief bedraagt voor het van gemeentewege beschikbaar stellen van getuigen, per getuige

13,20

1.1.11.

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand;

8,10

1.1.11.1.

voor elke inlichting daaruit

4,05

1.1.11.2.

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

10,15

1.1.12.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.2.1.1.

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

50.35

1.2.1.2.

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

50,35

1.2.1.3.

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

50,35

1.2.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet:

 

1.2.2.1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van veertien jaar nog niet heeft bereikt

31,85

1.2.2.2.

in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel 1.2.2.1.

41,90

1.2.3.

De tarieven, genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3. alsmede in 1.2.2.1. en 1.2.2.2., worden bij een spoedlevering vermeerderd met een (rijks)toeslag van

46,60

1.2.4.

Tot het verstrekken van een reisdocument, indien aan de aanvrager reeds eerder een reisdocument werd verstrekt, welk document bij de aanvraag, niet compleet kan worden overlegd, wordt de ter zake te heffen leges verhoogd met

18,00

1.2.5.

Ingeval het afgeven van een paspoort als bedoeld onder 1.2.1.1., 1.2.1.2. en 1.2.1.3. wordt geweigerd, wordt het verschuldigde legesbedrag teruggeven, met dien verstande dat in ieder geval verschuldigd blijft

18,00

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

37,60

1.3.2.

Het afgeven van een rijbewijs, indien aan de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk document bij de aanvraag, niet compleet kan worden overlegd, wordt de ter zake te heffen leges verhoogd met

18,00

1.3.3.

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1. wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

34,10

 

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

1.4.1.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3. en 1.4.4., wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1.

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

4,55

1.4.2.2.

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.2.2.1.

voor 100 verstrekkingen

279,10

1.4.2.2.2.

voor 500 verstrekkingen

1.298,20

1.4.2.2.3.

voor 1.000 verstrekkingen

1.541,25

1.4.2.2.4.

voor 5.000 verstrekkingen

4.840,00

1.4.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, gevraagd: - ten behoeve van een wetenschappelijk of filantropisch doel; - door de bedrijven van openbare lichamen; - door naar de vorm van privaatrechtelijke bedrijven, welke zich geheel of nagenoeg geheel in handen van de overheid bevinden zonder abonnement, per verstrekking

0,50

1.4.4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.4.1.

tot het verstrekken van inlichtingen uit de geautomatiseerde basisadministratie persoonsgegevens, per verstrekking

126,85

1.4.4.2.

Verhoogd met een bedrag per 1000 inlichtingen van

2,00

1.4.5.

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

2,30

1.4.6.

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

10,15

1.4.7.

Een abonnement voor het doen van verstrekkingen als bedoeld in deze rubriek heeft een geldigheidsduur van één jaar. Het wordt geacht te zijn ingegaan op de dag, waarop het verschuldigde recht is voldaan, tenzij een andere datum is overeengekomen. Het wordt gesteld op naam en is geheel noch gedeeltelijk voor overdracht vatbaar. Gehele of gedeeltelijke terugbetaling van een niet of niet ten volle gebruikt abonnement vindt niet plaats.

 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hiervoor zijn in deze legestabel geen tarieven opgenomen.

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

1.6.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

1.6.1.1.

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

1.6.1.1.1.

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

0,23

 

Met een maximum per bericht van

5,05

1.6.1.1.2.

meer dan 100 pagina’s

22,85

1.6.1.2.

bij verstrekking anders dan op papier

5,05

1.6.1.3.

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

22,85

1.6.2.

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1., 1.6.1.2. en 1.6.1.3. meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1.

een afschrift van de programmabegroting

21,30

1.7.1.2.

een afschrift van de productbegroting

21,30

1.7.1.3.

een afschrift van de jaarrekening

15,75

1.7.2.

Tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.7.2.1.

op de raadsagenda

27,40

1.7.2.2.

op de raadsstukken (agenda en voorstellen)

151,25

1.7.2.3.

op de raadsnotulen

49,25

1.7.2.4.

op de raads- en commissiestukken (agenda, voorstellen en besluiten)

229,90

1.7.3.

Tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.7.3.1.

op de agenda van de raadscommissies, per commissie

9,65

1.7.3.2.

op de agenda en stukken van de raadscommissie, per commissie

74,10

1.7.3.3.

op de notulen van de raadscommissies, per commissie

25,35

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1.1.

om informatie uit het Kadastraal register via Kadaster Online, per perceel

10,15

1.8.1.2.

om informatie uit het Kadastraal register via Kadaster Online, over de niet-gemeentelijk beperkingen, voor ieder daaraan besteedt kwartier of een gedeelte daarvan

15,25

1.8.1.3.

tot het verstrekken van een digitaal kaartbestand van een enkel kadastraal perceel of huisnummer inclusief gegevens in een straal van maximaal 50m om dit perceel/huisnummer

25,40

1.8.1.4.

tot het verstrekken van een digitaal luchtfotobestand (voor zover de gemeente beschikt over de auteursrechten), per fotobestand

152,25

1.8.2.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

10,15

1.8.2.2.

Indien een kaart, tekening of lichtdruk de afbeelding van een digitale luchtfoto wordt toegevoegd, worden de tarieven onder 4 en 5 per afdruk/kopie verhoogd met de volgende bedragen voor een formaat van:

 

 

tot en met A3

5,05

1.8.2.3.

A2

12,70

1.8.2.4.

