Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2014
CiteertitelVerordening marktgelden 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpTarievennota 2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van de ingang van de heffing is 1 januari 2014

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229 lid 1 aanhef sub a en b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2015intrekking

16-12-2014

Gemeenteblad, 24 December 2014

*
04-01-201401-01-201401-01-2015nieuwe regeling

17-12-2013

Zaankanter, 27 December 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2014

De raad van de gemeente Wormerland;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 november 2013,

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2014

(Verordening marktgelden 2014)

Artikel 1 Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  Standplaats: de op een openbare markt, door het bevoegd gezag, voor een bepaalde duur aangewezen oppervlakte voor het uitoefenen van de markthandel.

 • 2.

  Openbare markt: de warenmarkt, welke krachtens besluit van de raad op de daartoe aangewezen plaats, dag en tijd wordt gehouden.

 • 3.

  Marktdag: een krachtens besluit van de raad aangewezen dag voor het houden van een openbare markt.

 • 4.

  Marktstal: een standplaats ter grootte van 4 strekkende meters.

 • 5.

  Een dubbele marktstal: een standplaats ter grootte van 8 strekkende meters.

 • 6.

  Standwerkersplaats: een standplaats ter grootte van een variabel aantal strekkende meters.

 • 7.

  Tijdvak: een aaneengesloten periode van dertien weken

 • 8.

  Dagplaats: een standplaats, die per marktdag beschikbaar wordt gesteld.

 • 9.

  Vaste plaats: een standplaats, die voor de duur van een tijdvak, tot wederopzegging wordt beschikbaar gesteld.

Artikel 2 Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1.

  Onder de naam ‘marktgeld’ wordt een recht geheven voor het innemen van een standplaats op de openbare markt.

 • 2.

  Het marktgeld wordt geheven van degene die een standplaats op de openbare markt inneemt, dan wel van degene aan wie een standplaats op de openbare markt is toegewezen.

Artikel 3 Maatstaf van heffing

 • 1.

  Maatstaf voor de berekening van het marktgeld is het aantal strekkende meters van de marktstal of standplaats.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze verordening wordt een gedeelte van een strekkende meter of een gedeelte van de marktdag voor een gehele strekkende meter of een gehele marktdag gerekend.

Artikel 4 Tarief

 • 1.

  Het marktgeld bedraagt per stal (per marktdag)€9,45

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid bedraagt het marktgeld per kraam per marktdag, indien het recht bij vooruitbetaling over een periode van een kalenderkwartaal wordt voldaan.

 • 3.

  Het marktgeld bedraagt per strekkende meter € 2,35

  -met een minimum van 3 meter € 7,10

 • 4.

  In afwijking van het bepaalde in het derde lid bedraagt het recht per strekkende meter, indien het recht bij vooruitbetaling over een periode van een kalenderkwartaal wordt voldaan.€2,05

  -met een minimum van 3 meter€6,00

 • 5.

  De tarieven voor het direct of indirect gebruik maken van een door gemeente beschikbaar gestelde stroomkast bedragen per standplaats:

  Categorie van stroomverbruik

  Kwartaaltarief (€)

  Dagtarief (€)

  1

  10,20

  0,75

  2

  20,40

  1,55

  3

  61,20

  4,70

  Categorie 1: minimale stroomverbruikers zoals verlichting en/of een kleine radio.

  Categorie 2: lichte stroomverbruikers zoals weegschalen, koffiezetapparaten, veelal in combinatie met categorie 1.

  Categorie 3 : zware stroomverbruikers zoals bijvoorbeeld koeling en bakken, braden of frituren, veelal in combinatie met categorie 1 en 2.

Artikel 5 Wijze van heffen

Het marktgeld wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt verstaan een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 6 Termijn van betaling

 • 1.

  Het marktgeld voor een vaste plaats dient te worden betaald binnen veertien dagen na dagtekening van de in het voorgaande artikel genoemde schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  Het marktgeld voor een dagplaats dient te worden betaald dadelijk na uitreiking van de in het voorgaande artikel genoemde schriftelijke kennisgeving.

 • 3.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 7 Teruggaaf

Aanspraak op teruggaaf van marktgeld kan ontstaan wegens niet gehouden openbare markten ingevolge een daartoe bij of krachtens de bepaling van de verordening op de openbare markten genomen besluit.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de marktgelden

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Marktgeldverordening 2013’ van 18 december 2012 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening marktgelden 2014”.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de Raad van de gemeente Wormerland,

gehouden op  17 december 2013

 

de griffier,

de voorzitter,

  

I. P. Vrolijk

P. C. Tange