Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wijdemeren

Verordening Reserve Gebiedsontwikkeling Wijdemeren 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWijdemeren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Reserve Gebiedsontwikkeling Wijdemeren 2012
CiteertitelVerordening Reserve Gebiedsontwikkeling Wijdemeren
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Samenhang met vaststellen en publiceren van de gemeentelijke structuurvisie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-02-201307-05-2020Nieuwe regeling

01-11-2012

Wijdemeren Informeren, 13-02-2013

Verordening Reserve Gebiedsontwikkeling Wijdemeren

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Reserve Gebiedsontwikkeling Wijdemeren 2012

De raad van de gemeente Wijdemeren;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 september 2012;

Gelet op artikel 149 van de gemeentewet;

BESLUIT

Vast te stellen de volgende verordening

Verordening Reserve Gebiedsontwikkeling Wijdemeren 2012

Verordening Reserve Gebiedsontwikkeling Wijdemeren 2012

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Sociale huurwoning: een woning die duurzaam verhuurd wordt door een toegelaten instelling met een huurprijs onder de huurprijsgrens;

 • 2.

  Huurprijsgrens: de grens waartoe volgens de Huursubsidiewet huursubsidie kan worden verkregen;

 • 3.

  Sociale koopwoning: een woning met een vrij op naam (v.o.n.) prijs minder dan € 275.000,00;

 • 4.

  Ontwikkelaar: natuurlijke pers(o)n(en) en/of bedrijven, toegelaten instellingen daaronder mede begrepen, die nieuwbouwwoningen ontwikkelen;

 • 5.

  Toegelaten instellingen: instellingen die opereren onder het Besluit Beheer Sociale Huursector met een toelating voor de gemeente Wijdemeren;

 • 6.

  Grenzen van het projectgebied: grenzen van het gebied waarbinnen de ontwikkeling plaatsvindt en waarover de bijdrage of storting wordt berekend;

 • 7.

  Woonvisie: de actuele door de gemeenteraad van Wijdemeren vastgestelde visie op Wonen in Wijdemeren;

 • 8.

  Ruimte voor Ruimte regeling: de ruimte voor ruimte regeling zoals opgenomen in de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie van de provincie Noord-Holland, dan wel de doorvertaling van deze regeling in enig bestemmingsplan van de gemeente Wijdemeren;

 • 9.

  Landgoederenregeling: de regeling als beschreven onder 1.8. van genoemde verordening;

 • 10.

  Vervangende nieuwbouw: sloop en nieuwbouw waarbij het aantal woningen niet toeneemt;

 • 11.

  Reserve: de Reserve Gebiedsontwikkeling Wijdemeren van de gemeente Wijdemeren;

 • 12.

  Project: ruimtelijk project, waarbij tenminste sprake is van nieuwbouw van één of meerdere woningen;

 • 13.

  Bouwkavel: een aaneengesloten stuk grond waarop woonbebouwing is toegestaan.

Artikel 2 Categorie-indeling woningen

Woningen worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

 

Minimum prijs

Maximum prijs

Sociale huur

-

≤ huurprijsgrens

Dure huur

≥ huurprijsgrens

-

Sociale koop

-

€ 275.000,00

Middel dure koop

€ 275.000,00

€ 350.000,00

Duur koop

≥ € 350.000,00

-

Artikel 3 Instelling van de reserve en doel van de reserve

 • 1.

  Er is een reserve Gebiedsontwikkeling Wijdemeren.

 • 2.

  Het doel van de reserve Gebiedsontwikkeling Wijdemeren is om de toegankelijkheid van de woningmarkt te bevorderen.

 • 3.

  Door middel van de reserve Gebiedsontwikkeling Wijdemeren worden opbrengsten en tekorten verevend tussen projecten met een percentage sociale woningbouw dat lager, respectievelijk hoger is dan het in de woonvisie vastgestelde percentage van minimaal 35%, teneinde de bouw van het vastgestelde percentage sociale woningbouw te stimuleren;

 • 4.

