Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Winsum

Verordening basisregistratie personen (Verordening BRP)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWinsum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening basisregistratie personen (Verordening BRP)
CiteertitelVerordening basisregistratie personen (Verordening BRP)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet basisregistratie personen, art. 3.8
 2. Wet basisregistratie personen, art. 3.9
 3. Wet bescherming persoonsgegevens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-10-201506-01-2014Nieuwe regeling

22-09-2015

Elektronisch gemeenteblad, 13-10-2015

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening basisregistratie personen (Verordening BRP)

Agendanummer: 09

Vergadering: 22 september 2015

 

De raad van de gemeente Winsum;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

 

overwegende dat met het verdwijnen van de Wet Gemeentelijke basisadministratie (Wet GBA) en de inwerkingtreding (6 januari 2014) van de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) het noodzakelijk is een nieuwe verordening vast te stellen;

 

dat deze verordening regelt het door de wet voorgeschreven verstrekkingenregime van persoonsgegevens aan derden;

 

dat de verordening de bevoegdheid aan het college van burgemeester en wethouders geeft om het interne gebruik van persoonsgegevens uit de basisregistratie door de gemeentelijke organisatie te reguleren;

 

dat hierbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de oude verordening GBA.

 

gelet op het bepaalde in de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen en de Wet Bescherming Persoonsgegevens:

 

b e s l u i t:

 

1. De Verordening basisregistratie personen ((Verordening BRP) vast te stellen;

2. De ‘Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens’ van 8 december 2009 in te trekken.

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders geeft, met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2. van de Wet basisregistratie personen voor de gemeente Winsum, nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Winsum;

Artikel 2: Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  het college van burgemeester en wethouders kan op verzoek van een derde over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Winsum en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Winsum was, gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan deze derde, als de verstrekking voldoet aan de door het college vastgestelde aanwijzing zoals bepaald in artikel 3;

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan over een ingezetene van de gemeente Winsum gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt;

 • 3.

  De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan;

 • 4.

  De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerd partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen en categorieën derden

Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

 • 1.

  de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente Winsum, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en

 • 2.

  de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

Artikel 4: Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze Verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking en werkt terug tot en met 6 januari 2014;

 • 2.

  Deze Verordening kan worden aangehaald als: Verordening basisregistratie personen (Verordening BRP)

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering van22 september 2015.

 

De raad voornoemd,

M.A.P. Michels voorzitter,

G.A. Stavenga-Joling, plv griffier,

Bijlage Verordening BRP

Algemeen

Sinds 1 januari 2010 zijn alle overheidsorganen, waaronder de gemeenten en haar organisatieonderdelen, verplicht om bij de verwerking van persoonsgegevens, de basisgegevens uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) te betrekken. Burgers hoeven sindsdien ook niet meer de bij de basisregistratie bekende gegevens opnieuw te verstrekken bij contact met de overheid.

 

De wetgever heeft met ingang van 6 januari 2014 het wettelijke kader voor de GBA vervangen door de Wet basisregistratie personen (Wbrp). Dit heeft als gevolg dat het bestaande gemeentelijke kader voor de GBA-systemen aangepast is aan de nieuwe wet en dat landelijke gegevens beschikbaar komen van personen die een relatie hebben met de Nederlandse overheid en/of niet in Nederland woonachtig zijn.

 

Onder de GBA diende de gemeenteraad bij verordening kaders vast te stellen voor het gebruik van GBA-gegevens binnen de eigen organisatie en de verstrekking van gegevens aan de zogenaamde vrijde derden.

Op grond van de Wbrp is de gemeenteraad nog slechts verplicht kaders te stellen voor het verstrekken van gegevens aan derden.

 

De wetgever laat het aan het inzicht van de gemeenteraad over, om dit al dan niet voor het intern gebruik van gegevens uit de basisregistratie te doen. Informatievoorziening, waaronder persoonsinformatie, heeft zich ontwikkeld tot een volwaardig bedrijfsmiddel, waarvan de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering volledig afhankelijk zijn geworden.

Vanuit dat belang, is het noodzakelijk dat de gemeenteraad meer in het algemeen kaders stelt voor het beleid, organisatie en beheer van de informatievoorziening, waarvan de persoonsinformatievoorziening deel uitmaakt.

