Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woerden

Algemene Inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoerden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemene Inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever
CiteertitelAlgemene Inkoopvoorwaarden (AIV)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpalgemeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Algemene Inkoopvoorwaarden 2006

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Burgerlijk Wetboek

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201024-10-2013nieuwe regeling

24-08-2010

9 september 2010 Woerdense Courant

2010/595

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene Inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever

 

Artikel 1 Definities

Onder de in deze algemene inkoopvoorwaarden gehanteerde begrippen wordt verstaan:

AIV: deze algemene inkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op en deel uitmaken van de overeenkomst;

Derden: niet zijnde partijen bij de opdracht;

Diensten: de door de Opdrachtnemer op basis van de overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden, niet zijnde Leveringen en Werken;

Goederen: roerende zaken welke worden geleverd op grond van een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een Opdrachtnemer;

Opdrachtnemer: de contractuele wederpartij van de Opdrachtgever;

Leveringen: de door Opdrachtnemer op basis van de Overeenkomst ten behoeve van de Opdrachtgever te leveren Goederen en de eventuele installatie/montage van deze Goederen;

Opdrachtgever: gemeente Woerden;

Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Partijen tot Leveringen, Diensten of Werken ten behoeve van de Opdrachtgever, waarop de algemene inkoopvoorwaarden van toepassing zijn;

Partijen: de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer;

Prestatie: hetgeen Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst moet leveren of verrichten met betrekking tot diensten, leveringen en werken;

Werken: het product van bouw- dan wel wegenbouwkundige werken in hun geheel dat ertoe bestemd is als zodanig een economische of technische functie te vervullen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1. Deze AIV zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en uitvoering van alle overeenkomsten met betrekking tot Leveringen, Diensten of Werken, en op alle (rechts)handelingen die daarmee verband houden tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer, tenzij de aard van deze rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen zich daartegen verzet.

2.2. De AIV zijn volledig van toepassing, behalve voor zover uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, of uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is gegeven door Opdrachtgever .

2.3. De toepasselijkheid van algemene verkoopvoorwaarden die de Opdrachtnemer gebruikt, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze expliciet in een te sluiten overeenkomst door de Opdrachtgever zijn aanvaard.

2.4. Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van diensten van derden in welke vorm dan ook dan zal de Opdrachtnemer bedingen dat zij eveneens aan deze AIV zullen zijn gebonden.

2.5. Indien enige bepaling van deze AIV nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen

van deze AIV volledig van kracht. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1. Alle aanbiedingen van een Opdrachtnemer dienen schriftelijk te worden gedaan.

3.2. Elk aanbod van een Opdrachtnemer is onherroepelijk gedurende een termijn van dertig (30) dagen nadat het aanbod door Opdrachtgever is ontvangen of in het geval van een inschrijving dertig (30) dagen na sluiting van de inschrijving. Opdrachtgever kan bij de uitnodiging voor het uitbrengen van een aanbod schriftelijk van deze termijn afwijken.

3.3. Een overeenkomst komt niet eerder tot stand dan nadat Opdrachtgever het aanbod van de Opdrachtnemer schriftelijk heeft aanvaard dan wel een mondelinge aanvaarding schriftelijk heeft bevestigd.

3.4. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik gemaakt wordt van door Opdrachtgever ter beschikking gestelde of door haar goedgekeurde tekeningen, modellen, specificaties, instructies, keuringsvoorschriften of dergelijke, maken deze deel uit van de overeenkomst.

Artikel 4 Wijziging overeenkomst

4.1. Wijziging van of aanvulling op de overeenkomst kan alleen schriftelijk plaatsvinden.

4.2. Opdrachtgever is op redelijke gronden gerechtigd te verlangen dat de ordergrootte

en / of de hoedanigheid van de te leveren goederen en / of prestaties wordt gewijzigd. Opdrachtgever is gerechtigd modificaties aan te brengen in tekeningen, modellen, instructies, specificaties en dergelijke met betrekking tot de te leveren goederen of prestaties.

4.3. Indien een wijziging naar het oordeel van de Opdrachtnemer gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs en / of levertijd zal de Opdrachtnemer, alvorens aan die wijziging gevolg te geven, Opdrachtgever hierover binnen zeven (7) werkdagen schriftelijk informeren. Indien deze gevolgen voor de prijs en / of levertijd naar het oordeel van Opdrachtgever onredelijk zijn in verhouding tot de aard en de omvang van de wijzigingen heeft Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij dit gelet op de omstandigheden onredelijk zou zijn.

4.4. Een ontbinding op grond van het vorige lid geeft geen der partijen een recht op vergoeding van enigerlei schade.

4.5. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan wijzigingen aan goederen of prestaties aan te brengen of uit te voeren zonder schriftelijke opdracht of schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.

Artikel 5 Inschrijvingen

5.1. Bij inschrijvingen moet elke Opdrachtnemer die een aanbod wenst te doen zijn inschrijvingsbiljet / offerte uiterlijk op het tijdstip waarop de inschrijving sluit, zonder kosten voor Opdrachtgever, in een gesloten envelop, afleveren op het daarop vermelde adres.