A1

25,40

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1.

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

30,05

1.9.2.

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

4,50

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1.

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

15,25

 

 

 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Hiervoor zijn in deze legestabel geen tarie4ven opgenomen.

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1.

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

66,00

1.12.2.

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet

38,05

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Hiervoor zijn in deze legestabel geen tarieven opgenomen.

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

Hiervoor zijn in deze legestabel geen tarieven opgenomen.

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

1.15.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1.

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

50,75

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1.

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

57,35

1.16.1.2.

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, voor de eerste speelautomaat

57,35

1.16.1.3.

en voor iedere volgende speelautomaat

22,85

1.16.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning), per te houden kansspel

11,65

1.16.3.

Indien de vergunning geldt voor een tijdvak van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd bedraagt het tarief:

 

 

voor een situatie als bedoeld in artikel 1.16.1.1.

229,90

 

voor een situatie als bedoeld in artikel 1.16.1.3.

91,85

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

1.17.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoelt in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

338,00

 

 

 

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

1.18.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.18.1.

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

31,00

1.18.2.

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

31,00

1.18.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 van het verbod het voetgangersgebied te berijden ten behoeve van de bereikbaarheid van het afgesloten gedeelte van het centrum van Wijchen (maxiamaal 2 kentekens per aanvraag)

 

1.18.3.1.

voor een vaste ontheffing (5 jaar) voor bewoners

90,00

1.18.3.2

voor een vaste ontheffing (3 jaar) voor bedrijven

120,00

1.18.3.3

voor een vaste ontheffing voor een jaar (taxi’s)

120,00

1.18.3.4.

voor een ontheffing op maat voor bedrijven

120,00

1.18.3.5.

voor een tijdelijke ontheffing

30,00

1.18.3.6.

voor een ondergeschikte wijziging van de ontheffing

30,00

1.18.4.1.

Het tarief bedraagt voor de afgifte van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

30,00

1.18.4.2.

Het tarief bedraagt voor de afgifte van een duplicaat van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

15,25

1.18.4.3.

Indien voor de afgifte van een gehandicaptenparkeerkaart of aanleg van een individuele gehandicaptenparkeerplaats een medisch onderzoek nodig is en de aanvrager komt zonder bericht van verhindering niet op de gemaakte afspraak bij de medisch adviseur (CIZ) dan wordt een no show tarief in rekening gebracht van

129,00

 

Indien de aanvrager alsnog een geldige reden heeft voor het wegblijven op een afspraak bij het CIZ dan wordt no-show tarief niet in rekening gebracht

 

Hoofdstuk 19 Diversen

1.19.1.1.

Kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.19.2.1. en 1.19.2.2. genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk A1 en A2 formaat

10,15

1.19.1.2.

voor iedere 2e en volgende afdruk op A1 en A2 formaat per afdruk

7,60

1.19.1.3.

A0 formaat per afdruk

12,70

1.19.2.1.

Een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

4,55

1.19.2.2.

Voor het verzenden van alle in deze tarieventabel genoemde stukken worden de leges vermeerderd met

1,00

1.19.2.3.

Idem als onder 1.19.2.2. maar "aangetekend"

6,75

1.19.2.4.

Voor het faxen van alle in deze tarieventabel genoemde stukken worden de leges, per bladzijde op A4-formaat, vermeerderd met

1,00

1.19.3.1.

Stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, meer dan 30 kopieën betreft, voor ieder daaraan besteedt kwartier of gedeelte daarvan vermeerderd met de kosten per kopie

10,15

1.19.3.2.

indien gefotokopieerd, per bladzijde op A4-formaat

0,25

1.19.3.3.

idem als onder 1.19.3.2 op A3-formaat

0,25

1.19.3.4.

indien in kleur worden de tarieven onder 1.19.3.3 en 1.19.3.4 verhoogd met

0,75

 

 

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1.

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1.

aanlegkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2.

bouwkosten: de kosten, zoals die aan de hand van de bij deze tarieventabel behorende bijlage I en als zodanig gewaarmerkte tabel “Eenheidsprijzentabel berekening bouwkosten bouwleges 2013”, worden vastgesteld. Indien in deze tabel voor een bepaalde categorie bouwkosten geen normatieve bouw-kosten zijn opgenomen, dan wordt onder bouwkosten verstaan de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installaties 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Ook indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt de kosten aan de hand van voornoemde tabel ‘Eenheidsprijzentabel berekening bouwkosten bouwleges 2013’ vastgesteld.

 

2.1.1.3.

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 

2.1.2.

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3.

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Verzoek om vooroverleg/beoordeling principeverzoek

2.2.1.

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om vooroverleg bedraagt het tarief

100,00

2.2.2.

Voor het in behandeling nemen van een principeverzoek waarvoor een planwijziging ex art. 3.1. Wro (postzegelplan/planherziening), art. 3.6. Wro (binnenplanse wijziging) of 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo(projectafwijkingsbesluit) nodig is, bedraagf het tarief

150,00

2.2.3.

Indien toetsing aan welstand moet plaatsvinden dan worden de tarieven onder 2.2.1. en 2.2.2 vermeerderd met de leges voor welstand als bedoeld in artikel 2.3.1.2.

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

2.3.1.1.