  Het gestelde in lid 3 is van toepassing op projecten die bestaan uit vier of meer woningen.

 • 5.

  De gelden uit de reserve Gebiedsontwikkeling Wijdemeren kunnen voorts worden ingezet voor het geheel of gedeeltelijk dekken van de volgende kosten:

  • a.

   een bijdrage voor woningbouwprojecten die na 1 december 2012 zijn of worden gebouwd en die zonder geldelijke steun niet volgens het gewenste woningbouwprogramma kunnen worden gebouwd;

  • b.

   een bijdrage voor beleid of projecten die de huisvesting voor specifieke doelgroepen, zoals starters, senioren en zorgvragers, tot doel hebben.

Artikel 4 Reikwijdte en toepassing

 • 1.

  Het project moet volledig binnen de grenzen van de gemeente Wijdemeren zijn gelegen.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de grenzen van het projectgebied vast.

 • 3.

  Per project wordt maximaal eenmaal een bijdrage verleend.

 • 4.

  Bijdragen en stortingen zijn alleen van toepassing op projecten die worden gerealiseerd door middel van een ontheffing, afwijkingsprocedure, uitwerking, wijziging of herziening van het bestemmingsplan. Projecten die worden gerealiseerd conform het vigerende bestemmingsplan zijn uitgesloten van bijdragen en stortingen.

Artikel 5 Stortingen in de reserve

 • 1.

  Een storting door een ontwikkelaar is vereist indien het aandeel sociale woningbouw in een project minder bedraagt dan 35%.

   

 • 2.

  Iedere nieuwe woning in het projectgebied maakt onderdeel uit van de bepaling van het aandeel.

   

 • 3.

  Stortingen in de reserve zijn gerelateerd aan de verkoopprijzen (v.o.n.) van de te realiseren woningen.

   

 • 4.

  De storting in de reserve voor bouwkavels en huurwoningen wordt bepaald aan de hand van de getaxeerde waarde bij verkoop (v.o.n.) van de woning(en) op de vrije markt.

   

 • 5.

  Het bedrag van de storting in de reserve wordt als volgt vastgesteld:

woningen tot € 275.000,00 nihil

woningen vanaf € 275.000,00 4% van de verkoopprijs v.o.n. per woning.

 

 • 6.

  Indien een project sociale woningbouw bevat, met een percentage van minder dan 35%, dan is storting verschuldigd naar rato van het niet gerealiseerde aandeel sociale woningbouw. Indien in het project in het geheel geen sociale woningbouw wordt gerealiseerd, is een volledige storting verschuldigd.

   

 • 7.

  De bedragen als bedoeld in het vijfde lid worden jaarlijks herzien, voor het eerst per 1 januari 2013, aan de hand van het consumentenprijsindexcijfer voor alle huishoudens (CPI 2006 = 100), zoals deze wordt vastgesteld en gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daartoe zal de vergoeding worden vermenigvuldigd met de breuk waarvan de teller aangeeft het indexcijfer over het kalenderjaar voorafgaande aan het kalenderjaar gedurende welke de herziene vergoeding heeft gegolden en de noemer het indexcijfer over het kalenderjaar daaraan weer voorafgaand. De vergoeding zal echter nooit lager zijn dan de aanvangstarieven. Mocht het Centraal Bureau voor de Statistiek op enig moment de publicatie van vorenbedoelde cijfers staken, dan zal de huur op basis van vergelijkbare gegevens worden herzien.

Artikel 6. Bijdrage uit de reserve

 • 1.

  Een ontwikkelaar kan een bijdrage uit de reserve vragen indien het aandeel sociale woningbouw hoger is dan 35%.

   

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde bijdrage geldt slechts voor dat gedeelte sociale woningbouw dat tussen de 35% en 45% valt, tot een maximum van 20 woningen.