5.2. Indien bij een inschrijving het aanbod niet gedaan wordt conform het gestelde in lid 1 van dit artikel heeft Opdrachtgever het recht het aanbod te kwalificeren als ongeldig gedaan.

5.3. Opdrachtgever zal voor zover noodzakelijk de enveloppen met de inschrijvingsbiljetten / offertes eerst na het sluiten van de inschrijving openen.

5.4. Inschrijvingsbiljetten / offertes die niet uiterlijk op het tijdstip waarop de inschrijving sluit bij Opdrachtgever zijn afgeleverd zijn ongeldig, tenzij Opdrachtgever op grond van bijzondere omstandigheden anders beslist.

5.5. In afwijking van het onder lid 1, 2, 3 en 4 van dit artikel gestelde geldt dat indien de inschrijving een procedure betreft, zoals beschreven in voorschriften van de Europese Gemeenschappen in de richtlijn 2004/18/EG betreffende ‘leveringen’, ‘diensten’ of ‘werken’ dan wel toekomstige Europese richtlijnen die als opvolgers beschouwd moeten worden van deze richtlijn, deze Europese richtlijnen van kracht zijn.

5.6. In afwijking van het onder lid 1, 2, 3 en 4 van dit artikel gestelde geldt dat indien de inschrijving een procedure betreft, zoals beschreven in voorschriften van het ARW 2005 betreffende ‘leveringen’, ‘diensten’ of ‘werken’ dan wel een toekomstige ARW of vergelijkbare richtlijnen die als opvolger beschouwd moeten worden van het ARW 2005, deze richtlijnen van kracht zijn.

Artikel 6 Prijs

6.1. De overeengekomen prijs is vast, tenzij de overeenkomst tussen Opdrachtgever en de Opdrachtnemer de omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de wijze bepaalt waarop de prijsaanpassing plaatsvindt.

6.2. Eventuele prijsaanpassingen kunnen pas dan worden geëffectueerd, nadat Opdrachtgever hiermee schriftelijk heeft ingestemd.

6.3. Indien zich na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden voordoen die bij de totstandkoming van de overeenkomst niet waren te voorzien en die hun invloed hebben op prijsbepalende factoren als loonkosten of materiaalprijzen, is de Opdrachtnemer niet gerechtigd Opdrachtgever hiervoor een prijsverhoging te berekenen, tenzij Opdrachtgever hiermee schriftelijk heeft ingestemd.

6.4. De overeengekomen prijs luidt in euro’s, is exclusief omzetbelasting (BTW), met aparte vermelding op de factuur van: de overeengekomen prijs en de BTW en een specificatie van de levering / dienst / werk, alsmede de vermelding van de contactpersoon van Opdrachtgever.

6.5. De overeengekomen prijs is inclusief alle kosten en rechten, transport (-verzekering), verpakking, reis- en verblijfkosten, keuringen, beproevingen, certificaten, gebruiksaanwijzingen en dergelijke.

6.6. De prijzen zijn gebaseerd op de leveringsconditie ‘Franco inclusief Rechten’ (incoterm ‘Delivery Duty Paid’) op de overeengekomen plaats van levering.

Artikel 7 Facturering en betaling

7.1. Facturatie door Opdrachtnemer geschiedt nadat de overeengekomen prestaties zijnverricht, tenzij bij schriftelijke overeenkomst met Opdrachtgever hiervan wordt afgeweken.

7.2. De facturen zullen tenminste de volgende gegevens bevatten:

- factuurdatum;

- nummer van de opdracht;

- specificatie van de verrichten werkzaamheden;

- naam contactpersoon van Opdrachtgever;

- BTW;

Facturen worden per post verstuurd naar het factuuradres zoals vermeld in de overeenkomst t.a.v. de crediteurenadministratie. Indien de Opdrachtgever te kennen geeft dat zij facturen digitaal wenst te ontvangen (e-facturatie), zal Opdrachtnemer hier onverwijld aan meewerken.

7.3. Opdrachtgever zal facturen binnen dertig dagen, tenzij anders is overeengekomen, na ontvangst voldoen, mits deze facturen voldoen aan de gegevens zoals gespecificeerd in lid 2 van dit artikel en tenzij de situatie zoals beschreven in lid 4 van dit artikel zich voordoet. Indien de factuur niet voldoet aan de gegevens zoals genoemd in lid 2 van dit artikel zal Opdrachtgever de Opdrachtnemer hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen.

7.4. Indien er volgens Opdrachtgever gebreken kleven aan de overeengekomen prestatie en/of niet deugdelijk is verricht, is Opdrachtgever gerechtigd betaling te weigeren of zijn betalingsverplichting op te schorten met betrekking tot de verrichte prestatie waaromtrent de klachten kenbaar zijn gemaakt. Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer op de hoogte stellen van de redenen en partijen zullen een dergelijk geschil zo snel mogelijk oplossen. Opdrachtgever is in dat geval niet gerechtigd betaling te weigeren of zijn betalingsverplichting op te schorten met betrekking tot de prestatie uit dezelfde factuur waaromtrent geen klachten zijn kenbaar gemaakt.