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1.1.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief 22 promille van de bouwkosten met een minimum van

175,00

2.3.1.1.2

Indien de bouwactiviteit betrekking heeft op woningbouw en de aanvraag vergezeld gaat van een gecertificeerde Bouwbesluittoets van een bedrijf waaraan een certificaat voor het toetsen van bouwplannen volgens BRL 5019 is uitgereikt, dan wordt op de op grond van subonderdeel 2.3.1.1.1. geheven leges een korting verleend van

30%

 

 

 

2.3.1.2.

Welstandstoezicht

 

2.3.1.2.1.

Voorafgaande aan het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt aan de aanvrager medegedeeld dat de omgevingsvergunning uit een oogpunt van welstand moet worden beoordeeld. Voor de toepassing van dit onderdeel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag, waarop de kosten aan de aanvrager ter kennis zijn gebracht.

 

2.3.1.2.2.

Overeenkomstig de vastgestelde bouwkosten is wegens leges welstandstoezicht verschuldigd:

 

2.3.1.2.3.

voor aanvragen die betrekking hebben op een bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning moet worden verleend en toetsing aan welstandscriteria als bedoeld in artikel 12a van de Woningwet moet plaatsvinden: 2,5 promille van de bouwkosten indien de bouwkosten niet meer bedragen dan dan € 464.510,00 met een minimum van

52,00

2.3.1.2.4.

Indien de bouwkosten bedragen:

 

 

464.510,00 t/m 675.000,00

1.266,00

 

675.001,00 t/m 1.500.000,00

1.504,00

 

1.500.001,00 t/m 2.000.000,00

1.741,00

 

2.000.001,00 t/m 2.500.000,00

1.951,00

 

2.500.001,00 t/m 3.000.000,00

2.136,00

 

3.000.001,00 t/m 3.500.000,00

2.268,00

 

3.500.001,00 t/m 4.000.000,00

2.373,00

 

4.000.001,00 t/m 4.500.000,00

2.479,00

 

4.500.001,00 t/m 5.000.000,00

2.531,00

 

5.000.001,00 en meer*

2.535,00

 

* vermeerderd met € 100,00 per € 1.000.000,00

 

2.3.1.2.5.

Bij verzoeken aan de commissie ruimtelijke kwaliteit (welstandscommissie) voor advies met betrekking tot een niet-omgevingsvergunningsplichtige handeling geldt het tarief zoals vermeld in artikel 2.3.1.2.3. en 2.3.1.2.4.

 

2.3.1.2.6.

Bij vragen aan de commissie ruimtelijke kwaliteit (welstandscommissie) voor advies over illegaalopgerichte bouwwerken, worden de tarieven, waarvoor de tarieven, genoemd onder 2.3.2.2.1. tot en met 2.3.2.2.3., vermenigvuldigd met een factor 1,5 met een minimum van

52,00

2.3.1.2.7.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een adviesaanvraag voor een verzoek om vooroverleg voor een project waarvoor een behandeling in de commissie ruimtelijke kwaliteit (welstandscommissie) en een uitgewerkt verslag nodig is bedraagt

100,00

2.3.1.2.8.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor reclameadvies bedraagt

52,00

2.3.1.2.9.

Voor de berekening van het recht worden de bouwkosten naar boven afgerond tot op hele euro's. Indien het betreft woningbouw van een en hetzelfde type in één complex, voor:

 

 

- complexen 1 t/m 5 gelijke woningen een recht als bedoeld onder 2.3.1.2.3 of 2.3.1.2.4 - complexen 6 t/m 10 gelijke woningen een recht over de bouwkosten van 5 woningen; - complexen van 11 t/m 20 gelijke woningen een recht over de bouwkosten van 6 woningen; - complexen van 21 t/m 30 gelijke woningen een recht over de bouwkosten van 8 woningen; - complexen van 31 t/m 40 gelijke woningen een recht over de bouwkosten van 10 woningen; - complexen van 41 t/m 50 gelijke woningen een recht over de bouwkosten van 12 woningen; - complexen van 51 t/m 60 gelijke woningen een recht over de bouwkosten van 14 woningen;

 

 

terwijl vervolgens voor ieder complex tot en met 10 gelijke woningen méér het laatstvermeld tarief telkens wordt vermeerderd met het recht over de bouwkosten van 2 woningen. Voor de toepassing van het in deze rubriek bepaalde worden etages galerijwoningen als één bouwblok beschouwt, zodat het tarief wordt berekend over de totale bouwsom van het bouwblok.

 

2.3.1.2.10.

Bij een uitgebracht preadvies voor ruimtelijke projecten, die niet resulteren in een omgevingsvergunning, geldt het tarief als vermeld in de artikelen 2.3.1.2.3 en 2.3.1.2.4.

 

 

 

 

2.3.1.3.

Verplicht advies agrarische commissie

 

 

Hiervoor zijn in deze legestabel geen tarieven opgenomen.

 

 

 

 

2.3.1.4.

Achteraf ingediende aanvraag (legalisatie)

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1. bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit 200% van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 

 

 

 

2.3.1.5.

Beoordeling aanvullende gegevens

 

 

Hiervoor zijn in deze legestabel geen tarieven opgenomen.

 

 

 

 

2.3.2.

Aanlegactiviteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b van de Wabo, bedraagt het tarief

350,00

 

 

 

2.3.3.

