Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wijchen

Collecte- en fondswervingsbeleid gemeente Wijchen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWijchen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingCollecte- en fondswervingsbeleid gemeente Wijchen
CiteertitelCollecte- en fondswervingsbeleid gemeente Wijchen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening, art. 5.2.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-03-200801-01-2018nieuwe regeling

26-02-2008

Wegwijs, 05-03-2008

08/1177

Tekst van de regeling

Intitulé

Collecte- en fondswervingsbeleid gemeente Wijchen

Het college van burgemeester en wethouders van Wijchen;

Gelet op het bepaalde in:

Artikel 5.2.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening

besluitvast te stellen:

Collecte- en fondsenwervingsbeleid gemeente Wijchen

Hoofdstuk 1 Collecten

1. Collecten van landelijke organisaties conform het collecterooster van het CBF

Landelijke instellingen die voorkomen op het collecterooster dat jaarlijks door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) wordt vastgesteld zijn vrijgesteld van het verbod zoals bedoeld in artikel 5.2.1 lid 1 APV, indien voldaan wordt aan de voorschriften neergelegd in artikel 6 en 7.

2. Collecten van landelijke organisaties die niet opgenomen zijn in het collecterooster van het CBF

Aan landelijke organisaties, die niet voorkomen op het rooster wordt vergunning verleend mits de organisatie positief is beoordeeld door het CBF door middel van een CBF-keur of een verklaring van geen bezwaar.

 • a.

  Een vergunning wordt alleen verleend in de vrijgestelde perioden van het collecterooster.

3. Collecten plaatselijke organisaties

Een plaatselijke organisatie kan in aanmerking komen voor een collectevergunning indien:

 • a.

  De organisatie in Wijchen is gevestigd of de organisatie buiten Wijchen is gevestigd maar een relatie bestaat tussen het bestedingsdoel en de gemeente Wijchen;

 • b.

  De organisatie fondsen werft voor een charitatief doel;

 • c.

  Een vergunning wordt alleen verleend in de vrijgestelde perioden van het collecterooster.

4. Termijn geldigheid vergunning

Een vergunning wordt maximaal voor één week verleend.

5. Maximum aantal vergunningen

Per week wordt maximaal één vergunning verleend voor het houden van een collecte of een huis-aan-huis fondsenwervingsactie.

6. Wijze van collecteren

|Het collecteren dient op de volgende wijze te geschieden:

 • a.

  De bussen dienen verzegeld of op andere deugdelijke wijze te zijn afgesloten;

 • b.

  Binnen een maand na de collecte dient de organisatie een verklaring in te leveren, ondertekend door twee daartoe door het bestuur van de organisatie aangewezen personen, waarin staat dat de inhoud is geteld en dat daaruit een bruto- en netto-opbrengst is verkregen tot het in de verklaring genoemde bedrag.*

7. Overige voorschriften

 • a.

  De collectanten dienen tenminste zestien jaar of ouder te zijn;

 • b.

  Het is niet toegestaan de collectanten van vergoedingen uit de opbrengst van de collecte(n) te voorzien.

8. Initiatief van particulieren in geval van een ramp

In geval van een ramp kan een extra collectevergunning worden verleend. Ten aanzien van deze specifieke collecten gelden naast de voorschriften genoemd in artikel 4, 6 en 7 de volgende criteria:

 • a.

  Bij de aanvraag moet worden aangegeven wat het doel van de actie is;

 • b.

  Indien er sprake is van een gezamenlijke hulpactie dan dient de opbrengst van de collecte gestort te worden op het nationale gironummer.

* De gemeente neemt de resultaten van de collecten over op het jaaroverzicht van het CBF. Het ingevulde jaaroverzicht wordt voor 1 maart van het daarop volgende jaar toegezonden aan het CBF, welke zijn bevindingen publiceert.

Hoofdstuk 2 Fondsenwerving

Fondsenwerving

Fondsenwerving is een methode waarbij mensen op straat of huis-aan-huis worden aangesproken en gevraagd om donateur of lid te worden van een organisatie/instelling. Daartoe wordt een intekenlijst aangeboden.

9. Vergunning wervingsactie

Vergunning wordt alleen verleend aan bedrijven die donateurs/leden werven voor organisaties die positief zijn beoordeeld door het CBF door middel van een CBF-keur of een verklaring van geen bezwaar.

 • a.

  Een vergunning voor een huis-aan-huis wervingsactie wordt alleen verleend in de vrijgestelde perioden van het collecterooster;

 • b.

  Een vergunning wordt maximaal voor één week verleend;

 • c.

  In afwijking van het gestelde onder lid a en b wordt een vergunning voor een wervingsactie in het centrum van Wijchen in een willekeurige periode en per dag verleend.

10. Voorschriften fondsenwerving

 • a.

  De medewerker moet minimaal 16 jaar of ouder zijn;

 • b.

  De medewerker moet in het bezit zijn van een legitimatiekaart van de organisatie waarvoor hij/zij donateurs werft;

 • c.

  Er mogen ter plaatse geen geldtransacties plaatsvinden.

11. Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking.

12. Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als ‘Collecte- en fondsenwervingsbeleid gemeente Wijchen’.

Wijchen, 26 februari 2008

burgemeester en wethouders van Wijchen

drs. J.W.M. van der Knaap G.H.W. Noordewier

secretaris burgemeester