7.5. Kredietbeperkingstoeslagen worden door Opdrachtgever niet aanvaard.

7.6. De bij de goederen behorende bescheiden zoals certificaten, paklijsten, attesten, instructieboeken, reservedelenlijst, onderhoudsvoorschriften en dergelijke dienen met de op- of aflevering van de goederen en / of diensten te worden meegeleverd. Indien de bij de goederen behorende bescheiden ontbreken heeft Opdrachtgever het recht de betaling op te schorten.

7.7. Met betaling van de factuur wordt geen afstand gedaan van rechten en vorderingen die Opdrachtgever heeft jegens de Opdrachtnemer.

Artikel 8 Voorschot

8.1. Om nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer zeker te stellen, is Opdrachtgever ingeval van gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling bevoegd te verlangen, dat Opdrachtnemer

een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie afgeeft door een voor Opdrachtgever

acceptabele bankinstelling.

8.2. Indien de Opdrachtnemer niet onverwijld gehoor geeft aan een verzoek om een bankgarantie als in lid 1 bedoeld, is de Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst te ontbinden,

onverminderd haar recht op schade vergoeding. De kosten van de bankgarantie zijn voor rekening van Opdrachtnemer.

Artikel 9 Leveringscondities

9.1. Levering geschiedt ‘Franco inclusief Rechten’ (incoterm ‘Delivery Duty Paid’) op de overeengekomen plaats van levering, op het overeengekomen tijdstip en binnen de overeengekomen termijn.

9.2. Ten aanzien van de verzekering gelden geen andere afspraken dan dat de Opdrachtnemer hiervoor zelf zorgdraagt.

9.3. Indien Opdrachtgever voordat de levering heeft plaatsgevonden, verlangt dat levering zal geschieden op een andere plaats dan de eerder overeengekomen, dan is de Opdrachtnemer verplicht hieraan te voldoen, indien deze andere plaats van levering binnen het grondgebied van Opdrachtgever gelegen is.

9.4. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor niet overeengekomen (deel-) leveringen voor rekening en risico van de Opdrachtnemer te retourneren. In geval niet de overeengekomen hoeveelheden en / of kwaliteit worden geleverd en in geval deze afwijking groter is dan binnen de desbetreffende branche gebruikelijk, is Opdrachtgever gerechtigd het meerdere en in geval van minder de gehele levering te weigeren en / of voor rekening van de Opdrachtnemer te retourneren.

9.5. Op verzoek van Opdrachtgever is de Opdrachtnemer gehouden Opdrachtgever een productieplanning of uitvoeringsplanning te verstrekken en / of medewerking te verlenen aan een voortgangscontrole.

Artikel 10 Levertijd

10.1. De Opdrachtnemer is verplicht de prestatie binnen de in de overeenkomst vermelde termijn(en) uit te voeren.

10.2. Als moment waarop de goederen geleverd dienen te worden of te verrichten prestaties uitgevoerd dienen te zijn geldt de dag en eventueel het tijdstip die op de overeenkomst staat of staan vermeld.

10.3. Indien de Opdrachtnemer op enige wijze vervroegd wenst na te komen is daarvoor de schriftelijke toestemming van Opdrachtgever vereist. Ook bij vervroegde nakoming zal Opdrachtgever betalen conform de overeengekomen betalingstermijn vanaf de oorspronkelijk overeengekomen leveringsdatum.

10.4. In geval Opdrachtgever wegens bijzondere omstandigheden niet in staat is de prestatie op het overeengekomen tijdstip te ontvangen dan wel de te verrichten prestaties niet kunnen worden uitgevoerd, zal de Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever de prestatie uitstellen gedurende een door Opdrachtgever te bepalen redelijke periode. Voor Opdrachtgever zijn aan een eventuele uitgestelde levering geen kosten verbonden.

10.5. De in de overeenkomst vermelde levertijd is bindend en geldt als fatale termijn. Indien de Opdrachtnemer een overschrijding van de levertijd verwacht zal hij dit zonder uitstel schriftelijk onder opgaaf van redenen aan Opdrachtgever mededelen, onverminderd het bepaalde in het volgende lid van dit artikel.

10.6. Bij overschrijding van de levertijd is Opdrachtgever gerechtigd, mits in redelijkheid, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven of met een bericht van ontvangst buiten rechte te ontbinden. Een en ander met alle gevolgen als omschreven in artikel 29 (ontbinding). Opdrachtgever is tot ontbinding niet gerechtigd indien de Opdrachtnemer kan aantonen in zijn belangen bij ontbinding van de overeenkomst meer te worden geschaad dan de belangen van Opdrachtgever ingeval van vertraagde uitvoering van de levering. De Opdrachtnemer is in dat geval aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden schade.

