Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woerden

Beleidsregels gebiedsontzeggingen op grond van artikel 2.78 APV Woerden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoerden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels gebiedsontzeggingen op grond van artikel 2.78 APV Woerden
CiteertitelBeleidsregels gebiedsontzeggingen op grond van artikel 2.78 APV Woerden
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2016nieuwe regeling

14-12-2016

Gemeenteblad 2016, 184809

184809/2016

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels gebiedsontzeggingen op grond van artikel 2.78 APV Woerden

De Burgemeester van de gemeente Woerden,

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2:78 van de Algemene plaatselijke verordening;

 

overwegende dat:

 

Het gebiedsverbod is een maatregel om de openbare orde in het aangewezen gebied te handhaven, de criminaliteit en overlast terug te dringen en bewoners hun gevoel van veiligheid terug te geven. In de gemeente Woerden vindt regelmatig overlast plaats van personen die veelvuldig de openbare orde verstoren en / of zich schuldig maken aan criminaliteit. Zij zijn hier al meerdere malen op aangesproken maar desondanks is het overlast gevend gedrag niet beëindigd. De gebiedsontzegging vormt een ultimum remedium.

 

Het gedrag van genoemde personen laat zich als volgt kenschetsen: samenscholing, intimiderend groepsgedrag, handel in drugs, openlijk drugsgebruik, geweldpleging, doelloos ophouden in portieken van woningen en/of winkels, belemmering van de vrije doorgang, schreeuwen, urineren, onvoorspelbare agressiviteit en het anderszins lastigvallen van burgers. Dit gedrag brengt bij bewoners en passanten reële en concrete gevoelens van onveiligheid teweeg en laat zich naar blijkt niet eenvoudig veranderen door middel van politieoptreden op basis van strafrechtelijke bepalingen dan wel de oude bepaling 2:78 van de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: APV).

 

Daarom is in artikel 2.78 van de APV bepaald dat de burgemeester bevoegd is om een persoon een gebiedsontzegging op te leggen in het belang van:

 

• de openbare orde;

 

De gebiedsontzegging wordt opgelegd aan personen die de openbare orde verstorende handelingen verrichten en éénmaal gewaarschuwd zijn door de politie. De duur van de gebiedsontzegging bedraagt maximaal vier weken en cumulatie van gebiedsontzeggingen behoort tot de mogelijkheden.

 

In deze beleidsregels geeft de burgemeester aan op welke wijze hij of de door of namens hem gemandateerde ambtenaren van de bevoegdheid van artikel 2.78 APV gebruik kunnen maken.

 

Het opleggen van een gebiedsontzegging houdt niet in dat er geen strafrechtelijk vervolg door het Openbaar Ministerie plaatsvindt tegen de gepleegde strafbare feiten.

 

gelet op artikel 2.78 van de Algemene Plaatselijke Verordening Woerden;

 

Besluit vast te stellen:

 

"Beleidsregels gebiedsontzeggingen op grond van artikel 2.78 APV Woerden"

 

Artikel 1 Opleggen gebiedsontzegging

1. De gedragingen waarvoor een gebiedsontzegging kan worden opgelegd, zijn opgenomen in artikel 9 onderdeel 19.

2. De gebieden worden per geval in overleg met de politie vastgesteld.

3. Voordat een gebiedsontzegging wordt opgelegd, ontvangt een persoon die zich voor de eerste keer schuldig heeft gemaakt aan een gedraging als genoemd in artikel 9 onderdeel 19, een waarschuwing. In deze waarschuwing staat het beleid ten aanzien van het gebiedsontzeggingen uitgelegd. De waarschuwing wordt één keer gegeven en geldt binnen de gehele gemeente Woerden. Het uitreiken van de waarschuwing wordt door de politie schriftelijk vastgelegd.

