Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

Delegatiebesluit ruimtelijke ordening en trouwlocaties

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDelegatiebesluit ruimtelijke ordening en trouwlocaties
CiteertitelDelegatiebesluit ruimtelijke ordening en trouwlocaties
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Wet Bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-04-2015nieuwe regeling

10-03-2015

Gemeenteblad, 2 april 2015

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatiebesluit ruimtelijke ordening en trouwlocaties

De raad van de gemeente Wormerland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 december 2014;

gelet op hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht, de bepalingen van de Gemeentewet en het Burgerlijk Wetboek en de relevante bepalingen van de Wet ruimtelijke ordening , de Wabo en de Bor;

 

overwegende dat met het oog op een slagvaardige- en efficiënte besluitvorming, tijdwinst in ruimtelijke procedures en minder beslag op de raadsagenda gewenst is enkele (raads)taken te delegeren aan het college;

 

b e s l u i t:

vast te stellen het delegatiebesluit ruimtelijke ordening en trouwlocaties.

Artikel 1 Afwijkingen bestemmingsplan

Bij afwijkingen van het bestemmingsplan ex artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 Wabo (uitgebreide Wabo-procedure) op grond van artikel 6.5 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht categorieën van gevallen aan te wijzen waarbij een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) niet is vereist. Dit betreft de volgende categorieën van gevallen:

 • o

  Plannen, waarbij een andere functie in feitelijk bestaande bebouwing binnen de bebouwde kom– die qua afmetingen ongewijzigd blijft - wordt omgezet naar een woonfunctie;

 • o

  Plannen waarbij bij bestaande sportaccommodaties lichtmasten worden geplaatst met een maximale hoogte van 18 meter;

 • o

  Plannen waarvan de ontwerpverklaring van geen bedenkingen ter inzage heeft gelegen en waartegen geen zienswijzen zijn ingediend;

 • o

  Plannen, waarbij met maximaal 10% wordt afgeweken van de hoogtemaat of oppervlaktemaat genoemd in artikel 4 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (de zogenaamde ‘kruimelgevallenlijst’);

 • o

  Plannen, waarbij met maximaal 20% wordt afgeweken van de in een geldend bestemmingsplan gehanteerde maatvoering;

 • o

  Plannen, waarbij alléén sprake is van het herstellen van een duidelijke aantoonbare omissie in het huidige geldende bestemmingsplan.

 

Onder de voorwaarde dat:

 • daar waar binnen de grenzen van bovengenoemde categorieën de besluitvorming naar het oordeel van het college ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente (politiek; financieel-economisch organisatorisch of anderszins) de aanvraag wordt voorgelegd aan de raad voor een verklaring van geen bedenkingen.

 

Artikel 2 Exploitatieplan

De bevoegdheden om al dan niet een exploitatieplan vast te stellen te delegeren aan het college op grond van artikel 6.12 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening in geval van:

 • o

  omgevingsvergunning ex artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 Wabo (uitgebreide Wabo-procedure);

 • o

  wijzigingsbevoegdheid ex artikel 3.6 lid 1 onder a Wro (Dit zijn wijzigingen die binnen het bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt)

 

Artikel 3 Aanwijzen trouwlocaties

De bevoegdheid tot het aanwijzen van trouwlocaties te delegeren aan het college overeenkomstig de beleidsregels die in april 2007(externe trouwlocaties en huwelijksaangelegenheden) en aanvullend in juni 2011 (verruiming mogelijkheden trouwlocaties) door het college zijn vastgesteld.

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de Raad van de gemeente Wormerland,

gehouden op 10 maart 2015