10.7. Bij overschrijding van de levertijd als gevolg van overmacht aan de zijde van de Opdrachtnemer of als gevolg van het niet tijdig aan de Opdrachtnemer ter beschikking stellen van goederen, diensten, tekeningen, berekeningen en andere voor de Opdrachtnemer noodzakelijk geachte gegevens, ontstaat geen recht tot annulering van de opdracht dan wel ontbinding van de overeenkomst, noch tot weigering van goederen of uitvoering van werken of het eisen van enige schadevergoeding, mits Opdrachtgever schriftelijk verklaart met de overschrijding van de levertijd akkoord te zijn.

Artikel 11 Risico en eigendomsovergang

11.1. De eigendom en het risico van de goederen gaat over op Opdrachtgever zodra deze zijn afgeleverd en zonodig gemonteerd respectievelijk geïnstalleerd en goedgekeurd (het kritisch moment), zoals bepaald onder 11.2.

11.2. Het kritisch moment met betrekking tot het risico voor de goederen en de kosten is het moment dat de verkoper de goederen aan de koper ter beschikking stelt op de onder artikel 9 genoemde plaats van levering.

11.3. Indien door Opdrachtgever in het kader van de overeenkomst deelbetalingen worden verricht vooruitlopend op de gehele levering, verschaft de Opdrachtnemer aan Opdrachtgever bij deze het eigendom van elk afzonderlijk goed, inclusief onderdelen en materialen op het moment dat dit in het bedrijf van de Opdrachtnemer aanwezig is. Dit geldt eveneens in geval van fabricage, waarvan door de Opdrachtnemer met fabricage is aangevangen, voor zover deelbetalingen op die goederen of fabricage betrekking hebben.

11.4. Indien door Opdrachtgever in het kader van de overeenkomst tot het leveren van een prestatie in de vorm van een dienst of een advies deelbetalingen worden verricht vooruitlopend op de gehele levering van deze dienst of dit advies, verschaft de Opdrachtnemer Opdrachtgever de eigendom van de rechten op dat deel dat reeds werd geleverd. Het staat Opdrachtgever vrij over deze resultaten te beschikken, zoals bepaald in de oorspronkelijke overeenkomst.

11.5. De Opdrachtnemer dient de eigendommen van Opdrachtgever als zodanig te markeren en veilig te bewaren tot het moment van aflevering aan Opdrachtgever. De Opdrachtnemer zal derden geen toegang tot deze goederen verlenen of deze op tentoonstellingen laten zien of hierover beschikken of aan derden ter beschikking stellen.

Artikel 12 Boete

12.1. Indien niet binnen de overeengekomen termijn op de overeengekomen plaats goederen zijn afgeleverd dan wel prestaties zijn verricht, die aan de overeenkomst beantwoorden, is de Opdrachtnemer aan Opdrachtgever zonder aanmaning of andere voorafgaande verklaring een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 0,1% van de prijs van de betreffende goederen, vermeerderd met de omzetbelasting, voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt tot een maximum van 10%. Indien de aflevering blijvend onmogelijk is geworden, is de boete onmiddellijk in haar geheel verschuldigd.

12.2. De boete komt Opdrachtgever toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen, daaronder mede begrepen:

a. haar vordering tot nakoming van de verplichting tot aflevering van de goederen of het

verrichten van diensten die aan de overeenkomst beantwoorden;

b. haar recht op schadevergoeding voor zover de schade het bedrag van de boete te boven

gaat.

12.3. De boete wordt verrekend met de door Opdrachtgever verschuldigde betalingen, ongeacht of de vordering tot betaling daarvan op een derde is overgegaan.

Artikel 13 Confomiteit

13.1. De afgeleverde goederen moeten aan de overeenkomst beantwoorden. Zij beantwoorden niet aan de overeenkomst, indien zij niet de eigenschappen bezitten die Opdrachtgever op grond van de overeenkomst mocht verwachten.

13.2. Voor zover geen nadere beschrijving van de aan de goederen te stellen eisen is gegeven, dienen zij in ieder geval van goede kwaliteit te zijn en tenminste aan de gebruikelijke eisen van deugdelijkheid, doelmatigheid en afwerking te voldoen.

13.3. Opdrachtgever kan er geen beroep op doen dat de goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, indien hij de Opdrachtnemer daarvan niet in kennis heeft gesteld binnen vier (4) weken nadat hij dit heeft ontdekt. Indien echter de Opdrachtnemer de goederen keurt of controleert, moet de kennisgeving van tekortkomingen die hij daarbij redelijkerwijs had behoren te ontdekken, geschieden binnen vier (4) weken na levering.

 

Artikel 14 Uitvoering en kwaliteit van de verrichte prestaties

14.1. Met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst zal de Opdrachtnemer:

a. geheel voldoen aan alle relevante wetten en regels van overheidswege;

b. in het bezit zijn en handelen volgens alle bij de wet verplichte vergunningen;

c. op de hoogte zijn van alle geldende en relevante regels, procedures en beleidsvoorschriften van Opdrachtgever, welke Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer op verzoek ter beschikking zal stellen, en deze volgen met betrekking tot onder andere gedrag, gezondheid, veiligheid op het werk, beveiliging, geheimhouding en brand- en ongevalrisico’s;

d. de kosten dragen die voortvloeien uit de naleving van de onder lid 14.1. a tot en met lid 14.1. c genoemde verplichtingen.