4. Indien ten aanzien van een persoon voor de tweede maal een gedraging als bedoeld in artikel 9 onderdeel 19 wordt geconstateerd, wordt een verbod opgelegd om zich gedurende een in dat verbod genoemd tijdvak van 48 uur te bevinden op in dat verbod aangewezen plaatsen, waar of in de nabijheid waarvan de genoemde gedragingen hebben plaatsgevonden. Bij overtreding van een gebiedsontzegging wordt een proces-verbaal opgemaakt.

5. Aan een persoon die zich binnen 6 maanden na het opleggen van een gebiedsontzegging in hetzelfde gebied voor een volgende maal schuldig maakt aan een gedraging als genoemd in artikel 9 onderdeel 19 wordt - in overeenstemming met het tweede lid van artikel 2.78 APV - een verbod opgelegd, om zich gedurende het in onderdeel 21 genoemde tijdvak te bevinden op in dat verbod aangewezen plaatsen, waar of in de nabijheid waarvan de genoemde gedragingen hebben plaatsgevonden. Bij overtreding van een gebiedsontzegging wordt een proces-verbaal opgemaakt.

6. Als een gebiedsontzegging wordt opgelegd terwijl er al een gebiedsontzegging geldt, gaat de nieuwe gebiedsontzegging in na afloop van de eerder opgelegde gebiedsontzegging. Gedurende de looptijd van de gebiedsontzegging kan slechts één keer een nieuwe gebiedsontzegging worden opgelegd.

Artikel 2 Gebiedsontzegging tot en met 48 uur

7. Tot het geven van een gebiedsontzegging voor de duur tot en met 48 uur namens de burgemeester- één en ander in overeenstemming met het mandaatbesluit gebiedsontzeggingen Woerden - zijn bevoegd de ambtenaren van politie werkzaam in het werkgebied van de politie Midden Nederland, basisteam De Copen en de teammanager van Juridische Zaken.

Artikel 3 Gebiedsontzeggingen voor twee weken en vier weken

8. Gebiedsontzeggingen voor twee weken en vier weken worden door de burgemeester opgelegd. Dit gebeurt op dezelfde wijze als genoemd in artikel

Artikel 4 Zienswijzen

9. De betrokkene aan wie een gebiedsontzegging in persoon wordt uitgereikt, wordt door degene die een gebiedsontzegging uitreikt of het voorstel daartoe doet aan de burgemeester, direct in de gelegenheid gesteld zijn zienswijzen kenbaar te maken. Indien de betrokkene van die gelegenheid gebruik maakt, wordt de afgelegde verklaring door de politie schriftelijk vastgelegd.

Artikel 5 Uitreiking gebiedsontzegging en waarschuwing

10. Het besluit tot gebiedsontzegging wordt in persoon aan de betrokkene uitgereikt. De gedragingen waarop de gebiedsontzegging is gebaseerd, worden medegedeeld, alsmede voor welk tijdvak en gebied de ontzegging geldt. Tevens wordt een kaart uitgereikt van het gebied. Het bij het besluit behorende uitreikingsformulier wordt na uitreiking ingevuld aan de gemeente Woerden, team Juridische Zaken, cluster Openbare orde & Veiligheid teruggestuurd.

11. Indien de betrokkene kan aantonen dat hij een zwaarwegend belang heeft om zich op een bepaalde plaats in het gebied op te houden, dan wordt in het besluit tot oplegging van een gebiedsontzegging een looproute opgenomen. Het is de betrokkene in dat geval slechts toegestaan om de desbetreffende locatie via de aangegeven looproute te bereiken. Of iemand een zwaarwegend belang heeft om zich in het gebied op te houden, zal door betrokkene zelf moeten worden aangetoond. Doorgaans zal het daarbij gaan om belangen in de persoonlijke sfeer, zoals wonen, werken, het bezoek aan een huisarts, advocaat of hulpverleningsinstantie.

Artikel 6 Inwerkingtreding en cumulatie

12. Een gebiedsontzegging treedt in werking op het moment dat het besluit aan de betrokkene wordt uitgereikt. Als een gebiedsontzegging wordt uitgereikt terwijl er al een gebiedsontzegging geldt, gaat de termijn van de nieuwe gebiedsontzegging in na afloop van de eerder opgelegde gebiedsontzegging.

