Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

Privacyverordening gemeente Wormerland voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingPrivacyverordening gemeente Wormerland voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
CiteertitelPrivacyverordening gemeente Wormerland voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerppersoonsgegevens

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-08-200702-05-2012nieuwe regeling

21-08-2007

-

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Privacyverordening gemeente Wormerland voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

De raad van de gemeente Wormerland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van…………………………………….. gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsregistratie besluit vast te stellen de:

Privacyverordening gemeente Wormerland voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 

 • a.

  De wet: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA),

 • b.

  Basisadministratie: de geautomatiseerde administratie met persoonsgegevens over debevolking als bedoeld in artikel 2 van de wet GBA,

 • c.

  Verantwoordelijke: degene die de zeggenschap heeft over de persoonsregistratie. Hetcollege van burgemeester en wethouders,

 • d.

  Beheerder: de functionaris die is belast met de dagelijkse zorg voor de registratie.

 • e.

  Geregistreerde: degene over wie gegevens zijn opgenomen in de basisadministratie vande gemeente Wormerland

 • f.

  Afnemer: afnemer als bedoeld in artikel 1 van de wet GBA,

 • g.

  Binnengemeentelijke afnemer: elke afnemer die een orgaan is van de gemeente,

 • h.

  Derde: een persoon of instantie buiten de organisatie van de verantwoordelijke.

Artikel 2 Beheer van de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Beheerder van de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens is de seniormedewerker Burgerzaken.

Artikel 3 Verbanden met andere gemeentelijke registraties

Op grond van artikel 96 van de wet vindt verstrekking van persoonsgegevens uit de GBA aanandere binnengemeentelijke afdelingen plaats. De gemeente beschikt niet overinformatiesystemen zoals een basisregistratie, waarmee verbanden tussen de verschillendeadministraties kunnen worden gelegd. Persoonsgegevens in de GBA worden geadministreerdmiddels het programma PIV4ALL; In bijlage 1 worden de binnengemeentelijke afnemersgenoemd waaraan wekelijks mutaties op papier worden verstrekt ( MUTRAP)

 

PIV4ALL – Burgerzaken

 

Deze basisadministratie persoonsgegevens wordt gebruikt door het taakveld Burgerzaken. Deadministratie wordt bijgehouden met als doel te kunnen voldoen aan een wettelijkeverplichting namelijk het beheer van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

De beheerder van deze administratie is de senior medewerker Burgerzaken.

Artikel 4 Rechtstreekse toegang tot de basisadministratie

Rechtstreekse toegang tot de basisadministratie hebben:

 • a.

  de beheerder

 • b.

  de door de beheerder aangewezen ambtenaren werkzaam op het taakveld Burgerzaken

 • c.

  met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet, de binnengemeentelijkeafnemers, genoemd in bijlage 2. Deze afnemers hebben een hiervoor een schriftelijkverzoek ingediend.

Artikel 5 Verstrekking van gegevens

Met inachtneming van artikel 100, tweede lid van de wet kunnen, in andere gevallen danbedoeld in de artikelen 98 en 99 van de wet, gegevens verstekt worden aan:

 

1. Rechtspersonen

 

 • a.

  door de gemeente gesubsidieerde instellingen;

 • b.

  instellingen die op verzoek van het gemeentebestuur maatschappelijke activiteitenontplooien;

 • c.

  andere organisaties die zich ten doel stellen de algemene veiligheid, de gezondheidof het welzijn van mens en dier te bevorderen.

 

Dit zover de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

 

2. Natuurlijke personen:

 

Ten behoeve van een persoonlijk, niet-commercieel belang, met voorafgaandeschriftelijke toestemming van de ingeschrevene van wie gegevens worden verstrekt.

