Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

Verordening adviesraad sociaal domein

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening adviesraad sociaal domein
CiteertitelVerordening Adviesraad Sociaal Domein Wormerland 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

art. 18 hardheidsclausule

art. 22 overgangsbepalingen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet maatschappelijke ondersteuning, art. 11
 2. Wet werk en bijstand, art. 47
 3. Gemeentewet, art. 84
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-01-201401-01-2014nieuwe regeling

17-12-2013

Gemeenteblad, 2 januari 2014

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening adviesraad sociaal domein

 

 

Artikel 1 Definities

Het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wormerland.

De gemeenteraad: de gemeenteraad van Wormerland

De gemeente:de gemeente Wormerland

Contactambtenaar: de ambtenaar van de afdeling Beleid en Regie die hiertoe is aangewezen

Vrager: een persoon die een beroep kan doen op – en/of persoonlijk (als cliënt zijnde) belang heeft bij de voorzieningen in het sociaal domein.

De Wmo-raad: door de gemeenteraad in te stellen adviesorgaan voor het Wmo- beleid Wormerland

De secretaris: de secretaris van de adviesraad sociaal domein

Beleidsveld sociaal domein onderwerpen die gericht zijn op maatschappelijke ontwikkeling van burgers in de gemeente Wormerland

Uitwerkingsdocument Adviesraad sociaal domein een document waarin het college de samenstelling van de adviesraad, beleidsvelden en nadere afspraken die niet in deze Verordening zijn voorzien zijn uitgewerkt

Artikel 2 Reikwijdte van de Regeling

Deze Regeling is van toepassing op de organisatie van de door de gemeenteraad ingestelde Adviesraad Sociaal Domein.

Artikel 3 Taak adviesraad sociaal domein

De Adviesraad Sociaal Domein heeft als taak het college en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd te informeren en te adviseren over het beleid, alsmede ontwikkelingen te signaleren over alle zaken die van belang zijn voor cliënten in het sociaal domein.

Artikel 4 Bevoegdheden

 • 1.

  adviesrecht

  De Adviesraad Sociaal Domein is bevoegd gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het college en de gemeenteraad over onderwerpen betreffende het sociaal domein;

  • b)

   De Adviesraad Sociaal Domein is niet bevoegd te adviseren over klachten, bezwaarschriften en andere zaken, voor zover die op individuele cliënten betrekking hebben, met uitzondering van de hierbij gehanteerde regels en procedures. Evenmin heeft de Adviesraad Sociaal Domein adviesrecht inzake personeels- en organisatiebeleid en uitvoering van de contracten t.b.v. de individuele voorzieningen;

  • c

   Het college stelt de Adviesraad Sociaal Domein op een zodanig tijdstip in de gelegenheid advies uit te brengen dat er een daadwerkelijke invloed mogelijk is op de besluitvorming. De gemeente geeft van tevoren de financiële, juridische en beleidsmatige kaders aan. Indien het college om advies vraagt, wordt het advies binnen zes weken schriftelijk uitgebracht, mits tijdig aangevraagd in overeenstemming met het vergaderschema van de adviesraad sociaal domein.

  • d

   Het college geeft binnen zes weken een schriftelijke reactie op een aan het college uitgebracht advies; zij kan alleen beargumenteerd afwijken van dit advies.

  • e

   De raad geeft binnen acht weken een schriftelijke reactie op een aan de raad uitgebracht advies; zij zal alleen beargumenteerd afwijken van het advies.

  • f

   Als de termijnen zoals hierboven is beschreven in sub c, d en e niet realistisch zijn vanwege de ontwikkelingen in de landelijke, Europese of internationale wetgeving wordt in afwijking van deze termijnen zo spoedig mogelijk informatie gegeven door het college en geeft de Adviesraad Sociaal Domein zo spoedig mogelijk advies zoals bedoelt in dit artikel.

