Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

1e wijziging Aanwijzingsbesluit 5:25 Apv Wormerland 2011 ligplaatsen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regeling1e wijziging Aanwijzingsbesluit 5:25 Apv Wormerland 2011 ligplaatsen
Citeertitel1e wijziging Aanwijzingsbesluit 5:25 Apv Wormerland 2011 ligplaatsen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpAPV
Externe bijlagetekening behorende bij aanwijzingsbesluit 5:25 Apv

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Wormerland 2011 inclusief eerste wijziging 2012

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-10-201704-10-2017intrekking

17-01-2017

Gemeenteblad 2017, 165544

*
26-05-201404-10-2017nieuwe regeling

15-04-2014

Gemeenteblad, 26 mei 2014

*

Tekst van de regeling

Intitulé

1e wijziging Aanwijzingsbesluit 5:25 Apv Wormerland 2011 ligplaatsen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wormerland;

Gelet op artikel 5:25 van de Algemene plaatselijke verordening Wormerland 2011, luidende als volgt:

Artikel 5:25 Ligplaats woonschepen en overige vaartuigen

1. Het is verboden met een vaartuig een ligplaats in te nemen of te hebben dan wel een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen op door het college aangewezen gedeelten van openbaar water.

2. Het college kan aan het innemen, hebben of beschikbaar stellen van een ligplaats met dan wel voor een vaartuig op niet krachtens het eerste lid aangewezen gedeelten van openbaar water:

a. nadere regels stellen in het belang van de openbare orde, volksgezondheid, veiligheid, milieuhygiëne en het aanzien van de gemeente;

b. beperkingen stellen naar soort en aantal vaartuigen.

3. Het verbod in het eerste lid geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, het Binnenvaartpolitiereglement, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Provinciale vaarwegenverordening of de Provinciale landschapsverordening.

 

Overwegende dat;

 

Regulering en limitering van ligplaatsen voor woonschepen en overige vaartuigen in het openbare water wenselijk is;

Het gewenst is het verbod als bedoeld in lid 1 van artikel 5:25 te laten gelden voor het gehele grondgebied van de gemeente, met uitzondering van de in dit aanwijzingsbesluit opgesomde locaties;

De opgesomde locaties in de geldende bestemmingsplannen zijn aangewezen als ligplaats;

Besluiten:

 • 1.

  Op grond van artikel 5:25 lid 1 het gehele grondgebied van de gemeente aan te wijzen als gebied waar het verboden is met een vaartuig een ligplaats in te nemen of te hebben dan wel een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen (behoudens de in het tweede lid genoemde locaties);

 • 2.

  de volgende locaties (overeenkomstig de bepalingen van de geldende bestemmingsplannen) aan te wijzen waar het verbod als bedoeld onder 1 niet geldt, namelijk:

  • a.

   De Ringdijk in de kern Neck, tussen het punt 170 meter ten westen van de ophaalburg over deze ringvaart en het punt 945 meter ten westen van die burg, zulks met uitzondering van het gedeelte ter lengte van plm. 30 meter tegenover de algemene begraafplaats;

  • b.

   De Neckerstraat vanaf 10 meter ten oosten van het perceel Neck 15 tot en met 50 meter ten oosten van de Neckerstraat 143a;

  • c.

   Het gebied gelegen tussen de percelen Dorpsstraat 391 en 393 te Wormer;

  • d.

   De ligplaats achter Dorpsstraat 5 te Jisp;

  • e.

   De ligplaats nabij het perceel Jisperdijk 6w;

  • f.

   De Veerdijk te Wormer vanaf 15 meter ten westen van de Zaanbrug tot de aansluiting van de Veerdijk met de Bruijnvisweg (met uitzondering van de Zaanbocht), conform bijgevoegde plattegrond en ten oosten van de Zaanbrug één ligplaats tegenover de Veerdijk 26;

  • g.

   De Ringvaart langs de Zuiderweg van de grens met de gemeente Zaanstad bij ’t Kalf tot de brug over de ringvaart in de Provinciale weg aldaar;

  • h.

   De ligplaats achter Dorpsstraat 95 en achter Dorpsstraat 173 te Oostknollendam;

  • i.

   De Wormerringdijk 3 en 4;

 • 3.

  Aan het innemen van een ligplaats op de onder 2 genoemde locaties kunnen– onverminderd de bepalingen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan en de bepalingen van de Verordening op de ligplaatsen van woonschepen Wijdewormer 1973, tevens geldend in Wormerland– nadere regels gesteld worden uit een oogpunt van openbare orde, volksgezondheid, veiligheid, milieuhygiëne en het uiterlijk aanzien van de gemeente.

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking.

Ondertekening

Wormerland, 15 april 2014

De secretaris, De burgemeester,