Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Winsum

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWinsum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2014
CiteertitelVerordening marktgelden 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2013

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1 aanhef en onderdelen a en b

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2015Nieuwe regeling

07-11-2013

De Wiekslag, 03-12-2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2014

Agendanummer:

Vergadering: 7 november 2013

De raad van de gemeente Winsum;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2014

(Verordening marktgelden 2014)

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam van marktgeld wordt in deze gemeente een recht geheven voor het gebruik of genot van een standplaats op het daarvoor aangewezen marktterrein of op andere voor de openbare dienst bestemde plaatsen.

Artikel 2 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van degene die het in artikel 1 omschreven gebruik of genot heeft.

Artikel 3 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 4 Tarief

Het recht bedraagt per marktdag voor het innemen van een

standplaats met kramen, tafels, weegtoestellen, hand- of andere wagens en andere soortgelijke inrichtingen, per iedere langs de voorzijde gemeten strekkende meter of gedeelte daarvan

 

 

 

 

 

 

 

 

1,28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 5 Abonnement

Het recht bedoeld in artikel 4 kan bij wijze van abonnement per kwartaal, per halfjaar of per kalenderjaar worden voldaan. Het recht bedraagt alsdan:

 

1.

per meter of gedeelte daarvan per kwartaal

6,69

2.

per meter of gedeelte daarvan per halfjaar

13,21

3.

per meter of gedeelte daarvan per jaar

26,18

Artikel 6 Elektriciteitskosten

Voor het gebruikmaken van de stroomvoorziening:

1.

per kwartaal

16,40

2.

per halfjaar

32,85

3.

per jaar

65,75

Artikel 7 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld, waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur.

Artikel 8 Tijdstip van betaling

Het recht moet worden voldaan ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 7 schriftelijk wordt gedaan: op het moment van uitreiken van de kennisgeving.

Het recht moet worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 7 wordt toegezonden: binnen 21 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de marktgelden.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2013” van 8 november 2012 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van de verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening marktgelden 2014".

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering van 7 november 2013.

De raad voornoemd,

de voorzitter,

de griffier,