Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

Specifieke subsidieregels voor peuteropvang 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSpecifieke subsidieregels voor peuteropvang 2017
CiteertitelSpecifieke subsidieregels voor peuteropvang 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpsubsidie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening Wormerland 2012

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-201710-10-2020nieuwe regeling

09-05-2017

Gemeenteblad 2017, 91672

*

Tekst van de regeling

Intitulé

Specifieke subsidieregels voor peuteropvang 2017

Doelstelling

Kinderen kunnen op een veilige en uitdagende, ongedwongen, niet-schoolse manier, in een veilige sfeer en omgeving met leeftijdgenoten spelen, bewegen, zich uiten, praten, zingen, knutselen, ontdekken enzovoort. Zo'n georganiseerde ontwikkeling van taalvaardigheden, motorische, kunstzinnige en sociale vaardigheden draagt bij aan een ononderbroken ontwikkeling van de kinderen en aan een soepele overgang naar het basisonderwijs of een andere voorziening voor het kind. Een en ander wordt aangeboden in de woonkernen Wormer, Jisp, en Neck in of nabij de basisscholen.

Artikel 1 Definities

 • 1.

  Het gesubsidieerde aanbod

  Subsidie richt zich op een aanbod van peuterspelen voor kinderen in de leeftijd van twee en drie jaar uit Wormerland, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen

  • A

   kinderen waarvoor geen aanspraak bestaat op de kinderopvangtoeslag (reguliere kinderen) en

  • B

   doelgroepkinderen (doelgroepkinderen).

 • 2.

  Doelgroepkinderen:

  • B1

   kinderen waar naar de beoordeling van de jeugdgezondheidszorg thuis niet of nauwelijks Nederlands wordt gesproken (taalrisicokinderen);

  • B2

   kinderen die qua ontwikkeling in de knel dreigen te raken door de gezinssituatie, waaronder de geestelijke of lichamelijke toestand van een of beide ouders. (opgroeirisicokinderen).

 • 3.

  Gesubsidieerd aanbod

  Het gesubsidieerde aanbod is als volgt:

  • 1.

   voor kinderen als bedoeld onder A: wekelijks deelname van 6 uur, voor 40 weken in het jaar.

  • 2.

   Voor kinderen als bedoeld onder A vanaf drie jaar: wekelijks deelname van 9 uur, voor 40 weken in het jaar.

  • 3.

   Voor doelgroepkinderen: wekelijks deelname van 10 uur, voor 40 weken in het jaar.

  • 4.

   Voor doelgroepkinderen vanaf drie jaar: wekelijks deelname van 13 uur, voor 40 weken in het jaar.

  • 5.

   Geen subsidie wordt verleend voor kinderen voor zover aanspraak bestaat op de kinderopvangtoeslag of waarvoor ouders een tegemoetkoming ontvangen van de gemeente op grond van de Wet Kinderopvang in het kader van de arbeidsintegratie.

  • 6.

   Het college kan het aantal uren van het gesubsidieerde aanbod of de leeftijdsgroep wijzigen. Daarbij is het aantal uren voor de reguliere kinderen tenminste 6 en voor de doelgroepkinderen tenminste 10 uur.

Artikel 2 Subsidienormen

 • 1.

  Een bedrag per benut uur per maand, afgeleid van de genormeerde kosten volgens het maximum uurtarief conform de regeling voor de kinderopvangtoeslag voor dagopvang.

 • 2.

  Het college kan het uurbedrag van de subsidie verhogen wegens het educatieve aanbod.

 • 3.

  Het subsidiebedrag voor kinderen als bedoeld onder artikel 1 onder A wordt verminderd met een ouderbijdrage conform de VNG-adviestabel welk is afgeleid van de kinderopvangtoeslagregeling .

   

  Omrekening naar maandbedragen

  Uitgangspunt is facturering van eigen bijdrage en subsidie in twaalf maandelijkse termijnen. De normbedragen worden dus omgerekend naar bedragen per maand. Daarbij wordt het subsidiebedrag en de eigen bijdrage per wekelijks uur vermenigvuldigd met veertig weken per jaar en gedeeld door twaalf maanden.

   

  Eigen bijdrage van ouders

  De ouderbijdrage geldt niet voor doelgroepkinderen. Voor deze kinderen is de subsidie een aanvulling op de eventueel te ontvangen kinderopvangtoeslag tot aan de werkelijke kosten.

Artikel 3 Subsidiecriteria

 • 1.

  Het aanbod vindt plaats op een of meer vestigingen in Wormerland

 • 2.

  De vestiging is verbonden aan een basisschool, wat blijkt uit het feit dat het is gevestigd in of nabij een basisschool waarmee afspraken zijn over de pedagogische visie, afstemming van het educatieve aanbod en de doorgaande lijn.

 • 3.

  De aanbieder heeft een samenwerkingsrelatie met de jeugdgezondheidszorg overgerichte doorverwijzing van peuters.

 • 4.

  Er is een voor alle kinderen in de groep een aanbod van voorschoolse educatie die voldoet aan de door de rijksoverheid gestelde eisen voor alle kinderen.

 • 5.

  De aanbieder houdt een administratie bij waaruit blijkt:

  • a.

   of een kind al dan niet valt onder de regeling voor de kinderopvangtoeslag;

  • b.

   of de ouder in aanmerking komt voor de gemeentelijke tegemoetkoming kinderopvang

Artikel 4 Toepassingsdatum van deze regels en beëindiging voorgaande regels

Deze regeling kan worden aangehaald als specifieke subsidieregels voor peuteropvang 2017 en is van toepassing vanaf 1 september 2017.

De specifieke subsidieregels voor peuterspelen 2015 worden met ingang van dezelfde datum ingetrokken.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de Raad der gemeente Wormerland,

gehouden op 9 mei 2017

de griffier, de voorzitter,

Mr. I. P. Vrolijk P. C. Tange