   

 • 2.

  informatierecht

  • a)

   De Adviesraad Sociaal Domein wordt door het college geïnformeerd over de resultaten van klanttevredenheidsonderzoeken, enquêtes en klachtenrapportages en over ontwikkelingen en zaken die betrekking hebben op het beleid in het sociale domein.

  • b)

   De Adviesraad Sociaal Domein krijgt van het college spontaan en op verzoek tijdig alle informatie die hij voor de uitoefening van zijn taken, zoals in deze regeling omschreven, nodig heeft, tenzij enig wettelijk voorschrift de verstrekking daarvan in de weg staat. Zo nodig zullen deskundige ambtenaren mondelinge toelichting geven over lopend beleid, de invloed van (nieuw) rijksbeleid of over ideeën en plannen van college en/of gemeenteraad op het beleidsterrein in het sociaal domein.

   

 • 3.

  Andere bevoegdheden

  • a)

   De Adviesraad Sociaal Domein heeft de bevoegdheid om voor een goede invulling van zijn taakstelling in voorkomende gevallen gebruik te maken van externe deskundigheid c.q. cursussen te volgen.

  • b)

   De Adviesraad Sociaal Domein kan werkgroepen per beleidsveld instellen en/ of breed overleg per beleidsveld organiseren.

  • c)

   De Adviesraad Sociaal Domein in zijn geheel en elke vertegenwoordiger apart zijn verantwoordelijk voor de terugkoppeling naar en raadpleging van de achterban.

   

Artikel 5 Samenstelling adviesraad sociaal domein

 • 1.

  De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit de gezamenlijke vertegenwoordigers van cliënten en andere belanghebbenden en/of cliënten zelf op het gebied van het sociaal domein.

 • 2.

  De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit leden, een secretaris en een onafhankelijk voorzitter.

 • 3.

  Per beleidsveld wordt door de Adviesraad Sociaal Domein, na bekendmaking van de beschikbare vacature en na de wervingsprocedure, een vertegenwoordiger voorgedragen namens de vragers, betrokken bij het betreffende beleidsveld.

 • 4.

  De Adviesraad Sociaal Domein draagt een secretaris voor.

 • 5.

  De leden bekleden geen politieke en/of bestuurlijke functie namens of in een politieke partij in Wormerland evenmin bekleden zij enige functie bij een organisatie, die direct (commercieel) belang heeft bij de dienstverlening aan de doelgroepen in het sociaal domein.

 • 6.

  In het uitwerkingsdocument Adviesraad Sociaal Domein zal het college de samenstelling van het aantal leden per beleidsveld en welk beleidsveld (?) verder uitwerken.

Artikel 6 Voordracht, benoemingen en zittingsduur

 • 1.

  De leden van de Adviesraad Sociaal Domein worden door de gemeenteraad benoemd voor een periode van vier jaar. Benoemingen kunnen één keer met eenzelfde periode worden verlengd. Zittende leden blijven in alle redelijkheid aan tot in hun opvolging is voorzien.

 • 2.

  De leden van de Adviesraad Sociaal Domein worden door de gemeenteraad benoemd op basis van de voordracht conform de leden 2 en 3 van artikel 5.

 • 3.

  Leden moeten inwoner zijn van de gemeente Wormerland.

 • 4.

  Van lid 3 van dit artikel kan afgeweken worden als naar het oordeel van de gemeenteraad daartoe een gerede noodzaak bestaat.

 • 5.

  Als leden op jaarbasis meer dan de helft van het aantal bijeenkomsten verzuimen, kan de adviesraad sociaal domein de gemeenteraad verzoeken om het betreffende lid te ontslaan en kan de adviesraad sociaal domein een nieuw lid voordragen voor benoeming.

 • 6.

  Alle benoemde personen ontvangen een schriftelijke bevestiging van de benoeming.

Artikel 7 De voorzitter

 • 1.

  De voorzitter wordt door de gemeenteraad benoemd op voordracht en advies van de Adviesraad Sociaal Domein.