Planologisch strijdig gebruik waarbij ook sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, Wabo, en ook sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.:

 

2.3.3.1.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

300,00

2.3.3.2.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking) voor het oprichten in het buitengebied van een schuilstal, hooiopslag of hooimijt

300,00

2.3.3.3.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking; planologische ‘kruimelgevallen’)

300,00

2.3.3.4.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking; voorheen: ‘projectbesluit’)

5.000,00

2.3.3.5.

indien artikel 2.12, tweede lid, Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

300,00

2.3.3.6.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

250,00

2.3.3.7.

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

1.200,00

2.3.3.8.

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

1.200,00

2.3.3.9.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

150,00

 

 

 

2.3.4.

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, Wabo, en niet ook sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

300,00

2.3.4.3.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking; planologische ‘kruimelgevallen’)

300,00

2.3.4.4.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking; voorheen: ‘projectbesluit’)

5.000,00

2.3.4.5.

indien artikel 2.12, tweede lid, Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

300,00

2.3.4.6.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

250,00

2.3.4.7.

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

250,00

2.3.4.8.

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

1.200,00

2.3.4.9.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

150,00

 

 

 

2.3.5.

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.5.1.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, Wabo, met betrekking tot het brandveilig gebruik van een bouwwerk, bedraagt het tarief:

995,00

2.3.5.1.1.

een vast bedrag van

 

2.3.5.1.2.

te vermeerderen met een bedrag per vierkante meter vloeroppervlakte van

0,42

2.3.5.2.

Indien de aanvraag om een vergunning als bedoeld bij 2.3.5.1.1. betrekking heeft op een vergunning tot wijziging, dan wel uitbreiding van een vergunning bedraagt het legestarief, indien het betreft:

 

2.3.5.2.1.

uitbreiding van de inrichting, als de uitbreiding tenminste 10% van de oorspronkelijke gebruiksoppervlakte beslaat, het tarief vermeld bij 2.3.5.1.1. en 2.3.5.1.2, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding;

 

2.3.5.2.2.

herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik van de gehele inrichting, dan wel een deel van de inrichting, als deze herindeling tenminste 10% van de gebruiksoppervlakte beslaat: 50% van het legestarief vermeld bij 2.3.5.1.1 en 2.3.5.1.2, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding.

 

2.3.5.2.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring van overdracht van een gebruiksvergunning aan een nieuwe eigenaar / gebruiker

 

2.3.5.2.4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een nieuwe gevelsign brandveiligheidsbepalingen

45,00

2.3.5.3.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, betrekking hebbende op een inrichting die niet is bedoeld voor permanent gebruik, bedraagt het tarief:

45,00

2.3.5.3.1.

bij een vloeroppervlakte tot 500 m²

300,00

2.3.5.3.2.

bij een vloeroppervlakte van 500 m² tot 1.500 m²

350,00

2.3.5.3.3.

bij een vloeroppervlakte van 1.500 m² tot 5.000 m²

500,00

2.3.5.3.4.

bij een vloeroppervlakte van 5.000 m² en meer

500,00

 

vermeerderd met een bedrag per vierkante meter vloeroppervlakte boven de 5.000 m² van

0,10

 

 

 

2.3.6.

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- en dorpsgezichten

 

2.3.6.1.

indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit over een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder f, Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b Wabo tot een krachtens een provinciale verordening of de Erfgoedverordening 2010 Gemeente Wijchen, aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, tweede lid van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief 10 promille van de bouwkosten met een minimum van

52,00

2.3.6.2.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk, geen beschermd monument zijnde, in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening 2010 Gemeente Wijchen aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo,waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10 en 21 van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief

52,00

 

 

 

2.3.7.

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in een beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.7.1.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

2.3.7.1.1.

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, Wabo

150,00

2.3.7.2.

Asbesthoudende materialen

 

2.3.7.2.1.

Indien bij de aanvraag tot het verkrijgen van een sloopvergunning een sloopveiligheidsplan en / of een asbest-inventarisatierapport ingediend moet worden, wordt het onder 2.3.7.1.2 genoemde bedrag verhoogd met:

150,00

 

 

 

2.3.8.

Aanleggen of veranderen weg

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, Wabo, bedraagt het tarief

150,00

 

 

 

2.3.9.

Uitweg

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, Wabo, bedraagt het tarief

100,00

 

 

 

2.3.10.

Kappen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.10.1.

voor het kappen van maximaal 10 bomen

100,00

2.3.10.2.

voor het kappen van 11 bomen of meer

125,00

 

 

 

2.3.11.

Opslag van roerende zaken

 

 

Hiervoor zijn in deze legestabel geen tarieven opgenomen

 

 

 

 

2.3.12.

Projecten of handelingen in het kader van de natuurbeschermingsweg 1998

 

 

Hiervoor zijn in deze legestabel geen tarieven opgenomen

 

 

 

 

2.3.13.

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

Hiervoor zijn in deze legestabel geen tarieven opgenomen

 

 

 

 

2.3.14.

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1.

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, Wabo, bedraagt het tarief

175,00

2.3.14.2.

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, bedraagt het tarief:

 

2.3.14.2.1.

als het een gemeentelijke verordening betreft

175,00

2.3.14.2.2.

als het een provinciale verordening betreft

175,00

2.3.14.2.3.

als het een waterschapsverordening betreft

175,00

 

 

 

2.3.15.

Omgevingsvergunningen in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1.

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2.

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft

 

 

 

 

2.3.16.

Beoordeling bodemgesteldheid

 

2.3.16.1.