Artikel 7 Dossiervorming en verslaglegging

13. Voor het opleggen van een gebiedsontzeggingen voor twee weken en vier weken levert de politie binnen twee weken na het gepleegde strafbare feit een dossier aan bij de gemeente Woerden, team Juridische Zaken, cluster Openbare orde & Veiligheid. Dit dossier dient in ieder geval te bevatten:

 • -

  het voorblad met contactgegevens van de behandelend ambtenaar;

 • -

  het verzoek tot opleggen van een gebiedsontzegging;

 • -

  het gebied waarvoor een gebiedsontzegging dient te worden opgelegd;

 • -

  de waarschuwing en het onderliggende proces-verbaal van het strafbare feit;

 • -

  het verslag van het uitreiken van de waarschuwing;

 • -

  de na het uitreiken van de waarschuwing opgemaakte ondertekende processen-verbaal van de in artikel 9 onderdeel 19 genoemde overtredingen en openbare orde verstorende handelingen;

 • -

  de eerder opgelegde gebiedsontzeggingen;

 • -

  de opgemaakte registraties;

 • -

  de schriftelijke verslagen van de gegeven zienswijzen.

14. De politie legt bij gebiedsontzeggingen middels een proces-verbaal van bevindingen alle bij de politie bekende en geregistreerde gedragingen van de verdachte vast.

15. De politie houdt een registratie bij van de in onderdelen 13 en 14 genoemde documenten.

16. Een dossier dat eventueel bij de rechtbank wordt aangeleverd bevat naast de in onderdelen 13 en 14 genoemde documenten, een afschrift van deze beleidsregels, de bekendmaking van de APV en de publicatie van de mandatering aan de politie te bevatten, welke door het Openbaar Ministerie worden toegevoegd.

Artikel 8 Informatieplicht

17. De teamchef basisteam De Copen informeert de burgemeester door middel van een jaarrapportage over het aantal uitgereikte gebiedsontzeggingen.

18. Het Openbaar Ministerie informeert de burgemeester door middel van een kwartaalrapportage over het aantal veroordelingen ter zake overtreding van de gebiedsontzegging.

Artikel 9 Strafbare feiten en openbare orde verstorende handelingen

19. Bij constatering van de volgende overtredingen wordt een gebiedsontzegging opgelegd:

 

artikel 2.1. APV samenscholing en ongeregeldheden

artikel 2:26 ordeverstoring

artikel 2:42 plakken en kladden

artikel 2.47 APV hinderlijk gedrag op openbare plaatsen

artikel 2.48 APV verboden drankgebruik

artikel 2:49 verboden gedrag bij of in gebouwen

artikel 2.50 APV hinderlijk gedrag in voor het publiek toegankelijk ruimten

artikel 2:74 APV drugshandel op straat

artikel 3.9 APV straatprostitutie

Artikel 10 Duur van de gebiedsontzegging

20. In het hiernavolgende wordt de duur van de op te leggen gebiedsontzegging aangegeven.

Eerste constatering waarschuwing

Tweede constatering 48 uur

Derde constatering 2 weken

Vierde constatering 4 weken

Artikel 11 Overgangsrecht

21. Indien binnen een termijn van zes maanden voorafgaand aan de inwerkingtreding van de gewijzigde beleidsregels één of meerdere gebiedsontzeggingen aan een persoon zijn opgelegd, dan is de duur van de volgende gebiedsontzegging afhankelijk van de langstdurende opgelegde gebiedsontzegging binnen die zes maanden.

Artikel 12 Inwerkingtreding

22. Deze beleidsregels treden in werking op de dag na die van de bekendmaking.

Artikel 13 Citeertitel

23. Deze beleidsregels wordt aangehaald als: "Beleidsregels gebiedsontzeggingen op grond van artikel 2.78 APV Woerden".

Aldus vastgesteld op 14 december 2016.

De Burgemeester,

V.J.H. Molkenboer.