 • 2.

  De benoeming geldt voor een periode van vier jaar en kan één keer met de zelfde periode verlengd worden. In dit laatste geval wordt advies gevraagd aan de adviesraad sociaal domein.

 • 3.

  De voorzitter heeft politiek noch ambtelijk enige binding met de gemeente. Evenmin bekleedt hij/zij enige functie bij een organisatie, die direct (commercieel) belang heeft bij de dienstverlening aan de doelgroepen van de gemeente.

 • 4.

  De voorzitter heeft alleen een adviserende stem in de Adviesraad Sociaal Domein.

 • 5.

  De voorzitter heeft tot taak:

  Het opstellen van de agenda in overleg met de door de gemeente aangewezen ondersteuner van de adviesraad sociaal domein, de contactambtenaar en de leden;

  Het bepalen van dag en tijdstip van de vergadering;

  Het leiden van de vergaderingen;

  Het handhaven van de orde;

  Het schorsen van de vergadering;

  Het peilen van meningen, het trachten te bereiken van consensus en het meedelen van uitslagen van stemmingen

  Het ondertekenen van uitgaande stukken;

  Het vertegenwoordigen van de Adviesraad Sociaal Domein in en buiten rechte.

 • 6.

  De voorzitter is bevoegd ambtenaren, externe deskundigen en belanghebbenden uit te nodigen de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein bij te wonen ten einde tijdens die vergadering gewenste informatie en toelichting te verstrekken.

 • 7.

  De voorzitter blijft in alle redelijkheid in functie totdat in zijn opvolging is voorzien.

Artikel 8 De secretaris

De secretaris verzorgt de administratieve begeleiding van de Adviesraad Sociaal Domein waaronder het voorbereiden en uitwerken van de adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein, het samen met de voorzitter en de contactambtenaar opstellen van de agenda, het opstellen van een besluiten- en actielijst, het aanleveren van vergaderstukken.

Artikel 9 Ontslag

 • 1.

  Een lid kan te allen tijde ontslag nemen.

 • 2.

  Een lid dat ophoudt ingezetene van de gemeente Wormerland te zijn, houdt op lid van de Adviesraad Sociaal Domein te zijn, met uitzondering van het gestelde in artikel 6 lid 4.

 • 3.

  Een lid of dat door de Adviesraad Sociaal Domein voorgedragen wordt voor ontslag, kan door de gemeenteraad ontslagen worden indien het college de motivatie(s) om het lid te vervangen gegrond acht, gehoord het lid zelf en de voordragende partij.

 • 4.

  De voorzitter kan te allen tijde ontslag nemen.

 • 5.

  De gemeenteraad willigt, na het horen van de voorzitter en de adviesraad sociaal domein, diens verzoek tot ontslag in.

Artikel 10 Vergadering

 • 1.

  De adviesraad sociaal domein vergadert maximaal 10 keer per jaar.

 • 2.

  De oproeping ter vergadering geschiedt (uitgezonderd in spoedeisende gevallen) ten minste tien dagen van te voren door de voorzitter met opgaaf, voor zover mogelijk, van de te behandelen onderwerpen.

 • 3.

  Het college draagt er zorg voor dat de vergaderingen worden ondersteund door het beschikbaarstelling van vergaderaccommodatie (inclusief vergaderfaciliteiten en koffie en thee) zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 11 Openbaarheid

 • 1.

  De vergaderingen en adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein zijn openbaar. De vergaderdata worden door het college op gebruikelijke wijze bekend gemaakt.

 • 2.

  Indien de meerderheid van de aanwezige leden dit verlangt of indien de voorzitter het nodig acht, zal de vergadering bestaan uit een openbaar en een besloten gedeelte. In het besloten gedeelte zal worden vergaderd, indien blijkt dat bij (verdere) openbare beraadslagingen private of openbare belangen door de openbaarheid wezenlijk zouden kunnen worden geschaad.