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld op basis waarvan een geschiktheidsverklaring wordt afgegeven, bij een kadastrale oppervlakte van het bouwperceel:

 

2.3.16.1.1.

tot en met 0,5 ha

189,00

2.3.16.1.2.

van meer dan 0,5 ha tot en met 1 ha

282,00

2.3.16.1.3.

van meer dan 1 ha

376,50

2.3.16.1.4.

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag reeds beschikbaar zijnde bodeminformatie wordt beoordeeld op basis waarvan een geschiktheidsverklaring wordt afgegeven van de kwaliteit van de bodem, bij een kadastrale oppervlakte van het bouwperceel:

 

2.3.16.1.4.1.

tot en met 0,5 ha

108,50

2.3.16.1.4.2.

van meer dan 0,5 ha tot en met 1 ha

155,50

2.3.16.1.4.3.

van meer dan 1 ha

203,00

2.3.16.1.5.

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tariefvoor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van historische informatie over (bedrijfsmatige) activiteiten op locaties bij een kadastrale oppervlakte van het te beoordelen perceel:

 

2.3.16.1.5.1.

tot en met 0,5 ha

141,00

2.3.16.1.5.2.

van meer dan 0,5 ha tot en met 1 ha

189,00

2.3.16.1.5.3.

van meer dan 1 ha

235,50

2.3.16.1.6.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van informatie voor de aan- of verkoop van objecten, het hanteren van het bodeminformatie systeem en/of bodemkwaliteitskaart, per object

25,00

2.3.16.1.7.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van bodeminformatie voor de aan- of verkoop van objecten

50,00

 

 

 

2.3.16.2.

Beoordeling archeologie

 

 

Voor de beoordeling van een archeologisch rapport, als bedoeld in artikel 39, lid 2, artikel 40, lid 1 en artikel 41, lid 1 en 2 van de Monumentenwet 1988

 

2.3.16.2.1.

de beoordeling van een bureau en/of booronderzoek

200,00

2.3.16.2.2.

de beoordeling van een vervolgonderzoek (waarderend onderzoek en/of definitief archeologisch onderzoek)

200,00

2.3.16.2.3.

de beoordeling van een Programma van Eisen met betrekking tot archeologisch (voor)onderzoek, in overeenstemming met het Protocol opstellen Programma van Eisen, Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA)

80,00

2.3.16.2.4.

de beoordeling van een Plan van Aanpak met betrekking tot archeologisch (voor)onderzoek:

80,00

2.3.16.2.5.

de beoordeling van andere al beschikbare bodeminformatie, niet zijnde een archeologisch rapport

160,00

2.3.16.2.6.

de beoordeling van een offerte tot het doen van archeologisch (voor)onderzoek

80,00

 

 

 

2.3.17.

Advies

 

2.3.17.1.

Indien voor een aanvraag of een verzoek als bedoeld in dit hoofdstuk advies van derden wordt ingewonnen, worden de verschuldigde leges verhoogd met het bedrag van de externe advieskosten. Het op deze wijze berekende legesbedrag wordt voorafgaande aan het in behandeling nemen van de aanvraag of het verzoek aan de aanvrager of de verzoeker medegedeeld

 

2.3.17.1.1.

Ook wanneer de omgevingsvergunning niet wordt verleend, het verzoek niet wordt gehonoreerd of (op aanvraag) wordt ingetrokken, zijn de externe advieskosten verschuldigd

 

2.3.17.1.2.

Onverminderd het bepaalde in de voorafgaande onderdelen van dit hoofdstuk, bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag dat de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager medegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld

 

2.3.17.1.3.

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1.2. is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken

 

2.3.17.1.4.

Indien de werkelijke kosten minder bedragen, dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend

 

2.3.17.1.5.

Indien het verzoek betrekking heeft op een bouwplan, waarvoor een omgevingsvergunning moet worden verleend, worden de leges voor de omgevingsvergunning pas in rekening gebracht na de afgifte van deze omgevingsvergunning

 

 

 

 

2.3.18.

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

Hiervoor zijn in deze legestabel geen tarieven opgenomen

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

Vervallen

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1.

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in het onderdeel 2.3.1 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 50% van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag verschuldigde leges uitsluitend als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1.1. en 2.3.1.1.2,

 

2.5.2.

Het eerste lid is ook van toepassing indien besloten wordt om een aanvraag buiten behandeling te stellen.

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hiervoor zijn in deze legestabel geen tarieven opgenomen.

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeelt, geringe wijziging van het project

100,00

2.7.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een beschikking artikel. 2.5.6. en 2.5.7. Wabo: een bedrag naar het tarief en berekend op de wijze als in 2.3.15. is bepaald en verminderd met de voor de omgevingsbouwvergunning eerste fase berekende leges, met dien verstande dat in elk geval is verschuldigd;

175,00

 

en dat geen restitutie van de voor de primaire omgevingsvergunning eerste fase betaalde leges plaatsvindt.

 

2.7.3.

Indien geconstateerd wordt dat afgeweken wordt van een verleende omgevingsvergunning en door het indienen van een gewijzigde aanvraag de mogelijkheid bestaat om de afwijking(en) te legaliseren wordt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een wijziging omgevingsvergunning een tarief in rekening gebracht van: 16 promille van de meerkosten met een minimum van

150,00

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1.

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit Hoofdstuk bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen of herzien van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

4.000,00

2.8.2.