 

De verstrekking kan uitsluitend betrekking hebben op algemene en verwijsgegevensover de naam, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, deeerdere echtgenoot of eerder geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevenevan de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdereechtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de gemeente van inschrijving,

de geboortedatum en de datum van overlijden

Artikel 6 Protocolplicht

Met inachtneming van artikel 103 van de wet worden door de bewerker onderverantwoordelijkheid van de beheerder vastgelegd welke persoonsgegevens over welkepersonen zijn verstrekt aan afnemers en/of derden. Jaarlijks biedt de beheerder aan deverantwoordelijke een controleverslag aan. De verantwoordelijke verstrekt aan degeregistreerde op diens verzoek binnen vier weken een schriftelijk overzicht van de gegevensdie het afgelopen jaar voorafgaande aan het verzoek uit de basisadministratie aan derden en/ofafnemers zijn verstrekt. Het overzicht kan in algemene termen worden gesteld indien deverstrekking is gedaan op basis van de Wet GBA of de Privacyverordening gemeenteWormerland. Aan het verzoek wordt geen gevolg gegeven indien dit in het belang is van de

veiligheid van de staat of de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten.

Artikel 7 Inzagerecht

Met inachtneming van artikel 78 zendt de verantwoordelijke de geregistreerde binnen vierweken na vestiging of hervestiging kosteloos een begrijpelijk en volledig overzicht van zijnpersoonslijst. Bij de persoonslijst wordt informatie verstrekt over de werking van degemeentelijke basisadministratie en over de rechten en de plichten van de geregistreerde.

Tevens wordt de geregistreerde bij aangifte van verblijf en adres gewezen op het recht opgeheimhouding zoals dat in artikel 102 van de Wet GBA is omgeschreven. Gelet op artikel 79van de wet GBA verleent de verantwoordelijke de geregistreerde binnen vier weken kosteloosinzage in de basisadministratie of zendt aan de geregistreerde op diens verzoek een

begrijpelijke persoonslijst toe. Het recht op inzage wordt pas verleend nadat de identiteit isvastgesteld.

Artikel 8 Geheimhouding

Met inachtneming van artikel 102 van de wet kan de geregistreerde de verantwoordelijkeverzoeken om geheimhouding van haar/zijn persoonsgegevens als bedoeld in art. 34 van dewet. Op dit schriftelijk verzoek kan de verstrekking van persoonsgegevens aan derden beperkt

worden. Door de verantwoordelijke wordt een schriftelijke procedure vastgelegd over hetverzoek tot geheimhouding en het verstrekken van gegevens.

Artikel 9 Correctie

Met inachtneming van artikel 82 van de wet voldoet de verantwoordelijke kosteloos binnenvier weken aan het schriftelijk verzoek van de geregistreerde om gegevens in debasisadministratie te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen, indien de gegevens onjuistdan wel onvolledig zijn of ten onrechte zijn opgenomen.

Artikel 10 Beveiliging

De beheerder treft ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging demaatregelen als vermeld in het door de verantwoordelijke vastgestelde beveiligingshandboekGBA.

Artikel 11 Overige bepalingen

De bij deze verordening behorende bijlagen kunnen door de verantwoordelijke wordenaangepast. Van de aanpassing wordt aan de Raad mededeling gedaan.

 

Artikel 12 Slotbepalingen

 • 1.
  • De verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van 6 september 2005 wordt hierbij ingetrokken

 • 2.
  • Deze verordening treedt in werking op 21 augustus 2007

 • 3.
  • Deze verordening wordt aangehaald als: Privacyverordening gemeente Wormerland voorde gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 • 4.

  De verordening ligt ter inzage bij de beheerder van Gemeente basisadministratiepersoonsgegevens.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 augustus 2007.

De voorzitter, De griffier,

Bijlage 1

 

Bijlage1

Detailgegevens

Binnengem.afnemer: Belastingen

01 Persoon

A-nummer, Sofinummer,

Voornamen, Voorvoegsels

Geslachtsnaam, Geboortedatum,

Geboorteplaats, Geboorteland,

Geslachtsaanduiding en Naamgebruik

 

 

X

02 Ouder1

Geboorteland ouder 1

 

03 Ouder2

Geboorteland ouder 2

 

04 Nationaliteit

Nationaliteit

 

Ingangsdatum geldigheid

X

 

05 Huwelijk/Partnerschap

Datum huwelijk, partnerschap

 

Voorvoegsel partner, Geslachtsnaam partner

X

06 Overlijden

Datum overlijden, Plaats overlijden X

Land overlijden, Registergemeente

akte,

Datum overlijden

X

08 Verblijfplaats

Gemeente van inschrijving,

 