Opdrachtnemer zal Opdrachtgever schadeloos stellen en vrijwaren van elke aansprakelijkheid voor schade die Opdrachtgever, dan wel een derde, lijdt als gevolg van het feit dat Opdrachtnemer niet heeft voldaan aan bovengenoemde regels.

De prestaties dienen met goed vakmanschap te zijn uitgevoerd. De Opdrachtnemer zal voor het verrichten van prestaties uitsluitend gebruik maken van betrouwbare en vakkundige personen.

14.2. De Opdrachtnemer dient voor hij met het verrichten van prestaties begint met Opdrachtgever af te spreken van welk gedeelte van de terreinen en gebouwen in verband met de uitvoering gebruik mag worden gemaakt. Daarbij wordt tevens afgesproken welke nutsvoorzieningen de Opdrachtnemer bij Opdrachtgever mag gebruiken.

14.3. De Opdrachtnemer moet het verrichten van prestaties onderbreken als naar het oordeel van Opdrachtgever haar bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken. Heeft deze onderbreking bij de Opdrachtnemer een kostenverhoging tot gevolg dan wordt hierover overleg gepleegd tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

14.4. Indien de prestaties dan wel eventuele aanvullende prestaties naar de mening van Opdrachtgever niet zijn uitgevoerd conform de vereisten zoals beschreven in de overeenkomst en / of het personeel van Opdrachtnemer zich bij de uitvoering van hun werkzaamheden niet houdt aan alle voorwaarden van de overeenkomst, zal Opdrachtgever hiervan onverwijld de Opdrachtnemer op de hoogte stellen. De Opdrachtnemer zal onmiddellijk alle noodzakelijke maatregelen nemen teneinde zeker te stellen dat de prestaties en eventuele aanvullende prestaties worden uitgevoerd in overeenstemming met de eisen in de overeenkomst.

 

Artikel 15 Personeel

15.1. Opdrachtnemer zal bij een overeenkomst voor het verrichten van prestaties eigen werknemers inzetten, dan wel door haar ingezette (gekwalificeerde) uitzendkrachten. Het is Opdrachtnemer, behoudens toestemming van Opdrachtgever, niet zondermeer toegestaan eenmaal ingezet personeel te vervangen tijdens de uitvoering van de overeenkomst. Indien een personeelslid van Opdrachtnemer moet worden vervangen, zal de Opdrachtnemer zorgdragen voor een adequate vervanging waarbij in geen geval sprake is van een vermindering van het kwaliteitsniveau. De daarmee gemoeide kosten, bijvoorbeeld voor het inwerken, zijn voor rekening van de Opdrachtnemer. Bij vakantie of ziekte van ingezet personeel vindt direct, dan wel binnen vier (4) uren vervanging plaats.

15.2. Het inschakelen van werknemers van derden is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.

15.3. De Opdrachtnemer draagt zorg voor de afdracht van de omzetbelasting, de loonbelasting en de premies sociale verzekeringswetten die zijn verschuldigd naar aanleiding van het uitvoeren van de overeenkomst en de Opdrachtnemer verleent in dit opzicht Opdrachtgever volledige vrijwaring. Indien werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst langer duren dan drie maanden heeft Opdrachtgever het recht ieder kwartaal een schriftelijke opgave te ontvangen van de accountant van de Opdrachtnemer waaruit diens nakoming van zijn verplichting tot afdracht blijkt. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever volledig vrijwaren van aansprakelijkheid inzake de Wet Ketenaansprakelijkheid.

15.4. Indien Opdrachtgever hiervoor gegronde redenen heeft kan zij aan personen die zijn ingezet bij de uitvoering van de overeenkomst de toegang tot haar terreinen en gebouwen ontzeggen. In dat geval is de Opdrachtnemer gehouden zo spoedig mogelijk voor acceptabele vervanging te zorgen conform het gestelde in lid 1 van dit artikel.

 

Artikel 16 Aanvullende prestaties

16.1. Indien Opdrachtnemer tijdens het verrichten van de prestaties ontdekt dat aanvullende werkzaamheden noodzakelijk zijn die tijdens het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet konden worden voorzien, dient de Opdrachtnemer hiervan zo spoedig mogelijk melding te maken bij Opdrachtgever. De aanvullende werkzaamheden kunnen slechts na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtgever voor haar rekening worden uitgevoerd.

Artikel 17 Hulpmiddelen

17.1. De Opdrachtnemer draagt zelf zorg voor de noodzakelijke (hulp) materialen, gereedschappen, machines, werkkleding en veiligheidsmiddelen.

17.2. Voor het gebruik van materialen, gereedschappen en machines van Opdrachtgever dient de Opdrachtnemer te beschikken over voorafgaande toestemming van Opdrachtgever. Het gebruik is voor rekening en risico van de Opdrachtnemer en de Opdrachtnemer is volledig aansprakelijk voor alle schade die door het gebruik mocht ontstaan.