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit Hoofdstuk bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen of uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a en b van de Wet ruimtelijke ordening

1.200,00

 

 

 

Hoofdstuk 9 Sloopmeldingen

Vervallen

Hoofdstuk 10 In deze titel niet genoemde beschikking

2.10.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking

150,00

 

 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet

203,00

3.1.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

66,00

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot wijziging (zogenaamde bijschrijving) van de vergunning als bedoeld in artikel 3.1.1.

66,00

 

 

 

Hoofdstuk 2 Evenement of standplaats

3.2.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

3.2.1.1.

een commercieel dancefestival met een verwacht aantal bezoekers van 5.000 of meer

7.612,50

3.2.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijzigen van de vergunning als bedoeld in artikel 3.2.1.1.

507,50

3.2.2.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:25. van de APV

66,00

3.2.3.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor een commerciële standplaats als bedoeld in artikel 5:18. van de APV

66,00

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijf

3.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1.

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.4. eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening:

 

3.3.1.1.

voor een escortbedrijf

362,35

3.3.1.2.

voor een seksinrichting met niet meer dan één werkruimte

777,50

3.3.1.3.

voor een seksinrichting met meer dan één werkruimte

932,80

3.3.1.4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een vergunning als hiervoor bedoelt, in verband met uitsluitend een wijziging in de persoon van de beheerder (artikel 3.4., tweede lid van de APV)

155,30

3.3.2.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een geschiktheidverklaring als bedoeld in artikel 2.1 van het Besluit nadere regels seksinrichtingen escortbedrijven

232,45

 

vermeerderd met

 

3.3.2.2.

tot en met 100 m²

64,95

3.3.2.3.

van meer dan 100 m² tot en met 300 m²

123,85

3.3.2.4.

van meer dan 300 m² tot en met 600 m²

207,55

3.3.2.5.

van meer dan 600 m²

207,55

3.3.2.6.

vermeerderd per 100 m²boven de 600 m²

23,85

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

Hiervoor zijn in deze legestabel geen tarieven opgenomen.

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

3.5.

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning/ontheffing ingevolge de Wet milieubeheer of de Wet bodembescherming en de uit beide wetten voortvloeiende algemene maatregelen van bestuur wordt ingediend, waarvoor burgemeester en wethouders het noodzakelijk achten dat een extern advies dient te worden uitgebracht, is de aanvrager gehouden deze externe advieskosten aan burgemeester en wethouders te vergoeden. De hoogte van deze externe advieskosten wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van een aanvraag aan de aanvrager medegedeeld. Ter zake van dit bedrag wordt door de gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet een begroting opgesteld.

 

3.5.1.

Voor de toepassing van het bovenstaande wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de externe advieskosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 

3.5.2.

Indien de werkelijke advieskosten, bedoeld onder a, minder bedragen dan het aan de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleent.

 

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

3.6.1.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning/ontheffing als bedoeld in artikel 2.1.1 van de brandbeveiligingsverordening 2010 voor een inrichting die niet bedoeld is voor permanent gebruik, een vast tarief van

300,00

3.6.1.2.

te vermeerderen met een verhoging als opgenomen onder 3.6.1.2 welke bedraagt:

 

3.6.1.2.1.

voor vloeroppervlakte tot en met 500 m² met

65,00

3.6.1.2.2.

voor vloeroppervlakte van meer dan 500 m² tot en met 1.500 m²

95,00

3.6.1.2.3.

voor vloeroppervlakte van meer dan 1.500 m² tot en met 5.000 m²

125,00

3.6.1.2.4.

voor vloeroppervlakte meer dan 5.000 m² vermeerderd met een bedrag van € 25,00 per 1.000 m² of gedeelte hiervan >5.000 m².

125,00

3.6.1.3.

Indien de aanvraag om een vergunning/ontheffing als hiervoor bedoeld betrekking heeft op een vergunning tot wijziging, dan wel uitbreiding van een vergunning bedraagt het legestarief, indien het betreft:

 

3.6.1.3.1.

Uitbreiding van de inrichting, als de uitbreiding tenminste 10% van de oorspronkelijke gebruiksoppervlakte beslaat, het tarief vermeld bij 3.6.1.1. tot en met 3.6.1.2.4., met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding;

 

3.6.1.3.2.

Herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik van de gehele inrichting, dan wel een deel van de inrichting, als deze herindeling tenminste 10% van de gebruiksoppervlakte beslaat: 50% van het legestarief vermeld bij 3.6.1.1. tot en met 3.6.1.2.4. met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding.

 

Hoofdstuk 7 Kinderopvang

3.7.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning tot het exploiteren van een kinderdagverblijf

707,00

3.7.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning tot het exploiteren van een buitenschoolse opvang (bso)

707,00

3.7.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning tot het exploiteren van een commerciële peuterspeelzaal

707,00

3.7.4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning tot het exploiteren van een gastouderbureau

500,00

3.7.5.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning tot het exploiteren van een gastouderopvang

362,00

 

 

 

Hoofdstuk 8 Diversen

3.8.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning van het in artikel 2:29. van de APV bepaalde sluitingsuur dan wel in afwijking daarvan op basis van artikel 2:30. van de APV

 

3.8.1.1.

voor één uur of minder

15,25

3.8.1.2.

voor meer dan een uur

30,45

3.8.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de geldende afvalstoffenverordening

15,25

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

66,00

 

 

 

Behorende bij raadsbesluit van 6 december 2012,

De Griffier,

Bijlage I bij de Tarieventabel Legesverordening 2013

EENHEIDSPRIJZENTABEL BEREKENING BOUWKOSTEN BOUWLEGES 2013

(PRIJSPEIL AUGUSTUS 2012)

Het Onderzoeksrapport Basisbedragen Gebouwen 2009 van het Nederlands Bouwkosten Instituut minus gemiddelde prijsindex van 2,5 % vormt de basis van de bedragen..