Datum inschrijving, Functie adres,Gemeentedeel, Datum aanvang adreshouding,Straatnaam, Huisnummer,Huisletter, Huisnummertoevoeging,

Aanduiding bij huisnummer, PostcodeLocatie, Land waarnaar vertrokken,Datum vertrek, Land vanwaar, Datumvestiging in Nederland, en Aangifte adreshouding

X

11 Gezag

Indicatie gezagsregister

 

21 Verwijzing

A-nummer, Sofi-nummer, Voornamen, X

Voorvoegsels, Geslachtsnaam, Geboortedatum,

Geboorteplaats, Geboorteland,Gemeente waarheen uitgeschreven, Datumuitschrijving, Straatnaam, Huisnummer,Huisletter, Huisnummer, Huisletter, Huisnummertoevoeging,Aanduiding bij huisnummer,Postcode, Locatiebeschrijving

X

Bijlage 1

Detailgegevens

Binnengem.afnemer: onderwijs

01 Persoon

A-nummer, Sofinummer,

Voornamen, Titel/Predikaat

Voorvoegsels, Geslachtsnaam,

Geboortedatum, Geboorteplaats,

Geboorteland,Geslachtsaanduiding,

Naamgebruik

 

X µ

 

 

02 Ouder 1

A-nummer, Sofinummer,

Voornamen, Titel/Predikaat

Voorvoegsels, Geslachtsnaam,

Geboortedatum, Geboorteplaats,

Geboorteland, Geslachtsaanduiding

 

µ

03 Ouder 2

A-nummer, Sofinummer,

Voornamen, Titel/Predikaat

Voorvoegsels, Geslachtsnaam,

Geboortedatum, Geboorteplaats,

Geboorteland, Geslachtsaanduiding

 

µ

04 Nationaliteit

Nationaliteit

 

Ingangsdatum geldigheid

X µ

 

X

05 Huwelijk/Partnerschap

Datum huwelijk/partnerschap

 

Voorvoegsels partner, geslachtsnaam partner

X

 

 

X

06 Overlijden

Datum overlijden, Plaats overlijden,

Land overlijden, Registergemeente Akte

X µ

08 Verblijfplaats

Gemeente van inschrijving

 

Datum inschrijving, Functie adres,

Gemeentedeel, Datum aanvang adreshouding,Straatnaam, Huisnummer, Huisletter,

Huisnummertoevoeging, Aanduiding bijhuisnummer, Postcode, Locatie, Landwaarnaar vertrokken, Datum vertrek, Land vanwaar,Datum vestiging in Nederland, AangifteAdreshouding

X µ

11 Gezag

Indicatie gezagsregister

X µ

21 Verwijzing

A-nummer, Sofinummer, Voornamen, Voorvoegsel, Geslachtsnaam, Geboortedatum,

Geboorteplaats, Geboorteland, Gemeentewaarheen uitgeschreven, Datumuitschrijving, Straatnaam, Huisnummer,Huisletter, Huisnummertoevoeging,

Aanduiding bij huisnummer,

Postcode, Locatiebeschrijving

 

X µ

 

Bijlage 1

Detailgegevens

Binnengem.afnemer:

Begraafplaatsadministratie

01 Persoon

A-nummer, Sofinummer,

Voornamen, Voorvoegsels

Geslachtsnaam, Geboortedatum,

Geboorteplaats, Geboorteland,

Geslachtsaanduiding en Naamgebruik

 

X

02 Ouder 1

Geboorteland ouder 1

 

03 Ouder 2

Geboorteland ouder 2

 

04 Nationaliteit

Nationaliteit,

 

Ingangsdatum geldigheid

X

 

X

05 Huwelijk / Partnerschap

Datum huwelijk, partnerschap

 

Voorvoegsel partner, Geslachtsnaam partner

 

 

 

 

X

06 Overlijden

Datum overlijden, Plaats overlijden, Land overlijden, Registergemeenteakte,

Datum overlijden

X

08 Verblijfplaats

Gemeente van inschrijving,

 