17.3. Door Opdrachtgever ter beschikking gestelde, dan wel voor rekening van Opdrachtgever door de Opdrachtnemer aangeschafte en / of vervaardigde materialen, tekeningen, modellen, instructies, specificaties en overige hulpmiddelen blijven eigendom van Opdrachtgever c.q. worden eigendom van Opdrachtgever op het moment van aanschaf of vervaardiging, tenzij anders schriftelijk overeen wordt gekomen.

17.4. Verandering aan de bedoelde hulpmiddelen evenals het aanwenden van deze hulpmiddelen voor of in verband met enig ander doel van de levering aan Opdrachtgever, is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. Goedkeuring laat de garantieverplichtingen van de Opdrachtnemer evenwel onverlet.

 

Artikel 18 Keuring

18.1. Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd tot keuring van de goederen. De keuring kan plaatsvinden zowel voorafgaand aan, tijdens of na de prestaties.

18.2. Bij afkeuring na prestatie blijven risico en eigendom bij de Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal van een eventuele afkeuring schriftelijk mededeling doen aan de Opdrachtnemer.

18.3. Eventuele betaling van de factuur houdt uitdrukkelijk niet in dat de goederen door Opdrachtgever zijn goedgekeurd.

18.4. Bij afkeuring zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de Opdrachtnemer en heeft Opdrachtgever het recht om, onverminderd al haar overige rechten, waaronder opschorting van betaling, de Opdrachtnemer alsnog in de gelegenheid te stellen om voor behoorlijke nakoming van de overeenkomst te zorgen.

 

Artikel 19 Garantie

19.1. Opdrachtnemer garandeert dat de geleverde goederen en/of prestaties geheel compleet en voor gebruik gereed zijn.

19.2. Afhankelijk van de aard van de geleverde goederen en / of prestaties wordt na op- of aflevering of voltooiing tussen Opdrachtgever en de Opdrachtnemer een garantietermijn overeengekomen van tenminste twaalf (12) maanden. Indien echter door Opdrachtnemer in het algemeen een langere garantietermijn wordt aangehouden dan twaalf (12) maanden geldt deze langere garantietermijn.

19.3. Garantiebescheiden zijn gesteld in de Nederlandse taal.

19.4. Indien bij of na levering wordt ontdekt dat de geleverde goederen en/of prestaties dan wel de verrichte diensten geheel of gedeeltelijk niet voldoen aan hetgeen is overeengekomen en andere redelijkerwijze te stellen eisen, zulks naar het oordeel van Opdrachtgever, wordt de levering volledig of gedeeltelijk geretourneerd op kosten van de Opdrachtnemer en zal Opdrachtnemer zorgdragen voor een nieuwe levering conform het gestelde in de overeenkomst, worden de te verrichte diensten geheel of gedeeltelijk opnieuw uitgevoerd of kan Opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.

19.5. Indien de goederen beschadigd of verloren zijn gegaan, dient de Opdrachtnemer op eerste verzoek van Opdrachtgever de goederen te vervangen door goederen van tenminste gelijke kwaliteit. Het verzoek van Opdrachtgever dient met de hoogste prioriteit te worden behandeld.

19.6. Bij gehele of gedeeltelijk vervanging van de geleverde prestaties, goederen of verrichte

diensten, begint voor het te vervangen deel de hiervoor vermelde garantieperiode opnieuw te lopen.

 

Artikel 20 Verzekering

20.1. De Opdrachtnemer verklaart dat hij afdoende is verzekerd en zich afdoende verzekerd houdt voor de uitvoering van de overeenkomst voor beroepsaansprakelijkheid en andere wettelijke aansprakelijkheden die van toepassing zijn.

20.2. De Opdrachtnemer overlegt op verzoek van de Opdrachtgever onverwijld een gewaarmerkt afschrift van zijn verzekeringspolis en de bewijzen van premiebetaling van genoemde verzekeringen.

20.3. De Opdrachtnemer wijzigt niet zonder schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever de verzekeringsovereenkomsten dan wel de condities waaronder deze zijn aangegaan.

 

Artikel 21 Overdracht van rechten en verplichtingen

21.1. Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan de overeenkomst over te dragen aan derden.

21.2. Opdrachtgever heeft het recht aan een eventuele toestemming voorwaarden te verbinden.

21.3. De Opdrachtnemer blijft volledig aansprakelijk en verantwoordelijk met betrekking tot door derden in verband met de opdracht voor Opdrachtgever verrichte prestatie en vrijwaart Opdrachtgever tegen elke aansprakelijkheid inzake de Wet Ketenaansprakelijkheid.

 

Artikel 22 Verpakking en transport

22.1. De Opdrachtnemer draagt zorg voor een behoorlijke verpakking en een zodanige beveiliging en vervoer van de goederen, dat deze in goede staat het afleveradres bereiken en het lossen aldaar veilig kan geschieden. De Opdrachtnemer is er voor verantwoordelijk dat de (inter) nationale voorschriften inzake verpakking en vervoer door hem alsmede door de door hem gecontracteerde vervoerders worden nageleefd.