Er is rekening gehouden met ervaringscijfers van het overlegorgaan BWT.

Prijzen zijn inclusief technische installaties en exclusief 21 % BTW.

 

BOUWWERKEN

PRIJS

EENHEID

 

 

(EXCL.BTW)

 

1.1

WOONGEBOUWEN

 

 

 

Eenvoudige appartementen / flat (drielaags en meer)

€ 238,00

per m³

 

Luxe appartementen / urban villa (drielaags en meer)

€ 294,00

per m³

1.2

WONINGEN - NORMAAL

 

 

 

Low-budget woningen / starters woningen

€ 183,00

per m³

 

Tweezijdig geschakeld , eenlaags , plat dak

€ 217,00

per m³

 

Tweezijdig geschakeld , eenlaags , met kap

€ 205,00

per m³

 

Tweezijdig geschakeld , tweelaags , plat dak

€ 205,00

per m³

 

Tweezijdig geschakeld , tweelaags , met kap

€ 192,00

per m³

 

Woonwagens (nieuw en verplaatst) / tijdelijke woonunit

€ 210,00

per m³

 

Recreatiewoning

€ 300,00

per m³

1.3

WONINGEN - BETER

 

 

 

Landhuis , eenlaags met kap

€ 302,00

per m³

 

Twee onder een kap , met schuin dak

€ 262,00

per m³

 

Vrijstaand , eenlaags met kap

€ 283,00

per m³

 

Vrijstaand, (houtskeletbouw)

€ 232,00

per m³

 

Vrijstaand , tweelaags met kap

€ 272,00

per m³

 

Bungalow (plat)

€ 309,00

per m³

1.4

AANVULLINGEN - WONINGEN *

 

 

 

Aan- en uitbouw woonruimte , < 25 m³

€ 560,00

per m³

 

Aan- en uitbouw woonruimte , < 70 m³

€ 475,00

per m³

 

Aan- en uitbouw woonruimte , > 70 m³

€ 325,00

per m³

 

Veranderen woonruimte inpandig

€ 125,00

per m³

 

Gevelwijziging

€ 770,00

per m²

 

Nieuw dak

€ 175,00

per m²

 

Dakkapel

€ 1.175,00

per m¹

 

Kelder

€ 220,00

per m³

 

Erker (opp. ± 4 m²)

€ 6.000,00

stuk

 

Serre luxe (verwarmd)

€ 322,00

per m³

 

Serre sober

€ 214,00

per m³

 

Uitbreiding monument

€ 500,00

per m³

 

Restauratie monument

€ 100,00

per m³

*

Voor aanvullingen anders dan woningen zal dezelfde eenheidsprijs worden aangehouden.

 

 

1.5

BIJGEBOUWEN - WONINGEN *

 

 

 

Garage / berging , plat dak , aangebouwd

€ 130,00

per m³

 

Garage / berging , plat dak , vrijstaand, ½ steens

€ 210,00

per m³

 

Garage / berging , plat dak , vrijstaand, spouw

€ 230,00

per m³

 

Garage / berging , met kap , aangebouwd

€ 138,00

per m³

 

Garage / berging , met kap , vrijstaand, ½ steens

€ 185,00

per m³

 

Garage / berging , met kap , vrijstaand, spouw

€ 205,00

per m³

 

Carport / overkapping

€ 144,00

per m²

 

Tuinhuisje (hout)

€ 170,00

per m²

*

Voor bijgebouwen anders dan bij woningen zal dezelfde eenheidsprijs worden aangehouden.

 

 

2.1

AGRARISCHE BOUWWERKEN

 

 

 

Loopstal

€ 30,00

per m³

 

Ligboxenstal < 1.000 m³

€ 57,00

per m³

 

Ligboxenstal > 1.000 m³

€ 41,00

per m³

 

Ligboxenstal > 10.000 m³

€ 30,00

per m³

 

Pluimveestal < 5.000 m³

€ 124,00

per m³

 

Pluimveestal > 5.000 m³

€ 88,00

per m³

 

Varkensstal

€ 50,00

per m³

 

Paardenstal

€ 156,00

per m³

 

Manege met paardenstalling (boxen) en binnenbak

€ 196,00

per m²

 

Gierkelder < 6.000 m³

€ 95,00

per m³

 

Gierkelder > 6.000 m³

€ 70,00

per m³

 

Sleufsilo, alléén vloer

€ 25,00

per m²

 

Sleufsilo, met wanden

€ 65,00

per m²

 

Werktuigenloods van steen

€ 81,00

per m³

 

Veldschuur van plaatmateriaal

€ 23,00

per m³

 

Tuinderskas (onverwarmd)

€ 40,00

per m²

 

Tuinderskas (verwarmd)

€ 35,00

per m²

 

Folietunnel

€ 12,00

per m²

 

regenkappen

€ 7,50

per m²

 