   

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de grenzen van het projectgebied vast.

   

 • 4.

  Iedere nieuwe woning in het projectgebied maakt onderdeel uit van de bepaling van het aandeel.

   

 • 5.

  De bijdrage uit het fonds vindt plaats overeenkomstig de volgende tabel.

Sociale huur

≤ huurprijsgrens

€ 12.500,00 per woning

Sociale koop

≤ € 275.000,00

€ 4.000,00 per woning

 • 6.

  De bijdrage wordt verleend voor elke sociale huur- en koopwoning die gerealiseerd wordt boven het in het eerste lid genoemde percentage van 35%, afgerond op één decimaal.

   

 • 7.

  De bedragen als bedoeld in het vierde lid worden jaarlijks herzien, voor het eerst per 1 januari 2013, aan de hand van het consumentenprijsindexcijfer voor alle huishoudens (CPI 2006 = 100), zoals deze wordt vastgesteld en gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daartoe zal de vergoeding worden vermenigvuldigd met de breuk waarvan de teller aangeeft het indexcijfer over het kalenderjaar voorafgaande aan het kalenderjaar gedurende welke de herziene vergoeding heeft gegolden en de noemer het indexcijfer over het kalenderjaar daaraan weer voorafgaand. De vergoeding zal echter nooit lager zijn dan de aanvangstarieven. Mocht het Centraal Bureau voor de Statistiek op enig moment de publicatie van vorenbedoelde cijfers staken, dan zal de huur op basis van vergelijkbare gegevens worden herzien.

Artikel 7. Procedure

 • 1.

  Aanvragen om een bijdrage worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd eisen te stellen aan de wijze waarop een aanvraag wordt ingediend.

 • 3.

  De ontwikkelaar geeft een duidelijk en realistisch beeld van het project, waaruit in ieder geval het aantal woningen per categorie blijkt, evenals de beoogde verkoop- en/of huurprijzen.

 • 4.

  Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd een bijdrage te reserveren voor een project. De hoogte van de reservering wordt bepaald op basis van de aanvraag.

 • 5.

  Na gereedmelding van het project, waarbij de ontwikkelaar het gerealiseerde aantal woningen en hun verkoop- en/of huurprijzen aantoont, zet de raad van de gemeente Wijdemeren de reservering om in een bijdrage. De hoogte van de bijdrage wordt bepaald op basis van het daadwerkelijk gerealiseerde project.

Artikel 8. Uitsluitingen van storting en aanspraak op bijdrage

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan bepalen dat geen storting in de reserve Gebiedsontwikkeling Wijdemeren is vereist voor woningbouwontwikkelingen die primair zijn gericht op ruimtelijke kwaliteitsverbetering, waaronder begrepen vervangende nieuwbouw, woningbouw ten behoeve van bedrijfssanering, bedrijfsverplaatsing, de Ruimte voor Ruimte regeling en de Landgoederenregeling.

 • 2.

  Voor ontwikkelingen als bedoeld in eerste lid kan geen aanspraak worden gemaakt op een bijdrage uit de reserve.

Artikel 9. Financieel plafond

De hoogte van de bijdragen als bedoeld in de artikel 6 mag in totaliteit het saldo van de reserve als bedoeld in artikel 3 niet overschrijden.

Artikel 10. Overige bepalingen

 • 1.

  Als door bijzondere omstandigheden de strikte toepassing van deze verordening, naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders, zou leiden tot een niet gerechtvaardigde uitkomst, dan kan genoemd college in het belang van de volkshuisvesting afwijken van deze verordening.

 • 2.

  In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college van burgemeester en wethouders. Genoemd college stelt de gemeenteraad hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Artikel 11. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Reserve Gebiedsontwikkeling Wijdemeren”.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 november 2012.

De griffier, J. van Ditmarsch

De voorzitter, drs. M.E. Smit