Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

Specifieke subsidieregels voor vorming en bewustwording 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSpecifieke subsidieregels voor vorming en bewustwording 2012
CiteertitelSpecifieke subsidieregels voor vorming en bewustwording 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening Wormerland 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2012nieuwe regeling

20-12-2011

Zaankanter, 22 Februari 2012

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Specifieke subsidieregels voor vorming en bewustwording 2012

 

 

Specifieke subsidieregels voor vorming en bewustwording 2012

ProgrammaMaatschappelijke participatie

ProductVorming en bewustwording

 

Doelstelling Signaleren, voorkomen en bestrijden van discriminatie op grond van ras,huidskleur,

geslacht, seksuele voorkeur, leeftijd, levensovertuiging e.d. Vergroten

bewustwording ten aanzien van discriminatie, vrede en solidariteit.

 

Subsidievorm Waarderingssubsidie

 

Subsidienorm 1 Exploitatiekosten voor personeel en kantoor naar rato van het aantal inwoners.

Loonkosten worden geïndexeerd conform de CAO en een extra percentage om het

salarisniveau op te krikken naar CAO-niveau, de overige kosten worden verhoogd

met de jaarlijkse inflatiecorrectie door de raad vast te stellen.

 

Subsidienorm 2Vast bedrag van € 372,-

 

Subsidiecriteria 1

De gemeente subsidieert een regionale organisatie op het terrein van signaleren, voorkomen en bestrijden van discriminatie voor de volgende activiteiten:

 • ·

  ondersteuning, hulp en advies bieden aan individuele slachtoffers van discriminatie (klachtenafhandeling)

 • ·

  onderzoek, voorlichting (o.a. op scholen) en publieksbeïnvloeding

 • ·

  beïnvloeding van andere organisaties en bestrijding van discriminatie via juridische aanpak en actie (b.v. organiseren van tentoonstellingen e.d.)

 

Subsidiecriteria 2

De gemeente subsidieert organisaties op het gebied van bewustwording voor de volgende activiteiten:

 • a.

  de verkoop van producten die op basis van eerlijke handel worden afgenomen van boeren in onderontwikkelde landen;

 • b.

  gericht op bewustwording van het lot van hen die hebben geleden onder discriminatie en antisemitisme en het belang van bescherming van democratische verworvenheden en mensenrechten;

 • c.

  gericht op bewustwording van het feit dat er mensen in de wereld zijn die het minder goed hebben en een bijdrage leveren tot het verbeteren van die situatie middels kledinginzameling.

 

Verdeelregels

De gemeente subsidieert maximaal:

 • 1 organisatie op het terrein van: signaleren, voorkomen en bestrijden van discriminatie

 • 1 organisatie op het terrein van: bewustwording

 • 1 organisatie op het terrein van: vrede

 • 1 organisatie op het terrein van: solidariteit.

 

Ingangsdatum

Deze regels zijn van toepassing op subsidies vanaf het subsidiejaar 2012.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de Raad der gemeente Wormerland,

gehouden op 20 december 2011

de griffier, de voorzitter,

Mr. I. P. Vrolijk P. C. Tange