Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woerden

Mandaatbesluit bevoegdheden secretaris en administratief medewerker Commissie bezwaarschriften

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoerden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit bevoegdheden secretaris en administratief medewerker Commissie bezwaarschriften
CiteertitelMandaat bevoegdheden secretaris en administratief medewerker Commissie bezwaarschriften
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, Hoofdstuk 8
  2. Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Woerden

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-06-2018Nieuwe regeling

28-05-2018

Gemeenteblad 2018, 117016

117016/2018

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaat bevoegdheden secretaris en administratief medewerker Commissie bezwaarschriften

De voorzitter van de commissie bezwaarschriften van de gemeente Woerden,

 

overwegende, dat het ten behoeve van de praktisch uitvoering van de werkzaamheden van de commissie bezwaarschriften, nodig is om enkele aan de voorzitter toegekende bevoegdheden te mandateren;

 

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en het artikel 7 aanhef en onder a tot en met d, artikel 9 lid 1 en artikel 10 leden 1 en 3 van de Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Woerden;

 

 

 

besluit;

 

I.  

De volgende bevoegdheden genoemd in de volgende artikelen van de Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Woerden te mandateren aan de secretaris en de administratief medewerker van de commissie bezwaarschriften:

 

• artikel 7 aanhef en onder a tot en met d:

onder a: artikel 2:1 lid 2 Awb: machtiging vragen;

onder b: artikel 6:6 Awb: hersteltermijn geven;

onder c: artikel 6:17 Awb: stukken toezenden aan gemachtigde;

onder d: artikel 7:4 lid 2 Awb: stukken ter inzage leggen;

 

• artikel 9 lid 1: bepalen van plaats en tijdstip van de hoorzitting;

 

• artikel 10 lid 1 en 3:

lid 1: uitnodigen voor de hoorzitting;

lid 3: beslissing op verzoek wijziging tijdstip zitting.

II.  

dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

 

Aldus besloten op 28 mei 2018

voorzitter commissie bezwaarschriften,

mr. drs. K. Werkhorst