Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

Specifieke subsidieregels voor kinderboerderij 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSpecifieke subsidieregels voor kinderboerderij 2012
CiteertitelSpecifieke subsidieregels voor kinderboerderij 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Wormerland 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2012nieuwe regeling

20-12-2011

Zaankanter, 22 Februari 2012

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Specifieke subsidieregels voor kinderboerderij 2012

 

 

Specifieke subsidieregels voor kinderboerderij 2012

Programma Maatschappelijke participatie

ProductOverige recreatieve voorzieningen

 

Doelstellingen Het in stand houden, beheren en exploiteren van een kinderboerderij in Wormer. De kinderboerderij levert een bijdrage aan de sociale cohesie en gemeenschapszin in wijk, buurt of kern.

Er zijn diverse mogelijkheden voor inwoners om elkaar te ontmoeten en aan recreatieve (b.v. spelen) en educatieve activiteiten deel te nemen en kennis te maken met dieren.

 

SubsidievormBudgetsubsidie

 

Subsidienormen

Een bijdrage in de exploitatie van maximaal € 25.000 per jaar, bestemd voor professioneel beheer en/of onderhoud en beheer van de speeltoestellen, inclusief veiligheidsondergronden en de beschoeiing.

 

Subsidiecriteria

 • 1.

  De kinderboerderij is algemeen toegankelijk en biedt kennismaking met dieren en biedt speelgelegenheid voor kinderen en ruimte voor recreatie en ontmoeting en spelen.

 • 2.

  De kinderboerderij wordt professioneel beheerd.

 • 3.

  Aanvullende activiteiten, b.v. op het gebied van natuur- en milieueducatie, een zorgaanbod voor kwetsbare doelgroepen, is mogelijk mits het primaire doel (kennismaking met dieren, spelen voor kinderen, recreatie en ontmoeting) daaraan niet ondergeschikt wordt. Samenwerking met lokale organisaties heeft daarbij de voorkeur.

 • 4.

  De kinderboerderij voldoet aan de relevante wetgeving [onder meer Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren, Diergeneesmiddelenwet, Arbowetgeving, het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS of Attractiebesluit)].

 • 5.

  De kinderboerderij voldoet aan het Keurmerk ‘Goed voor elkaar’ van Stichting Kinderboerderijen Nederland (SKBN) of een vergelijkbare certificering.

 

Uitwerking

De overige voorwaarden en afspraken worden uitgewerkt in een af te sluiten subsidie-uitwerkingsovereenkomst.

 

Subsidieplafond

Het subsidieplafond is gelijk aan het in de gemeentebegroting (productenraming) daarvoor opgenomen bedrag.

 

Verdeelregels

De gemeente verstrekt subsidie aan de beherende organisatie (tevens huurder van de ondergrond)

van één kinderboerderij in Wormer.

 

Ingangsdatum

Deze regels zijn van toepassing op subsidies vanaf het subsidiejaar 2012.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de Raad der gemeente Wormerland,

gehouden op 20 december 2011

de griffier, de voorzitter,

Mr. I. P. Vrolijk P. C. Tange