Voedersilo

€ 3.000,00

stuk

2.2

BEDRIJFSGEBOUWEN

 

 

Bedrijfshal, 5,5 m. hoog , inhoud < 2.500 m³

€ 435,00

per m²

 

Bedrijfshal, 5,5 m. hoog , inhoud 2.500-7.500 m³

€ 391,00

per m²

 

Bedrijfshal, 5,5 m. hoog , inhoud > 7.500 m³

€ 339,00

per m²

 

Bedrijfshal, 7,5 m. hoog , inhoud < 2.500 m³

€ 491,00

per m²

 

Bedrijfshal, 7,5 m. hoog , inhoud 2.500-7.500 m³

€ 447,00

per m²

 

Bedrijfshal, 7,5 m. hoog , inhoud > 7.500 m³

€ 388,00

per m²

 

Bedrijfshal op- en overslag >7,5 m hoog, inhoud < 15000 m³

€ 448,00

per m²

 

Bedrijfshal op- en overslag >7,5 m hoog, inhoud > 15000 m³

€ 404,00

per m²

 

Toeslag voor tussenvloer

€ 129,00

per m²

 

Bedrijfskantoor in hal

€ 210,00

per m³

 

Romneyloods

€ 30,00

per m³

 

Semi-permanente unit (kantoor)

€ 210,00

per m³

2.3

KANTOORGEBOUWEN

 

 

 

Kantoorgebouw , normaal ontwerp :

 

 

 

Eenlaags, inhoud tot 1000 per m³

€ 386,00

per m³

 

Tweelaags, inhoud tot 2.500 per m³

€ 318,00

per m³

 

Tweelaags, inhoud 2.500 tot 7.500 per m³

€ 280,00

per m³

 

Drielaags, inhoud 2.500 tot 7.500 per m³

€ 261,00

per m³

 

Vierlaags, inhoud 7.500 tot 15.000 per m³

€ 235,00

per m³

 

Vijflaags, inhoud 7.500 tot 15.000 per m³

€ 226,00

per m³

 

Zeslaags, inhoud > 15000 per m³

€ 210,00

per m³

3.1

WINKELGEBOUWEN

 

 

 

Doe-het-zelf hal, 7.000 m³

€ 105,00

per m³

 

Warenhuis, drielaags (95.000 m³)

€ 215,00

per m³

 

Winkel, tweelaags (2.000 m³)

€ 363,00

per m³

 

Winkelcentrum, eenlaags

€ 312,00

per m³

 

Winkel met bovenwoning

€ 325,00

per m³

 

Winkel met bovenwoningen

€ 284,00

per m³

3.2

BIJEENKOMSTGEBOUWEN

 

 

 

Multifunctioneel centrum

€ 257,00

per m³

 

Kerkgebouw

€ 280,00

per m³

 

Museum

€ 375,00

per m³

 

Bioscoop/schouwburg

€ 300,00

per m³

3.3

HORECAGEBOUWEN

 

 

 

Café (taria) met bovenwoning

€ 285,00

per m³

 

Horeca / restaurant

€ 319,00

per m³

3.4

LOGIESGEBOUWEN

 

 

 

Hotel

€ 390,00

per m³

 

Motel

€ 227,00

per m³

3.5

SPORTGEBOUWEN

 

 

 

Gymzaal

€ 233,00

per m³

 

Kleedgebouw ( al dan niet met kantine )

€ 254,00

per m³

 

Tennishal / sporthal

€ 250,00

per m³

 

Zwembad (inpandig)

€ 275,00

per m³

3.6

ONDERWIJSGEBOUWEN

 

 

 

School, tweelaags

€ 250,00

per m³

 

School, semi-permanent, eenlaags

€ 193,00

per m³

3.7

GEZONDHEIDSZORGGEBOUWEN

 

 

 

Woonzorgcentrum , drielaags

€ 228,00

per m³

 

Ziekenhuis

€ 396,00

per m³

 

Begeleid wonen

€ 380,00

per m³

 

Apothekers / huisartsenpost

€ 350,00

per m³

4.1

PARKEREN

 

 

 

Parkeergarage, bovengronds

€ 110,00

per m³

 

Parkeergarage, ondergronds (1 laags)

€ 240,00

per m³

5.1

TERREIN- EN TUININRICHTING

 

 

 

Houten schutting / pergola

€ 75,00

per m¹

 

Metselwerk penanten met houtenvulling (tuinmuur)

€ 100,00

per m¹

 

Metselwerk halfsteens (tuinmuur)

€ 120,00

per m¹

 

Metselwerk steens (tuinmuur)

€ 170,00

per m¹

 

Gaashekwerk hoog tot 2,0 m

€ 35,00

per m¹

 

Hekwerk (verzinkt 2 meter hoog, zonder puntdraden)

€ 19,00

per m¹

 

Looppoort (hoogte 2 m, breedte 1 m)

€ 498,00

stuk

 

Toegangspoort

€ 1.515,00

stuk

 

Zwembad / vijver (steenachtig)

€ 275,00

per m³

 

Vlonder / steigers

€ 150,00

per m²

 

Damwand / keerwanden / beschoeiingen

€ 200,00

per m¹

 

Reclamebord

€ 180,00

per m²

 

Lichtreclamebord

€ 400,00

per m²

 

Vlaggenmast

€ 400,00

stuk

Behorende bij raadsbesluit van 6 december 2012,

De Griffier,