Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woerden

Verordening op de heffing en de invordering van havengelden 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoerden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van havengelden 2013
CiteertitelVerordening havengelden 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt verordening havengelden 2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2014nieuwe regeling

19-12-2012

Woerdens Courant 27 december 2012

2012/62

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van havengelden 2013

De raad van de gemeente Woerden,

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 november 2012:

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en de Verordening openbaar vaarwater Woerden

 

besluit;

 

vast te stellen de "Verordening op de heffing en de invordering van havengelden 2013"

Artikel 1 Aard van de belasting

 

Onder de naam havengeld wordt een recht geheven van vaartuigen voor het verblijven binnen de openbare gemeentewateren.

Artikel 2 Definities

 

1.Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

·Invorderingswet:de Invorderingswet 1990.

·Vaartuigen :alle soorten van drijvende lichamen, die zijn vervaardigd dan wel bestemd of geschikt zijn om, wegens hun drijfvermogen, te water worden gebruikt of bewaard.

·Pleziervaartuigen:vaartuigen, die hoofdzakelijk worden gebruikt voor de recreatie, zoals het beoefenen van de watersport of voor het vervoeren van personen, niet zijnde bedrijfsvervoer en niet tegen betaling.

·Woonschepen:elk vaartuig dat uitsluitend of in hoofdzaak wordt gebezigd als, of te oordelen naar zijn constructie of inrichting uitsluitend of in hoofdzaak bestemd is tot dag- of nachtverblijf van een of meer personen.

·Termijn :een in de tabel genoemd tijdvak, waarin het gebruik van de wateren van Woerden plaatsvindt.

·Een dag:een aaneengesloten periode van 24 uren, beginnende op 0.00 uur met uitzondering van pleziervaartuigen voor welke het aaneen­gesloten tijdvak van 24 uren op 16.00 begint.

·Een week:een kalenderweek.

·Een maand:een kalendermaand.

·Een jaar:een kalenderjaar.

2.In aanvulling op het gestelde onder het eerste lid wordt een gedeelte van een dag, een week of een maand gerekend als een gehele dag, week of maand.

3.Bij toepassing van de per maand, per week, of per dag vastgestelde tarieven zal in totaal respectievelijk per jaar, per maand of per week niet meer worden geheven dan onderscheidenlijk bij toepassing van het tarief voor een jaar, een maand of een week zou zijn verschuldigd.

4.Indien op grond van deze verordening meer dan één tarief toegepast zou kunnen worden, wordt het laagste tarief toegepast.

Artikel 3 Belastingplicht

 

Belastingplichtig ingevolge deze verordening is de kapitein, schipper, reder, eigenaar, hoofdbewoner van het vaartuig, degene die het vaartuig heeft gecharterd of degene die als vertegenwoordiger van één dezer optreedt.

Artikel 4 Tarieven

 

 

 

per dag

week

maand

kwartaal

jaa

r

4.1

Voor het innemen van een al dan niet tijdelijke plaats door een pleziervaartuig, vrachtschip, woonschip, roeiboot of een overig vaartuig in gemeentewater bedraagt het tarief per strekkende meter:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€1,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 7,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€26,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€80,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€310,00

4.2

met dien verstande dat een minimum bedrag is verschuldigd van:

 

 

 

€ 6,50

 

 

 

n.v.t.

 

 

 

n.v.t.

 

 

 

n.v.t.

 

 

 

n.v.t.

4.3

Voor het kunnen gebruiken van een vaste ligplaats door een pleziervaartuig, vrachtschip, woonschip, roeiboot of een overig vaartuig in gemeentewater bedraagt het tarief per vierkante meter van de gereserveerde plaats:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

toepassing maand tarief

 

 

 

 

 

 

 

 

 

toepassing maand tarief

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€1,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 3,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 10,50

4.4

Voor de berekening van de havengelden wordt een gedeelte van een eenheid of maatstaf als een volle eenheid of maatstaf aangemerkt

4.5

De op basis van 4.1 en 4.2 en 4.3 geheven bedragen zijn inclusief BTW

Artikel 5 Tariefstoepassing

 

Voor de toepassing van de tarieven:

1. wordt de lengte van een vaartuig gesteld op de lengte over alles, mits deze blijkt uit de bij het vaartuig behorende meetbrief;

2. wordt, in afwijking van het gestelde in het eerste lid, de lengte ambtshalve vastgesteld, indien de in het eerste lid bedoeld meetbrief niet wordt overlegd of indien deze de vereiste gegevens niet vermeld.

3.  In aanvulling op het in voorgaande leden gestelde wordt een gedeelte van een eenheid als volle eenheid gerekend.Bij toepassing van de per maand, per week of per dag vastgestelde tarieven zal in totaal respectievelijk per jaar, per maand of per week niet meer worden geheven dan onderscheidenlijk bij toepassing van het tarief voor een jaar, een maand of een week zou zijn verschuldigd.

Artikel 6 Belastingjaar

 

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 De wijze van heffing

 

Het havengeld wordt geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, nota of andere schriftuur

Artikel 8 Aanvang belastingschuld

 

Het havengeld is verschuldigd op het tijdstip dat het in artikel 1 genoemde verblijf een aanvang neemt.

Artikel 9 Tijdstip van betaling

 

Het havengeld moet worden betaald:

1.  ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6 mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving.

2.  ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6 schriftelijk wordt gedaan: binnen 30 dagen na de dagtekening van de nota

 

Artikel 10 Vervanging van vaartuigen

 

1. Indien een vaartuig wordt vervangen door een ander vaartuig, wordt het havengeld over de nog niet verstreken maanden van de lopende termijn verrekend met het verschuldigde havengeld over die maanden voor het vervangende vaartuig.

2. In afwijking van het gestelde in het voorgaande lid vindt geen verrekening plaats indien er sprake is van een gecontinueerd reservering van een vaste plaats

3. In afwijking van het gestelde in artikel 8 dient het verschuldigde bedrag, dat na het te verrekenen als bedoeld in het eerste lid tot stand is gekomen, binnen 1 maand na de verrekening te worden betaald. 

 

Artikel 11 Vrijstellingen

 

Havengeld wordt niet geheven van:

1.  vaartuigen in dienst van het rijk, de provincie en de gemeente;

2.  vaartuigen die in opdracht van de gemeente worden gebruikt voor werkzaamheden in de in artikel 1 bedoelde wateren;

3.  het gebruik van de haven met een vaartuig dat in de gemeente wordt opgehouden door stremming of belemmering van de vaart, veroorzaakt door ijsgang of werkzaamheden aan enig openbaar werk der gemeente;

4.  een met peddels voortbewogen opblaasbaar vaartuig of een daarmee gelijk te stellen vaartuig.

 

Artikel 12 Kwijtschelding

Bij de invordering van havengelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 13 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de havengelden.

Artikel 14 Inwerkingtreding en citeertitel

 

1.  De "verordening havengelden" welke is vastgesteld op 21 december 2011 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2.  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2013.

3.  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening havengelden 2013”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 december 2012

de griffier,                                                        de wnd  voorzitter,

E.M. Geldorp                                                    drs J.B. Waaijer