Datum inschrijving, Functie adres,Gemeentedeel, Datum aanvang adreshouding,

Straatnaam, Huisnummer,

Huisletter,Huisnummertoevoeging,

Aanduiding bij huisnummer, PostcodeLocatie, Land waarnaar vertrokken,Datum vertrek, Land vanwaar, Datumvestiging in Nederland, en Aangifte adreshouding

X

11 Gezag

Indicatie gezagsregister

X

21 Verwijzing

A-nummer, Sofi-nummer, Voornamen, Voorvoegsels, Geslachtsnaam, Geboortedatum,

Geboorteplaats, Geboorteland,

Gemeente waarheen uitgeschreven, Datumuitschrijving, Straatnaam, Huisnummer,Huisletter, Huisnummer, Huisletter, Huisnummertoevoeging,

Aanduiding bij huisnummer,

Postcode, Locatiebeschrijving

 

X

X = gegevens worden wekelijks verstrekt via de mutatierapportage (mutrap)

µ = gegevens worden maandelijks op alternatief medium verstrekt.

Bijlage 2

Bijlage 2: bij artikel 4 van de Privacyverordening gemeente Wormerland.

 

De medewerkers van de afdelingen Financiën, Openbare Werken , VROM en Samenleving ,kunnen door de beheerder geautoriseerd worden tot het raadplegen van de onderstaandepersoonsgegeven.

01 Categorie Persoon

 

Voornaam, Adellijke Titel, Voorvoegsels, Geslachtsnaam, Voorletters, Eerste

voornaam+voorletters, Geboortedatum en Aanduiding Naamgebruik.

05 Categorie Huwelijk

 

Voorvoegsels partner, Geslachtsnaam partner, Reden ontbinding huwelijk en Soortverbintenis.

06 Categorie Overlijden

 

Datum overlijden, Plaats overlijden, Land overlijden, Registergemeente akte, Nummeroverlijdensakte, Gemeente Document, Datum ontlening gegevens, Beschrijving document,Aanduiding gegevens in onderzoek, Datum ingang onderzoek. Datum einde onderzoek,Ingangsdatum geldigheid en Datum opneming gegevens.

 

08 + 58 Categorie verblijfplaats (historie)

 

Gemeente van inschrijving, Datum inschrijving in de gemeente, Functie adres, Gemeentedeel,Datum aanvang adreshouding, Woonplaats afkorting, Code gemeentedeel, Straatnaam,Huisnummer, Huisletter, Huisnummertoevoeging, Aanduiding bij huisnummer, Postcode,

Straatcode. Locatie, Land waarnaar vertrokken, Datum vertrek uit Nederland, Land vanwaar,Datum vestiging in Nederland, Aangifte adreshouding, Indicatie document, Aanduidinggegevens in onderzoek, Datum ingang onderzoek, Datum einde onderzoek, Ingangsdatum geldigheid, Datum opneming gegevens.

09 Categorie afstamming kind

 

A-nummer kind, Sofi-nummer kind, Voornamen kind, Voorvoegsels kind, Geslachtsnaamkind, Voorletters kind, Geboortedatum kind en Geboorteplaats kind

 

10 en 60 Categorie verblijfstitel (historie)

 

Aanduiding verblijfstitel, Einddatum verblijfstitel, Aanduiding gegevens in onderzoek, Datumingang onderzoek, Datum einde onderzoek, Ingangsdatum geldigheid en Datum opneminggegevens.

21 Verwijzing

 

Voornamen, Adellijke titel, Voorvoegsels, Geslachtsnaam, Voorletters, Geboortedatum,Geboorteplaats, Gemeente waarheen uitgeschreven, Datum uitschrijving, Straatnaam,Huisnummer, Huisletter, Huisnummertoevoeging, Aanduiding bij huisnummer, Postcode,

 

Locatiebeschrijving, Indicatie geheimhouding, Aanduiding gegevens in onderzoek, Datumingang onderzoek, Datum einde onderzoek, Ingangsdatum geldigheid en datum opneminggegevens.

 

De binnengemeentelijke afnemers kunnen via een combinatie van vier zoekfunctiessofinummer, naam, adres en geboortedatum toegang krijgen tot de basisadministratie.De reeds verstrekte autorisaties per individuele medewerker liggen bij de beheerder terinzage.