22.2. Alle verpakkingen, met uitzondering van leenemballage worden bij levering eigendom van Opdrachtgever. Als Opdrachtgever dit wenst heeft de Opdrachtnemer de verplichting emballage terug te nemen zonder daarvoor Opdrachtgever kosten in rekening te brengen.

22.3. Leenemballage dient door de Opdrachtnemer duidelijk als zodanig te worden gekenmerkt.

22.4. Retourzending van leenemballage geschiedt voor rekening en risico van de Opdrachtnemer naar een door hem op te geven bestemming.

22.5. De Opdrachtnemer dient er naar te streven de goederen zodanig te verpakken dat zo weinig mogelijk milieubelasting ontstaat. Opdrachtnemer dient er voor te zorgen dat de wijze van verpakken van de goederen en deze verpakking op zich zelf ook op andere wijze geen bedreiging voor de veiligheid, welzijn of gezondheid kunnen vormen. Dit alles beoordeelt volgens de stand van de wetenschap ten tijde van de levering.

 

Artikel 23 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Duurzaamheid

23.1. Opdrachtnemer dient zich te houden aan de in Nederland gangbare normen en waarden op

sociaal-maatschappelijk gebied, waaronder mede, doch niet uitsluitend, wordt begrepen discriminatie van werknemers of (toe-)leveranciers, gebruikmaking van kinderarbeid, ontoereikende arbeidsomstandigheden of andere onethische praktijken en de eventueel in de Offerte aanvraag gespecificeerde verdere expliciete eisen en wensen van de Opdrachtgever. Verdere expliciete eisen en wensen hieromtrent, worden in de Offerte aanvraag gespecificeerd.

23.2. Opdrachtnemer dient actief een verminderde belasting van het milieu van zijn goederen,

verpakkingen, grond- en hulpstoffen na te streven.

 

Artikel 24 Milieugevaarlijke stoffen

24.1. De Opdrachtnemer dient voor het tot stand komen van de overeenkomst schriftelijk te melden of de aangeboden en te leveren goederen milieugevaarlijke stoffen bevatten, die vrij kunnen komen zowel tijdens het normale gebruik, alsook bij storingen, reparaties, onderhoud of calamiteiten, het verwijderen, opslaan, storten, verplaatsen, afvoeren, dan wel vernietigen aan het einde van de levensduur van de desbetreffende goederen.

24.2. Indien dit het geval is dient de Opdrachtnemer bij de aflevering een duidelijke instructie te voegen met preventieve maatregelen hoe het vrijkomen dient te worden voorkomen. Bovendien dient de Opdrachtnemer de maatregelen te vermelden, die getroffen dienen te worden om personeel en medewerkers van Opdrachtgever in geval van vrijkomen van deze stoffen te beschermen.

 

Artikel 25 Geheimhouding

25.1. De Opdrachtnemer, diens personeel en degenen die door de Opdrachtnemer zijn ingehuurd zijn verplicht tot volledige geheimhouding ten aanzien van alle gegevens die hen uit hoofde van de relatie met Opdrachtgever ter kennis zijn gekomen. Het is de Opdrachtnemer verboden de bedoelde informatie aan te wenden voor eigen gebruik of gebruik door derden.

25.2. Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie te verstrekken aan de pers die verband houdt met aan de aan de Opdrachtnemer verleende opdracht. Indien de Opdrachtnemer wordt benaderd door de pers dan zal deze voor beantwoording eerst contact opnemen met de gemeentelijke woordvoerder of degene die tijdens zijn of haar afwezigheid deze verantwoordelijkheden waarneemt.

25.3. De verplichting tot geheimhouding blijft ook na de uitvoering van de overeenkomst onverminderd van kracht.

25.4. De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit handelen in strijd met de verplichtingen in lid 1, 2 en 3 van dit artikel.

25.5 In ieder geval zal Opdrachtgever een direct opeisbare boete aan Opdrachtnemer opleggen van € 30.000,00 voor iedere overtreding. Het bedrag van de boete wordt door de Opdrachtnemer direct betaald na eerdergenoemde vaststelling en mededeling daarvan aan de Opdrachtnemer.

 

Artikel 26 Intellectueel eigendom

26.1. Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever schadeloos en vrijwaart deze tegen alle schade die mocht ontstaan ten gevolge van enige door of vanwege de Opdrachtnemer veroorzaakte inbreuk of gepretendeerde inbreuk op welke intellectueel of industrieel eigendomsrecht of overig recht van derden dan ook.

26.2. Ten aanzien van de door Opdrachtgever verschafte tekeningen, ramingen, schema’s, ontwerpen en dergelijke behoudt Opdrachtgever zich het eigendoms- en auteursrecht voor. Deze mogen noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd en / of aan derden worden getoond of ter hand gesteld, of door de Opdrachtnemer worden gebruikt ter vervaardiging van goederen of uitvoering van soortgelijke werken voor derden.