De onderhavigeVerordening voorziet er in dat het college van burgemeester en wethouders nadere invulling geeft aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen aan de organen van de gemeente Winsum.

 

Deze Verordening voorziet daarnaast in de aanwijzing van door derden verrichte werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente en van de categorieën van derden die dergelijke werkzaamheden verrichten ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt. Daarmee voldoet de gemeente Winsum aan de vereisten zoals gesteld in de Wbrp.

 

Begripsbepalingen

De begrippen uit de Wbrp die relevant zijn voor de inhoud van deze Verordening, zijn integraal overgenomen van artikel 1 Wbrp. het betreft de begrippen basisregistratie, ingeschrevene, ingezetene en derde.

 

Basisregistratie

Juridisch gezien is sprake van één basisregsitratie personen, die vooralsnog bestaat uit centrale door het rijk beheerde en lokale door de gemeenten beheerde voorzieningen. In de loop van de komende jaren zullen de lokale voorzieningen opgaan in één centrale voorziening.

 

Ingeschrevene en ingezetene

De ingeschrevene is een persoon van wie een persoonslijst is opgenomen in de basisregistratie. Dat kunnen personen zijn die niet in Nederland woonachtig zijn, maar wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid. De ingezetene is de ingeschrevene die zijn woonplaats heeft in de gemeente Winsum.

Derde

Een derde is elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed.

 

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Verstrekking aan een orgaan van de gemeente

De minister van BZK verstekt de gemeente voor de uitvoering van haar taken, gegevens van personen die wel in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Winsum woonachtig zijn. Deze systematische verstrekking van gegevens aan de gemeente is gebaseerd op een autorisatiebesluit van de minister van BZK voor de gemeente Winsum op grond van artikel 3.2 Wbrp.

 

Zolang de Wbrp door de gemeente Winsum wordt uitgevoerd met behulp van de systemen die zij al gebruikte onder het regime van de wet GBA, is er met betrekking tot de eigen inwoners nog geen sprake van systematische verstrekking van persoonsgegevens door de minister van BZK. De gemeente Winsum beschikt immers nog over de persoonsgegevens van haar eigen inwoners.

 

Voor het gebruik van gegevens van personen die in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Winsum woonachtig zijn, dient de gemeente Winsum het autorisatiebesluit van de minister van BZK in acht te nemen.

 

Artikelen 2 en 3. Gegevensverstrekking aan derden

Derden die werkzaamheden verrichten met gewichtig maatschappelijk belang

De wetgever heeft de verstrekking van gegevens uit de BRP aan een groot aantal derden al voorzien in de Wbrp. Desondanks kunnen er lokale maatschappelijke belangen zijn, waarin de wetgever niet heeft voorzien. In die gevallen is de gemeenteraad bevoegd om werkzaamheden met een maatschappelijk belang, dat samenvalt met een gemeentebelang aan te wijzen als werkzaamheden waarvoor gegevens mogen worden verstrekt over inwoners van de gemeente Winsum. Die gegevens mogen verstrekt aan nader te bepalen categorieën derden die die werkzaamheden uitvoeren. De aanwijzing van de hiervoor genoemde werkzaamheden en de categorieën van derden heeft de raad gedelegeerd aan burgemeester en wethouders op grond van zijn bevoegdheid genoemd in artikel 156 Gemeentewet.

 

Derden met schriftelijke toestemming

Naast de mogelijkheid tot het verstrekken van gegevens aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een maatschappelijk belang, is het mogelijk gegevens te verstrekken aan een derde, wanneer deze voorafgaande schriftelijk toestemming heeft verkregen van degene over wie gegevens worden gevraagd.

 

Beperkt set aan gegevens

Op grond van artikel 3.9, lid 4 van de Wbrp kan de verstrekking uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerd partner, de eerdere echtgenoot of eerder geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

 

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel

De Verordening BRP, waarmee deze Verordening kan worden geciteerd, treedt in werking op de dag dat de Wbrp inwerking treedt. In aansluiting op het einde van de Wet GBA is het noodzakelijk deze Verordening met terugwerkende kracht vast te stellen.