Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

Besluit kwijtscheldingsregels 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit kwijtscheldingsregels 2014
CiteertitelBesluit Kwijtscheldingsregels 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpTarievennota 2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 225
 2. Invorderingswet, art. 26
 3. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2015intrekking

16-12-2014

Gemeenteblad, 24 December 2014

-
04-01-201401-01-201401-01-2015nieuwe regeling

17-12-2013

Zaankanter, 27 December 2013

-

Tekst van de regeling

Intitulé

het Besluit kwijtscheldingsregels 2014

De raad van de gemeente Wormerland;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 november 2013,

 

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990 en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

 

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;

 

b e s l u i t:

 

het volgende vast te stellen:

 

het Besluit kwijtscheldingsregels 2014

 

Artikel 1 Inkomensvrijstelling en kinderopvang

 • 1.

  Op grond van de krachtens artikel 26 van de Invorderingswet 1990 bij ministeriële regeling gestelde regels, wordt bij de invordering, in afwijking van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, het percentage van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 percent van de bijstandsnorm.

 • 2.

  Op grond van de krachtens artikel 26 van de Invorderingswet 1990 bij ministeriële regeling gestelde regels, wordt bij de invordering, in afwijking van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, het percentage van de kosten van het bestaan voor personen die de pensioengerechtigde leeftijd, als bedoeld in artikel 7, onderdeel a van de Algemene ouderdomswet , hebben bereikt, vastgesteld op 100 percent van de toepasselijke netto AOW-norm verhoogd met de toepasselijke tegemoetkoming koopkracht oudere belastingplichtige (MKOB).

 • 3.

  Onderdelen 1 en 2 zijn van overeenkomstige toepassing op het vaststellen van de kosten van het bestaan bij kwijtscheldingsverzoeken van natuurlijke personen die geen verband houden met de uitoefening van een bedrijf of zelfstandig beroep door overeenkomstige toepassing van afdeling 2 van hoofdstuk II van de Uitvoeringregeling Invorderingswet 1990 in plaats van de afdelingen 3 en 4 van voornoemd hoofdstuk .

 • 4.

  Bij een verzoek om kwijtschelding wordt rekening gehouden met de netto-kosten voor kinderopvang.

Artikel 2 Verruimde kwijtschelding

Met toepassing van het in artikel 1 bepaalde, wordt kwijtschelding verleend voor:

 • a.

  Onroerende-zaakbelastingen;

 • b.

  Roerende woon- en bedrijfsruimtenbelasting;

 • c.

  Afvalstoffenheffing;

 • d.

  Rioolheffing;

 • e.

  Hondenbelasting;

 • f.

  Forensenbelasting.

Artikel 3 Uitgesloten kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen wordt geen kwijtschelding verleend:

 • a.

  Precariobelasting;

 • b.

  Marktgeld;

 • c.

  Lijkbezorgingsrechten;

 • d.

  Leges.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van dit besluit is 1 januari 2014.

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Kwijtscheldingsregels 2014.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de Raad van de gemeente Wormerland,

gehouden op 17 december 2013

 

de griffier,

de voorzitter,

 

I. P. Vrolijk

P. C. Tange