26.3. Het intellectueel eigendomsrecht op alle informatie die de Opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst vervaardigt en / of verstrekt berust te allen tijde bij Opdrachtgever. Opdrachtgever verkrijgt daarmee het vrije gebruiksrecht. De vergoeding voor dit gebruiksrecht is in de prijs inbegrepen.

 

Artikel 27 Cessieverbod en verrekenin g

27.1. Het is de Opdrachtnemer verboden om zijn vorderingen op Opdrachtgever over te dragen aan derden.

27.2. Opdrachtgever is steeds bevoegd al hetgeen Opdrachtgever schuldig is aan de Opdrachtnemer, te verrekenen met hetgeen de Opdrachtnemer of de aan de Opdrachtnemer gelieerde vennootschappen al dan niet opeisbaar, onder voorwaarde of tijdsbepaling aan Opdrachtgever schuldig is of zijn.

 

Artikel 28 Aansprakelijkheid

28.1. De partij die toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichting(en) is tegenover de andere partij aansprakelijk voor de vergoeding van de door de wederpartij geleden schade dan wel te lijden schade, onverminderd diens overige rechten, waaronder begrepen het recht op ontbinding van de overeenkomst.

28.2. De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die door Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van een gebrek in zijn product dat daardoor niet de veiligheid biedt die men gerechtvaardigd is te verwachten.

28.3. De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die door Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van handelen of nalaten van hemzelf of zijn personeel of van diegenen die door hem bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.

28.4. De Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken van derden op vergoeding van schade op grond van aansprakelijkheid als bedoeld in de beide vorige leden en zal op het eerste verzoek van Opdrachtgever een schikking treffen met deze derden, dan wel zich in rechte, in plaats van of gezamenlijk met Opdrachtgever – een en ander ter beoordeling van Opdrachtgever – verweren tegen aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld.

28.5. Voor toepassing van dit artikel worden personeelsleden en medewerkers van Opdrachtgever mede als derden aangemerkt.

 

Artikel 29 Ontbinding

29.1. Indien de Opdrachtnemer een verplichting uit hoofde van de overeenkomst of van andere daaruit voortvloeiende overeenkomsten niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling en ingeval van stillegging, liquidatie of overname of enig daarmee vergelijkbare toestand van de onderneming van de Opdrachtnemer, is de Opdrachtnemer van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever heeft in deze gevallen het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te beëindigen door middel van een schrijven met bericht van ontvangst aan de Opdrachtnemer en / of betalingsverplichtingen op te schorten en / of uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor rekening van de Opdrachtnemer aan derden op te dragen zonder dat Opdrachtgever tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele aan Opdrachtgever verder toekomende rechten daaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding.

29.2. Onverminderd alle andere rechten kan Opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden indien door de Opdrachtnemer of een van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan bestuurders van de gemeente Woerden, een persoon, die behoort tot de ambtenaren in dienst van Opdrachtgever, of het vaste of tijdelijk personeel van Opdrachtgever, of aan een van haar vertegenwoordigers.

 

Artikel 30 Overmacht

30.1. Indien een van de partijen de verplichtingen uit de overeenkomst als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen, wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort voor de duur dat niet kan worden nagekomen zonder dat partijen ten opzichte van elkaar tot schadevergoeding zijn verplicht.

30.2. De partij die zich op niet toerekenbare tekortkoming beroept dient dit aan de andere partij kenbaar te maken binnen vierentwintig (24) uur na het intreden van de overmachtsituatie. De eerstgenoemde partij dient het beroep op een niet toerekenbare tekortkoming tegenover de wederpartij met bewijs te staven.

30.3. Gebeurtenissen als stakingen en werkonderbrekingen, ziekte van personeel vormen geen aanleiding tot een beroep op niet toerekenbare tekortkoming, evenmin als wanprestatie van toeleveranciers of anderen van wie leverancier goederen en / of diensten betrekt.

30.4. Indien de overmachtsituatie langer duurt dan dertig (30) kalenderdagen, of indien deze langere duur al eerder vaststaat, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen. Partijen zijn ten opzichte van elkaar niet tot schadevergoeding verplicht.

 

Artikel 31 Toepasselijk recht

31.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

31.2. Indien en voor zover enige bepalingen in deze algemene inkoopvoorwaarden strijdig zouden zijn met huidige en toekomstige in Nederland geldende wetten en richtlijnen, is uitsluitend de betreffende bepaling niet van toepassing. Deze bepaling zal in dat geval worden vervangen door een geldige bepaling die zo dicht mogelijk de bedoeling van de partijen ten tijde van de overeenkomst benadert.

 

Artikel 32 Geschillen

32.1. Van een geschil is sprake indien één der partijen zulks bij aangetekend schrijven stelt.

32.2. Geschillen tussen partijen zullen zoveel mogelijk door middel van een goed overleg of door voorlegging aan een bij de NMI geregistreerde mediator tot een oplossing getracht te worden gebracht.

32.3. Indien partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden berecht door de daartoe bevoegde rechter, tenzij partijen alsnog arbitrage of bindend advies overeenkomen.

 

Artikel 33 Bevoegde rechter

33.1. De bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht.

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad.