Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Winsum

Regeling tegemoetkoming kosten beeldschermbril 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWinsum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling tegemoetkoming kosten beeldschermbril 2015
CiteertitelRegeling tegemoetkoming kosten beeldschermbril 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de laatst geldende regeling met betrekking tot beeldschermbrillen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Arbeidsomstandighedenwet 1998, art. 3
 2. Arbeidsomstandighedenbesluit, art. 5.11

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015Nieuwe regeling

11-11-2014

Elektronisch gemeenteblad, 23-12-2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling tegemoetkoming kosten beeldschermbril 2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum;

 • -

  gelet op artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet 1998;

 • -

  gelet op artikel 5.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit;

 • -

  na verkregen instemming van de Ondernemingsraad.

Besluit:

tot vaststelling van de navolgende

Regeling tegemoetkoming kosten beeldschermbril 2015.

Artikel 1 Algemene bepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a)

  medewerker: de ambtenaar, als bedoeld in artikel 1.1, lid 1, sub a van de CAR-UWO;

 • b)

  werkgever: het college van burgemeester en wethouders;

 • c)

  beeldschermwerk: werk waarbij gebruik wordt gemaakt van een beeldscherm van minimaal twee uur per dag;

 • d)

  beeldschermbril: een bril die qua sterkte is aangepast aan het werken met een beeldscherm, zijnde een oogcorrectiemiddel als bedoeld in artikel 5.11 vierde lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit;

 • e)

  opticien: een opticien die aangesloten is bij de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven;

 • f)

  oogonderzoek: een onderzoek dat betrekking heeft op de ogen en het gezichtsvermogen, mede in relatie tot het verrichten van arbeid aan een beeldscherm.

Artikel 2 Doel

Het doel van deze regeling is de medewerker de mogelijkheid te bieden op kosten van de werkgever oogonderzoek te ondergaan, en indien nodig, een speciale beeldschermbril aan te schaffen vanwege beeldschermwerk gerelateerde oogklachten.

Artikel 3 Oogonderzoek

 • 1.

  De medewerker met klachten die het gevolg kunnen zijn van het verrichten van arbeid aan een beeldscherm wordt in de gelegenheid gesteld een oogonderzoek bij de bedrijfsarts te laten uitvoeren.

 • 2.

  De medewerker wordt op advies van de bedrijfsarts doorverwezen naar een opticien.

 • 3.

  De kosten van het oogonderzoek, bedoeld in het eerste en het tweede lid, komen voor rekening van de werkgever.

Artikel 4 Vergoeding

 • 1.

  Als de resultaten van het oogonderzoek, bedoeld in het eerste tot en met het derde lid van artikel 3, dit vereisen en normale oogcorrectiemiddelen niet kunnen worden gebruikt, heeft de medewerker aanspraak op een tegemoetkoming van de werkgever in de kosten van speciale met zijn arbeid verband houdende beeldschermbril.

 • 2.

  De medewerker is vrij in de keuze van de opticien, die is aangesloten bij de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven;

 • 3.

  De beeldschermbril dient te worden geleverd door een opticien als bedoeld in artikel 1, lid e;

 • 4.

  De beeldschermbril als bedoeld in het eerste lid bestaat uit:

  • a.

   Een montuur tot een maximum van € 100,-;

  • b.

   Glazen: van het soort kunststof en van het type: monofocaal; bifocaal of multifocaal;

 • 5.

  De medewerker is vrij om de beeldschermbril desgewenst te laten voorzien van extra’s zoals een hardingslaag, (extra) dun, gekleurd en/of zelfkleurend glas. Deze kosten komen voor rekening van de medewerker;

 • 6.

  De kosten voor een beeldschermbril worden, op basis van het ingediende aanvraagformulier, voorzien van de factuur, aan de medewerker vergoed. Voor de toekenning van de vergoeding gelden de richtlijnen zoals genoemd in artikel 4, lid 4 en 5.

 • 7.

  Uit de factuur dient in elk geval te blijken: de kosten van het montuur, de glazen en de eventuele extra’s.

Artikel 5 Frequentie aanspraak

 • 1.

  De medewerker kan één maal per drie kalenderjaren aanspraak maken op een beeldschermbril.

 • 2.

  Van de frequentie, als bedoeld in artikel 5, eerste lid, kan worden afgeweken, indien uit de resultaten van het oogonderzoek, als bedoeld in artikel 3, blijkt dat aanschaf van een nieuwe beeldschermbril is vereist.

Artikel 6 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan het college een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De regeling kan worden aangehaald als “Regeling tegemoetkoming kosten beeldschermbril 2015”.

 • 2.

  De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

 • Met de inwerkingtreding van deze regeling vervalt de laatst geldende regeling met betrekking tot beeldschermbrillen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, van 11 november 2014.

Burgemeester.

Secretaris.