Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

Distel- en Brandnetelverordening Wormerland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDistel- en Brandnetelverordening Wormerland
CiteertitelDistel- en Brandnetelverordening Wormerland
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-06-1995Onbekend

27-03-1995

Aktief, 13 juni 1995

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Distel- en Brandnetelverordening Wormerland

 

De raad der gemeente Wormerland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 maart 1995, nummer 1995/28;

gelet op de bepalingen in de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende

DISTEL- EN BRANDNETEL VERORDENING WORMERLAND.

Artikel 1.
 • 1.

  De rechthebbende van gronden is verplicht deze te zuiveren van akkerdistel (cirsium-soorten), akkerroelkdistel (sonchus-soorten), distel (cardius-soorten) mariadistel (silybiuro-soorten) wegdistel (onopordon-soorten) riderzuring (rumex obtusifolius) en de grote brandnetel (urtica dioica), voordat de distels tot knopvorming en de brandnetels tot bloei komen, indien deze distels en/of brandnetels overlast voor de aangrenzende gronden kunnen veroorzaken.

 • 2.

  Onder "rechthebbende" wordt in deze verordening verstaan de gebruiker of bij het ontbreken de eigenaar, met dien verstande, dat voor eigenaar de zakelijk gerechtigde in de plaats treedt wanneer de gronden in vruchtgebruik of in erfpacht zijn uitgegeven. In het geval van inscharing geldt als rechthebbende degene, bij wie het vee in de weide is/wordt gebracht.

Artikel 2.

Indien naar het oordeel van burgemeester en wethouders de bij artikel 1, lid 1, opgelegde verplichting niet of niet behoorlijk wordt nagekomen, zullen zij aan de rechthebbende van de betreffende grond(en) bij aangetekende brief of tegen gedagtekend ontvangstbewijs een lastgeving zenden om zijn grond( en) te zuiveren.

Deze schriftelijke lastgeving vermeldt de termijn waarbinnen de grond(en) van distels en/of brandnetels dienen te worden gezuiverd. Burgemeester en wethouders bepalen die termijn zodanig, dat de zuivering moet zijn voltooid voordat de distels tot knopvorming en de brandnetels tot bloei komen .

Artikel 3.

Alvorens de in het vorige artikel bedoelde lastgeving wordt verzonden, winnen burgemeester en wethouders het advies in van een door hen aan te wijzen deskundige.

In dit advies wordt mede betrokken de te volgen bestrijdingsmethode, indien burgemeester en wethouders, bij nalatigheid van de rechthebbende om binnen de krachtens het vorige artikel gestelde termijn gevolg te geven aan de hem verstrekte last, op grond van artikel 126 der Gemeentewet, besluiten op kosten van de nalatige de grond(en) van de distels en/of brandnetels te doen zuiveren.

Artikel 4.

Met het handhaven van de bepalingen en met het opsporen en constateren van overtredingen dezer verordening zijn behalve de personen, genoemd in artikel141 van het Wetboek van Strafvordering, mede belast de ambtenaren van de gemeente, die daarvoor door burgemeester en wethouders worden aangewezen .

Artikel 5.
 • 1.

  Overtreding van de bepalingen dezer verordening of het niet voldoen aan een lastgeving, bedoeld in artikel 2 wordt bestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van ten hoogste f 300,--.

 • 2.

  Wegens overtreding gepleegd door of vanwege een rechtspersoon, een vennootschap, enige andere vereniging van personen of van een doelvermogen wordt op gelijke wijze bestraft de bestuurder, het lid van het bestuur of de commissaris, alsmede de personen, die tot het strafbare feit opdracht hebben gegeven of die de feitelijk leiding hebben gehad bij het verboden handelen of nalaten.

Artikel 6.

Deze verordening kan worden aangehaald onder de titel van "Distel- en Brandnetelverordening Wormerland".

Artikel 7.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na de dag van bekendmaking. Alsdan vervalt de bij raadsbesluit van 30 januari 1978 vastgestelde Distel- en Brandnetelverordening.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad der gemeente Wormerland, gehouden op 27 maart 1995

de secretaris, de voorzitter,