Artikel 12 Spreekrecht

 • 1.

  De voorzitter stelt vragers bij een openbare vergadering van de adviesraad sociaal domein op hun verzoek in de gelegenheid het woord te voeren tijdens de vergadering. Het woord voeren kan alleen over een punt dat op de agenda staat.

 • 2.

  Een verzoek als bedoeld in het vorige lid dient voor het begin van de vergadering, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling door tussenkomst van de secretaris bij de voorzitter te worden ingediend, onder vermelding van het punt of de punten waarover men het woord wil voeren.

 • 3.

  Bij de behandeling van ieder agendapunt, met uitzondering van de rondvraag, stelt de voorzitter degene die daartoe een strekkend verzoek heeft ingediend, in de gelegenheid het woord te voeren over het aan de orde zijnde agendapunt, voordat de leden en de voorzitter daarover in eerste termijn het woord voeren.

 • 4.

  Voor de vrager die in de gelegenheid wordt gesteld het woord te voeren, geldt een spreektijd van ten hoogste 5 minuten per agendapunt.

 • 5.

  Per agendapunt kan de voorzitter bepalen dat de totale spreektijd van degenen die in de gelegenheid worden gesteld het woord te voeren, ten hoogste 15 minuten bedraagt.

 • 6.

  De voorzitter kan toehoorders, die de hun toegemeten spreektijd overschrijden of die zich op onbehoorlijke of beledigende wijze uitdrukken het woord ontnemen.

Artikel 13 Besluitvorming

 • 1.

  De Adviesraad Sociaal Domein kan alleen officiële besluiten nemen indien tenminste tweederde van het aantal leden ter vergadering aanwezig is. De aanwezigheid blijkt uit de voor de aanvang van de vergadering getekende presentielijst.

 • 2.

  Alleen de leden van de Adviesraad Sociaal Domein hebben stemrecht. Stemmen bij volmacht wordt uitgesloten.

 • 3.

  Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de op de presentielijst aanwezige leden.

 • 4.

  Tot stemmen over uit te brengen adviezen wordt pas overgegaan nadat de voorzitter geconstateerd heeft dat er geen consensus bereikt kan worden over de inhoud van het uit te brengen advies.

 • 5.

  Blanco en niet-geldig uitgebrachte stemmen (ter uitsluitende beoordeling aan de voorzitter) worden geacht niet te zijn uitgebracht.

 • 6.

  Bij staking van stemmen over zaken, die geschiedt door handopsteken, vindt in dezelfde vergadering direct een herstemming plaats. Als ook in dat geval de stemmen staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. In dit geval worden de verschillende gevoelens van de leden van de adviesraad sociaal domein aan het college medegedeeld.

 • 7.

  Stemming over personen geschiedt schriftelijk met gesloten stembiljetten. Leidt een herstemming, tengevolge van gelijkheid van stemmen, niet tot een besluit, dan wordt besloten door trekking van een (door de voorzitter) gemerkt lot.

 • 8.

  Minderheidsstandpunten kunnen op verzoek van de betreffende leden toegevoegd worden aan de besluitenlijst, casu quo het voorstel/advies aan het college.

 • 9.

  De adviezen van de adviesraad sociaal domein worden alleen schriftelijk overgelegd.

 • 10.

  In het geval het college afwijkt van het advies van de adviesraad sociaal domein wordt dit bij het voorstel vermeld onder vermelding van gronden en redenen waarop afgeweken wordt van het advies van de adviesraad sociaal domein.

Artikel 14 Jaarverslag

Jaarlijks vóór 1 april maakt de Adviesraad Sociaal Domein een verslag van de werkzaamheden over het afgelopen jaar. Dit verslag wordt aangeboden aan het college en de gemeenteraad.

Artikel 15 Vergoedingen

 • 1.

  Voor de aanwezigheid bij vergaderingen hebben de leden, de ondersteuner van de Adviesraad Sociaal Domein die hiertoe door het college is aangewezen, de voorzitter recht op een vergoeding als bedoeld in art. 96 lid 1 onder a van de Gemeentewet.

 • 2.

  De vergoeding van de leden bedraagt € 54,77 per bijgewoonde vergadering

 • 3.

  De vergoeding van de door de gemeente aangewezen notulist bedraagt €54,77 per bijgewoonde vergadering

 • 4.

  De vergoeding van de voorzitter en de secretaris bedraagt € 127,- per bijgewoonde vergadering

 • 5.

  De vergoeding wordt uitbetaald op basis van een per vergadering gepresenteerde en door aanwezigen getekende presentielijst.

 • 6.

  Voor de uitoefening van de bevoegdheden genoemd in artikel 4, lid 3 onder a (opleidingen, cursussen, inhuur deskundigheid) en hiermee gepaard gaande reiskosten stelt het college een bedrag van € 4.000 per jaar beschikbaar.

Artikel 16 Geheimhouding

 • 1.

  Het college of de gemeenteraad kan geheimhouding opleggen omtrent aangelegenheden, die zij aan de Adviesraad Sociaal Domein voorleggen. Deze geheimhouding geldt totdat zij door het college of de gemeenteraad is opgeheven.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het vorige lid kan de Adviesraad Sociaal Domein omtrent het in besloten vergaderingen behandelde en omtrent de inhoud van stukken die aan de adviesraad sociaal domein worden voorgelegd, geheimhouding opleggen.

 • 3.

  De voorzitter kan bij toezending van stukken voor een vergadering, voor zover niet reeds door het college geheimhouding is opgelegd, een voorlopige geheimhouding opleggen. De Adviesraad Sociaal Domein beslist in de eerstvolgende vergadering over definitieve oplegging van geheimhouding omtrent die stukken, een en ander behoudens het bepaalde in de Wet openbaarheid van bestuur.

 • 4.

  De geheimhouding wordt door alle leden van de Adviesraad Sociaal Domein in acht genomen totdat zij door het college, dan wel raad, of door de adviesraad sociaal domein is opgeheven.

Artikel 17 Geschillen betreffende deze Regeling

Over geschillen voortkomend uit de toepassing van deze Verordening beslist het college, gehoord de Adviesraad Sociaal Domein.

Artikel 18 Hardheidsclausule

In de gevallen waarin deze Verordening niet voorziet beslist het college, gehoord de Adviesraad Sociaal Domein.

Artikel 19 Slotbepalingen

 • 1.

  communicatie

  Het college maakt het bestaan van de Adviesraad Sociaal Domein algemeen bekend. Daarnaast zorgt het college voor bekendmaking van de Verordening.

 • 2.

  Evaluatie

  De adviesraad sociaal domein evalueert jaarlijks tezamen met het college het functioneren van de adviesraad sociaal domein.

Artikel 20 Citeertitel

De Verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening Adviesraad Sociaal Domein Wormerland 2014’

Artikel 21 Inwerkingtreding van de Verordening

Deze Regeling treedt in werking na bekendmaking.

De Verordening Adviesraad Wormerland 1999 en de Regeling Wmo-raad Wormerland 2012, vastgesteld op .. .. 1999 en .. .. 2012 komt met de vaststelling van de Verordening als bedoeld onder lid 1 te vervallen.

Artikel 22 overgangsregeling zittende leden WMO-raad

 • 1.

  De leden die na inwerkingtreding van deze Verordening zittende zijn in de Wmo- raad worden, zonder nieuwe benoeming, automatisch lid van de adviesraad sociaal domein zoals bedoeld in deze Verordening.

 • 2.

  De zittende periode van benoeming in de Wmo- raad van de zittende leden zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel wordt meegenomen na de inwerkingtreding van deze Verordening.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Wormerland in de vergadering van 17 december 2013

Voorzitter,

Griffier,